Download  Print this page

Ïesky - Kenwood Chef KVC70 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ïesky
Seznamte se se svým kuchyňským
robotem Kenwood
Blahopřejeme, že jste si zakoupili výrobek Kenwood. Díky širokému výběru
nástavců jde o více než mixér. Je to nejmodernější kuchyňský robot. Doufáme, že
si ho užijete.
Odolný. Spolehlivý. Víceúčelový. Kenwood.
Bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro
budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je
z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel
vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného
servisního technika firmy KENWOOD.
Před připojením nebo odpojením nástrojů/nástavců, po
použití a před čištěním nastavte ovladač rychlosti do polohy
VYPNUTO ‚O' a odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem a připojeným
nástavcům.
Spuštěný kuchyňský robot nenechávejte bez dozoru.
Nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat
nebo opravit: viz část ‚servis a údržba'.
Kuchyňský robot nepoužívejte, když je hlavice ve zvednuté
poloze.
Nenechávejte volně viset napájecí kabel tam, kde by na něj
mohlo dosáhnout dítě.
Zabraňte namočení hnací jednotky, kabelu nebo zástrčky.
Nepoužívejte neschválené nástavce nebo více než jeden
nástavec najednou.
Nepřekračujte množství uvedená v tabulce maximálních
množství.
Při používání nástavce si přečtěte příslušný návod k obsluze
a řiďte se jím.
130

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KVC70

This manual is also suitable for:

Chef xl kvl80