Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood Chef KVC70 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Poznajte svoj kuchynský robot Kenwood
Blahoželáme vám ku kúpe výrobku značky Kenwood. Vďaka širokej škále
dostupného príslušenstva je to viac než len obyčajný mixér. Je to najmodernejší
kuchynský robot. Dúfame, že vám bude prinášať radosť.
Výkon. Spoľahlivosť. Všestrannosť. Kenwood.
Bezpečnosť
Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre
budúcu potrebu.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných
príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo
pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD.
Po použití tohto zariadenia, pred zakladaním alebo
vyberaním nástrojov/príslušenstva a pred jeho čistením
pretočte ovládač rýchlosti do pozície VYPNUTIA „O" a
zariadenie odpojte z elektrickej siete.
Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých súčastí
a založených nástrojov.
Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je v
chode.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. V
takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte
si časť „Servis a starostlivosť o zákazníkov".
Toto zariadenie nikdy neuvádzajte do chodu, keď je jeho
hlava vyklopená.
Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol
tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa.
Pohonnú jednotku, elektrickú šnúru a zástrčku nikdy
nenechajte zmoknúť.
Nikdy nepoužívajte nejaký neschválený nástroj alebo
niekoľko nástrojov naraz.
Nikdy neprekračujte množstvá uvedené v tabuľke
maximálnych množstiev.
177
Slovenčina

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KVC70

This manual is also suitable for:

Chef xl kvl80