Download Print this page

Norsk - Kenwood BL220 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Bruk mikseren til supper, drikker,
posteier, majones, brødsmuler,
kjekssmuler, til å hakke nøtter og
knuse is. Bruk kvernen (hvis den
følger med) til å male urter, nøtter,
kaffebønner, krydder og pureer.
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
G
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
G
merkesedler.
Vask delene: se "stell og rengjøring".
G
sikkerhet
Slå av strømmen og ta støpselet ut
G
av kontakten:
før du setter på eller tar av deler
G G
når den ikke er i bruk
G G
før rengjøring
G G
Ikke sett knivenheten på
G
motordelen uten at
mikserglasset eller
kvernglasset sitter på.
Trekk alltid støpselet ut av kontakten
G
før du stikker hender eller redskap
ned i mikserglasset.
Vær alltid forsiktig når du håndterer
G
knivenheten, og unngå å berøre
skjærekanten på kniven når du
rengjør.
Hurtigmikseren må bare brukes med
G
lokket på.
Mikserglasset må kun brukes med
G
medfølgende knivenhet.
Du må aldri la motordelen, ledningen
G
eller støpselet bli våte.
Ikke bruk en skadet hurtigmikser. Få
G
den ettersett eller reparert: se
"service og kundetjeneste".
Bruk aldri tilbehør som ikke er
G
godkjent av produsenten.
SKÅLDEFARE: Varme ingredienser
G
må avkjøles til romtemperatur før
miksing.
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er
G
i bruk.

Norsk

Når du tar hurtigmikseren eller
G
kvernen av strømenheten:
vent til kniven slutter helt å rotere,
G G
ikke skru mikserglasset eller
G G
kvernglasset av knivenheten ved
en feiltakelse.
Hurtigmikseren må ikke kjøres når
G
den er tom.
Ikke bland mer enn
G
maksimumskapasiteten som er
oppgitt i tabellen over anbefalt
hastighet.
For å sikre lang levetid for
G
hurtigmikseren må du ikke kjøre den
i mer enn 60 sekunder eller kvernen i
mer enn 30 sekunder i løpet av en
periode på 5 minutter.
Smoothie-oppskrifter – ikke bland
G
frosne ingredienser som har stivnet
til en klump i fryseren. Bryt den opp
før den tilsettes mikserglasset.
Ikke oppbevar noe i mikseren. Den
G
skal være tom før og etter bruk.
Bruk alltid hurtigmikseren på en
G
sikker, tørr og plan overflate.
Ikke sett hurtigmikseren på eller nær
G
varme gassbluss eller elektriske
bluss, eller der den kan berøre et
varmt apparat.
Viktig - Kanten på bunnen av
G
glassbegeret er tilpasset under
produksjon og du må ikke forsøke å
fjerne det.
Feil bruk av blenderen kan føre til
G
skader.
Apparatet er ikke ment brukt av
G
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
G
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
G
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
42

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl230 seriesBl240 series