Download Print this page

Polish (Oryginalne Instrukcje) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Polish
DANE TECHNICZNE
Model
DXV15T
Moc
230 V / 50 Hz / 1100 W
Ciśnienie zasysania
12 kPa
Przepływ powietrza
42,5 L/S
Pojemność zbiornika
15 L
Średnica i długość
48mm x 2.1m
węża
Kabel zasilający
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ 4.8m.długości
Poziom hałasu według normy EN60335-2-69
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
LWA (livello potenza sonora)
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1
Wąż o wymiarach 48 mm x 2,1 m
1
Rura teleskopowa
1
Ssawka szczelinowa
1
Szczotka główna
1
Filtr piankowy
1
Jednorazowy worek na kurz
1
Czysty ltr ConnectTM
1
Instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy elementy urządzenia oraz akcesoria
nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję.
DEFINICJE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Poniższe de nicje opisują poziom zagrożenia
poszczególnych ostrzeżeń. Przeczytaj instrukcję i zwróć
uwagę na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie, które grozi śmiercią lub poważnym
obrażeniem.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnym
niebezpieczeństwie, które grozi śmiercią lub poważnym
obrażeniem.
UWAGA: Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie,
które może doprowadzić do niewielkich lub
umiarkowanych obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o czynności, która nie grozi
obrażeniami ciała, ale może spowodować szkody
rzeczowe.
WAŻNE INSTRUKCJE NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń
elektrycznych zawsze przestrzegaj wskazówek na temat
bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wzniecenia
ognia, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ
WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZASTOSUJ SIĘ DO NICH.
OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko porażenia
prądem,nie wystawiaj urządzenia na deszcz i przechowuj
je w suchym pomieszczeniu.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania, nie
pozostawiaj go bez nadzoru. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac serwisowych wyjmij wtyczkę kabla z
gniazdka.
• Urządzenie nie może służyć do zabawy. Zwróć
szczególną uwagę, gdy urządzenie znajduje się w
pobliżu dzieci.
• Używaj urządzenia TYLKO zgodnie z opisem w
instrukcji.Używaj jedynie elementów, które są zalecane
przez rmę DEWALT.
• Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są
uszkodzone. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,
zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na
dworze lub wpadło do wody, oddaj je do punktu
serwisowego.
76dBA
• Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel – pona
89dBA
dto nie zamykaj drzwi, jeśli kabel przechodzi przez
futrynę i nie przeciągaj go po ostrych powierzchniach.
Nie deptaj po kablu.Trzymaj kabel z dala od nagrzanych
powierzchni.
• Nie ciągnij za kabel, żeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby ją wyjąć, chwyć za wtyczkę, nie za kabel.
• Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
• Nie zasłaniaj otworów urządzenia żadnymi przedmiotami.
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów
jest zablokowany; usuń kurz, kłaczki oraz inne zabrudzenia,
które mogą utrudniać przepływ powietrza.
• Włosy, ubranie, palce oraz inne części ciała trzymaj za
dala od otworów i elementów ruchomych.
• Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłącz odkurzacz
oraz wszystkie uruchomione funkcje.
• Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia
schodów.
• Dopilnuj, aby urządzenie nie zasysało łatwopalnych
produktów (np. benzyny) oraz aby nie używać go w
miejscach, gdzie mogą być one nagromadzone.
• W miejscach suchych lub o małej wilgotności względnej
możliwe są wyładowania elektrostatyczne. Są one
przejściowe i nie wpływają na pracę odkurzacza. Aby
zmniejszyć częstotliwość wyładowań elektrostatycznych,
nawilż powietrze za pomocą nawilżacza lub użyj węża
antystatycznego, który jest opcją standardową w
niektórych modelach.
• Aby nie dopuścić do przypadkowego spalenia, opróżnij
pojemnik po każdym użyciu.
UWAGA: Urządzenie nie powinno być używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności zycznej,
czuciowej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia i
wiedzy, o ile nie zostało to zlecone przez osoby
nadzorujące ich pracę i odpowiedzialne za ich bezpiec
zeństwo.Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Dopilnuj,aby urządzenie nie zasysało palących się lub
dymiących produktów,np papierosów,zapałek lub popiołu.
• Nie używaj odkurzacza do zasysania łatwopalnych
materiałów, np. węgla,zboża lub innych rozdrobnionych
produktów.
69

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro