Download Print this page

Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Svenska
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Modell
DXV15T
Ström
230V/50 Hz/1 100 W
Tätningstryck
12 kPa
Luftflöde
42,5 l/s
Tankkapacitet
15 l
Slang
48 mm × 2,1 m
Strömkabel
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ 4.8m. Längd
Bullervärden enligt EN60335-2-69
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
LWA (livello potenza sonora)
Förpackningen innehåller
Förpackningen innehåller:
1
48 mm × 2,1 m luftslang
1
Teleskoprör
1
Fogmunstycke
1
Textilmunstycke
1
Skum lter
1
Dammsugarpåse
1
Clean ConnectTM- lter
1
Förpackningen innehåller
• Kontrollera om det finns skador på verktyget, delarna
eller tillbehören som kan ha uppstått under transport.
• Läs noggrant igenom och se till att du förstår den här
bruksanvisningen före användning.
DEFINITIONER: RIKTLINJER FÖR SÄKERHET
Definitionerna nedan beskriver säkerhetsnivån för varje
signalord. Läs igenom bruksanvisningen och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Anger en överhängande farlig situation som
leder till allvarliga personskador eller dödsfall om den inte
undviks.
VARNING:Anger en potentiellt farlig situation som kan
leda till allvarliga personskador eller dödsfall om den inte
undviks.
FÖRSIKTIGHET:Anger en potentiellt farlig situation
som kan leda till smärre eller lindriga personskador om
den inte undviks.
OBSERVERA: Anger ett förfarande som inte är kopplat
till personskador men som kan leda till skador på
egendom om det inte undviks.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VARNING: När du använder elektriska apparater ska
du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att
minska risken för brand, elektriska stötar och
personskador, inklusive följande:
LÄS IGENOM OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER
INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR APPARATEN.
VARNING: För att minska risken för elektriska stötar.
Utsätt inte för regn. Förvara inomhus.
• Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är
ansluten till en strömkälla. Koppla bort den från uttaget
när den inte används och före underhåll.
• Apparaten får inte användas som leksak. Var
uppmärksam när apparaten används av eller i närheten
av barn.
• Använd apparaten ENDAST på de sätt som beskrivs
i bruksanvisningen.Använd endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT.
• Använd inte den här apparaten med en skadad kabel
eller kontakt. Om apparaten inte fungerar på rätt sätt
eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus
eller tappats i vatten ska den lämnas till ett servicecenter.
• Undvik att dra eller bära apparaten i kabeln, använda
kabeln som handtag, stänga en dörr med kabeln i kläm
76dBA
eller dra kabeln runt vassa kanter eller hörn. Dra inte
89dBA
apparaten över kabeln. Håll kabeln borta från varma ytor.
• Koppla inte bort apparaten genom att dra i kabeln.
Koppla bort den genom att dra i kontakten, inte i kabeln.
• Hantera inte kontakten eller apparaten med våta händer.
• Stoppa inte in föremål i apparatens öppningar.
Använd inte apparaten om någon öppning är blockerad.
Håll öppningarna rena från damm, ludd, hår och annat
som kan försämra luftflödet.
• Håll hår, lösa kläder, fingrar och kroppsdelar borta
från öppningarna och de rörliga delarna.
• Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur apparaten.
• Var extra försiktig när du rengör trappor.
• Använd inte apparaten för att suga upp lättantändliga
eller brandfarliga vätskor, till exempel bensin, och
använd den inte i utrymmen där lättantändliga eller
brandfarliga vätskor finns.
• Statiska stötar kan förekomma i torra utrymmen eller
om luftens relativa fuktighet är låg. Detta är bara tillfälligt
och påverkar inte användningen av dammsugaren.
Minska förekomsten av statiska stötar genom att göra
luften fuktigare med en luftfuktare eller använd en
antistatisk slang (standard på vissa modeller).
• Undvik självantändning genom att tömma behållaren
efter varje användning.
FÖRSIKTIGHET: Den här apparaten är inte avsedd
för användning av personer (inklusive barn) med fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder eller begränsad
erfarenhet eller kunskap, såvida de inte använder
apparaten under uppsikt eller har fått instruktioner om
hur apparaten används av någon som ansvarar för
deras säkerhet.Håll barn under uppsikt så att de inte
leker med apparaten.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
YTTERLIGARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Sug inte upp något som brinner eller ryker, till
exempel cigaretter, tändstickor eller het aska.
• Använd inte för att suga upp brandfarliga explosiva
material, till exempel kol, korn eller annat finfördelat
brandfarligt material.
• Använd inte för att suga upp farliga, giftiga eller
cancerframkallande material, till exempel asbest eller
bekämpningsmedel.
53

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro