Download Print this page

Czech (Originální Pokyny) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Czech
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
DXV15T
Příkon
230 V / 50 Hz / 1100 W
Těsnicí tlak
12 kPa
Proud vzduchu
42,5 l/s
Objem nádoby
15 l
Hadice
48mm x 2.1m
Přívodní šňůra
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ 4.8m. dlouhá
Hodnoty hluku dle EN60335-2-69
LPA (hladina akustického tlaku)
LWA (hladina akustického výkonu)
Balení obsahuje
Balení obsahuje:
1
Vzduchová hadice 48 mm x 2,1 m
1
Prodlužovací tyč
1
Štěrbinová tryska
1
Běžná tryska
1
Pěnový ltr
1
Jednorázový sáček na prach
1
Čistý ltr ConnectTM
1
Balení obsahuje
• Zkontrolujte, zda přístroj, jeho díly nebo příslušenství
nenesou známky poškození,k němuž došlo během přepravy.
• Pozorně si tuto příručku přečtěte ještě před spuštěním
přístroje.
DEFINICE: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
jednotlivých signálních slov. Přečtěte si prosím tento manuál
a věnujte pozornost následujícím symbolům.
NEBEZPEČÍ: Oznamuje přímo hrozící nebezpečí. Pokud
mu není zabráněno, vyústí v úmrtí nebo závažné zranění.
VAROVÁNÍ: Oznamuje potenciálně nebezpečnou
situaci. Pokud jí není zabráněno, může vyústit v úmrtí
nebo závažné zranění.
POZOR: Oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci.
Pokud jí není zabráněno, může vyústit v méně nebo
středně závažné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Oznamuje stav nesouvisející se zraněním
osob. Pokud mu není zabráněno, může vyústit v
poškození majetku.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Před použitím elektrospotřebičů dodržujte
vždy základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko
vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob
včetně následujících:
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE
VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI.
VAROVÁNÍ: Nevystavujte spotřebič dešti. Skladujte
uvnitř.
• Odcházíte-li, nenechávejte spotřebič zapojený ke zdroji
napájení. Když ho nepoužíváte a než ho budete
obsluhovat, ho vypojte ze zásuvky.
• Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka.
Dávejte dobrý pozor, používají-li spotřebič děti nebo
je-li v jejich přítomnosti.
• Přístroj používejte POUZE způsobem popsaným v
této příručce.Používejte pouze příslušenství doporučená
rmou DEWALT.
• Přístroj nepoužívejte s poškozenou šňůrou nebo
zástrčkou. V případě, že spotřebič řádně nefunguje nebo
pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo
upuštěn do vody, vraťte ho do servisního centra.
• Nenoste či netahejte spotřebič za šňůru. Nepoužívejte
šňůru jako rukojeť, nezavírejte přes níi dveře a netahejte
76dBA
ji okolo ostrých hran nebo rohů. Přístrojem přes šňůru
89dBA
nepřejíždějte. Šňůru nevystavujte horkým povrchům.
• Přístroj nevypojujte ze sítě taháním za šňůru. K jeho
vypojení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
• Na zástrčku nebo přístroj nesahejte mokrýma rukama.
• Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty.
Přístroj nepoužívejte v případě, že má zablokovaný
nějaký otvor; odstraňte prach, chomáče, vlasy a cokoli
by mohlo snižovat průchod vzduchu.
• Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla
udržujte mimo otvory a pohyblivé části spotřebiče.
• Před vypojením spotřebiče vypněte všechny ovládací
prvky.
• Při používání na schodech postupujte obzvlášť opatrně.
• Přístroj nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo
zápalných tekutin jako benzínu, rovněž ho nepoužívejte
v oblastech, kde se tyto tekutiny vyskytují.
• V suchých oblastech nebo při nízké relativní vlhkosti
vzduchu může docházet k výbojům statické elektřiny.
Je to pouze dočasné a neovlivňuje to používání vysavače.
Ke snížení frekvence výbojů statické elektřiny vzduch
zvlhčete pomocí zvlhčovací nádoby či zvlhčovače nebo
použijte antistatickou hadici (standardní u některých
modelů).
•K prevenci samozápalu vyprazdňujte nádobu po
každém použití.
POZOR: Tento spotřebič není určen osobám (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými.
• zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem
nebo nebyli vyškoleni v jeho používání osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Nevysávejte nic hořícího nebo doutnajícího jako
cigarety, zápalky či horký popel.
• Nepoužívejte spotřebič k vysávání zápalných výbušných
materiálů jako uhlí, zrn nebo jiného jemného zápalného
materiálu.
• Nepoužívejte k vysávání nebezpečných, toxických nebo
karcinogenních materiálů jako azbest nebo pesticidy.
• Nikdy nevysávejte výbušné tekutiny (např. benzín, naftu,
topný olej, ředidlo atd.), kyseliny nebo rozpouštědla.
74

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro