Download Print this page

Dansk (Oversat Fra Original Brugsvejledning) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dansk
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Model
DXV15T
Strømforsyning
230V / 50 Hz / 1100 W
Tæthedstryk
12 Kpa
Luftstrøm
42,5 L/S
Tankvolumen
15 L
Slange
48mm x 2.1m
Strømledning
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ længde 4.8 m
Støjværdier i henhold til EN60335-2-69
LpA (lydtryk)
LWA (lydeffekt)
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1
Luftslange på 48 mm x 2,1 m
1
Forlængerrør
1
Smalt mundstykke
1
Bredt mundstykke
1
Skum lter
1
Engangsstøvpose
1
Rent ConnectTM- lter
1
Brugsvejledning
• Kontrollér apparat, dele og tilbehør for skader,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og
forstå den,før apparatet tages i brug.
DEFINITIONER: SIKKERHEDSANVISNINGER
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet
for hvert signalord. Læs vejledningen, og vær
opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der,
medmindre den undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation,
der, medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som, medmindre den undgås,
kan resultere i materiel skade.
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
ADVARSEL: Ved brug af elektriske apparater skal de
grundlæggende sikkerhedsanvisninger altid overholdes
for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og
personskade, herunder følgende:
LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER, FØR
APPARATET TAGES I BRUG.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk
stød.Udsæt ikke apparatet for regn. Opbevar apparatet
indendørs.
• Efterlad aldrig apparatet, mens det er sluttet til en
strømkilde.Træk stikket ud af stikkontakten, når det
ikke er i brug, og før der foretages service på det.
• Lad ikke apparatet blive brugt som legetøj. Vær
ekstra opmærksom, når apparatet bruges af eller i
nærheden af børn.
• Brug KUN dette apparat som beskrevet i
brugsvejledningen.Brug kun tilbehør, der er anbefalet
af D
WALT.
E
• Brug ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget. Hvis apparatet ikke virker korrekt,eller hvis
det har været tabt, beskadiget, efterladt udendørs
eller tabt i vand, skal det returneres til et servicecenter.
• Undgå at trække eller bære apparatet i ledningen,
bruge ledningen som håndtag, lukke en dør om
76dBA
ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe
89dBA
hjørner eller kanter. Kør ikke apparatet hen over
ledningen. Hold ledningen væk fra varme over ader.
• Tag ikke apparatets stik ud af stikkontakten ved at
trække i ledningen. Træk stikket ud ved at tag fat om
stikket, ikke ledningen.
• Hold ikke stikket eller apparatet med våde hænder.
• Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger. Brug
ikke apparatet med en tilstoppet åbning. Hold
åbningerne fri for støv, fnug, hår og andet, der kan
nedsætte luftstrømmen.
• Hold hår, løst tøj, fingre og alle andre kropsdele væk
fra apparatets åbninger og bevægelige dele.
• Sluk for alle betjeningsknapper, før strømmen
frakobles til apparatet.
• Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
• Brug ikke apparatet til at opsamle letantændelige
eller brændbare væsker som benzin, og brug det
ikke på områder, hvor der ndes letantændelige eller
brandfarlige væsker.
• Der kan forekomme stød med statisk elektricitet på
tørre områder, eller hvor den relative luftfugtighed er
lav. Dette er kun forbigående og påvirker ikke brugen
af støvsugeren. For at reducere hyppigheden for
statisk stød kan luften tilføres fugt med en luftfugter,
eller der kan anvendes en antistatisk slange (standard
på nogle modeller).
• For at undgå selvantændelse skal beholderen tømmes
efter brug.
FORSIGTIG: Dette apparat er ikke beregnet til brug
af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller med manglende
erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller
får instruktion i brugen af apparatet af den person, der
er ansvarlig for deres sikkerhed.Børn skal være under
opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
GEM DENNE VEJLEDNING
EKSTRA SIKKERHEDSREGLER
• Opsug ikke genstande, der brænder eller ryger, f.eks.
cigaretter, tændstikker eller varm aske.
• Opsug ikke letantændelige, eksplosive materialer som
kul, korn eller andet nkornet, letantændeligt materiale.
3

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro