Download Print this page

Ελληνικά ( Ετάφραση Από Τι Πρωτότυπε Οδηγίε ) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ελληνικά
ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μοντέλο
DXV15T
Ισχύ
230 V / 50 Hz / 1100 W
Πίεση
12 Kpa
στεγανοποίηση
Ροή αέρα
42.5 L/S
Χωρητικότητα
15 L
δοχείου
Εύκα πτο
48 mm x 2,1 m
σωλήνα
Καλώδιο
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ 4.8m. Μήκο
τροφοδοσία
Τι έ θορύβου σύ φωνα ε το EN60335-2-69
LPA (στάθ η ηχητική πίεση )
LWA (στάθ η ηχητική ισχύο )
Η συσκευασία περιέχει
Η συσκευασία περιέχει:
1
Εύκα πτο σωλήνα αέρα 48 mm x 2,1 m
1
Τ ή α προέκταση
1
Ρύγχο
1
Πέλ α
1
Φίλτρο αφρού
1
Σακούλα σκόνη
1
Φίλτρο Clean ConnectTM
1
Η συσκευασία περιέχει
• Ελέγξτε αν υπάρχουν ζη ιέ στο εργαλείο, τα εξαρτή ατα
ή τα αξεσουάρ που πορεί να έχουν προκληθεί κατά τη
εταφορά.
• ∆ιαθέστε χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε
αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία.
ΟΡΙΣΜΟΙ: Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι ακόλουθοι ορισ οί περιγράφουν τον βαθ ό
σοβαρότητα κάθε λέξη σή ανση . ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο
και δίνετε προσοχή σε αυτά τα σύ βολα.
ΚΙΝ ΥΝΟΣ: Υποδεικνύει κατάσταση ά εσου κινδύνου
η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυ ατισ ό.
ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει ενδεχο ένω επικίνδυνη
κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα πορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυ ατισ ό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει ενδεχο ένω επικίνδυνη
κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, ίσω προκαλέσει
επιπόλαιο ή έτριο τραυ ατισ ό.
ΣΗΜΕΙ ΣΗ:Υποδεικνύει πρακτική η σχετιζό ενη ε
τραυ ατισ ό η οποία, αν δεν αποτραπεί, ίσω προκαλέσει
ζη ιά σε περιουσιακά στοιχεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησι οποιείτε ηλεκτρικέ
συσκευέ , να τηρείτε πάντα τα βασικά προληπτικά έτρα
ασφάλεια ώστε να περιορίζετε τον κίνδυνο εκδήλωση
φωτιά , ηλεκτροπληξία και τραυ ατισ ού, συ περιλα
βανο ένων των εξή :
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ.
ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξία .
76dBA
89dBA
ία χρήση
• Μην εκθέτετε σε βροχή. Αποθηκεύετε σε εσωτερικό
χώρο.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρί επιτήρηση όταν είναι
συνδεδε ένη σε πηγή τροφοδοσία . Βγάζετέ τη από την
πρίζα όταν δεν τη χρησι οποιείτε και πριν από το σέρβι .
• Μην επιτρέπετε τη χρήση τη συσκευή για παιχνίδι.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν η συσκευή
χρησι οποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
• Χρησι οποιείτε αυτήν τη συσκευή ΜΟΝΟ σύ φωνα ε
όσα περιγράφονται στο εγχειρίδιο.Χρησι οποιείτε όνο
τα προσαρτή ατα που συστήνονται από την DEWALT.
• Μην χρησι οποιείτε αυτήν τη συσκευή ε
κατεστρα
ένο καλώδιο ή βύσ α. Αν η συσκευή δεν
λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει, χαλάσει, ξεχαστεί σε
εξωτερικό χώρο ή πέσει στο νερό, επιστρέψτε τη σε
κέντρο επισκευών.
• Μην τραβάτε ή εταφέρετε αυτήν τη συσκευή από το
καλώδιο, χρησι οποιείτε το καλώδιο ω λαβή, κλείνετε
πόρτε
αγκώνοντα το καλώδιο ή τραβάτε το καλώδιο
ενώ ακου πάει σε αιχ ηρέ ακ έ ή γωνίε . Μην
περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. ∆ιατηρείτε
το καλώδιο ακριά από θερ αινό ενε επιφάνειε .
• Μην βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντα
το καλώδιο. Για να τη βγάλετε από την πρίζα, πιάστε το
βύσ α, όχι το καλώδιο.
• Μην πιάνετε το βύσ α ή τη συσκευή ε βρεγ ένα χέρια.
• Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικεί ενο στα ανοίγ ατα
τη συσκευή . Μην χρησι οποιείτε τη συσκευή ενώ είναι
φραγ ένο οποιοδήποτε άνοιγ α. ∆ιατηρείτε τη
απαλλαγ ένη από σκόνη, χνούδια, τρίχε και οτιδήποτε
άλλο που θα πορούσε να περιορίσει την ροή του αέρα.
• ∆ιατηρείτε τα αλλιά, χαλαρά ρούχα, δάχτυλα και όλα
τα έλη του σώ ατο
κινού ενα έρη.
• Απενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία ελέγχου πριν
βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.
•Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σκάλε .
• Μην χρησι οποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε
εύφλεκτα ή καύσι α υγρά, όπω βενζίνη ή χρησι οποιείτε
τη συσκευή σε χώρου όπου υπάρχουν εύφλεκτα ή
καύσι α υγρά.
•Υπάρχει κίνδυνο στατική εκκένωση σε χώρου όπου
η σχετική υγρασία του αέρα είναι χα ηλή. Αυτό είναι
προσωρινό όνο πρόβλη α και δεν επηρεάζει τη χρήση
τη σκούπα . Για να ειώσετε τη συχνότητα των στατικών
εκκενώσεων, αυξήστε την υγρασία του αέρα ε κονσόλα,
εγκατεστη ένο υγραντήρα ή χρήση αντιστατικού
εύκα πτου σωλήνα (βασικό εξοπλισ ό σε ορισ ένα
οντέλα).
•Για να αποφύγετε το ενδεχό ενο αυτανάφλεξη ,
αδειάζετε το δοχείο ετά από κάθε χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτο α (συ περιλα βανο ένων των παιδιών)
ε ειω ένε σω ατικέ , αισθητηριακέ ή νοητικέ
ικανότητε ή άτο α ε ελλιπή ε πειρία και γνώσει ,
εκτό αν είναι υπό επίβλεψη ή του έχουν χορηγηθεί
οδηγίε αναφορικά ε τη χρήση τη συσκευή από
άτο ο που φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά του .
63
ακριά από τα ανοίγ ατα και

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro