Download Print this page

Hitachi UB18DAL Instruction Manual

Cordless torchlight

Advertisement

Quick Links

1
5
1
6
2
7
3
8
4
9
English
Head
1
Switch
2
Handle
3
Battery
4
Front cover
5
Lens
6
Bulb
7
Remaining battery indicator lamp
8
Latch
9
Remove
0
Attach
!
Refl ector
@
Tiếng Việt
1
Phần đầu
2
Công tắc
3
Tay cầm
4
Pin
5
Nắp đậy phía trước
6
Thấu kính
7
Bóng đèn
8
Đèn báo lượng pin còn
9
Chốt
0
Tháo ra
!
Lắp lại
@
Gương phản xạ
2
A
B
9
燈頭
開關
握柄
電池
前蓋
鏡片
燈泡
剩餘電池指示燈
閂鎖
拆卸
安裝
反射鏡
ส‹ ว นหั ว ไฟฉาย
สวิ ต ช
มื อ จั บ
แบตเตอรี ่
ฝาครอบดŒ า นหนŒ า
เลนส
หลอดไฟ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี ่ ค งเหลื อ
สลั ก
ติ ด ตั ้ ง
ถอนการติ ด ตั ้ ง
แผ‹ น สะทŒ อ นแสง
2
中國語
헤드
스위치
핸들
배터리
앞 커버
렌즈
전구
배터리 잔량 표시 램프
래치
제거
부착
반사 장치
ไทย
3
@
7
!
0
6
5
한국어

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi UB18DAL

  • Page 1 English 한국어 中國語 Head 헤드 燈頭 Switch 스위치 開關 Handle 핸들 握柄 Battery 배터리 電池 Front cover 앞 커버 前蓋 Lens 렌즈 鏡片 Bulb 전구 燈泡 Remaining battery indicator lamp 배터리 잔량 표시 램프 剩餘電池指示燈 Latch 래치 閂鎖 Remove 제거 拆卸...
  • Page 2 CORDLESS TORCHLIGHT UB18DAL INSTRUCTION MANUAL English CAUTION ● Do not look at the light directly. ● Do not shock or disassemble the torchlight. ● Do not open the front cover immediately after using the ● Do not allow the torchlight to contact gasoline, thinner torchlight because the bulb is very hot.
  • Page 3 렌즈가 아래쪽으로 향하도록 후레쉬를 돌린 다음 렌즈가 떨어지지 않게 주의하면서 앞 커버, 렌즈, 반사 장치를 제거합니다. (그림 4) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN PIN XÁCH TAY UB18DAL Tiếng Việt CẢNH BÁO ● Không va đập hoặc tháo rời đèn pin.
  • Page 4 คู ‹ ม ื อ การใชŒ ง านไฟฉายไรŒ ส าย UB18DAL ไทย คํ า เตื อ น อย‹ า ใหŒ ไ ฟฉายกระแทกหรื อ ถอดแยกชิ ้ น ส‹ ว นไฟฉาย ● อย‹ า มองไปที ่ แ สงไฟโดยตรง ● อย‹ า ใหŒ ไ ฟฉายสั ม ผั ส กั บ น้ ํ า มั น เบนซิ น ทิ น เนอร เปš น ตŒ น...