Download Print this page

Hitachi UB 18DAL Instruction Manual

Torchlight
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

UB 18DAL
1
2
5
1
6
A
2
7
B
3
8
4
9
9
English
Deutsch
1
Head
Kopf
2
Switch
Schalter
3
Handle
Henkel
4
Battery
Akku
5
Front cover
Vordere Abdeckung
6
Lens
Linse
7
Bulb
Leuchtstoffröhre
Remaining battery
8
Anzeige Akkustand
indicator lamp
9
Latch
Sperre
0
Remove
Entfernen
A
Attach
Befestigen
B
Reflector
Reflektor
Čeština
Türkçe
1
Hlava
Kafa
2
Vypínač
Anahtar
3
Rukoje
Tutamak
4
Baterie
Batarya
5
Čelní kryt
Ön kapak
6
Sklo
Mercek
7
Žárovka
Ampul
Kontrolka stavu
Batarya doluluk
8
nabití baterie
gösterge lambası
9
Západka
Kilit
0
Směr odšroubování
Sökme
A
Směr zašroubování
Takma
B
Parabola
Reflektör
English
CORDLESS TORCHLIGHT UB18DAL INSTRUCTION MANUAL
CAUTION
Do not look at the light directly.
Do not open the front cover immediately after using
the torchlight because the bulb is very hot.
Be sure to turn the switch OFF before replacing the
bulb or when not using.
Do not expose the torchlight to rain.
SPECIFICATIONS
Battery
BSL14, BSL18 Series (sold separately)
Bulb
18 V, 0.6 A
Operating time
Approx. 4.5 hours (Using full charged BSL1430 battery)
Dimensions (without battery)
85 mm (diameter) × 274 mm (length)
Weight (without battery)
0.35 kg
HOW TO USE
1.
Battery insert/removal
Insert the battery in direction A until it clicks. To remove,
extract it in direction B while holding down the latch. (Fig.
2)
2. Head angle adjustment
The angle of the head can be adjusted according to use.
The head rotates from 0° to 110° and can be fixed in 5
steps. (Fig. 3)
3. Bulb replacement
Turn the torchlight so that the lens is facing downward,
taking care not to drop the lens, and remove the front
cover, lens and reflector. (Fig. 4)
Deutsch
AKKU-LATERNE UB18DAL BEDIENUNGSANLEITUNG
ACHTUNG
Sehen Sie nicht direkt in das Licht.
Öffnen Sie die vordere Abdeckung nicht sofort nach
Gebrauch der Laterne, da die Lampe sehr heiß ist.
Schalten Sie die Laterne immer aus (OFF), wenn Sie
sie nicht gebrauchen oder die Leuchtstoffröhre
wechseln.
Verwenden Sie die Laterne nicht, wenn es regnet.
TECHNISCHE DATEN
Batterie
Serien BSL14, BSL 18 (separat erhältlich)
Leuchtstoffröhre
18 V, 0,6 A
Betriebszeit
Ungefähr 4,5 Stunden (mit voll geladenem BSL1430-Akku)
Abmessungen (ohne Akku)
85 mm (Breite) × 274 mm (Länge)
Gewicht (ohne Akku)
0,35 kg
VERWENDUNG
1.
Ersetzen oder Entnehmen des Akkus
Legen Sie den Akku in Richtung A ein, bis er einrastet.
Zum Entnehmen ziehen Sie ihn in Richtung B heraus,
dabei halten Sie die Sperre gedrückt. (Abb. 2)
2. Anpassen des Kopfwinkels
Der Kopfwinkel kann je nach Verwendung angepasst
werden. Der Kopf dreht von 0° bis 100° und kann in 5
Stufen fixiert werden. (Abb. 3)
3. Austausch der Leuchtstoffröhre
Drehen Sie die Laterne so, dass die Linse nach unten
zeigt. Achten Sie darauf, dass die Linse nicht herab fällt
und entfernen Sie die Abdeckung, die Linse und den
Reflektor. (Abb. 4)
3
4
B
0
5
Ελληνικά
Polski
Κεφαλή
Głowica
Fej
∆ιακ πτης
Przełącznik
Kapcsoló
Λαβή
Uchwyt
Fogantyú
Μπαταρία
Akumulator
Akkumulátor
Μπροστιν
Osłona przednia
Elülső fedél
κάλυµµα
Soczewka
Lencse
Φακ ς
Σωλήνα φθορισµού
Żarówka
Villanykörte
Wskaźnik poziomu
Ενδεικτική λυχνία
Töltöttséget jelző
naładowania
φορτίου µπαταρίας
lámpa
akumulatora
Κλείστρο
Zatrzask
Biztonsági zár
Αφαίρεση
Odkręcić
Eltávolítás
Σύνδεση
Zakręcić
Csatlakoztatás
Ανακλαστήρας
Reflektor
Reflektor
Română
Slovenščina
Cap
Glava
BepxÌÓÓ äacÚë
întrerupător
Stikalo
èepeÍÎïäaÚeÎë
Mîner
Ročaj
PyÍoÓÚÍa
Akumulatorska
Baterie
ÅaÚapeÓ
baterija
Capac frontal
Prednji pokrov
èepeÀÌÓÓ ÍpêåÍa
Lentile
Leča
ãËÌÁa
Bec
Žarnica
ãaÏÔa
Svetilka za oznako
Lampă indicator
àÌÀËÍaÚop ÁapÓÀa
preostale avtonomije
baterie rămasă
ÄaÚapeË
baterije
Încuietoare
Zapah
ÂaçeÎÍa
Înlăturare
Odstrani
BêÌyÚë
Anexă
Pritrdi
èpËcoeÀËÌËÚë
Reflector
Odsevnik
OÚpaÊaÚeÎë
Do not shock or disassemble the torchlight.
Do not allow the torchlight to contact gasoline,
thinner etc.
Do not leave the torchlight in a car or the like that
tends to be exposed to be searching heat of the sun
(above 60°C). Otherwise, troubles can result.
CAUTION:
If the battery indicator lamp fails to light or goes off when
the torchlight is turned on, the battery power is low.
Replace or recharge the battery. Failure to do so may
result in the light suddenly going off due to the over
discharge protection circuit. It is advisable to occasionally
check the battery indicator lamp status during use.
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools together with
household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools that
have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.
Nehmen Sie die Laterne nicht auseinander und setzen
Sie sie keinerlei Erschütterungen aus.
Vermeiden Sie Kontakt mit Benzin, Verdünnungen
oder Ähnlichem.
Belassen Sie die Laterne nicht an Stellen, an denen
hohe Temperaturen (60°C oder mehr) herrschen, wie
in Fahrzeugen in direktem Sonnenlicht. Andernfalls
kann dies zu Beschädigungen führen.
VORSICHT:
Wenn die Akkustandanzeige nicht leuchtet oder während
dem Einschalten der Laterne erlischt, ist der Akkustand
sehr gering. Ersetzen oder laden Sie den Akku. Bei
Nichtbeachtung kann es passieren, dass das Licht
plötzlich ausgeht, weil die Schutzschaltung aktiviert
wurde. Es ist empfehlenswert, den Status der
Akkuanzeige gelegentlich während des Gebrauchs zu
prüfen.
Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmüll!
Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG
über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und
Umsetzung in nationales Recht müssen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederververtung zugeführt werden.
Ελληνικά
∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∂πƒπ™ª√À °π∞ ∆√¡ ∞™Àƒª∞∆√ º∞¡√ UB18DAL
¶ƒ√™√Ã∏
ªËÓ ÎÔÈٿ٠·¢ı›·˜ ÛÙÔ Êˆ˜.
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Î¿Ï˘ÌÌ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿
ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê·ÓÔ‡ ‰ÈfiÙÈ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡
η›ÂÈ.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Á˘Ú›ÛÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË OFF
ÚÈÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ ‹ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ê·Ófi.
∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞
Μπαταρία
Σωλήνας φθορισµού
Χρ νος λειτουργίας
∆ιαστάσεις (χωρίς µπαταρία)
Βάρος (χωρίς µπαταρία)
¶ø™ ¡∞ ∆√ Ã∏™πª√¶√π∏™∂∆∂
7
1. Τοποθέτηση/Αφαίρεση της µπαταρίας
A
Εισάγετε την µπαταρία στην κατεύθυνση Α µέχρι να
ακουστεί ένα κλικ. Για να την αφαιρέσετε, τραβήξτε
6
την προς την κατεύθυνση B κρατώντας πατηµένο το
κλείστρο. (∂ÈÎ. 2)
2. Προσαρµογή γωνίας κεφαλής
Η γωνία της κεφαλής µπορεί να προσαρµοστεί
ανάλογα µε τη χρήση. Η κεφαλή περιστρέφεται απ
0° έως 110° και µπορεί να στερεωθεί σε 5 βήµατα.
(∂ÈÎ. 3)
3. Αντικατάσταση σωλήνα φθορισµού
Περιστρέψτε το φαν έτσι ώστε ο φακ ς να κοιτάει
προς τα κάτω, προσέχοντας να µην πέσει, και
Magyar
αφαιρέστε το µπροστιν κάλυµµα, το φακ και τον
ανακλαστήρα. (∂ÈÎ. 4)
Polski
INSTRUKCJA OBSŁUGI LATARKI BEZPRZEWODOWEJ UB18DAL
UWAGA
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła.
Nie otwierać osłony przedniej tuż po wyłączeniu latarki,
ponieważ żarówka może być bardzo rozgrzana.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki lub po
zakończeniu użytkowania latarki należy się upewnić, że
jest ona wyłączona (przełącznik ustawiony w położeniu
OFF).
SPECYFIKACJE
Akumulator
Żarówka
Czas działania
PyccÍËÈ
Wymiary (bez akumulatora)
Masa (bez akumulatora)
SPOSÓB UŻYTKOWANIA
1. Umieszczanie/wyjmowanie akumulatora
Umieścić akumulator, wsuwając go w kierunku
oznaczonym literą A, do momentu w którym jego
prawidłowe umieszczenie zostanie potwierdzone
charakterystycznym odgłosem. Aby wyjąć akumulator,
należy go wysunąć w kierunku oznaczonym literą B,
jednocześnie przytrzymując zatrzask. (Rys. 2)
2. Regulacja kąta nachylenia głowicy
Kąt nachylenia głowicy jest regulowany. Zakres regulacji
kąta nachylenia głowicy wynosi 0˚-110˚; głowica może
być ustawiona w 5 dostępnych położeniach. (Rys. 3)
3. Wymiana żarówki
Odwrócić latarkę tak, aby soczewka skierowana była do
dołu - zwracając jednocześnie uwagę, aby nie upuścić
soczewki - i zdemontować osłonę przednią, soczewkę i
reflektor. (Rys. 4)
Magyar
VEZETÉKNÉLKÜLI FÁKLYA UB18DAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
VIGYÁZAT
Soha ne nézzen közvetlenül a fénybe.
Soha ne nyissa fel az elülső fedelet közvetlenül
lekapcsolás után, mert a körte nagyon forró.
Bizonyosodjon meg róla, hogy lekapcsolta a készüléket,
mielőtt égőt cserélne, vagy mikor nem használja.
Soha ne tegye ki a készüléket esőnek.
PARAMÉTEREK
Akkumulátor
Villanykörte
Működési idő
Méretek (Akku nélkül)
Súly (Akku nélkül)
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
1. Akkumulátor behelyezése/eltávolítása
Az A irányba, a kattanásig nyomja be az akkumulátort.
Eltávolításhoz, a biztonsági zár nyomvatartása közben a
B irányba húzza az akkumulátort. (2. ábra)
2. Fej dőlésszögének beállítása
A fej dőlésszöge a használattól függően beállítható. A fej
0˚-tól 110˚-ig 5 fokozatban állítható, és rögzíthető. (3.
ábra)
3. Körte kicserélése
Fordítsa úgy a készüléket úgy, hogy a lencsék lefelé
nézzenek, miközben odafigyel arra, hogy nem ejti le a
őket. Távolítsa el az elülső fedelet, a lencséket, és a
reflektort. (4. ábra)
Čeština
BEZDRÁTOVÁ SVÍTILNA UB18DAL NÁVOD K POUŽITÍ
POZOR
Nedívejte se přímo do světla.
Neotevírejte čelní kryt svítilny, pokud jste ji právě
používali, protože žárovka může být velice horká.
Před výměnou žárovky nezapomeňte svítilnu VYPNOUT.
To platí i v případě, že svítilnu již nebudete používat.
Nevystavujte svítilnu působení deště.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Baterie
Žárovka
Provozní doba
Rozměry (bez baterie)
Hmotnost (bez baterie)
ZPŮSOB POUŽITÍ
1. Vložení/vyjmutí baterie
Vložte baterii ve směru šipky A a zasuňte ji tak daleko,
až uslyšíte cvaknutí. Chcete-li baterii vyjmout, vytáhněte
ji ve směru šipky B a držte přitom stisknutou západku.
(Obr. 2)
2. Nastavení úhlu hlavy
Úhel hlavy lze nastavit v závislosti na požadovaném
použití. Hlava je otočná od 0˚ do 110˚ a lze ji aretovat v 5
krocích. (Obr. 3)
3. Výměna žárovky
Otočte svítilnu tak, aby její sklo směřovalo dolů. Dbejte
na to, aby sklo nevypadlo, a sejměte čelní kryt, sklo a
parabolu. (Obr. 4)
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ê·Ófi ÛÙË ‚ÚÔ¯‹.
ªËÓ ¯Ù˘‹ÛÂÙ ‹ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›Ù ÙÔ Ê·Ófi.
ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Ê·ÓÔ‡
‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈÎfi Î.Ï.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ê·Îfi Û ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›·
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (60ÆC ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ), fiˆ˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ›ӷÈ
ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙÔÓ Î·˘Ùfi ‹ÏÈÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÌÔÚ›
Ó· ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Ê·Ófi.
Σειρές BSL14, BSL18 (πωλείται χωριστά)
18 V, 0,6 A
Περίπου 4,5 ώρες (µε πλήρως φορτισµένη µπαταρία BSL1430)
85 mm (διάµετρος) × 274 mm (µήκος)
0,35 kg
¶ƒ√™√Ã∏:
Αν η ενδεικτική λυχνία της µπαταρίας δεν ανάψει ή
σβήσει ταν ενεργοποιήσετε το φαν , η µπαταρία
είναι αδύναµη. Αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την
µπαταρία. ∆ιαφορετικά ο φαν ς θα σβήσει ξαφνικά
εξαιτίας του κυκλώµατος προστασίας έναντι
υπερβολικής αποφ ρτισης. Καλ θα ήταν να
ελέγχετε περιοδικά την ενδεικτική λυχνία της
µπαταρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
M vo για τις χώρες της EE
Mηv πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στov
κάδo oικιακώv απoρριµµάτωv!
Σύµφωvα µε τηv εuρωπαϊκή oδηγία 2002/96/
EK περί ηλεκτρικώv και ηλεκτρovικώv
σuσκεuώv και τηv εvσωµάτωσή της στo
εθvικ δίκαιo, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει
vα σuλλέγovται ξεχωριστά και vα
επιστρέφovται για αvακύκλωση µε τρ πo φιλικ
πρoς τo περιβάλλov.
Nie wystawiać latarki na działanie wody, np. deszczu.
Nie poddawać latarki wstrząsom ani jej nie demontować.
Upewnić się, że latarka nie ma kontaktu z benzyną,
rozcieńczalnikiem itp.
Nie pozostawiać latarki w miejscu bezpośredniego
nasłonecznienia, na przykład w samochodzie, w którym
temperatura może przekraczać 60˚C. W przeciwnym
wypadku latarka może ulec uszkodzeniu.
Seria BSL14, BSL18 (sprzedawany oddzielnie)
18 V, 0,6 A
Około 4,5 godz. (z w pełni naładowanym akumulatorem BSL1430)
85 mm (średnica) × 274 mm (długość)
0,35 kg
UWAGA:
Jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie
zapala się, lub gaśnie, gdy latarka jest wyłączona,
akumulator jest bliski wyczerpania. Należy go wymienić
lub naładować. W przeciwnym wypadku latarka może
nagle przestać działać z powodu uruchomienia obwodu
zabezpieczającego przed nadmiernym wyładowaniem.
Zaleca się, aby od czasu do czasu kontrolować status
wskaźnika poziomu naładowania akumulatora.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami
z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE
w sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego,
zużyte elektronarzędzia należy posegregować i
zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Ne rázza vagy szerelje szét a készüléket.
Ne hagyja, hogy a készülék üzemagyaggal, vagy
higítóval érintkezzen.
Soha ne hagyja a készüléket autóban, vagy hasonló
helyeken, ahol huzamosabb ideig napsugárzásnak (60˚
fok felett) lenne kitéve, mert meghibásodhat.
BSL14, BSL18 sorozat (külön árusítva)
18 V, 0,6 A
Kb. 4,5 óra (teljesen feltöltött BSL1430 típusú akkumulátorral)
85 mm (átmérő) x 274 mm (hossz)
0,35 kg
VIGYÁZAT:
Ha a töltöttséget jelző lámpa nem világít, vagy használat
közben kikapcsol, az az akkumulátor merülését jelzi.
Cserélje ki, vagy töltse fel az akkumulátort. Ennek
elmulasztása esetén a fény hirtelen kialudthat a teljes
lemerülés elkerülésének megakadályozása miatt.
Javasolt alkalmanként a töltöttséget jelző lámpa
ellenőrzés használat közben.
Csak EU-országok számára
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a
háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai
készülékekről szóló 2002/96/EK irányelv és
annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az
elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön
kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell
hasznosítani.
Nevystavujte svítilnu působení nárazů ani ji
nedemontujte.
Zabraňte styku svítilny s benzínem, ředidly atd.
Neponechávejte svítilnu uzavřenou ve voze ani na
podobných místech, kde by byla vystavena působení
přímého slunce (teploty nad 60˚C). Mohlo by dojít k
jejímu poškození.
Série BSL14, BSL18 (prodává se samostatně)
18 V, 0,6 A
Přibl. 4,5 hodiny (s použitím plně nabité baterie BSL1430)
85 mm (průměr) x 274 mm (délka)
0,35 kg
POZOR:
Pokud kontrolka stavu nabití baterie nesvítí nebo při
zapnutí svítilny zhasne, je baterie již téměř vybitá.
Vyměňte baterii nebo ji dobijte. Pokud tak neučiníte,
může obvod chránící svítilnu proti příliš velkému vybití
baterie způsobit, že svítilna neočekávaně zhasne. Během
použití svítilny se doporučuje kontrolku stavu nabití
baterie občas zkontrolovat.
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního
odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/EG o
nakládání s použitými elektrickými a
elektronickými zařízeními a odpovídajících
ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí
se použitá elektrická nářadí musí sbírat
odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky
šetrnému recyklování.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi UB 18DAL

  Summary of Contents for Hitachi UB 18DAL

  • Page 1 ªËÓ ÎÔÈٿ٠·¢ı›·˜ ÛÙÔ Êˆ˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ê·Ófi ÛÙË ‚ÚÔ¯‹. ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Î¿Ï˘ÌÌ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ªËÓ ¯Ù˘‹ÛÂÙ ‹ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›Ù ÙÔ Ê·Ófi. UB 18DAL ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê·ÓÔ‡ ‰ÈfiÙÈ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Ê·ÓÔ‡ η›ÂÈ.
  • Page 2 продукт соответствует требованиям Директивы 2011/65/ Ez a termék is megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek. EU по ограничению на использование опасных веществ. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31.12. 2012 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.