Download Print this page

Hitachi UB 18DGL Instruction Manual

Cordless work light
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

UB 18DGL
1
2
4
8
A
3
2
7
1
6
3
120°
9
5
120°
English
Svenska
LED light (built-in)
LED-lampa (inbyggd)
1
Switch
Brytare
2
Top handle
Övre handtag
3
Battery (sold separately)
Batteri (säljs separat)
4
Bottom handle
Nedre handtag
5
Pipe hook
Rörkrok
6
Strap hole
Hål för rem
7
Latch
Låsning
8
1/4-inch screw hole
1/4-tum skruvhål
9
Krok för upphängning på
Wall-hanging hook
0
vägg
Suomi
Polski
LED-valo
Światło LED (wbudowane)
1
(sisään rakennettu)
Katkaisin
Przełącznik
2
Päällyskahva
Uchwyt górny
3
Bateria
Akku (myydään erikseen)
4
(sprzedawana oddzielnie)
Alakahva
Uchwyt dolny
5
Putken koukku
Zaczep rury
6
Hihnan reikä
Otwór na pasek
7
Salpa
Zapadka
8
1/4-tuumaisen ruuvin reikä
Otwór wkrętu 1/4 cala
9
Hak do wieszania na
Seinään ripustuskoukku
0
ścianie
English
CORDLESS WORK LIGHT UB18DGL INSTRUCTION MANUAL
WARNING:
● Be careful of electrical shock.
● When not in use or during inspection and maintenance, be sure to turn the
switch OFF on the unit, and remove the battery from it.
● Do not cover the work light with cloth, cardboards or other materials when the
light is on. Doing so may result in fi re.
SPECIFICATIONS
LED
Dimensions (without battery)
Weight (without battery)
Operating time (Approx.):
Battery BSL1840
Using full charged Battery
[High/Low] mode
(h) 5.0 / 11.5
HOW TO USE
1.
Battery insert/removal: Insert the battery in direction A until it clicks. To
remove, extract it in direction B while holding down the latch. (Fig. 2)
2.
Turning on the light: Press the switch to turn on the light. The light setting will
alternate between [Strong], [Weak] and [Off ] whenever the switch is pressed.
3.
Light angle adjustment: The angle of the light can be adjusted within a range
of approximately 120 degrees both upward and downward. (Fig. 3)
4.
Installation: In addition to placing it directly onto the fl oor or other fl at surface,
the unit can also be installed as follows.
Attached to a tripod with the use of a 1/4-inch screw. (Fig. 4)
Suspended from a pipe with the use of the pipe hook. (Fig. 5)
Hung on the wall with the use of the wall-hanging hook. (Fig. 6)
Svenska
BRUKSANVISNING FÖR BATTERIDRIVEN STRÅLKASTARE UB18DGL
VARNING:
● Se upp för elektriska stötar.
● När den inte används eller vid inspektion, se till att slå AV enheten och ta bort
batteriet från den.
● Täck inte över arbetslampan med trasa, kartong eller andra materia när
lampan är på. Det kan orsaka eldsvåda.
TEKNISKA DATA
LED
Dimensioner (utan batteri)
Vikt (utan batteri)
Drifttid (Cirka):
Batteri BSL1840
med ett fulladdat batteri
Läge [Hög/Låg]
(h) 5,0 / 11,5
ANVÄNDNING
1.
Sätta i/ta ur batteriet: Sätt i batteriet i riktning A till dess att det klickar. Ta ur
batteriet genom att dra det i riktning B medan du håller nere spärren. (Bild 2)
2.
Att slå på lampan: Tryck på brytaren för att slå på lampan. Ljusinställningen
kommer att växla mellan [Stark], [Svag] och [Av] när brytaren trycks in.
3.
Justering av lampans vinkel: Lampans vinkel kan justeras cirka 120 grader
upp och ner. (Bild 3)
4.
Installering: Förutom att placera den direkt på golvet eller en plan yta kan enheten
även installeras på följande sätt.
Fäst den på ett stativ med en 1/4-tumskruv. (Bild 4)
Hänga den från ett rör med rörkroken. (Bild 5)
Hänga den på en vägg med kroken för upphängning på vägg. (Bild 6)
4
9
B
5
6
0
Dansk
Norsk
LED-lygte (indbygget)
LED-lampe (innebygget)
Kontakt
Bryter
Øverste håndtag
Øvre håndtak
Batteri (sælges separat)
Batteri (selges separat)
Nederste håndtag
Nedre håndtak
Rørkrog
Rørkrok
Remøje
Stropphull
Holdemekanisme
Sperrehake
1/4-tomme skruehul
1/4-tommers skruehull
Krog til vægophængning
Veggkrok
Magyar
Pyccкий
Светодиодная подсветка
LED fény (beépített)
(встроенная)
Kapcsoló
Переключатель
Felső fogantyú
Верхняя рукоятка
Akkumulátor
Батарея
(külön megvásárolható)
(приобретается отдельно)
Alsó fogantyú
Нижняя рукоятка
Cső kampó
Крюк для трубы
Szíj nyílás
Отверстие для ремня
Retesz
Защелка
Отверстие под винт
1/4-inch csavarfurat
1/4-дюйма
Крюк для подвески на
Fali kampó
стену
CAUTION:
● Do not use any other than the specifi ed batteries.
● Do not look at the LED light directly.
● The LED cover will remain at a high temperature when alight and immediately
after use, so do not touch it.
● Be sure to turn the switch OFF when not using.
● Do not expose the work light to rain.
● Do not shock or disassemble the work light.
● Do not allow the work light to contact gasoline, thinner etc.
● Do not leave the work light in a car or the like that tends to be exposed to be
searching heat of the sun (above 60 °C). Otherwise, troubles can result.
18 W (0.5 W × 36 Pcs.)
256 mm (width) × 198 mm (length) × 252 mm (height)
0.74 kg
BSL1830
BSL1820
BSL1815
BSL1440
BSL1430
BSL1420
3.5 / 8.5
2.5 / 6.0
2.0 / 4.0
3.5 / 7.5
2.5 / 5.5
2.0 / 4.0
CAUTION:
● There are cases in which it will not be possible to turn on the light owing to a
function to prevent the batteries from over-discharging. IN this event, either
replace the batteries or recharge them.
● Use cord or a similar article to fi x the unit in place to prevent it from falling.
NOTE: Make sure the instruction manuals supplied with the separately-
purchased rechargers and batteries are read thoroughly prior to use.
GUARANTEE
We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with statutory/country specifi c
regulation. This guarantee does not cover defects or damage due to misuse,
abuse, or normal wear and tear. In case of complaint, please send the Power
Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this
Handling instruction, to a Hitachi Authorized Service Center.
NOTE: The specifi cations herein are subject to change without prior notice.
FÖRSIKTIGT:
● Använd inte några andra batterier än de angivna.
● Titta inte direkt in i LED-lampan.
● LED-kåpan kommer att vara het när den är tänd och omedelbart efter
användning, så vidrör den inte.
● Se till att slå AV när den inte används.
● Utsätt inte arbetslampan för regn.
● Slå inte på eller ta isär arbetslampan.
● Se till att arbetslampan inte kommer i kontakt med bensin eller tinner etc.
● Lämna inte arbetslampan i en bil eller liknande där den kan utsättas för
värmen från solljus (över 60 °C). Det kan annars leda till problem.
18 W (0,5 W × 36 st.)
256 mm (bredd) × 198 mm (längd) × 252 mm (höjd)
0,74 kg
BSL1830
BSL1820
BSL1815
BSL1440
BSL1430
BSL1420
3,5 / 8,5
2,5 / 6,0
2,0 / 4,0
3,5 / 7,5
2,5 / 5,5
2,0 / 4,0
FÖRSIKTIGT:
● Det fi nns tillfällen då det inte går att slå på lampan tack vare en funktion som
förhindrar att batterierna laddas ur helt. När detta händer, antingen byt ut
batterierna eller ladda dem.
● Använd en lina eller motsvarande för att fästa enheten på plats och förhindra
att den välter.
OBSERVERA: Se till att läsa igenom bruksanvisningen som följer med de
separata inhandlade uppladdaren och batterierna innan de
används.
OBSERVERA: Specifi kationerna häri kan ändras utan föravisering.
Symbols
WARNING
The following show
symbols used for the
machine. Be sure that you
understand their meaning
before use.
Read all safety warnings
and all instructions.
Failure to follow the
warnings and instructions
may result in electric shock,
fi re and/or serious injury.
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!
In observance of European
5
Directive 2002/96/EC on
waste electrical and electronic
equipment and its implementation
in accordance with national law,
electric tools that have reached
the end of their life must be
collected separately and returned
to an environmentally compatible
recycling facility.
Symbolit
VAROITUS
Seuraavassa on näytetty
koneessa käytetyt symbolit.
Varmista, että ymmärrät
niiden merkityksen ennen
kuin aloitat koneen käytön.
Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja
kaikki ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita
ei noudateta, on olemassa
sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon
vaara.
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua
tavallisen kotitalousjätteen
mukana!
Vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten
mukaisesti käytetyt
sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen
keräyspisteeseen
ja ohjattava
ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Dansk
ADVARSEL:
● Pas på ikke at få elektrisk stød.
● Når den ikke skal bruges eller under eftersyn og vedligeholdelse, skal du
sørge for at slå enhedens kontakt FRA og tage batteriet ud af den.
● Tildæk ikke lygten med en klud, pap eller andre materialer, når lygten er
tændt. Dette kan medføre brand.
SPECIFIKATIONER
BSL1415
Funktionstid (Ca.):
1.5 / 3.0
Når der bruges fuldt
opladet batteri)
PRAKTISK ANVENDELSE
1.
Indsætning/udtagning af batteri: Indsæt batteriet i retning A indtil det klikker.
For at tage batteriet ud, skal du trække det ud i retning B, mens du holder ned
på holdemekanismen. (Fig. 2)
2.
Tænding af lygten: Tryk på kontakten for at tænde for lygten. Lygteindstillingen
skifter mellem [Stærk], [Svag] og [Fra], når der trykkes på kontakten.
3.
Justering af lygtens vinkel: Lygtens vinkel kan justeres inden for et område på ca.
120 grader, både opad og nedad. (Fig. 3)
4.
Installation: Udover at placere den direkte på gulvet eller anden jævn overfl ade kan
enheden også installeres som følger.
Monteret på et trebenet stativ vha. 1/4-tomme skrue. (Fig. 4)
Hængende fra et rør vha. rørkrogen. (Fig. 5)
Ophængt på væggen vha. krogen til vægophængning. (Fig. 6)
Norsk
ARBEIDSLYS BATTERI UB18DGL BRUKSANVISNING
ADVARSEL:
● Vær forsiktig så du ikke får elektrisk støt.
● Når enheten ikke er i bruk eller under kontroll og vedlikehold må du slå
enhetens bryter AV og fjerne batteriet fra enheten.
● Du må ikke dekke arbeidslampen med tøy, papp eller andre materialer når
lyset er på. Det kan føre til brann.
SPESIFIKASJONER
Brukstid (Ca.):
ved bruk av et fullt
BSL1415
oppladet batteri
1,5 / 3,0
HVORDAN BRUKE MASKINEN
1.
Sette inn eller ta ut batteriet: Sett inn batteriet i retning A til det klikker på
plass. For å fjerne batteriet, press ned sperrehaken og ta batteriet ut i retning
B. (Fig. 2)
2.
Slå på lyset: Trykk på bryteren for å slå på lyset. Lysinnstillingen vil veksle
mellom [Kraftig], [Svak] og [Av] hver gang bryteren trykkes på.
3.
Justering av lysvinkel: Lysvinkelen kan justeres innenfor et område på ca.
120 grader både oppover og nedover. (Fig. 3)
4.
Installasjon: I tillegg til å plassere den direkte på gulvet eller en annen fl at
overfl ate, kan enheten installeres som følger:
Festet til et trebent stativ med bruk av en 1/4-tommers skrue. (Fig. 4)
Hengt fra et rør ved hjelp av rørkroken. (Fig. 5)
Hengt på veggen ved hjelp av veggkroken. (Fig. 6)
Symboler
Symboler
VARNING
ADVARSEL
Nedan visas de symboler
Det følgende viser symboler,
som används för maskinen.
som anvendes for maskinen.
Se till att du förstår vad de
Vær sikker på, at du forstår
betyder innan verktyget
deres betydning, inden du
används.
begynder at bruge maskinen.
Läs alla
Læs alle
säkerhetsvarningar och
sikkerhedsadvarsler og
alla instruktioner.
instruktioner.
Underlåtenhet att
Det kan medføre elektrisk
följa varningarna och
stød, brand og/eller
instruktionerna nedan kan
alvorlig personskade,
resultera i elstötar, brand
hvis alle advarslerne og
och/eller allvarliga skador.
instruktionerne nedenfor
ikke overholdes.
Gäller endast EU-länder
Kun for EU-lande
Elektriska verktyg får inte
Elværktøj må ikke
kastas i hushållssoporna!
bortskaff es som almindeligt
Enligt direktivet 2002/96/
aff ald!
EG som avser äldre
I henhold til det europæiske
elektrisk och elektronisk
direktiv 2002/96/EF om
utrustning och dess
bortskaff else af elektriske
tillämpning enligt nationell
og elektroniske produkter
lagstiftning ska uttjänta
og gældende national
elektriska verktyg sorteras
lovgivning skal brugt
separat och lämnas till
elværktøj indsamles
miljövänlig återvinning.
separat og bortskaff es
på en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
Symbole
Jelölések
OSTRZEŻENIE
FIGYELEM
Następujące oznaczenia
Az alábbiakban a géphez
to symbole używane w
alkalmazott jelölések
instrukcji obsługi maszyny.
vannak felsorolva. A gép
Upewnij się, że rozumiesz
használata előtt feltétlenül
ich znaczenie zanim
ismerje meg ezeket a
użyjesz narzędzia.
jelöléseket.
Należy dokładnie
Olvasson el minden
zapoznać się ze
biztonsági fi gyelmeztetést
wszystkimi ostrzeżeniami
és minden utasítást.
i wskazówkami
A fi gyelmeztetések
bezpieczeństwa.
és utasítások be nem
Nieprzestrzeganie
tartása áramütést, tüzet
ostrzeżeń oraz wskazówek
és/vagy súlyos sérülést
bezpieczeństwa może
eredményezhet.
spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar
i/lub odniesienie poważnych
obrażeń.
Dotyczy tylko państw UE
Csak EU-országok
Nie wyrzucaj
számára Az elektromos
elektronarzędzi wraz z
kéziszerszámokat ne dobja
odpadami z gospodarstwa
a háztartási szemétbe!
domowego!
A használt villamos és
Zgodnie z Europejską
elektronikai készülékekről
Dyrektywą 2002/96/WE w
szóló 2002/96/EK irányelv
sprawie zużytego sprzętu
és annak a nemzeti jogba
elektrotechnicznego i
való átültetése szerint az
elektronicznego oraz
elhasznált elektromos
dostosowaniem jej
kéziszerszámokat
do prawa krajowego,
külön kell gyűjteni, és
zużyte elektronarzędzia
környezetbarát módon újra
należy posegregować
kell hasznosítani.
i zutylizować w sposób
przyjazny dla środowiska.
LYGTE UB18DGL BRUGSANVISNING
FORSIGTIG:
● Brug ikke andre end de specifi cerede batterier.
● Se ikke direkte på LED-lygten.
● LED-dækslet vil forblive meget varmt, når lygten er tændt og umiddelbart
efter brug, så du skal ikke røre den.
● Sørg for at slå kontakten FRA, når lygten ikke anvendes.
● Udsæt ikke arbejdslygten for regn.
● Undlad at støde eller adskille arbejdslygten.
● Sørg for, at arbejdslygten ikke kommer i berøring med benzin, fortynder osv.
● Efterlad ikke arbejdslygten i en bil eller lignende steder, der udsættes for
stærk varme fra solen (over 60 °C). Ellers kan der opstå problemer.
LED
Mål (uden batteri)
256 mm (bredde) × 198 mm (længde) × 252 mm (højde)
Vægt (uden batteri)
Batteri BSL1840
BSL1830
BSL1820
BSL1815
[Høj/Lav]-tilstand
(h) 5,0 / 11,5
3,5 / 8,5
2,5 / 6,0
2,0 / 4,0
FORSIGTIG:
● Der er tilfælde, hvor det ikke er muligt at tænde for lygten pga. af en funktion,
der forhindrer overafl adning af batterierne. Hvis dette er tilfældet, skal du
enten udskifte batterierne eller oplade dem.
● Brug en ledning eller lignende til at fastgøre enheden, så den ikke falder ned.
BEMÆRK: Sørg for at de brugsanvisninger, som følger med de separat
anskaff ede batteriopladere og batterier, gennemlæses
omhyggeligt inden brug.
BEMÆRK: Specifi kationerne heri kan muligvis blive ændret uden
forudgående varsel.
FORSIKTIG:
● Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifi serte.
● Ikke se direkte på LED-lampen.
● LED-dekselet vil ha høy temperatur mens lampen lyser og rett etter bruk, så
du må ikke berøre det.
● Husk å slå bryteren AV når lykten ikke brukes.
● Arbeidslampen må ikke utsettes for regn.
● Arbeidslampen må ikke utsettes for støt eller demonteres.
● Arbeidslampen må ikke komme i kontakt med bensin, tynner osv.
● Du må ikke legge arbeidslampen igjen i en bil eller lignende som kan utsettes
for varme fra solen (over 60 °C). Ellers kan det føre til problemer.
LED
Dimensjoner (uten batteri)
256 mm (bredde) × 198 mm (lengde) × 252 mm (høyde)
Vekt (uten batteri)
Batteri BSL1840
BSL1830
BSL1820
BSL1815
[Høy/lav]-modus
(h) 5,0 / 11,5
3,5 / 8,5
2,5 / 6,0
2,0 / 4,0
FORSIKTIG:
● Det fi nnes tilfeller der det ikke vil være mulig å slå på lyset på grunn av en
funksjon som forhindrer at batteriene lades ut for mye. Hvis dette skjer, bytt
enten batteriene eller lad dem opp.
● Bruk en snor eller lignende for å feste enheten slik at den ikke kan falle.
MERK: Pass på at bruksanvisninger som følger med ladere og batterier som er
kjøpt separat leses grundig før bruk.
MERK: Disse spesifi kasjonene kan endres uten varsel.
Symboler
ADVARSEL
Følgende symboler brukes
for maskinen. Sørg for å
forstå betydningen av disse
symbolene før maskinen
tas i bruk.
Les alle advarsler og
sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke følger alle
advarsler og instruksjoner
kan bruk av utstyret
resultere i elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig
personskade.
Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske
produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal
rett, må elektroverktøy
som ikke lenger skal
brukes, samles separat og
returneres til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
Символы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ниже приведены
символы, используемые
для машины. Перед
началом работы
обязательно убедитесь в
том, что Вы понимаете их
значение.
Прочтите все правила
безопасности и
инструкции.
Не выполнение правил
и инструкций может
привести к поражению
электрическим током,
пожару и/или серьезной
травме.
Только для стран
ЕС Не выкидывайте
электроприборы вместе с
обоычным мусором!
В соответствии с
европейской директивой
2002/96/ЕС об утилизации
старых электрических и
электронных приборов и в
соответствии с местными
законами электроприборы,
бывщие в эксплуатации,
должны утилизовываться
отдельно безопасным
для окружающей среды
способом.
18 W (0,5 W × 36 stk.)
0,74 kg
BSL1440
BSL1430
BSL1420
BSL1415
3,5 / 7,5
2,5 / 5,5
2,0 / 4,0
1,5 / 3,0
18 W (0,5 W × 36 stk.)
0,74 kg
BSL1440
BSL1430
BSL1420
BSL1415
3,5 / 7,5
2,5 / 5,5
2,0 / 4,0
1,5 / 3,0

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi UB 18DGL

  Summary of Contents for Hitachi UB 18DGL

  • Page 1 We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with statutory/country specifi c Justering af lygtens vinkel: Lygtens vinkel kan justeres inden for et område på ca. omhyggeligt inden brug.
  • Page 2 нa дeфeкты или yщepб, вoзникший вcлeдcтвиe lub innej płaskiej powierzchni, urządzenie można również zamontować w Gwarancja na elektronarzędzia Hitachi jest udzielana z uwzględnieniem praw Установка: Кроме расположения непосредственно на полу или другой плоской нeпpaвильнoгo иcпoльзoвaниe или нeнaдлeжaщeгo oбpaщeния, a тaкжe poniższy sposób.