Download Print this page

Gebruiksaanwijzing - AEG PROFI-FOEN HT 5684 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwij zing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrij ke aanwij zingen voor uw veiligheid zij n speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwij zingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermij den:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelij k letselrisico' s .
LET OP:
Wij st op mogelij ke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met
het garantiebewij s, de kassabon en zo mogelij k de doos
met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee
wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
Symbolen op het product
Het product is voorzien van waarschuwings- en informatiesymbolen:
Aanwij zingen doorlezen!
WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!
Dit apparaat mag niet in de buurt van badkuipen, was-
tafels of andere met water gevulde voorwerpen worden
gebruikt.
HT5684_AEG_IM
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellij k de stroomtoevoer
onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altij d de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u
het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt
of wanneer storingen optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altij d uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
• Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op
zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u
schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden
gebruikt.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Nederlands
7
14.07.16

Advertisement

loading