Download Print this page

Philips Sonicare FlexCare+ 900+ Series Manual

Rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

FlexCare+
900+ series
Rechargeable
sonic toothbrush

Advertisement

loading

  Also See for Philips Sonicare FlexCare+ 900+ Series

  Summary of Contents for Philips Sonicare FlexCare+ 900+ Series

 • Page 1 FlexCare+ 900+ series Rechargeable sonic toothbrush...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 22 SUOMI 38 NORSK 52 SVENSKA 66...
 • Page 6: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
 • Page 7 ENGLISH contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter ‘Guarantee and support’). - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 8 - Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
 • Page 9 ENGLISH General description (Fig. 1) Hygienic travel cap Brush head Interchangeable colour code ring Handle with soft grip Power on/off button Mode button Brushing modes Deluxe recharge gauge UV sanitiser base with integrated charger and cord wrap (specific types only) UV sanitiser (specific types only) Deluxe charger (specific types only) Charger cover with brush head holder...
 • Page 10 ENGLISH Preparing for use Changing the colour code ring Sonicare brush heads come with interchangeable colour code rings to identify your brush head. To change the colour code ring: Pull the colour code ring from the bottom of the brush head (Fig. 2). Install a new ring by slipping one edge of the new ring over the bottom of the brush head (Fig.
 • Page 11 ENGLISH Using the Sonicare Brushing instructions Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste. Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline (Fig. 6). Press the power on/off button to switch on the Sonicare. Apply light pressure to maximise Sonicare’s effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you.
 • Page 12 ENGLISH Brushing modes Sonicare automatically starts in the default Clean mode. Prior to switching on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes. The selected brushing mode illuminates. Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.
 • Page 13 ENGLISH Features Easy-start This Sonicare type comes with the Easy-start feature activated. The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to help you get used to brushing with the Sonicare. Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.
 • Page 14 ENGLISH Quadpacer The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. See section ‘Brushing modes’...
 • Page 15 ENGLISH Cord wrap on sanitiser with integrated charger (specific types only) If your type includes the sanitiser, you can store excess cord in the cord wrap feature built into the bottom of the sanitiser. (Fig. 12) Sanitising (specific types only) With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use (Fig.
 • Page 16 ENGLISH Cleaning Do not clean the brush head, handle, travel charger, charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher. Toothbrush handle Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water (Fig. 16). Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.
 • Page 17 Use only compatible Sonicare replacement brush heads. UV light bulb You can order replacement UV light bulbs from the Consumer Care Centre in your country or an authorised Philips service centre. Recycling This symbol on a product means that the product is covered by...
 • Page 18 ENGLISH This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section ‘Removing the rechargeable battery’ to remove the battery (Fig. 21). Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries.
 • Page 19 ENGLISH Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Guarantee restrictions The terms of the international guarantee do not cover the following: Brush heads. Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
 • Page 20 ENGLISH Question Answer Why do I feel a You may experience a slight tickling/tingling tickling sensation sensation when you use Sonicare for the first when I time. As you become accustomed to brushing use the Sonicare? with the Sonicare, this sensation diminishes. Why is there a brief This is the Quadpacer feature reminding you pause in the bristle...
 • Page 21 ENGLISH Question Answer Why doesn’t the You may need to plug the sanitiser into a live UV sanitiser light go wall socket. You may need to shut the sanitiser door. You may need to replace the UV light bulb (see chapter ‘Replacement’). Do I need a special The travel charger, the deluxe charger and charger if I travel...
 • Page 22: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
 • Page 23 DANSK udskiftes af brugeren. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips-kundecenter (se afsnittet “Garanti og support”). - Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på...
 • Page 24 - Brug ikke sanitiseren, uden at beskyttelsesskærmen er på plads for at undgå kontakt med den varme pære. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
 • Page 25 DANSK Generel beskrivelse (fig. 1) Hygiejnisk beskyttelseshætte Børstehoved Udskiftelig farvekodet ring Håndtag med soft grip On/off-knap Indstillingsknap Børsteindstillinger Deluxe-oplademåler UV-renserbasisenhed med integreret oplader og ledningsoprul (kun bestemte typer) UV-renser (kun bestemte typer) Deluxe-oplader (kun bestemte typer) Opladedæksel med holder til børstehoved Rejseoplader Oplader med ledningsoprul Ikke vist: Ultraviolet lyspære...
 • Page 26 DANSK Klargøring Udskiftning af farvekode-ring Sonicare-børstehoveder leveres med udskiftelige farvekode-ringe, der identificerer børstehovederne. Udskiftning af den farvekodede ring: Træk den farvekodede ring af børstehovedets bund (fig. 2). Installer en ny ring ved at sætte den ene side mod børstehovedets bund (fig. 3). Montering af børstehovedet Placér børstehovedet således, at børstehårene vender mod håndtagets front.
 • Page 27 DANSK Brug af Sonicare Børstevejledning Fugt børstehårene og kom lidt tandpasta på. Placér børstehårene mod tænderne i en lille vinkel mod tandkødslinjen (fig. 6). Tænd Sonicare ved tryk på on/off-knappen. Brug et let tryk for at maksimere Sonicare’s effektivitet og lade Sonicare-tandbørsten klare børstningen for dig.
 • Page 28 DANSK Børsteindstillinger Sonicare starter automatisk i standardindstillingen Clean. Inden du tænder Sonicare, skal du trykke på indstillingsknappen for at skifte mellem indstillinger. Den valgte børsteindstilling lyser. Når en børsteindstilling er blevet valgt, forbliver den aktiv, indtil en anden børsteindstilling vælges. Bemærk: Når tandbørsten er tændt, kan du skifte mellem indstillinger.
 • Page 29 DANSK Funktioner Easy-start Denne Sonicare-model leveres med Easy-start funktionen aktiveret. Easy-start funktionen øger langsomt styrken i løbet af de første 14 børstninger for at hjælpe med tilvænningen til Sonicare. Bemærk: Hver af de første 14 børstninger skal være af mindst 1 minuts varighed, for at Easy-start-børstestyrken tiltager.
 • Page 30 DANSK Quadpacer-funktionen er aktiveret på denne model. Sådan deaktiveres eller aktiveres Quadpacer-funktionen: Anbring håndtaget med påsat børstehoved i den tilsluttede oplader. Tryk på og hold indstillingsknappen nede i 2 sekunder. Du hører 1 bip, der angiver, at Quadpacer er blevet deaktiveret, eller 2 bip, der angiver, at Quadpacer er blevet aktiveret.
 • Page 31 Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde. Tag UV-renseren ud af stikket og kontakt Philips Kundecenter, hvis renseren udsender røg eller en brændt lugt, når den er i brug. Efter børstning skal du skylle børstehovedet og ryste vandet af.
 • Page 32 DANSK Rengøring Børstehovederne, håndtaget, rejseopladeren, opladedækslet og UV- renseren må ikke komme i opvaskemaskinen. Tandbørstens håndgreb Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand (fig. 16). Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den. Brug en fugtig klud til at tørre hele håndgrebet.
 • Page 33 Brug eventuelt funktionen til ledningsoprul til praktisk opbevaring af netledningen. Udskiftning Børstehoved Udskift Sonicare-børstehovederne hver 3. måned for at opnå det bedste resultat. Brug kun kompatible Sonicare-børstehoveder. Ultraviolet lyspære Du kan bestille nye ultraviolette lyspærer hos dit lokale Kundecenter eller din Philips-forhandler.
 • Page 34 DANSK Genanvendelse Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU- direktivet 2012/19/EU (fig. 20). Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Følg instruktionerne i afsnittet “Udtagning af det genopladelige batteri”...
 • Page 35 DANSK Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/ support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”. Gældende forbehold i reklamationsretten Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende: Børstehoveder Skader, der opstår som følge af brug af uautoriserede reservedele.
 • Page 36 DANSK Spørgsmål Svar Hvorfor kan jeg Du kan eventuelt mærke en let kildende/ mærke en kildende prikkende fornemmelse, første gang du bruger fornemmelse, når Sonicare. Efterhånden som du vænner dig til jeg bruger Sonicare? at børste tænder med Sonicare, mindskes denne følelse.
 • Page 37 DANSK Spørgsmål Svar Hvorfor tænder lyset i Du skal muligvis slutte UV-renseren til en UV-renseren ikke? stikkontakt, der fungerer. UV-renserens låge er måske ikke lukket. Du skal måske udskifte den ultraviolette lyspære (se afsnittet “Udskiftning”). Skal jeg bruge en Rejseopladeren, deluxe-opladeren og særlig oplader, hvis jeg UV-renseren kan bruges ved almindelige tager Sonicare med på...
 • Page 38: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta. Älä säilytä laitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä.
 • Page 39 SUOMI - Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
 • Page 40 - UV-lamppu on kuuma puhdistuksen aikana ja heti sen jälkeen. Älä kosketa kuumaa UV-lamppua. - Älä käytä puhdistuslaitetta ilman suojaa, ettet kosketa kuumaa lamppua. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Yleiskuvaus (Kuva 1) Hygieeninen suojus Harjaspää...
 • Page 41 SUOMI Harjaustilat Deluxe-latausmittari UV-puhdistuslaitealusta sekä laturi ja johtoteline (vain tietyt mallit) UV-puhdistuslaite (vain tietyt mallit) Deluxe-laturi (vain tietyt mallit) Laturin suojus ja harjaspään pidike Matkalaturi Latausteline ja johtoteline Ei kuvassa: UV-lamppu Ei kuvassa: puhdistuslaitteen valumisastia Ei kuvassa: UV-lampun suojus Käyttöönoton valmistelu Värirenkaan vaihtaminen Sonicare-harjaspäissä...
 • Page 42 SUOMI Kiinnitä kahva laturiin tai puhdistuslaitteeseen (Kuva 5). Akkumittarissa vilkkuva punainen valo osoittaa, että hammasharjaa ladataan. 1 tasaisen vihreänä palava merkkivalo osoittaa, että hammasharjaa on ladattu 34-66 %. 2 tasaisen vihreänä palavaa merkkivaloa osoittaa, että hammasharjaa on ladattu 67-94 %. 3 tasaisen vihreänä...
 • Page 43 SUOMI Aloita harjaus osasta 1 (ylähampaiden ulkopinta) ja harjaa 30 sekuntia ennen siirtymistä osaan 2 (ylähampaiden sisäpinta). Harjaa seuraavaksi osa 3 (alahampaiden ulkopinta) ja harjaa 30 sekuntia ennen siirtymistä osaan 4 (alahampaiden sisäpinta) (Kuva 7). Harjausjakson jälkeen voit käyttää hieman enemmän aikaa tummentumien puhdistamiseen purupinnoilta.
 • Page 44 SUOMI Huomautus: Kun Sonicare-hammasharjaa käytetään kliinisessä tutkimuksessa, on valittava 2 minuutin puhdistustila. Rungossa on oltava täysi lataus. Poista Easy-start-toiminto käytöstä. Tummentumia sisältäviä alueita voi harjata 30 sekuntia kauemmin, jotta tummentumat saadaan poistettua. Ominaisuudet Easy-start Tässä Sonicare-mallissa Easy-start-toiminto on otettu käyttöön. Easy-start-toiminto lisää...
 • Page 45 SUOMI Quadpacer (intervalliajastin) Quadpacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun 4 osaa. Valitsemasi harjaustilan tai -tavan perusteella Quadpacer antaa äänimerkin tietyin väliajoin harjauksen aikana. Lisätietoja on kohdissa Sonicare-hammasharjan käyttäminen ja Harjaustilat (Kuva 7). Quadpacer-toiminto on otettu käyttöön tässä...
 • Page 46 SUOMI Laturin sisältävän puhdistuslaitteen johtoteline (vain tietyt mallit) Jos mallissa on puhdistuslaite, voit säilyttää ylimääräistä johtoa laitteen pohjaan rakennetussa johtotelineessä. (Kuva 12) Puhdistaminen (vain tietyt mallit) Voit puhdistaa UV-puhdistuslaitteella harjaspään jokaisen käytön jälkeen (Kuva 13). Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki tai jos sininen ikkuna on rikkoutunut tai sitä...
 • Page 47 SUOMI Huomautus: Puhdistus 10 minuuttia, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti. Puhdistuslaite on toiminnassa, kun sininen valo hehkuu ikkunan läpi. Kun puhdistus on valmis, puhdistuslaitteesta katkeaa virta automaattisesti. Puhdistaminen Älä puhdista harjaspäätä, kahvaa, matkalaturia, laturin suojusta ja UV-puhdistuslaitetta astianpesukoneessa. Hammasharjan runko Poista harjaspää...
 • Page 48 SUOMI Puhdista kaikki heijastavat pinnat kostealla liinalla. Poista UV-lampun edessä oleva suoja. (Kuva 19) Irrota suoja tarttumalla sen reunoihin kiinnityskohtien vierestä, puristamalla varovasti ja vetämällä suojuksen ulos. UV-lampun poistaminen. Voit poistaa valon vetämällä sen irti metallipidikkeestä. Puhdista suoja ja UV-lamppu kostealla liinalla. Aseta UV-lamppu takaisin paikalleen.
 • Page 49 (Kuva 23). Aseta ruuvitaltta piirikortin alle, akkuliitäntöjen viereen ja irrota liitännät kääntämällä ruuvitalttaa. Irrota piirilevy ja irrota akku muovialustasta (Kuva 24). Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
 • Page 50 SUOMI Takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia: Harjaspäät. Luvattomien vaihto-osien käytöstä aiheutuneet vahingot. Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot. Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen. Tavallisimmat kysymykset Tässä...
 • Page 51 SUOMI Kysymys Vastaus Harjaspää kalisee Voit estää tämän varmistamalla, että hampaita vasten. harjaspäiden suunta on oikea: aseta harjakset Miten minun pitää loivassa kulmassa ienrajalle. toimia? Miksi hammasharja ei Sonicare-hammasharja on ehkä ladattava tunnu enää yhtä uudelleen. tehokkaalta? Easy-start-toiminto voi olla käytössä. Poista Easy-start-toiminto käytöstä...
 • Page 52: Norsk

  NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
 • Page 53 NORSK må du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor (se avsnittet Garanti og støtte). - Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år. Personer med nedsatt synsevne, fysisk eller psykisk funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk...
 • Page 54 NORSK - Sonicare-tannbørsten oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk. - Ta kontakt med lege før du bruker Sonicare- tannbørsten hvis du har medisinske bekymringer.
 • Page 55 NORSK Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt. Generell beskrivelse (fig. 1) Hygienisk reisedeksel Børstehode Utskiftbar ring med fargekode Mykt håndtak Av/på-knapp Modusknapp Pussemodi Deluxe lademåler UV-renserbase med integrert lader og ledningsholder...
 • Page 56 NORSK Dra ringen med fargekode ut fra bunnen på børstehodet (fig. 2). Sett på en ny ring ved å skyve den ene siden av den nye ringen over bunnen av børstehodet (fig. 3). Sette på børstehodet Sett fronten på børstehodet slik at børstehårene vender mot fronten på...
 • Page 57 NORSK For best mulig resultat trykker du lett og lar Sonicare-tannbørsten gjøre jobben for deg. Ikke skrubb. Beveg børstehodet forsiktig og sakte over tennene med små frem- og-tilbake-bevegelser slik at de lengre børstehårene kommer til mellom tennene. Fortsett denne bevegelsen gjennom hele pusseøkten på...
 • Page 58 NORSK Gum Care Fullstendig pussing av hele munnen (2 minutter) i tillegg til skånsom pussing av problemområder og langs tannkjøttet (1 minutt). Refresh Rask pussing for å opprettholde rene tenner (1 minutt). Sensitive Skånsom, men likevel grundig pussing av sensitivt tannkjøtt og sensitive tenner (2 minutter).
 • Page 59 NORSK Merk: Det anbefales ikke å bruke Easy-start-funksjonen utover de 14 første pusseøktene, og det kan redusere Sonicare-tannbørstens evne til å fjerne plakk. Smartimer Smartimer indikerer at pusseøkten er fullført ved at den automatisk slår av tannbørsten mot slutten av økten. Tannleger anbefaler at du pusser tennene i minst to minutter to ganger om dagen.
 • Page 60 NORSK Når du har oppbevart den overflødige ledningen, stikker du hovedledningen gjennom det lille sporet på baksiden av den grå ladebasen. (fig. 11) Fest laderdekselet på igjen ved å trykke det ned over ladebasen til du hører et klikk. Tips: Hvis du vil ha ekstra komfort når du reiser, kan du fjerne reiseladeren og bruke den uten laderdekselet og ladebasen.
 • Page 61 NORSK Lukk døren og trykk på den grønne av/på-knappen for å velge en UV-rensesyklus. Merk: Du kan bare slå på renseren hvis døren er helt igjen. Merk: Renseren stopper hvis du åpner døren under rensesyklusen. Merk: Rensesyklusen pågår i ti minutter og slås deretter av automatisk. Renseren er i bruk når det blå...
 • Page 62 å oppbevare ledningen. Utskiftning Børstehode Bytt Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få optimale resultater. Bruk kun kompatible Sonicare utskiftbare børstehoder. UV-lyspære Du kan bestille nye UV-lyspærer fra Philips’ forbrukerstøtte der du bor, eller fra et godkjent Philips servicesenter.
 • Page 63 NORSK Resirkulering Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 20). Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å...
 • Page 64 NORSK Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/ support eller lese i garantiheftet. Begrensninger i garantien Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien: Børstehoder. Skader som følge av bruk av uautorisert reservedeler.
 • Page 65 NORSK Spørsmål Svar Hvorfor er det en Dette er Quadpacer-funksjonen som minner kort pause i deg på at du må gå til en ny sone i munnen. børstebevegelsen Med denne funksjonen kan du bruke like mens jeg pusser lang tid på å pusse hver av sonene i munnen tennene? (se delen Pusseinstruksjoner under avsnittet Bruke Sonicare-tannbørsten).
 • Page 66: Svenska

  SVENSKA Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
 • Page 67 SVENSKA bytas ut eller repareras av användaren. Om den är skadad kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och service). - Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på...
 • Page 68 Rör inte UV- lampan när den är varm. - Använd inte tandborstrengöraren utan skyddsskärmen för att undvika kontakt med den varma lampan. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
 • Page 69 SVENSKA Allmän beskrivning (Bild 1) Hygieniskt reseskydd Borsthuvud Utbytbar färgkodad ring Handtag med mjukt grepp På/av-knapp Lägesknapp Borstningslägen Deluxe-laddningsmätare Tandborstrengörare med UV-ljus, inbyggd laddare och sladdvinda (endast vissa modeller) Tandborstrengörare med UV-ljus (endast vissa modeller) Deluxe-laddare (endast vissa modeller) Laddarkåpa med borsthuvudhållare Reseladdare Laddarbasenhet med sladdvinda Visas inte: UV-lampa...
 • Page 70 SVENSKA Sätta fast borsthuvudet Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända mot handtagets framsida. (Bild 4) Tryck sedan ned borsthuvudet ordentligt på metallskaftet tills det tar stopp. Obs! Det är ett litet mellanrum mellan den färgkodade ringen och handtaget. Ladda Sonicare Sätt i laddarens eller rengörarens stickkontakt i vägguttaget.
 • Page 71 SVENSKA Slå på Sonicare genom att trycka på på/av-knappen. För att uppnå maximal effekt bör du endast trycka lätt och låta Sonicare-tandborsten utföra jobbet. Gnugga inte. För borsthuvudet försiktigt fram och tillbaka över tänderna så att de längre borsten kommer åt mellan tänderna. Fortsätt den här rörelsen under hela borstningen.
 • Page 72 SVENSKA Rengöring Komplett helmunsrengöring (två minuter). Tandköttsvård Komplett helmunsrengöring (två minuter) plus skonsam rengöring av problemområden längs tandköttskanten (en minut). Fräscha upp Uppfräschning och snabbrengöring (en minut). Sensitive Skonsam rengöring för känsligt tandkött och känsliga tänder (två minuter) Massage Skonsam stimulering av tandköttet (två minuter). Obs! När Sonicare används i kliniska studier måste standardläget Rengöring i två...
 • Page 73 SVENSKA Håll ned på/av-knappen i två sekunder. Då hörs två pip som anger att Easy-start-funktionen har aktiverats. Obs! Vi rekommenderar att du bara använder Easy-start-funktionen under den inledande stegringsperioden. Annars minskas Sonicares förmåga att effektivt avlägsna plack. Smartimer Smartimer anger att borstningsperioden är slut genom att automatiskt stänga av tandborsten i slutet av perioden.
 • Page 74 SVENSKA När du har lindat upp den överflödiga sladden för du nätsladden genom den smala springan baktill på laddarens grå basenhet. (Bild 11) Sätt tillbaka laddarens kåpa genom att trycka ned den över basenheten tills den klickar på plats. Tips: För extra bekvämlighet på resan kan du ta loss reseladdaren och använda den utan laddarens kåpa och basenhet.
 • Page 75 SVENSKA Obs! Rengör bara Sonicare ProResults-borsthuvuden i tandborstrengöraren. Se till att rengörarens stickkontakt sitter i vägguttaget. Stäng luckan och tryck på den gröna på/av-knappen en gång för att starta en rengöringsomgång med UV-ljus. Obs! Det går bara att slå på rengöraren om luckan är ordentligt stängd. Obs! Rengöraren stängs av om du öppnar luckan under rengöringen.
 • Page 76 SVENSKA Tandborstrengörare (endast vissa modeller) Rengör inte tandborstrengöraren när UV-lampan är varm. För att optimal effekt ska uppnås rekommenderar vi att du rengör tandborstrengöraren varje vecka. Koppla bort tandborstrengöraren från eluttaget. Dra droppbrickan rakt ut. Skölj droppbrickan och torka den ren med en fuktig trasa (Bild 18).
 • Page 77 Använd bara kompatibla Sonicare-borsthuvuden. UV-lampa Du kan beställa extra UV-lampor från kundtjänst i ditt land eller från ett av Philips auktoriserade serviceombud. Återvinning Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 20). Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållssoporna.
 • Page 78 Ta loss kretskortet och bänd ut batteriet ur plasthållaren (Bild 24). Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/ support eller läsa garantibroschyren. Garantibegränsningar De internationella garantivillkoren omfattar inte följande: Borsthuvudena.
 • Page 79 SVENSKA Fråga Svar Varför fungerar inte Du kanske måste ladda Sonicare-tandborsten. Sonicare-tandborsten? Ladda den i minst 24 timmar. Vägguttaget kanske inte ger ström. Strömförsörjningen till uttag i badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum kan brytas när lampan släcks. Du kanske måste sätta tillbaka eller byta ut borsthuvudet.
 • Page 80 SVENSKA Fråga Svar Varför tänds inte Du kanske måste ansluta rengöraren till UV-lampan i tand- vägguttaget. borstrengöraren? Du kanske måste stänga luckan till tandborstrengöraren. Du kanske behöver byta ut UV-lampan (se kapitlet Byten). Behöver jag en speciell Reseladdaren, deluxe-laddaren och laddare om jag har tandborstrengöraren kan användas vid med Sonicare på...
 • Page 84 ©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV. 4235.021.0117.1...