Download Print this page

Philips sonicare flexcare platinum User Manual

Hide thumbs

Advertisement

FlexCare Platinum

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Philips sonicare flexcare platinum

 • Page 1 FlexCare Platinum...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 20 SUOMI 34 NORSK 47 SVENSKA 61...
 • Page 6: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
 • Page 7 ENGLISH - The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts. - If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter ‘Guarantee and support’).
 • Page 8 ENGLISH - Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare. - The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices.
 • Page 9 UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. General description (Fig. 1) Hygienic travel cap...
 • Page 10: Brushing Instructions

  ENGLISH 10 UV sanitiser and base with integrated charger and cord wrap (specific types only) Not shown: UV light bulb Not shown: Sanitiser drip tray Not shown: Protective screen for UV light bulb 11 Mains cord with plug 12 Charger cover with brush head holders (specific types only) 13 Travel charger Not shown: Travel case Note: The contents of the box may vary based on the type purchased.
 • Page 11 ENGLISH Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline. A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing (Fig.
 • Page 12 ENGLISH Brushing modes Clean: For an exceptional everyday clean (default mode). White: 2 minutes to remove surface stains and 30 seconds to brighten and polish your front teeth. Deep Clean: Provides an invigorating 3 minutes of alternating cleaning and massaging to deliver an exceptionally clean experience. Your Sonicare comes with the Clean mode activated.
 • Page 13 ENGLISH Battery status (when handle is not on charger) 1 yellow LED indicates a low charge. 3 green LEDs indicate a full charge. Note: If you hear a long beep and the yellow LED of the battery level indicator flashes, your toothbrush is completely empty and switches off. Place the toothbrush on the charger to recharge it.
 • Page 14 ENGLISH Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser. Press and hold the mode button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has been deactivated. You hear 2 beeps to indicate the Quadpacer has been activated. Smartimer The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle.
 • Page 15 ENGLISH Sanitising (specific types only) With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use (Fig. 12). Unplug the sanitiser, discontinue use and call Consumer Care if: The UV light bulb remains on when the door is open. The window is broken or missing from the sanitiser.
 • Page 16 ENGLISH Cleaning Do not clean the brush head, the handle, the travel charger, the charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher. Toothbrush handle Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water (Fig. 15). Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.
 • Page 17 Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads. Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/ service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
 • Page 18 ENGLISH Recycling This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 19). This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section ‘Removing the rechargeable battery’...
 • Page 19 Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier (Fig. 23). Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Guarantee restrictions The terms of the international guarantee do not cover the following: Brush heads.
 • Page 20: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
 • Page 21 UV-renser), må det ikke anvendes. Dette apparat har ingen udskiftelige reservedele. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips-kundecenter (se afsnittet “Garanti og support”). - Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske,...
 • Page 22 DANSK - Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af tandbørsten, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges brug. Kontakt også din tandlæge, hvis du oplever ubehag eller smerte, når du anvender Sonicare. - Sonicare-tandbørsten overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr.
 • Page 23 UV-rengøringscyklusser (dvs. 3 gange i træk), skal du slukke for den i mindst 30 minutter, inden du starter en ny UV-rengøringscyklus. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter. Generel beskrivelse (fig. 1) Hygiejnisk beskyttelseshætte Børstehoved med unik identifikator...
 • Page 24 DANSK 10 UV-renser og basisenhed med integreret oplader og ledningsoprul (kun bestemte typer) Ikke vist: Ultraviolet lyspære Ikke vist: Drypbakke til UV-renser Ikke vist: Beskyttelsesskærm til ultraviolet pære 11 Netledning med stik 12 Oplade-dæksel med børstehovedholdere (kun bestemte typer) 13 Rejseoplader Ikke vist: Etui til rejsebrug Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte type.
 • Page 25 DANSK Sådan bruges apparatet Børstevejledning Fugt børstehårene (fig. 4). Kom lidt tandpasta på børstehårene. (fig. 5) Placer børstehårene mod tænderne i en lille vinkel (45 grader), idet du trykker ind, så børstehårene rammer tandkødsranden eller lige under tandkødsranden. En ændring i vibration (og en mindre ændring i lyd) advarer dig, når du trykker for hårdt under børstning (fig.
 • Page 26 DANSK Bemærk: Når du har børstet alle 4 sektioner, kan du bruge lidt mere tid på at børste tyggefladerne og de områder, hvor der opstår misfarvning. Du kan også børste tungen med enten tændt eller slukket tandbørste, alt efter hvad du foretrækker (fig.
 • Page 27 DANSK Tryksensor En ændring i vibration (og en mindre ændring i lyd) advarer dig, når du trykker for hårdt under børstning. Se afsnittet “Funktioner”. Batteristatus (når håndgrebet ikke er på opladeren) 1 gul LED-lysdiode angiver et lavt batteriniveau. 3 grønne LED-lysdioder angiver en fuld opladning. Bemærk: Hvis du hører en lang biplyd, og den gule LED-lysdiode på...
 • Page 28 DANSK Anbring håndtaget med påsat børstehoved i den tilsluttede oplader eller UV-renser. Tryk på og hold indstillingsknappen nede i 2 sekunder. Når du hører 1 bip, betyder det, at Quadpacer-funktionen er deaktiveret. Når du hører 2 bip, betyder det, at Quadpacer-funktionen er aktiveret. Smartimer Smartimer-funktionen angiver, at børstningen er fuldført ved automatisk at slukke tandbørsten efter endt børstecyklus.
 • Page 29 Med UV-renseren kan du rengøre børstehovedet efter hver brug (fig. 12). Tag UV-renseren ud af stikket, stop med at bruge den, og kontakt Philips Kundecenter, hvis: Det ultraviolette lys er stadig tændt, når lågen er åben. Vinduet er ødelagt eller mangler på UV-renseren.
 • Page 30 DANSK Rengøring Børstehovedet, håndtaget, rejseopladeren, opladedækslet og UV- renseren må ikke komme i opvaskemaskinen. Tandbørstens håndgreb Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand (fig. 15). Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den. Brug en fugtig klud til at tørre hele håndgrebet.
 • Page 31 Brug kun ægte Philips Sonicare-børstehoveder. Bestilling af tilbehør For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
 • Page 32 DANSK Genanvendelse Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 19). Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Følg instruktionerne i afsnittet “Udtagning af det genopladelige batteri”...
 • Page 33 Tag printpladen ud, og tag batteriet ud af plastholderen (fig. 23). Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/ support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”. Gældende forbehold i reklamationsretten Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:...
 • Page 34: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/ welcome. Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta. Älä säilytä laitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä.
 • Page 35 SUOMI Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen (katso luku Takuu ja tuki). - Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä...
 • Page 36 SUOMI - Sonicare-hammasharja täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä. - Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa. - Tämä laite on tarkoitettu vain hampaiden, ikenien ja kielen puhdistamiseen.
 • Page 37 - Jos puhdistuslaitteella on tehty peräkkäin 3 UV- puhdistusta, katkaise laitteen virta vähintään 30 minuutin ajaksi ennen uuden UV- puhdistusjakson aloittamista. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Yleiskuvaus (Kuva 1) Hygieeninen suojus Harjaspäässä ainutlaatuinen tunnus...
 • Page 38 SUOMI Käyttöönoton valmistelu Harjaspään kiinnittäminen Aseta harjaspää harjakset ja rungon etuosa samaan suuntaan. (Kuva 2) Paina harjaspäätä metallivarteen, kunnes se pysähtyy. Huomautus: Sonicare Platinum -harjaspäihin merkityt kuvat helpottavat oman harjaspään tunnistamista. Lataaminen Kytke laturin tai puhdistuslaitteen pistoke pistorasiaan. Aseta runko laturiin (Kuva 3). Akun virtatason ilmaisimessa vilkkuva punainen valo osoittaa, että...
 • Page 39 SUOMI Jos haluat puhdistaa etuhampaiden sisäpinnat, kallista runkoa niin, että se on puoliksi pystyasennossa. Harjaa tämän jälkeen jokainen hammas erikseen pystysuorin liikkein (Kuva 9). Aloita harjaus osasta 1 (ylähampaiden ulkopinta) ja harjaa 30 sekuntia (45 sekuntia syväpuhdistustilassa). Siirry sitten osaan 2 (ylähampaiden sisäpinta).
 • Page 40 SUOMI Huomautus: Jos Sonicare-hammasharjaa käytetään kliinisessä tutkimuksessa, sitä on käytettävä korkealla tehotasolla oletuspuhdistustilassa (kesto 2 minuuttia) tai korkealla tehotasolla syväpuhdistustilassa. Eri tilojen tehotasot Alhainen: 1 LED-merkkivalo Keskitaso: 2 LED-merkkivaloa Korkea: 3 LED-merkkivaloa Huomautus: Voit lisätä harjaustehoa (+)-painikkeella tai vähentää sitä (-)- painikkeella milloin tahansa harjausjakson aikana.
 • Page 41 SUOMI Quadpacer (intervalliajastin) Quadpacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun 4 osaa. Valitsemasi harjaustilan perusteella Quadpacer antaa äänimerkin tietyin väliajoin harjauksen aikana. Quadpacer toimii kaikissa 3 kolmessa tilassa ja kaikilla 3 tehotasolla (Kuva 10). Quadpacer-toiminto on otettu käyttöön tässä...
 • Page 42 SUOMI Easy-start-toiminnon ottaminen käyttöön: Paina käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan. Kuulet kaksi äänimerkkiä, kun Easy-start-toiminto on otettu käyttöön. Easy-start-toiminnon poistaminen käytöstä: Paina käynnistyspaini- ketta 2 sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, kun Easy-start-toiminto on poistettu käytöstä. Huomautus: Näistä 14 ensimmäisestä harjauskerrasta jokaisen on kestettävä vähintään minuutti, jotta Easy-start-toiminto etenee asianmukaisesti.
 • Page 43 SUOMI Huomautus: Älä puhdista puhdistuslaitteessa lapsille tarkoitettuja Sonicare- harjaspäitä. Laita puhdistuslaitteen pistoke pistorasiaan. Sulje luukku ja valitse UV-puhdistusjakso painamalla vihreää käynnistyspainiketta kerran. Huomautus: Puhdistuslaitteen voi käynnistää vasta, kun luukku on suljettu. Huomautus: Puhdistuslaite pysähtyy, jos avaat luukun puhdistuksen aikana. Huomautus: Puhdistus kestää 10 minuuttia, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti.
 • Page 44 SUOMI UV-puhdistuslaite (vain tietyt mallit) Älä upota puhdistuslaitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla. Älä puhdista puhdistuslaitetta, kun UV-lamppu on kuuma. Parhaimman tuloksen saat, kun puhdistat laitteen viikoittain. Irrota puhdistuslaite pistorasiasta. Vedä valuma-astia suoraan ulos puhdistuslaitteesta. Huuhtele astia ja pyyhi se kostealla liinalla (Kuva 17). Puhdista kaikki sisäpinnat kostealla liinalla.
 • Page 45 Vaihda harjaspää kolmen kuukauden välein, jotta harjaustulos säilyy hyvänä. Käytä vain aitoja Philips Sonicare -vaihtoharjaspäitä. Tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/ service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä). Kierrätys Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 19).
 • Page 46 Irrota piirilevy ja irrota akku muovialustasta (Kuva 23). Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen. Takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia: Harjaspäät. Luvattomien vaihto-osien käytöstä aiheutuneet vahingot.
 • Page 47: Norsk

  NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
 • Page 48 NORSK - Hvis apparatet på noen måte er ødelagt (børstehodet, håndtaket, laderen og/eller renseren), må du slutte å bruke det. Dette apparatet inneholder ingen deler som kan repareres. Hvis apparatet er ødelagt, må du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor (se avsnittet Garanti og støtte).
 • Page 49 NORSK - Ta kontakt med tannlegen din hvis du blør når du bruker tannbørsten, eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke. Ta også kontakt med tannlegen din hvis du opplever ubehag eller smerte når du bruker Sonicare-tannbørsten. - Sonicare-tannbørsten oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter.
 • Page 50 - Hvis renseren har blitt brukt til tre etterfølgende UV-rensesykluser (dvs. tre ganger på rad), må du slå den av i minst 30 minutter før du starter en ny UV-rensesyklus. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
 • Page 51 NORSK Generell beskrivelse (fig. 1) Hygienisk reisedeksel Børstehode med unik identifisering Håndtak Av/på-knapp Indikator for intensitetsnivå Knapp for intensitetsnivå (+ og -) Pussemodi Modusknapp Batterinivåindikator 10 UV-renser og base med integrert lader og ledningsholder (kun bestemte modeller) Ikke vist: UV-lyspære Ikke vist: dryppebrett for renser Ikke vist: beskyttelsesskjerm for UV-lyspære 11 Ledning med støpsel...
 • Page 52 NORSK Lade apparatet Sett støpselet til laderen eller renseren i stikkontakten. Plasser håndtaket på laderen (fig. 3) Det blinkende lyset på batteriindikatoren viser at tannbørsten lades opp. Merk: Det tar minst 24 timer å lade batteriet helt opp. Bruke apparatet Pusseinstruksjoner Skyll busten (fig.
 • Page 53 NORSK Begynn å pusse i den første sonen (utsiden oppe), og puss i 30 sekunder (45 sekunder i Deep Clean-modus) før du beveger deg til den andre sonen (innsiden oppe). Fortsett å pusse i den tredje sonen (utsiden nede), og puss i 30 sekunder (45 sekunder i Deep Clean-modus) før du beveger deg til den fjerde sonen (innsiden nede).
 • Page 54 NORSK Intensitetsnivåer per modus Lav: 1 indikatorlampe lyser. Middels: 2 indikatorlamper lyser. Høy: 3 indikatorlamper lyser. Merk: For å justere intensitetsnivået til det neste høyere eller lavere nivået kan du trykke på plussknappen for å øke intensiteten eller minusknappen for å...
 • Page 55 NORSK Quadpacer Quadpacer er en intervalltimer som gir et kort pip og stopper for å minne deg på å pusse de fire sonene i munnen. Avhengig av hvilken pussemodus du har valgt, piper Quadpacer på forskjellige intervaller under pusseøkten. Quadpacer fungerer i alle tre modi og med alle tre intensitetsnivåene (fig.
 • Page 56 NORSK Merk: Hver av de 14 første pusseøktene må vare i minst ett minutt for at Easy-start-syklusen skal gå videre på riktig måte. Merk: Det anbefales ikke å bruke Easy-start-funksjonen utover de 14 første pusseøktene, og det kan redusere Sonicare-tannbørstens evne til å fjerne plakk. Rensing (kun bestemte modeller) Med UV-renseren kan du rense børstehodet hver gang du har brukt det (fig.
 • Page 57 NORSK Merk: Rensesyklusen pågår i ti minutter og slås deretter av automatisk. Renseren er i bruk når det blå lyset lyser gjennom vinduet. Rengjøring Ikke rengjør børstehodet, håndtaket, reiseladeren, laderdekselet eller UV-renseren i oppvaskmaskinen. Tannbørstehåndtak Ta av børstehodet, og skyll metallstangen i varmt vann (fig. 15). Ikke bruk skarpe gjenstander mot gummiforseglingen på...
 • Page 58 Bruk kun originale Philips Sonicare utskiftbare børstehoder. Bestille tilbehør Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
 • Page 59 NORSK Resirkulering Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 19). Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å...
 • Page 60 NORSK Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet. Begrensninger i garantien Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien: Børstehoder. Skader som følge av bruk av uautorisert reservedeler.
 • Page 61: Svenska

  SVENSKA Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
 • Page 62 SVENSKA - Om apparaten är skadad (borsthuvud, handtag, laddare och/eller tandborstrengörare) ska du inte använda den. Apparaten har inga delar som kan bytas ut eller repareras av användaren. Om den är skadad kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och support). - Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte...
 • Page 63 SVENSKA - Rådfråga tandläkaren om överdriven blödning förekommer efter användning av den här tandborsten eller om blödning fortsätter att uppkomma efter 1 veckas användning. Rådfråga också tandläkaren om du upplever obehag eller smärta när du använder Sonicare. - Sonicare-tandborsten uppfyller säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter.
 • Page 64 (dvs. tre gånger i rad) ska du låta den vara avstängd i minst 30 minuter innan du påbörjar en ny UV-rengöring. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
 • Page 65 SVENSKA Allmän beskrivning (Bild 1) Hygieniskt reseskydd Borsthuvud med unik identifierare Handtag På/av-knapp Intensitetsnivåindikator Intensitetsnivåknapp (+ och -) Borstningslägen Lägesknapp Indikator för batterinivå 10 UV-rengörare och basenhet med inbyggd laddare och sladdvinda (endast vissa modeller) Visas inte: UV-lampa Visas inte: Droppbricka till tandborstrengöraren Visas inte: Skyddsskärm för UV-lampa 11 Nätsladd med kontakt 12 Laddarkåpa med hållare för borsthuvuden (endast vissa modeller)
 • Page 66 SVENSKA Ladda apparaten Sätt i laddarens eller rengörarens stickkontakt i vägguttaget. Placera handtaget i laddaren (Bild 3). Den blinkande lampan på batterinivåindikatorn anger att tandborsten laddas. Obs! Det tar minst ett dygn att ladda batteriet fullständigt. Använda apparaten Borstningsanvisningar Fukta borsten (Bild 4). Applicera en liten mängd tandkräm på...
 • Page 67 SVENSKA Börja med att borsta del 1 (överkäkens utsida) och borsta i 30 sekunder (45 sekunder i djuprengöringsläget) innan du övergår till del 2 (överkäkens insida). Fortsätt med del 3 (underkäkens utsida) och borsta i 30 sekunder (45 sekunder i djuprengöringsläget) innan du övergår till del 4 (underkäkens insida).
 • Page 68 SVENSKA Intensitetsnivåer per läge Låg: 1 LED-lampa. Medel: 2 LED-lampor. Hög: 3 LED-lampor. Obs! för att justera intensitetsnivån till en högre eller lägre nivå kan du trycka på knappen + för att öka intensiteten eller på knappen - för att minska intensiteten under borstningen.
 • Page 69 SVENSKA quadpacer Quadpacer är en intervalltimer med ett kort pipljud och en paus som påminner dig om att borsta de fyra delarna av munnen. Beroende på vilket borstningsläge du har valt piper Quadpacer vid olika intervaller under borstningen. Quadpacer arbetar i alla 3 lägen och på alla 3 intensitetsnivåerna (Bild 10).
 • Page 70 SVENSKA Avaktivera Easy-start: Håll ned på/av-knappen i 2 sekunder. Då hörs 1 pip som anger att Easy-start-funktionen har avaktiverats. Obs! Var och en av de 14 första borstningarna måste vara i minst en minut för att Easy-start-borstningskraftsstegringen ska kunna genomföras. Obs! Vi rekommenderar att du bara använder Easy-start-funktionen under den inledande stegringsperioden.
 • Page 71 SVENSKA Stäng luckan och tryck på den gröna på/av-knappen en gång för att starta en rengöringsomgång med UV-ljus. Obs! Det går bara att slå på rengöraren om luckan är ordentligt stängd. Obs! Rengöraren stängs av om du öppnar luckan under rengöringen. Obs! En rengöring tar tio minuter och sedan slås rengöraren av automatiskt.
 • Page 72 Du kan använda sladdvindan för smidig förvaring av nätsladden. Byten Borsthuvud Bäst resultat får du om du byter ut borsthuvudet på Sonicare var tredje månad. Använd bara Philips Sonicare-borsthuvuden.
 • Page 73 Beställa tillbehör Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren). Återvinning Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 19).
 • Page 74 Ta loss kretskortet och bänd ut batteriet ur plasthållaren (Bild 23). Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/ support eller läsa garantibroschyren. Garantibegränsningar De internationella garantivillkoren omfattar inte följande: Borsthuvudena.
 • Page 80 ©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV. 4235.020.9728.1...