Download Print this page

AEG SRC 4321 Instruction Manual page 15

Ipod sound machine with clock
Hide thumbs

Advertisement

Radio afstemmen
• Druk op de STANDBY (POWER)-toets (13/27)
om het apparaat in te schakelen.
• Druk meerdere keren op de FUNCTION-toets
(11/20) totdat FM of AM op het scherm ver-
schijnt.
FM (MHz) = ultrakorte golf, AM (KHz) = mid-
dengolf.
• Stem af op de zender door op de TUNING+/
TUNING- toetsen (2) te drukken. De radio
toont de radiofrequentie en aan de linkerkant
de radioband.
• Het STEREO-indicatielampje (op het scherm)
brandt alleen wanneer het gekozen pro-
gramma in stereo-kwaliteit ontvangen wordt.
Als het signaal te zwak is en er een ruis in het
programma zit, knippert het lampje. Probeer
de ontvangst te verbeteren door de antenne te
draaien, of op te rollen en weer uit te rollen.
• De antenne voor de ontvangst van AM-zend-
ers is ingebouwd in het apparaat. U kunt de
ontvangst verbeteren door het apparaat in
zijn geheel te draaien. In deze frequentieband
worden alleen programma's in mono uitge-
zonden.
Wekfunctie
Wekker zetten
U kunt twee wektijden instellen; op de volgende
manier:
• Druk op de SET AL1-toets (3). De ingestelde
wektijd knippert op het scherm.
• Houd nu de HR- en MIN-toetsen (7/6) inge-
drukt om de gewenste wektijd in te stellen.
Opmerking:
Na ca. 8 seconden houden de cijfers op met
knipperen en wordt de tijd die op dat moment
aangegeven staat bewaard.
• Druk op de AL1-toets (12); op het scherm ver-
schijnt ALARM1 en kort de ingestelde wektijd.
De eerste wektijd is ingesteld.
Tweede wektijd instellen:
• Druk op de SET AL2-toets (5). De ingestelde
wektijd knippert op het scherm.
• Houd nu de HR- en MIN-toetsen (7/6) inge-
drukt om de gewenste wektijd in te stellen.
Opmerking:
Na ca. 8 seconden houden de cijfers op met
knipperen en wordt de tijd die op dat moment
aangegeven staat bewaard.
• Druk op de AL2-toets (4); op het scherm ver-
schijnt ALARM2 en kort de ingestelde wektijd.
De tweede wektijd is ingesteld.
Druk op de STANDBY (POWER)-toets om de
wekker uit te schakelen tot de volgende dag.
Wektijden deactiveren
• Om de eerste wektijd te deactiveren drukt u
meerdere keren op de AL1-toets (12) totdat
ALARM1 van het scherm verdwijnt.
• Om de tweede wektijd te deactiveren drukt
u meerdere keren op de AL2-toets (4) totdat
ALARM2 van het scherm verdwijnt.
Wekken met de radio
• Druk op de STANDBY (POWER)-toets om het
apparaat uit te schakelen na het instellen van
de wektijd.
• Druk meerdere keren op de AL1- of AL2-toets
totdat RADIO op het scherm verschijnt. De
huidige frequentie verschijnt op het scherm.
Druk op TUNING+/TUNING- (2) om af te
stemmen op een andere zender.
Opmerking:
U heeft 8 seconden om af te stemmen op een
nieuwe radiozender; dan wordt de frequentie
op het scherm bewaard.
• De radio schakelt automatisch in op de
ingestelde wektijd en radiozender waarop
afgestemd staat wordt afgespeeld. Het geluid-
sniveau wordt langzaam verhoogd.
Nederlands
15

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SRC 4321