AEG SRC 4321 Manual
Hide thumbs Also See for SRC 4321:
Table of Contents
 • Norwegian

  • Table of Contents
  • Plassering Av Kontroller
  • Tekniske Spesifi Kasjoner
 • Polish

  • Język Polski
  • Lokalizacja Kontrolek
  • Specyfi Kacje Techniczne
  • Warunki Gwarancji
 • Czech

  • Česky
  • Návod K Obsluze
  • Technické Specifi Kace
 • Hungarian

  • Magyarul
  • A Kezelőszervek Elhelyezkedése
  • Használati Útmutató
  • Műszaki Adatok
 • Russian

  • Русский
  • Расположение Элементов
  • Технические Характеристики

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 10

Quick Links

SRC 4321
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
Manual de instruções • Istruzioni per l'uso • Bruksanvisning
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Návod k použití • Használati utasítás • Руководство по эксплуатации
iPod Sound Machine mit Uhr
iPod geluidsinstallatie met klok • Enceinte Sound Machine pour iPod avec horloge
Reproductor de iPod con reloj • Leitor de Áudio para iPod com Relógio • Dispositivo
audio iPod con orologio • iPod lydmaskin med klokke • iPod Sound Machine with Clock
Urządzenie dźwiękowe iPod z zegarem • Rádiobudík iPod • iPod erősítő órával
Док-станция для iPod с часами
PERFECT IN FORM AND FUNCTION

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for AEG SRC 4321

 • Page 1 SRC 4321 Bedienungsanleitung/Garantie Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Instrucciones de servicio Manual de instruções • Istruzioni per l’uso • Bruksanvisning Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití • Használati utasítás • Руководство по эксплуатации iPod Sound Machine mit Uhr iPod geluidsinstallatie met klok •...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt Norsk Innholdsfortegnelse Plassering av kontroller....Side Bruksanvisning......... Side Tekniske spesifi kasjoner....Side English Contents Location of Controls......page User manual........page Technical Specifi cations………..page Język polski Spis treści Lokalizacja kontrolek......strona Instrukcja użytkowania..... strona Specyfi kacje techniczne...…... strona Warunki gwarancji……………..
 • Page 3 Übersicht der Bedienelemente Locatie van bedieningselementen Plassering av kontroller Situation des commandes Location of Controls Ubicación de los controles Lokalizacja kontrolek Localização dos controlos Umístění ovladačů Posizione dei comandi A Kezelőszervek Elhelyezkedése Расположение элементов...
 • Page 4 Norsk Generelle sikkerhetsanvisninger Barn og funksjonshemmede personer. • For dine barns sikkerhet, skal du holde embal- lasjedeler (plastposer, kartong, polystyrens- Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk kum etc.) utenfor deres rekkevidde. og oppbevar den sammen med garantisertifi - katet, kassalappen og hvis mulig, originalem- Advarsel! ballasjen inklusive den innvendig emballasjen.
 • Page 5: Plassering Av Kontroller

  Norsk Plassering av kontroller Strømforsyning. • Sett kontakten inn i en korrekt installert tretanns støpsel med 230V, 50Hz Koble til 1 iPod tilkobling apparatet med koplingstykket ved å sette inn 2 TUNING+/TUNING- knapper pluggen i DC 15V plugg (16) på apparatet. 3 SET AL1 knapp (stille inn alarm) •...
 • Page 6 Norsk Advarsel: Merk: Utsett ikke batteriene for høye temperaturer På 12 timers skjermen, PM = ettermiddag. eller direkte sollys, kast heller ikke batteriene i åpne fl ammer. Fare for eksplosjon! Vinter/sommertidsbytte (19) Hodetelefonplugg (18) DST 0/+1 bryteren bytter mellom vinter og som- For bruk av hodetelefonen, bruk et hodetelefon- mertid.
 • Page 7 Norsk • For å motta AM signal er en a-ntenne inklud- Våkne opp til radio ert med apparatet. Apparatet kan justeres på • Trykk på STANDBY (POWER) knappen for å signal ved å vri på det. I denne frekvensen slå av apparatet etter å ha satt alarmen. kan signalet bare sendes i mono modus.
 • Page 8 Norsk (21) Slå av alarmen Trykk 1 x = Start sangen på nytt fra Trykk inn STANDBY (POWER) knappen for å begynnelsen. slå av alarmen til neste dag. Trykk 2 x = Gå til den forrige sangen. Trykk 3 x = Gå til sangen før den forrige Sovetimer (SNOOZE/SLEEP sangen, og osv.
 • Page 9: Tekniske Spesifi Kasjoner

  • Før rengjøring, koble fra strømforsyningen. • Rengjør apparatet med en myk fuktig klut uten vaskemidler. • Senk ikke apparatet i vann. Tekniske spesifi kasjoner Modell:..........SRC 4321 Strømforsyning: Ekstern strømadapter Inngang:........ AC 230V – 50 Hz Utgang:........DC 15V / 1.5 A Polaritet: ..........
 • Page 10: English

  English General Safety Guidelines Children and disabled persons • For the safety of your children, keep any packing parts (plastic bags, cartilage, Styro- Before using this device, carefully read this foam etc.) out of their reach. user manual and keep it together with the Warranty Certifi...
 • Page 11: Location Of Controls

  English Location of Controls Power supply • Insert the grid plug into a properly installed three prong socket with 230V, 50Hz. Connect 1 iPod connection the device with the plug connector by inserting 2 TUNING+/TUNING- buttons its plug into the DC 15V jack (16) of the 3 SET AL1 button (set alarm) device.
 • Page 12 English MUTE (25 on the RC) Attention: For immediate muting of the volume. For • Never use different battery types or new and disabling the feature, press the MUTE button used batteries together. again. • Batteries must not be disposed of in the gar- bage.
 • Page 13 English Radio Tuning • Now press and hold the HR and MIN buttons (7/6) to set the desired alarm time. • Press the STANDBY (POWER) button (13/27) to switch the device on. Note: • Press the FUNCTION button (11/20) repea- The digits stop fl...
 • Page 14 English 2. Press the STANDBY (POWER) button Note: (13/27) to turn the device on. Repeatedly Use a different docking adapter to ensure press the FUNCTION button (11/20) in case proper conncection of your iPod. the iPod mode is not selected automatically. 3.
 • Page 15: Technical Specifi Cations

  • Do not submerge the device in water. ances. Technical Specifi cations Your municipality provides you with information about collecting points. Model:..........SRC 4321 Power Supply: External Power Adaptor Input:........AC 230V~ 50Hz Output:........DC 15V / 1.5 A Polarity:..........Back-up Battery:....2 x 1.5V, R03, AAA Power Output:......30 Watts PMPO...
 • Page 16: Język Polski

  Język polski Generalne wskazówki dotyczące Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu i oznaczają: bezpieczeństwa Symbol błyskawicy ostrzega Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie użytkownika przed niebezpiecznie przeczytać podręcznik użytkowania i zachować wysokimi napięciami wewnątrz. go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem Symbol wykrzyknika wska- zawierającym wewnętrzne elementy.
 • Page 17: Lokalizacja Kontrolek

  Język polski Lokalizacja kontrolek • Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio odpowietrzone. • Usunąć folię ochronną z wyświetlacza, o ile 1 Połączenie iPod tam jeszcze jest. 2 Przyciski TUNING+/TUNING- (strojenie) 3 Przycisk SET AL1 (ustawienie alarmu) Zasilanie 4 Przycisk AL2 (drugi alarm) •...
 • Page 18 Język polski uwadze niezakłócony widok między pilotem a Uwaga: czujnikiem na urządzeniu. • Nie używać różnych rodzajów baterii ani nowych i używanych baterii razem. BBS (10/23) • Nie wolno wyrzucać baterii wraz z odpada Wzmacnia lub zmniejsza basy. Aby włączyć mi.
 • Page 19 Język polski Strojenie radia • Nacisnąć przycisk AL1 (12); na wyświetlaczu pojawia się ALARM1 oraz ustawiony czas alarmu na krótki czas. • Nacisnąć przycisk czuwania/zasilania Uaktywnia się pierwszy alarm. STANDBY (POWER) (13/27), aby włączyć urządzenie. Ustawienie drugiego alarmu: • Nacisnąć przycisk funkcji FUNCTION (11/20) •...
 • Page 20 Język polski Timer funkcji sen (przycisk funk- Uwaga: cji drzemka/ sen SNOOZE/SLEEP Pozostaje 8 sekund na przełączenie na nową stacje radiową; zapisana jest wyświetlona (8/26)) częstotliwość. W trybie ON (urządzenie jest włączone),można • Radio automatycznie uruchamia się o ustawić automatyczny timer funkcji sen w ustalonej godzinie alarmu i włącza się...
 • Page 21: Specyfi Kacje Techniczne

  Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących po nim utworów. Nacisnąć Specyfi kacje techniczne i przytrzymać podczas odtwarzania, aby przeszukać do przodu dany utwór. Model:..........SRC 4321 Ładowanie iPoda Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz Wejście:........AC 230V~ 50Hz Pod podłączeniu iPoda do odpowiedniego Wyjście:........
 • Page 22 Język polski wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu za stosowne) wymieniając całe urządzenie na jest nieważna. nowe. Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony możliwe po upływie daty ważności gwarancji. w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z Gwarancja na części lub całe urządzenie, które ważną...
 • Page 23: Česky

  Česky Obecné bezpečnostní směrnice Symbol blesku upozorňuje uživatele, že je uvnitř přístroje Před použitím tohoto přístroje si pečlivě nebezpečné vysoké napětí. přečtěte tento Návod k obsluze a uchovejte ho společně se Záručním listem, pokla- dní stvrzenkou a je-li to možné s originálním Symbol vykřičníku poukazuje na obalem včetně...
 • Page 24: Návod K Obsluze

  Česky Přehled ovládacích prvků • Ujistěte se, že přístroj dostatečně větrá. • Když zařízení stojí na místě, sundejte ochran- nou fólii z displeje. 1 Připojení externího zařízení iPod 2 Tlačítka ladění rádiostanice TUNING+/ Zdroj napájení TUNING- • Napájecí šňůru s adaptérem propojte mezi 3 Tlačítko nastavení...
 • Page 25 Česky Tlačítko MUTE (25 na dálkovém ovladači) Pozor: Pro okamžité ztišení zvuku. Pro deaktivaci této • Nikdy nepoužívejte společně různé typy bat- vlastnosti stiskněte tlačítko MUTE znovu. erií nebo použitou baterii dohromady s novou. Změna režimu zobrazení hodin tlačítkem • Baterie se nesmí likvidovat s domácím odpa- 12/24 (28 na dálkovém ovladači) dem.
 • Page 26 Česky Stisknete-li tlačítko vypnutí STANDBY (POW- • Program nalaďte stisknutím tlačítek TUN- ER), vypnete budík do příštího dne. ING+/TUNING- (2). Na displeji se zobrazí frekvence rádiových vln a nalevo vybrané Deaktivace budíku pásmo. • Abyste deaktivovali první budík, stiskněte • Světelný indikátor Stereo (na displeji) se opakovaně...
 • Page 27 Česky případě, kdy se režim iPod nevybere auto- • Přehrávání z vašeho iPod začne v nas maticky. taveném režimu v nastavený čas buzení. 3. Stiskněte tlačítko (22), abyste spustili Hlasitost se pomalu zvyšuje. přehrávání hudby. 4. Dodržujte pokyny v Návodu k obsluze iPod, Poznámka: kde naleznete další...
 • Page 28: Technické Specifi Kace

  životní prostředí a zdraví nás všech. Technické specifi kace Přispějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických Model:..........SRC 4321 zařízení. Zdroj napájení: Externí síťový adaptér Vaše místní samospráva vám poskytne bližší Vstup: ........ST 230V~ 50Hz informace o sběrných místech.
 • Page 29: Magyarul

  Magyarul Általános Biztonsági Rendsz- A villámjel a készülékházban levő abályok veszélyes feszülségre fi gyelmezteti a felhasználót. A készülék használata előtt fi gyelmesen A felkiáltójel fontos útmutatásra olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg vagy a karbantartással kapcsolatos, a garancialevéllel, a számlával és – amenny- a mellékelt útmutatóban szereplő...
 • Page 30: A Kezelőszervek Elhelyezkedése

  Magyarul A Kezelőszervek Elhelyezkedése Áramellátás • Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelően felszerelt, háromvillás, 230V, 1 iPod csatlakozó 50 Hz hálózati aljzathoz. Csatlkaoztassa a 2 TUNING+/TUNING- gombok (hangolás) készüléket a tápcsatlakozóval, amit a 3 SET AL1 gomb (ébresztő beállítás) készülék DC 15V csatlakozó aljzatába (16) 4 AL2 (2.
 • Page 31 Magyarul BBS (10/23) Figyelem: Erősíti, vagy csökkenti a mélyhangokat. A funk- • Soha ne használjon eltérő típusú elemeket, ció aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja vagy új és használt elemeket egyszerre. meg a BBS gombot. • Az elemeket és a csomagolást tilos a háztar- tási hulladékkal megsemmisíteni.
 • Page 32 Magyarul A Rádió Hangolása A második ébresztő beállítása: • Nyomja meg a SET AL2 gombot (5). Az ébresztési idő villog a kijelzőn. • Nyomja meg a STANDBY (POWER) gombot • Most nyomja meg és tartsa lenyomva a HR és (13/27) a készülék bekapcsolásához. MIN gombokat (7/6) az ébresztési idő...
 • Page 33 Magyarul Elalváskapcsoló (SNOOZE/ Ébresztés Berregővel • A készülék kikapcsolásához az ébresztő beál- SLEEP gomb (8/26)) lítása után nyomja meg a STANDBY (POW- ER) gombot. ON (bekapcsolt) üzemmódban 15 perces • Nyomja meg többször egymás után az AL1 lépésekkel beállíthatja az automatikus elalvás- vagy AL2 gombot, amíg a BUZZER felirat meg kapcsolót 90 és 15 perc között;...
 • Page 34: Műszaki Adatok

  • Ne merítse vízbe a készüléket. séshez egy dalban. Műszaki Adatok (21) Nyomja meg a következő és az azt követő Típus:..........SRC 4321 dalokra való ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva lejátszás közben az előrefele kere- Áramellátás: Külső tápadapter séshez a dalban.
 • Page 35 Magyarul A “Kerekes Szeméttároló“ Szim- bólum Jelentése Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készülékeket. A fölösleges vagy hibás elektromos készül- ékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le. Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egész- ségügyi hatásokat.
 • Page 36: Русский

  Русский Общие правила техники Знак молнии предупреждает безопасности пользователя о наличии внутри опасного высокого напряжения. Перед пользованием прибором внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Восклицательный знак указывает Сохраните его, а также гарантийный на важные инструкции или талон, кассовый чек и по возможности примечания...
 • Page 37: Расположение Элементов

  Русский Перед первым использова- Расположение элементов нием устройства/Введение 1 Гнездо iPod • Перед первичным использованием 2 Кнопки TUNING+/TUNING- устройства внимательно прочтите данное 3 Кнопка SET AL1 (установка будильника) руководство. 4 Кнопка AL2 (2е время будильника) • Для установки прибора выберите 5 Кнопка...
 • Page 38 Русский Общие указания по Установка элементов питания (Элементы питания не входят в комплект) эксплуатации Благодаря установленным элементам Примечание: питания при выключении электропитания Отдельные кнопки на приборе дублируются или отключении прибора от сети не на пульте дистанционного управления. происходит сброс настроек. Идентичные...
 • Page 39 Русский радиодиапазон (в левой части). Примечание • Контрольный индикатор «стерео» В 12-часовом формате буквы PM означают (на экране) загорается только в том «после полудня». случае, если принимаемый сигнал имеет стереозвучание. При слабом сигнале и Переключатель зимнего/летнего времени шумах он гаснет. Попробуйте улучшить (19) прием: поверните, размотайте...
 • Page 40 Русский Пробуждение с помощью iPod • Нажмите на кнопку AL2 (4); на экран • Установите плеер iPod в гнездо iPod (1). выводится надпись ALARM2, а также на небольшой промежуток времени - время Примечание: срабатывания будильника. Второй При необходимости используйте будильник активирован. подходящий...
 • Page 41 Русский (21) Время автоматического отключения можно Переход к следующему треку и т.д. впоследствии изменить с помощью кнопки Нажмите и удерживайте эту кнопку во SNOOZE/SLEEP. время воспроизведения, чтобы искать определенный фрагмент внутри трека. Нажмите на кнопку STANDBY (POWER) для отключения этой функции. Подзарядка...
 • Page 42: Технические Характеристики

  • Очищайте устройство с помощью мягкой увлажненной ткани, не используйте моющие средства. • Не погружайте устройство в воду. Технические характеристики Модель: ..........SRC 4321 Электропитание: Внешний блок питания Вход: ........AC 230 В~ 50 Гц Выход: ........DC 15V / 1.5 A Полярность: ........
 • Page 45 SRC 4321 GARANTIE-KARTE Garantiebewijs • Carte de garantie Certifi cato di garanzia • Tarjeta de garantia Cartão de garantia • Guarantee card Garantikort • Karta gwarancyjna • Záruční list Garancia lap • Гарантийная карточка SRC 4321 24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung • 24 maanden ga- rantie overeenkomstig schriftelijke garantie •...

Table of Contents