Download Print this page

Nederlands - AEG SRC 4321 Instruction Manual

Ipod sound machine with clock
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

12
Algemene veiligheidsrichtlijnen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u dit apparaat in gebruik neemt, en
bewaar hem samen met het Garantiecertifi caat,
het aankoopbewijs en, indien mogelijk, de
originele verpakking inclusief het materiaal in
de doos. Als u het apparaat doorgeeft aan een
derde persoon, geef de gebruiksaanwijzing dan
ook door.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om het risico op brand of elektrische
schokken te vermijden. Gebruik het appa-
raat niet in de buurt van water (bv. badkamer,
zwembad, vochtige kelders).
• Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde
doel.
• Sluit het apparaat alleen aan op een goed
geïnstalleerd stopcontact. Controleer dat
het spanningsniveau van het apparaat over-
eenkomt met de netspanning.
• Wanneer u een externe netstroomadapter
gebruikt, let dan op de juiste polariteit en
spanningsniveau. Plaats de batterijen op de
juiste manier.
• Bedek de ventilatieopeningen van het
apparaat niet.
• Open de behuizing van het apparaat nooit.
Verkeerde reparaties kunnen ernstig gevaar
voor de gebruiker opleveren. Als het apparaat
of vooral het elektriciteitssnoer beschadigd is,
gebruik het apparaat dan niet meer en laat het
repareren door een gekwalifi ceerd specialist.
Controleer het elektriciteitssnoer regelmatig
op beschadigingen.
• Om gevaar te voorkomen mag het elektric-
iteitssnoer alleen vervangen worden met
hetzelfde soort snoer door de producent,
de klantenservice van de producent, of een
vergelijkbaar gekwalifi ceerd persoon.
• Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt,
haal de stekker dan uit het stopcontact en
verwijder de batterijen.
Hier volgt een overzicht van de symbolen die
op het apparaat staan en hun betekenis:
Het symbool van de bliksemschicht
waarschuwt de gebruiker voor
gevaarlijke hoge spanningsniveau's
binnenin de behuizing.
Het symbool van het uitroepteken
wijst de gebruiker op belangrijke be-
dienings- of onderhoudsvoorschrift-
en in de bijbehorende documenten.
Kinderen en gehandicapten
• Houd voor de veiligheid van uw kinderen het
verpakkingsmateriaal (plastic zakken, karton,
piepschuim enz.) buiten hun bereik.
Waarschuwing!
Laat kleine kinderen niet met verpakkingsma-
teriaal spelen i.v.m. verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat dit apparaat alleen onder toe-
zicht gebruikt wordt, om kinderen of kwets-
bare personen te beschermen tegen de ge-
varen van elektrische apparaten. Dit apparaat
is geen speelgoed. Laat kleine kinderen er
niet mee spelen.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke opmerkingen voor uw veiligheid
worden speciaal aangeduid. Volg deze op-
merkingen altijd op, om ongelukken en schade
aan het apparaat te voorkomen.
Waarschuwing:
Waarschuwt voor gezondheidsrisico's en
duidt op potentiaal verwondingsgevaar.
Let op:
Duidt op potentiaal gevaar voor het apparaat
of voor andere voorwerpen.
Opmerking:
Duidt op tips en informatie voor u.

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SRC 4321