Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SDM 1500 D2 Assembly, Operating And Safety Instructions

Silvercrest SDM 1500 D2 Assembly, Operating And Safety Instructions

Steam mop & handheld steam cleaner

Advertisement

Available languages
Table of Contents
STEAM MOP & HANDHELD STEAM CLEANER
SDM 1500 D2
STEAM MOP & HANDHELD
STEAM CLEANER
Assembly, operating and safety instructions
DAMPMOPPE MED
HÅNDDAMPRENSER
Monterings-, betjenings- og
sikkerhedshenvisninger
BALAI VAPEUR ET
NETTOYEUR VAPEUR
MANUEL
Instructions de montage, d'utilisation et consignes
de sécurité
IAN 309533
STOOMZWABBER EN
HANDSTOOMREINIGER
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies
DAMPFMOPP UND
HANDDAMPFREINIGER
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDM 1500 D2

 • Page 1 STEAM MOP & HANDHELD STEAM CLEANER SDM 1500 D2 STEAM MOP & HANDHELD STOOMZWABBER EN STEAM CLEANER HANDSTOOMREINIGER Assembly, operating and safety instructions Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies DAMPMOPPE MED DAMPFMOPP UND HÅNDDAMPRENSER HANDDAMPFREINIGER Monterings-, betjenings- og Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Page 2 GB/IE/NI Assembly, operating and safety instructions Page Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger Side FR/BE Instructions de montage, d‘utilisation et consignes de sécurité Page NL/BE Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies Pagina DE/AT/CH Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 4 6 7 9 11...
 • Page 5: Table Of Contents

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 6 Introduction .
 • Page 6: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: Voltage (alternating current) DANGER! This symbol in combination Hertz (supply frequency) with the signal word “Danger” marks a high-risk hazard that if not prevented could Watts result in death or serious injury .
 • Page 7: Scope Of Delivery

  ˜ Scope of delivery ˜ Technical data After unpacking the product, check if the delivery Input voltage: 220–240 V , 50/60 Hz is complete and if all parts are in good condition . Power consumption: 1500 W Remove all packing materials before use . Water tank capacity: 350 ml Protection class:...
 • Page 8 The packaging material Do not attempt to modify the represents a danger of product in any way . suffocation . Children frequently Electrical safety underestimate the dangers . m DANGER! Risk of electric Always keep children away from shock! Never attempt to repair the packaging material .
 • Page 9 The product is not to be used if The liquid or steam must not     it has been dropped, if there are be directed towards equipment visible signs of damage or if it is containing electrical components, leaking . such as the interior of ovens .
 • Page 10: Before First Use

  Do not operate the product with ˜ Before first use   wet hands or while standing on a Remove all packaging materials . Check if all   parts are complete . wet floor . Do not touch the power plug with wet hands . ˜...
 • Page 11: Using As A Handheld Steamer

  ˜ Using as a handheld steamer Upholstery attachment installation Align the locking hole of the upholstery Press the eject button 24 . Pull out the handheld     attachment 10 with the release lever 17 of the unit 22 . handheld unit 22/extension hose 2 .
 • Page 12: Adjusting The Steam Power

  WARNING! Do not immerse the product’s Power knob 21 On/off electrical components in water or other liquids . Turn in clockwise direction Turn the product on . Never hold the product under running water . The light indicator 19 Wipe down the product with a slightly damp  ...
 • Page 13: Storage

  ˜ Warranty Turn on the product . Operate the product until all   the mixture is used up . The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery . ˜ Storage In the event of product defects you have legal rights Store the product in the original packaging when  ...
 • Page 14 Anvendte advarsler og symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 15 Indledning .
 • Page 15: Anvendte Advarsler Og Symboler

  Anvendte advarsler og symboler Følgende advarsler anvendes i denne betjeningsvejledning og på emballagen: Spænding (vekselspænding) FARE! Dette symbol, sammen med Hertz (netfrekvens) signalordet ”Fare”, betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis Watt den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald . Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger .
 • Page 16: Leveringsomfang

  ˜ Leveringsomfang ˜ Specifikationer Ved udpakning af produktet skal det kontrolleres, Input-strømstyrke: 220–240 V , 50/60 Hz at leverancen er komplet og at alle dele er Strømforbrug: 1500 W funktionsdygtige . Før anvendelse skal al emballage Vandbeholder-kapacitet: 350 ml fjernes . Beskyttelsesklasse: 1x Dampmoppe med hånddamprenser Tæthedsklasse: IPX4 (stænktæt) 1x Dampbase...
 • Page 17 Emballagen udgør en Forsøg ikke at forandre produktet kvælningsrisiko . Børn under nogen form . undervurderer ofte de Elektrisk sikkerhed dermed forbundne farer . Hold m FARE! Fare for elektriske emballagen uden for børns stød! Forsøg aldrig at reparere rækkevidde . produktet selv .
 • Page 18 Produktet må ikke anvendes, Væsken eller dampen må     hvis det har været tabt, hvis det ikke rettes mod apparater, har synlige skader eller hvis det der indeholder elektriske lækker . komponenter (f .eks . indersiden af Inden du forbinder produktet ovne) .
 • Page 19: Montering

  Brug ikke produktet med våde ˜ Før ibrugtagning   hænder og stå ikke på vådt Fjern alle indpakningsmaterialer . Kontrollér at alle   dele er komplette . underlag . Rør aldrig stikket med våde eller fugtige hænder . ˜ Montering Produktet må...
 • Page 20: Hand-Dampenhed

  ˜ Hand-dampenhed Anbring møbel-tilbehør Juster låsehullet i møbel-tilbehøret 10 med Tryk på udløserknappen 24 . Træk håndenheden     udløserhåndtaget 17 på håndenheden 22/ 22 ud . forlængerslangen 2 . Anbring forlængerslange Tryk møbel-tilbehøret 10 fast, indtil det klikker på  ...
 • Page 21: Indstil Dampstyrke

  ADVARSEL! Produktets elektriske dele må aldrig Strømregulator 21 On/Off nedsænkes i vand eller andre væsker . Hold aldrig Drej med uret Tænd for produktet . produktet under rindende vand . Kontrollampen 19 lyser Tør produktet af med en let fugtig klud .  ...
 • Page 22: Opbevaring

  ˜ Garanti Tænd for produktet . Lad produktet køre, indtil   blandingen er fuldstændig forbrugt . Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt ˜ Opbevaring inden levering . Hvis der forekommer mangler ved Opbevar produktet i originalemballagen, når det  ...
 • Page 23 Avertissements et symboles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 24 Introduction .
 • Page 24: Avertissements Et Symboles Utilisés

  Avertissements et symboles utilisés Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi et sur l’emballage : Tension (courant alternatif) DANGER ! Ce symbole avec ce signal Hertz (fréquence du secteur) important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves Watt ou de mort si la situation dangereuse n’est pas évitée .
 • Page 25: Contenu De La Livraison

  ˜ Contenu de la livraison ˜ Caractéristiques techniques Après l'ouverture du produit, vérifiez l'exhaustivité Tension d’entrée : 220–240 V , 50/60 Hz de la livraison et si toutes les pièces sont en parfait Consommation d'énergie : 1500 W état . Retirez tous les matériaux d’emballage avant Contenance du utilisation .
 • Page 26 Les matériaux d'emballage N'essayez pas de modifier le pro- représentent un risque d'asphyxie . duit d'une quelconque manière . Les enfants sous-estiment Sécurité électrique fréquemment les dangers en m DANGER ! Risque résultant . Maintenez toujours les d’électrocution ! N’essayez enfants hors de la portée des jamais de réparer le produit par matériaux d'emballage .
 • Page 27 Le produit ne doit pas être utilisé, Le liquide ou la vapeur ne doit     s'il est tombé, s'il présente des pas être dirigé(e) vers des signes visibles de dommages ou appareils qui contiennent des s'il fuit . composants électriques (p . ex . Assurez-vous avant le l'intérieur de fours) .
 • Page 28: Avant La Première Utilisation

  Ne mettez pas l’appareil en ˜ Avant la première utilisation   marche si vous avez les mains Retirez tous les matériaux d'emballage . Vérifiez   que toutes les pièces sont présentes . humides ou si vous vous tenez sur un sol humide . Ne touchez jamais ˜...
 • Page 29: Appareil À Vapeur Portatif

  ˜ Appareil à vapeur portatif Positionnement de l'embout pour tissu d'ameublement Appuyez sur la touche d'éjection 24 . Enlevez   Alignez le trou de blocage de l’embout pour tissu l'appareil portatif 22 .   d’ameublement 10 sur le levier de déverrouillage Position du tuyau rallonge 17 de l'appareil portatif 22  / du tuyau rallonge Le tuyau de rallonge 2 est très utile pour les endroits...
 • Page 30: Marche/Arrêt

  ˜ Nettoyage et entretien Régulateur de Marche/arrêt puissance Nettoyage du bloc principal DANGER ! Risque d’électrocution ! Avant Tourner dans le sens des Allumer le produit . Le de nettoyer le produit, débranchez la fiche de voyant de contrôle 19 aiguilles d'une montre secteur 23 de la prise de courant .
 • Page 31: Rangement

  ˜ Garantie Assurez-vous que la position du produit permet   de garantir que la vapeur ne sera pas dirigée Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité vers des objets et surfaces qui se trouvent dans stricts et contrôlé consciencieusement avant sa son environnement proche .
 • Page 32 Gebruikte waarschuwingen en symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 33 Inleiding .
 • Page 33: Gebruikte Waarschuwingen En Symbolen

  Gebruikte waarschuwingen en symbolen In deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt: Spanning (wisselstroom) GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding Hertz (netfrequentie) "Gevaar" betekent een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware Watt verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben .
 • Page 34: Leveringsomvang

  ˜ Leveringsomvang ˜ Technische gegevens Controleer na het uitpakken van het product of de Ingangsspanning: 220–240 V , 50/60 Hz levering volledig is en alle onderdelen in goede Energieverbruik: 1500 W staat verkeren . Verwijder vóór gebruik al het Inhoud watertank: 350 ml verpakkingsmateriaal .
 • Page 35 Het verpakkingsmateriaal vormt Probeer niet het product op een of een verstikkingsgevaar . Kinderen andere wijze te veranderen . onderschatten vaak de daarmee Elektrische veiligheid verbonden gevaren . Houd m GEVAAR! Gevaar voor kinderen altijd uit de buurt van elektrische schokken! verpakkingsmateriaal .
 • Page 36 Het product mag niet gebruikt De vloeistof of de stoom mogen     worden als het is gevallen, niet gericht worden op andere zichtbaar is beschadigd of als het apparaten met elektrische lekt . onderdelen (bijv . de binnenkant Controleer voor aansluiting op van ovens) .
 • Page 37: Voor Het Eerste Gebruik

  Zet het apparaat nooit aan met ˜ Voor het eerste gebruik   natte handen of als het op een Verwijder al het verpakkingsmateriaal . Controleer   of alle onderdelen aanwezig zijn . nat oppervlak staat . Pak de netstekker nooit met vochtige of ˜...
 • Page 38: Handstoomapparaat

  ˜ Handstoomapparaat Hulpstuk voor gestoffeerde meubels aanbrengen Druk op de uitwerptoets 24 . Trek het   Richt het vergrendelingsgat van het opzetstuk handapparaat 22 eruit .   voor gestoffeerde meubels 10 op de Verlengslang aanbrengen ontgrendelingshendel 17 van het handapparaat De verlengslang 2 is handig voor moeilijk 22 /verlengslang 2 .
 • Page 39: Kracht Stoomstraal Instellen

  WAARSCHUWING! Dompel de elektrische Vermogens- Aan/uit onderdelen van het product nooit onder in water regelaar of andere vloeistoffen . Houd het product nooit Met de wijzers van de Product uitzetten . Het onder stromend water . controlelampje 19 klok mee draaien Wis het apparaat af met een enigszins vochtig  ...
 • Page 40: Opbergen

  ˜ Garantie Zet het product aan . Laat het product aan staan   tot het mengsel volledig opgebruikt is . Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig ˜ Opbergen getest . In geval van schade aan het product kunt Berg het product op in de originele verpakking  ...
 • Page 41 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 42 Einleitung .
 • Page 42: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: Spannung (Wechselstrom) GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Hertz (Netzfrequenz) Gefährdung mit einem hohen Risikograd, Watt die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge Geschützt gegen Spritzwasser aus allen hat .
 • Page 43: Lieferumfang

  ˜ Lieferumfang ˜ Technische Daten Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, Eingangsspannung: 220–240 V , 50/60 Hz ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in Leistungsaufnahme: 1500 W ordnungsgemäßem Zustand sind . Entfernen Sie vor Wassertankinhalt: 350 ml der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien . Schutzklasse: 1x Dampfmopp und Handdampfreiniger IP-Schutzart:...
 • Page 44 Das Verpackungsmaterial stellt Versuchen Sie nicht, das Produkt in eine Erstickungsgefahr dar . irgendeiner Weise zu verändern . Kinder unterschätzen die damit Elektrische Sicherheit verbundenen Gefahren häufig . m GEFAHR! Stromschlag­ Halten Sie Kinder stets von gefahr! Versuchen Sie niemals, Verpackungsmaterialien fern .
 • Page 45 Das Produkt darf nicht verwendet Die Flüssigkeit oder der Dampf     werden, wenn es fallen gelassen darf nicht auf Geräte gerichtet wurde, wenn es sichtbare werden, die elektrische Schäden aufweist oder wenn es Komponenten enthalten (z . B . das undicht ist .
 • Page 46: Vor Der Ersten Verwendung

  Nehmen Sie das Produkt nicht ˜ Vor der ersten Verwendung   mit feuchten Händen oder auf Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien .   Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind . nassem Boden stehend in Betrieb . Fassen Sie den Netzstecker nie ˜...
 • Page 47: Hand-Dampfgerät

  ˜ Hand­Dampfgerät Polstermöbel­Aufsatz anbringen Richten Sie das Verriegelungsloch Drücken Sie die Auswurftaste 24 . Ziehen Sie das     des Polstermöbel-Aufsatzes 10 am Handgerät 22 heraus . Entriegelungshebel 17 des Handgerätes 22/ Verlängerungsschlauch anbringen Verlängerungsschlauchs 2 aus . Der Verlängerungsschlauch 2 ist für schwer Drücken Sie den Polstermöbel-Aufsatz 10 fest, bis  ...
 • Page 48: Dampfstärke Einstellen

  WARNUNG! Tauchen Sie die elektrischen Leistungsregler 21 Ein/Aus Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Im Uhrzeigersinn drehen Das Produkt Flüssigkeiten ein . Halten Sie das Produkt niemals einschalten . Die unter fließendes Wasser . Kontrollleuchte 19 Wischen Sie das Produkt mit einem leicht  ...
 • Page 49: Lagerung

  ˜ Garantie Schalten Sie das Produkt ein . Lassen Sie das   Produkt in Betrieb, bis die Mischung vollständig Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien verbraucht ist . sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses ˜...
 • Page 50 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-Nr.: HG04357 Version: 11/2018 IAN 309533...

Table of Contents