Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SDM 1500 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SDM 1500 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SDM 1500 A1:

Advertisement

Table of Contents
DE'LONGHI APPLIANCES S.r.l.
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso, Italy
Tel. +39-0422-4131
Fax +39-0422-413736
Version information · Informacje o wersji · Információ verzió · Informacije
Informace o verzi · Vydání návodu · Stand der Informationen · Versione delle informazioni:
10 / 2014 · Ident.-No.: cod. 5175103630 rev. 0
IAN 103805
STEAM CLEANER
GB
PL
PAROWE URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE
STEAM CLEANER SDM 1500 A1
Operating Instructions
SDM 1500 A1
Instrukcja obsługi
HU
SI
GŐZTISZTÍTÓ SDM 1500 A1
PARNI ČISTILEC SDM 1500 A1
Használati útmutató
Navodila za uporabo
CZ
SK
PARNÍ ČISTIČ SDM 1500 A1
PARNÍ ČISTIČ SDM 1500 A1
Návod k použití
Návod k použití
DE
AT
CH
IT
DAMPfMOP SDM 1500 A1
PULITORE A VAPORE SDM 1500 A1
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
GB
4
IAN 103805
www.lidl-service.com
Typ 4160
GB
Before reading, open the page with the images and learn about the different functions of the
appliance.
PL
Przed przystąpieniem do lektury zapoznać się ze stroną, na której znajdują się ilustracje, aby
poznać różne funkcje urządzenia.
HU
Mielőtt elolvasná a használati útmutatót, nyissa ki az ábrákat tartalmazó oldalon és ismerke-
djen meg a készülék különböző funkcióival.
SI
Preden preberete navodila odprite na strani s slikami in spoznajte različne funkcije aparata.
CZ
Ještě než začnete číst, otevřete si stranu s ilustracemi a seznamte se s jednotlivými funkcemi
zařízení.
SK
Ještě než začnete číst, otevřete si stranu s ilustracemi a seznamte se s jednotlivými funkcemi
zařízení.
DE
AT
CH
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlie-
ßend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
IT
Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse fun-
zioni dell'apparecchio.
GB
Operating Instructions
PL
Zalecenia dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HU
Használati és biztonsági útmutató
SI
Navodila za uporabo in varnost
CZ
Návod k použití a bezpečnostní předpisy
SK
Návod k použití a bezpečnostní předpisy
DE / AT / CH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IT
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza
PL
HU
SI
CZ
SK
DE
AT
CH
IT
Page 1
Strona 14
26. oldal
Stran 38
Strana 50
Strana 62
Seite 74
Pagina 86

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDM 1500 A1

 • Page 1 Seite 74 Version information · Informacje o wersji · Információ verzió · Informacije DAMPfMOP SDM 1500 A1 PULITORE A VAPORE SDM 1500 A1 Informace o verzi · Vydání návodu · Stand der Informationen · Versione delle informazioni: Bedienungsanleitung Istruzioni per l’uso Indicazioni per l’uso e per la sicurezza...
 • Page 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 1...
 • Page 3 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 15 Fig. 14...
 • Page 4: Table Of Contents

  With regard to this manual Even if the appliances are made in conformity with the European regulatory specifications in force and therefore all potentially hazardous parts are protected. Carefully read these war- nings and use the appliance only for the use it is designed for in order to prevent accidents and damage.
 • Page 5: Intended Use

  intended use You can use the appliance to wash and sanitise thoroughly floors such as marble, ceramic, stone, tile, parquet and hardwood floors provided they are treated and waterproof. The cloth absorbs excess moisture. The appliance uses the active power of steam without the help of detergents and soaps.
 • Page 6 lack of experience and knowledge if they have been given supervi- sion or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance, that are intended to be car- ried out by the user, shall not be made by children without supervision.
 • Page 7 • Do not use the appliance if your hands are wet or if you are barefoot. • Do not use the appliance if the power cord or the plug are dam- aged, or if the appliance is faulty. To prevent any accident, all repairs, including the replacement of the power cord, must be car- ried out by an Authorised Service Centre or, in any case, by quali- fied personnel.
 • Page 8 cloth after unplugging the appliance and allowing all its parts to cool down. Never use solvents which may damage the plastic parts. • Do not pour vinegar, descalers or other scented substances into the tank; otherwise, the warranty may be revoked. •...
 • Page 9: Description Of The Appliance

  desCription oF the applianCe A - Steam dispensing button B - Handle C - Swivel cord storage hook D - Handle release button E - “ON” indicator light F - Tank release lever G - motor body H - Water tank I - Filter J - Fixed cord storage hook K - Steam head...
 • Page 10: Filling The Boiler During Use

  it is correctly installed. Place the cloth under the steam head (Fig. 10). Set the cloth above the velcro couplings. Warning! Make sure that the tank has been adequately filled to prevent dry operation. Pump could be damaged. Before using the appliance be sure that the objects and surfaces to treat are resistant or compatible with the high steam temperature.
 • Page 11: After Use

  after use Remove the power cable from the socket-outlet. Empty the water tank completely so as to prevent the water from stagnating, which may form lime deposit. Warning! Wait at least 5 minutes so that the steam head and cloth cool down: Risk of burns/scalds.
 • Page 12: Disposal

  disposal Packaging The product is packaged using recyclable materials, which must be disposed of in the proper containers. Electronic equipment Do not dispose of electronic equipment in normal household waste. Compliant with EU directive 2002/96/EC, at the end of its useful life, the appliance must be disposed of in a suitable manner.
 • Page 13: Troubleshooting

  trouBleshooting Warning! Immediately switch off the appliance in case of operational faults and electrical failures. Unplug it from the socket-outlet. Wait for the appli- ance to cool down. PROBLEmS CAUSES SOLUTIONS On light off Not plugged in Check that the appliance is properly plugged in.
 • Page 14: Warranty

  WarrantY Dear Customer, This appliance is provided with a 3-year warranty (statutory warranty) from the date of purchase. In case of a faulty product, the purchaser is covered by statutory consumer rights, which are not limited by the following warranty. Warranty conditions The warranty period commences at the date of purchase.
 • Page 15: Warranty Card

  Signature: .............. Name of manufacturer/importer: De‘Longhi Appliances S.r.l. fault description: Via L. Seitz, 47 .............. 31100 Treviso - Italy .............. Fon +39-0422-4131 .............. Fax +39-0422-413736 .............. Product name: .............. Steam Cleaner IAN 96137 .............. Product/manufacturer ID no.: SDm 1500 A1...
 • Page 16 W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Nawet jeżeli urządzenie zostało wykonane zgodnie ze szczegółowymi obowiązującymi przepisami europejskimi i posiada zabezpieczenia wszystkich, potencjalnie niebezpiecz- nych komponentów, należy uważnie przeczytać ostrzeżenia i wykorzystywać urządzenie wyłącznie do celów, do jakich zostało przeznaczone, zapobiegając w ten sposób wypad- kom i szkodom.
 • Page 17: Przewidziane Zastosowanie

  PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE Urządzenia można używać do mycia i dezynfekcji podłóg wykonanych z marmuru, ceramiki, kamienia, płytek, parkietu oraz z twardego drewna, o ile zostało zabezpieczone i zaimpre- gnowane. Wykorzystanie ścierki umożliwia zbieranie nadmiernej ilości wilgoci. Urządzenie wykorzystuje aktywną moc pary, bez konieczności dodawania detergentów i środków czyszczących.
 • Page 18 Zagrożenie dla dzieci • Maszyna nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 8 lat lub przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowied- niego doświadczenia lub wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi maszyny i zrozumieniu wiążącym się...
 • Page 19 Zagrożenie spowodowane elektrycznością • Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdzić, czy wartości napięcia podane na tabliczce znamionowej odpowiadają warto- ściom miejscowej sieci elektrycznej. • Wykorzystywanie elektrycznych przedłużaczy nie posiadających zatwierdzenia producenta urządzenia może skutkować powsta- niem szkód i wypadków. • Nie używać przedłużaczy lub gniazd elektrycznych z nieodpo- wiednią...
 • Page 20 Uwaga – możliwość zniszczenia materiałów • Nie używać urządzenia do czyszczenia podłóg z surowego lub nie zaimpregnowanego drewna, przedmiotów z miękkiego tworzywa sztucznego, drewna i futer. • Nie używać urządzenia na szklanych podłogach. • Nie używać urządzenia ze zużytą ścierką. Niebezpieczeństwo uszkodzeń...
 • Page 21: Opis Urządzenia

  Zagrożenia spowodowane innymi przyczynami • Nie używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności par lakierów olejowych, rozpuszczalników lun impregna- tów, palnych pyłów lub innych toksycznych lub wybuchowych par. • Zwracać szczególną uwagę podczas używania urządzenia na drabinach. • Przed uruchomieniem urządzenia napełnić zbiornik wodą. Czynności napełniania woda należy wykonywać...
 • Page 22: Montaż Urządzenia

  MONTAŻ URZĄDZENIA Po wyjęciu urządzenia z opakowania postępować według poniższych wskazówek. Połączyć korpus silnika z głowicą parową (rys. 2). Dokręcić wkręty dołączone do zestawu w celu zablokowania komponentów (rys. 3). Uwaga! Sprawdzać regularnie dokręcenie wkrętów. Głowica pary (K) może odłączyć się od silnika (G).
 • Page 23: Napełnienie Zbiornika Podczas Użytkowania

  Uwaga! Nie używać urządzenia bez ścierki, ponieważ powoduje to ryzyko uszkodzenia podłóg. Ścierkę można zakupić w autoryzowanych Centrach Serwisowych. Używać urządzenie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia! Aby usunąć ścierkę nie odwracać głowicy parole podczas użytkowania. Wysunąć wtyczkę z gniazda zasilania. Odczekać co najmniej 5 minut na ostygnięcie głowicy parowej i ścierki. Podczas użycia można usuwać ścierkę w celu jej wypłukania. Przed usunięciem ścierki wci- snąć przycisk (A) aby zakończyć podawanie pary i odłączyć przewód zasilania od gniazda elektrycznego.
 • Page 24: Czyszczenie I Konserwacja

  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć przewód zasilania od gniazda elektrycznego. Pozostawić urządzenie na kilka minut w celu schło- dzenia. Uwaga! Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych cieczach. Zagrożenie spowo- dowane elektrycznością. Uwaga! Sprawdzać regularnie przed użyciem stan kabla zasilania urządzenia. W przy- padku stwierdzenia uszkodzenia udać się do najbliższego punktu serwisowego w celu wymiany przez wyspecjalizowany personel. Nie używać substancji ściernych do czyszczenia urządzenia. Nie wlewać do zbiornika octu, odkamieniaczy ani żadnych substancji zapacho- wych, pod rygorem natychmiastowej utraty gwarancji. Czyszczenie urządzenia Przetrzeć plastikowe części urządzenia wilgotną, ale nie szorstką ściereczką, i osuszyć suchą. Regularnie czyścić zbiornik wody wprowadzając świeżą wodę. Opłukać i opróżnić. Aby wyczyścić...
 • Page 25: Wskazówki Dotyczące Usuwania Niektórych Problemów

  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW Uwaga! W przypadku nieprawidłowego działania lub usterek elektrycznych urządzenie niezwłocznie wyłączyć. Wysunąć wtyczkę z gniazda zasilania. Odczekać na schłodzenie urządzenia. PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA Kontrolka Nie została włączona Sprawdzić poprawność wsunięcia wty- włączenia wtyczka czki do gniazda zasilania. Upewnić się, wyłączona że w linii zasilania jest prąd. Spróbować podłączyć...
 • Page 26: Gwarancja

  GWARANCJA Szanowny Kliencie, Na niniejsze urządzenie udzielana jest 3 letnia gwarancja (gwarancja umowna), licząc od daty zakupu. W przypadku wad produktu, nabywcy przysługują przewidziane prawem uprawnienia konsumenckie, które nie są limitowane przez dalej opisaną gwarancję. Warunki gwarancji Bieg gwarancji liczony jest od daty zakupu. Należy zachować paragon, ponieważ stanowi on potwierdzenie zakupu.
 • Page 27: Karta Gwarancyjna

  012 4135942 ..............E-mail: biuro@extraservice.com.pl Podpis : Nazwa producenta/importera: ..............De‘Longhi Appliances S.r.l. Via L. Seitz, 47 Opis wady: 31100 Treviso - Italy ..............Fon +39-0422-4131 ..............Fax +39-0422-413736 ..............Nazwa produktu ..............Parowe urządzenie czyszczące ..............IAN 103805 ..............Numer identyfikacyjny produktu/produ- centa: SDM 1500 A1...
 • Page 28 TUDNIVALÓK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL Noha a készülék az érvényes európai szabványoknak megfelelően készült, azaz minden potenciálisan veszélyes részét burkolat védi, olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót és a balesetek, károk elkerülése érdekében kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket. Tartsa kéznél a használati útmutatót és őrizze meg jövőbeni szükség esetére. Amennyiben más személyre kívánja átruházni a jelen készüléket, ne feledje átadni az útmutatót is.
 • Page 29: Rendeltetésszerű Használat

  RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT A készülék kizárólag felületkezelt és vízálló márvány-, kerámia-, kő-, keményfa-padlók és parketták tisztítására és mosására használható. A törlőkendő felszívja a nem kívánt nedvességet. A készülék a gőz aktív hatását használja ki tisztítószerek és szappan alkal- mazása nélkül. A készülék minden egyéb használatát nem rendeltetésszerűnek minősíti a gyártó, aki nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű...
 • Page 30 ismeretek és tapasztalatok hiányában, felelős személy felügyele- te mellett, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó kioktatást követően, a használatból származó veszélyek ismere- tében. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel! A felhasználó fel- adatát képező tisztítási és karbantartási műveleteket ne végezzék gyermekek felügyelet nélkül. •...
 • Page 31 • Ne használjon elégtelen terhelhetőségű hosszabbítót vagy aljzatot. • A készüléket mindig földeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztassa. • Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. • Ne használja a készüléket vizes kézzel vagy mezítláb. • Ne használja a készüléket, ha a villamos vezeték vagy a villásdugó sérült, illetve maga a készülék hibás.
 • Page 32 • Ne húzza ki a vezetéknél fogva a villásdugót az aljzatból. • Miután kihúzta a tápkábel villásdugóját a hálózati aljzatból, és amikor a készülék minden része kihűlt, megtisztíthatja a készü- léket: használjon kizárólag nem dörzshatású, enyhén nedves törlőkendőt. Soha ne használjon oldószereket, mert károsítják a műanyag részeket.
 • Page 33: A Készülék Leírása

  A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A - Gőzkibocsátó gomb B - Markolat C - Forgó vezetékfeltekerő horog D - Markolat kioldó gomb E - Bekapcsolást jelző lámpa F - Tartály kioldó kar G - Motortest H - Víztartály I - Szűrő J - Rögzített vezetékfeltekerő horog K - Gőzölő...
 • Page 34: A Tartály Feltöltése Használat Közben

  Helyezze vissza a tartályt, ügyeljen arra, hogy a tartály szelepe a készüléken kialakított üregben levő csappal egybeessen (9. ábra). Nyomja be ütközésig a tartályt, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült-e. Helyezze a törlőkendőt a gőzölő fej alá (10. ábra), a rögzítését szolgáló tépőzárakra. Figyelem! A szárazon való működés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően fel van-e töltve vízzel.
 • Page 35: Tisztítás És Karbantartás

  Figyelem! Várjon legalább 5 percig, míg a gőzölő fej és a törlőkendő kihűl. Távolítsa el a törlőkendőt. Tekerje fel a tápvezetéket a (C) és (J) horogra. Nyomja meg a markolat kioldó gombot (D). Hajtsa le a markolatot és csukja össze a készüléket (13. ábra). Állítsa függőleges helyzetbe a motortestet (14. ábra). Figyelem! Ahhoz, hogy a készülék függőleges helyzetben stabilan megálljon, pattintsa be a gőzölő fej és a motortest közötti csuklót.
 • Page 36: Ártalmatlanítás

  ÁRTALMATLANÍTÁS Csomagolás A készülék csomagolása újrafelhasználható anyagból készült.A csomagolóanyagokat a megfelelő hulladékgyűjtőkben helyezze el. Elektronikus készülékek Ne helyezze az elektronikus készülékeket a háztartási hulladék közé. A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készüléket élettartama lejártával a megfelelő módon kell selejtezni. Ezzel lehetővé teszi a készüléket alkotó újrahasznosítható anyagok újrafelhasználását és csökkenti a környezetre való...
 • Page 37: Problémák És Megoldások

  PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK Figyelem! Működési rendellenességek és elektromos hibák esetén kapcsolja ki azonnal a készüléket. Húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból. Várja meg, hogy a készülék kihűljön. PROBLEMI MEGOLDÁS A bekapcsolást A villásdugó nincs csat- Ellenőrizze, hogy a villásdugó jelző lámpa nem lakoztatva megfelelően van-e bedugva a hálózati ég aljzatba.
 • Page 38: Jótállás

  JÓTÁLLÁS Tisztelt Vásárlónk! A jelen készülékre a vásárlás dátumától számított 3 éves jótállást (egyezményes garanciát) biz- tosítunk. Termékhiba esetén a vásárlónak a törvény által biztosított fogyasztói jogai érvényesek, melyeket az alábbiakban leírt jótállás nem korlátoz. Jótállási feltételek A jótállás időtartamának számítása a vásárlás dátumával kezdődik. Őrizze meg az eredeti pénz- tári blokkot, mely a vásárlás megtörténtét bizonyítja.
 • Page 39: Jótállási Adatlap

  Cím: Hot line: ..............330-4465 E-mail: Telefon/e-mail: ..............A gyártó/importőr neve: De‘Longhi Appliances S.r.l. Aláírás: Via L. Seitz, 47 ..............31100 Treviso - Italy Fon +39-0422-4131 A hiba leírása: Fax +39-0422-413736 ..............A termék megnevezése: ..............IAN 103805 gőztisztító ..............A termék/gyártó azonosító száma: ............................SDM 1500 A1 ..............
 • Page 40 O TEM PRIROČNIKU Čeprav so naprave izdelane v skladu z veljavnimi evropskimi normativi in so vsi potencialno nevarni deli zaščiteni, pazljivo preberite ta navodila in uporabljajte stroj samo za namene, za katere je nastal, da se izognete nesrečam in poškodbam. Ta priročnik hranite vedno v dosegu za kasnejšo uporabo.
 • Page 41: Predvidena Uporaba

  PREDVIDENA UPORABA Napravo lahko uporabljate za čiščenje in razkuževanje podov iz marmorja, keramike, kamna, opek, parketa in trdega lesa pod pogojem, da so lakirani in vodoneprepustni. Krpa vpija odvečno vlago. Naprava se poslužuje čistilnega učinka pare brez uporabe detergentov in mila. Vsak drug način uporabe aparata, ki v teh navodilih ni predviden, razrešuje proizvajalca vsake odgovornosti v primeru kakršne koli škode, povzročene zaradi neustrezne uporabe naprave.
 • Page 42 za katere je pristojen uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora. • Napravo namestite tako, da se otroci ne morejo dotakniti vročih delov. • Ne puščajte delov embalaže v dosegu otrok, ker lahko predsta- vljajo vir tveganja. • Pazite, da otroci ne bi potegnili električnega kabla in prevrnili napravo.
 • Page 43 zamenjavo napajalnega kabla – lahko opravijo samo pooblaščeni servisni center ali pooblaščeni tehniki. • Ne priključite nobene naprave z visoko porabo energije (peči, likalniki, radiatorji itd.) na isto vtičnico. Obstaja namreč možnost preobremenitve. • Vročih delov naprave ne naslanjajte na napajalni kabel. •...
 • Page 44 lahko napravo očistite z mehko, komaj navlaženo krpo. Nikoli ne uporabljajte topil, ker poškodujejo plastične dele naprave. • V rezervoar ne vlivajte kisa, sredstev za čiščenje apnenca ali dišav, ker bi to povzročilo takojšnjo prenehanje veljavnosti garan- cije. • Preden spravite napravo, vedno iztaknite njegov vtikač iz vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi in nato do kraja izpraznite rezer- voar.
 • Page 45: Opis Naprave

  OPIS NAPRAVE A - Gumb za iznos pare B - Ročaj C - Vrtljivi kavelj za kabel D - Gumb za odblokiranje ročaja E - Kontrolna lučka za delovanje naprave F - Ročica za odblokiranje rezervoarja G - Ohišje motorja H - Rezervoar za vodo I - Filter J - Fiksni kavelj za kabel...
 • Page 46: Polnjenje Rezervoarja Med Uporabo

  Ponovno namestite rezervoar in pazite, da ventil rezervoarja sovpada s čepom na ohišju naprave (sl. 9). Močno pritisnite, tako da se rezervoar zagozdi. Preverite, da je rezervoar pravilno nameščen. Postavite krpo pod glavo za iznos pare (sl. 10). Postavite krpo na ježke za pritrditev. Pozor! Preverite, da je v rezervoarju dovolj vode. Naprava nikakor ne sme obratovati na suho.
 • Page 47: Čiščenje In Vzdrževanje

  Pozor! Počakajte najmanj 5 minut, da se glava in krpa dodobra ohladita. Odstranite krpo. Zavijte napajalni kabel na kavelj (C) in (J). Pritisnite na gumb za odblokira- nje ročaja (D). Upognite ročaj in zaprite napravo (sl. 13). Postavite ohišje v navpično lego (sl. 14). Pozor! Da bi naprava trdno stala v navpični legi, se mora spoj med glavo za iznos pare in ohišjem motorja zaskočiti. Shranite napravo na suho mesto, izven dosega otrok.. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE Pozor! Pred čiščenjem naprave iztaknite vtikač iz vtičnice. Počakajte nekaj minut, da...
 • Page 48: Odstranjevanje

  ODSTRANJEVANJE Embalaža Embalaža je sestavljena iz materiala, ki se ga lahko reciklira. Embalažo odnesite v ustrezna odlagališča. Elektronske naprave Elektronskih naprav ne smete odpraviti skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki. V skladu z Direktivo2002/96/ES je treba napravo odpraviti na ustrezen način. Na tak način se zagotovi ponovno uporabo recikliranega materiala, ki ga vsebuje naprava, in zmanjša vplive na okolje.
 • Page 49: Napotki Za Reševanje Težav

  NAPOTKI ZA REŠEVANJE TEŽAV Pozor! V primeru nepravilnega obratovanja ali električnih okvar napravo nemudoma izklopite. Iztaknite vtikač iz vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi. PROBLEM VZROK REŠITEV Kontrolna lučka Vtikač se ne nahaja v Preverite, če je vtikač pravilno vstavljen ne gori vtičnici v vtičnico. Preverite, da je v omrežju električna energija.
 • Page 50: Garancija

  GARANCIJA Spoštovani kupec, Ta naprava ima 3 leta garancije (konvencionalna garancija) od dneva nakupa. V primeru napake pri proizvodu lahko kupec uveljavi zakonsko predvidenih pravic potrošnikov, ki jih garancija, opi- sana v nadaljevanju, nikakor ne omejuje. Garancijski pogoji Garancija začne veljati na dan nakupa. Hranite izvirni račun, ki velja kot potrdilo o nakupu. V primeru defektnega materiala ali napake pri izdelavi, ugotovljenih v teku treh let po nakupu (konvencionalna garancija) bomo po lastni presoji poskrbeli za brezplačno popravilo ali zamenja- vo izdelka.
 • Page 51: Garancijski List

  +386 1 200 70 00 Telefon/e-pošta: E-pošta: ..............Ime proizvajalca/uvoznika: De‘Longhi Appliances S.r.l. Podpis: Via L. Seitz, 47 ..............31100 Treviso - Italy Fon +39-0422-4131 Opis okvare: Fax +39-0422-413736 ..............Ime proizvoda: ............................Parni čistilec IAN 103805 ..............Identifikacijska številka proizvoda/proiz- vajalca: ..............SDM 1500 A1 ..............
 • Page 52 O TÉTO PŘÍRUČCE I když jsou tato zařízení vyrobena v souladu s platnými evropskými normami a proto jsou všechny jejich potenciálně nebezpečné částí chráněné, pozorně si přečtěte tyto výstrahy a používejte zařízení pouze na účely, pro něž je určeno, aby nedošlo k úrazům ani ke vzniku škod.
 • Page 53: Předpokládaný Účel Použití

  PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČEL POUŽITÍ Toto zařízení lze používat k pečlivému mytí a dezinfekci podlah z mramoru, keramiky, kamene, terakoty, parket a tvrdého dřeva, které mají ošetřený povrch a jsou nepromokavé. Použití textilního návleku umožňuje absorpci nadbytečné vlhkosti. Zařízení využívá aktivní energie páry bez použití detergentů a mýdel. Výrobce nepředpokládá...
 • Page 54 po obeznámení se s bezpečným způsobem používání zařízení a s riziky, které při tom hrozí. Děti si nesmí se zařízením hrát. Děti nesmí zařízení čistit a provádět údržbu, kterou musí provádět jeho uživatel, bez dohledu dospělé osoby. • Zařízení umístěte tak, aby byly jeho horké části mimo dosahu dětí. •...
 • Page 55 • Zařízení nikdy nepoužívejte s poškozenou přívodní elektrickou šňůrou nebo zástrčkou, nebo pokud je vadné samotné zařízení. Aby se předešlo rizikům, veškeré opravy včetně výměny přívodní šňůry smí provádět jedině servisní středisko nebo autorizovaný odborník. • Nepřipojujte žádný další spotřebič s vysokým výkonem (kamna, žehličky, zářiče a pod.) na stejnou síťovou zásuvku.
 • Page 56 napájecí kabel. • Po odpojení napájecího kabelu ze síťové zásuvky a po vychladnu- tí všech částí lze zařízení umýt pouze neabrazivní utěrkou, lehce navlhčenou ve vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, které by poškodily plastové díly. • Nelijte do nádrže ocet, odvápňovací přípravky nebo jiné aromati- zující...
 • Page 57: Popis Zařízení

  POPIS ZAŘÍZENÍ A - Tlačítko pro vyvíjení páry B - Rukojeť C - Otočný háček pro navíjení kabelu D - Tlačítko pro uvolnění rukojeti E - Kontrolka zapnutí F - Páka pro uvolnění nádrže G - Korpus motoru H - Nádrž na vodu I - Filtr J - Pevný...
 • Page 58: Plnění Nádrže Za Provozu

  Založte nádrž na zpět místo tak, aby ventil nádrže souhlasil s kolíkem v loži zařízení (obr. 9). Zatlačte nádrž na doraz, dokud kompletně nezapadne, a zkontrolujte, zda je správně uložena. Na parní hlavici nasaďte textilní návlek (obr. 10). Přilepte návlek pomocí příslušných suchých zipů.
 • Page 59: Po Použití

  nástavec pro koberce (N) rovnou stranou na podlahu. Postavte zařízení na nástavec pro koberce (obr. 12). Nyní je zařízení připraveno k čištění koberců. Po použití Vytáhněte přívodní elektrický kabel ze zásuvky elektrické sítě Z nádrže vylijte zbylou vodu tak, aby zůstala úplně prázdná; tímto se zamezí tvorbě vodního kamene ve vodě, která by zůstala v nádrži.
 • Page 60: Likvidace

  LIKVIDACE Obal Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných surovin. Při likvidaci ho rozdělte do správných nádob pro separovaný odpad. Elektronické komponenty Elektronické komponenty nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. V souladu se směrnicí ES 2002/96/ES se zařízení musí po skončení životnosti zlikvidovat předepsaným způsobem.
 • Page 61: Postup Při Řešení Problémů

  POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pozor! V případě vadného fungování a elektrických poruch zařízení okamžitě vypněte. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky Počkejte, až zařízení vychladne. PROBLÉM PŘÍČINY ŘEŠENÍ Nesvítí kontrolka Zástrčka není zasunuta Zkontrolujte, zda je zástrčka správně pro zapnutí. do zásuvky. zasunuta do zásuvky elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je v elektrické síti proud. Zkuste zasunout zástrčku do jiné síťové zásuvky.
 • Page 62: Záruka

  ZÁRUKA Vážený zákazníku, k tomuto zařízení Vám poskytujeme záruku ve lhůtě 3 let (konvenční záruka) ode dne nákupu. V případě závadnosti výrobku máte možnost využít všechna práva vůči prodejci, které Vám zaru- čuje zákon. Naše záruční podmínky, které jsou uvedeny zde níže, žádným způsobem neomezují zákonem poskytnuta práva.
 • Page 63 266 310 574 ..............E-mail: Tel. / e-mail: Výrobce / dodavatel: ..............De‘Longhi Appliances S.r.l. Via L. Seitz, 47 Podpis: 31100 Treviso - Italy ..............Fon +39-0422-4131 Popis závady: Fax +39-0422-413736 Název výrobku: ..............Parní čistič IAN ..............103805 Kód výrobku / výrobce: ..............SDM 1500 A1 ..........................................
 • Page 64 O TÉTO PŘÍRUČCE I když jsou tato zařízení vyrobena v souladu s platnými evropskými normami a proto jsou všechny jejich potenciálně nebezpečné částí chráněné, pozorně si přečtěte tyto výstrahy a používejte zařízení pouze na účely, pro něž je určeno, aby nedošlo k úrazům ani ke vzniku škod.
 • Page 65: Předpokládané Použití

  PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČEL POUŽITÍ Toto zařízení lze používat k pečlivému mytí a dezinfekci podlah z mramoru, keramiky, kamene, terakoty, parket a tvrdého dřeva, které mají ošetřený povrch a jsou nepromokavé. Použití textilního návleku umožňuje absorpci nadbytečné vlhkosti. Zařízení využívá aktivní energie páry bez použití detergentů a mýdel. Výrobce nepředpokládá...
 • Page 66 po obeznámení se s bezpečným způsobem používání zařízení a s riziky, které při tom hrozí. Děti si nesmí se zařízením hrát. Děti nesmí zařízení čistit a provádět údržbu, kterou musí provádět jeho uživatel, bez dohledu dospělé osoby. • Zařízení umístěte tak, aby byly jeho horké části mimo dosahu dětí. •...
 • Page 67 • Zařízení nikdy nepoužívejte s poškozenou přívodní elektrickou šňůrou nebo zástrčkou, nebo pokud je vadné samotné zařízení. Aby se předešlo rizikům, veškeré opravy včetně výměny přívodní šňůry smí provádět jedině servisní středisko nebo autorizovaný odborník. • Nepřipojujte žádný další spotřebič s vysokým výkonem (kamna, žehličky, zářiče a pod.) na stejnou síťovou zásuvku.
 • Page 68 • Po odpojení napájecího kabelu ze síťové zásuvky a po vychladnu- tí všech částí lze zařízení umýt pouze neabrazivní utěrkou, lehce navlhčenou ve vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, které by poškodily plastové díly. • Nelijte do nádrže ocet, odvápňovací přípravky nebo jiné aromati- zující...
 • Page 69: Popis Zařízení

  POPIS ZAŘÍZENÍ A - Tlačítko pro vyvíjení páry B - Rukojeť C - Otočný háček pro navíjení kabelu D - Tlačítko pro uvolnění rukojeti E - Kontrolka zapnutí F - Páka pro uvolnění nádrže G - Korpus motoru H - Nádrž na vodu I - Filtr J - Pevný...
 • Page 70: Plnění Nádrže Za Provozu

  Založte nádrž na zpět místo tak, aby ventil nádrže souhlasil s kolíkem v loži zařízení (obr. 9). Zatlačte nádrž na doraz, dokud kompletně nezapadne, a zkontrolujte, zda je správně uložena. Na parní hlavici nasaďte textilní návlek (obr. 10). Přilepte návlek pomocí přísluš- ných suchých zipů.
 • Page 71: Použití Nástavce Pro Čištění Koberců

  Po použití Vytáhněte přívodní elektrický kabel ze zásuvky elektrické sítě Z nádrže vylijte zbylou vodu tak, aby zůstala úplně prázdná; tímto se zamezí tvorbě vodního kamene ve vodě, která by zůstala v nádrži. Pozor! Počkejte alespoň 5 minut, než se parní hlavice a návlek dostatečně ochladí: nebezpečí popálení! Sejměte návlek.
 • Page 72: Likvidace

  LIKVIDACE Obal Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných surovin. Při likvidaci ho rozdělte do správných nádob pro separovaný odpad. Elektronické komponenty Elektronické komponenty nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. V souladu se směrnicí ES 2002/96/ES se zařízení musí po skončení životnosti zlikvidovat předepsaným způsobem.
 • Page 73: Postup Při Řešení Některých Problémů

  POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pozor! V případě vadného fungování a elektrických poruch zařízení okamžitě vypněte. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky Počkejte, až zařízení vychladne. PROBLEM PŘÍČINY ŘEŠENÍ Nesvítí kontrolka Zástrčka není zasunuta Zkontrolujte, zda je zástrčka správně pro zapnutí. do zásuvky. zasunuta do zásuvky elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je v elektrické síti proud. Zkuste zasunout zástrčku do jiné síťové zásuvky.
 • Page 74: Záruka

  ZÁRUKA Vážený zákazníku, k tomuto zařízení Vám poskytujeme záruku ve lhůtě 3 let (zákonná záruka) ode dne nákupu. V případě shledání závady na výrobku je kupující chráněn spotřebitelskými právy, které nejsou omezeny následujícími záručními podmínkami. Záruční podmínky Záruční lhůta začíná dnem nákupu výrobku. Odložte si původní paragon jako doklad o nákupu. V případě...
 • Page 75: Záruční List

  02 44887124 e-mail: Telefon/E-mail: hospol@hospol.sk ..............Název výrobce / dovozce: De‘Longhi Appliances S.r.l. Podpis: Via L. Seitz, 47 ..............31100 Treviso - Italy Fon +39-0422-4131 Popis závady: Fax +39-0422-413736 ..............Název výrobku: ..............Parní čistič IAN 103805 ..............Identifikační číslo výrobku / výrobce: ............................SDM 1500 A1 ..............
 • Page 76 DE / AT / CH Zu dieser Bedienungsanleitung Auch wenn die Geräte entsprechend der geltenden Europäischen Normen hergestellt wurden und daher alle potentiell gefährlichen Teile geschützt sind, müssen, um Unfälle und Schäden zu vermeiden, diese Hinweise aufmerksam gelesen und das Gerät nur für den Zweck ver- wendet werden, für den es vorgesehen wurde.
 • Page 77: Vorgesehener Gebrauch

  DE / AT / CH Vorgesehener geBrauCh Das Gerät kann zum gründlichen Waschen und Hygienisieren von Fußböden aus marmor, Stein, Fliesen, Parkett und Hartholz verwendet werden, unter der Bedingung, dass diese Böden behandelt und wasserundurchlässig sind. Das Pad saugt die überflüssige Feuchtigkeit auf.
 • Page 78 DE / AT / CH gefahr für kinder • Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit redu- zierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen, denen es an der notwendigen Erfahrung oder Kenntnins mangelt, nur unter Überwachung verwendet werden, oder nachdem sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
 • Page 79 DE / AT / CH gefahr wegen strom • Bevor das Gerät angeschlossen wird, muss kontrolliert werden, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht. • Der Einsatz nicht Hersteller zugelassenen Verlängerungskabeln kann Schäden und Unfälle verursachen. •...
 • Page 80 DE / AT / CH • Das Gerät nicht verwenden, wenn das Pad verschlissen ist. Beschädigungs- oder Kratzgefahr für den Fußboden. • Das Gerät darf nicht ohne Filter verwendet werden. • Vor Gebrauch stets das Kabel abwickeln. • Der Einsatz nicht Hersteller zugelassenen...
 • Page 81: Gerätebeschreibung

  DE / AT / CH chen oder explosiven Dämpfen. • Wird eine Leiter während des Betriebes des Gerätes verwendet, bitte sehr vorsichtig vorgehen. • Den Wasserbehälter vor Inbetriebnahme des Gerätes mit Wasser füllen. Vor dem Nachfüllen von Wasser stets den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose ziehen.
 • Page 82: Gebrauchsanweisungen

  DE / AT / CH Den Knopf zur Griffentriegelung drücken (D). Den Griff aufklappen bis er am motorkörper einrastet (Fig. 4-5). geBrauChsanWeisungen Das Anschlusskabel komplett ausrollen. Um diese Operation zu erleichtern, kann man den Kabelwickler (C) nach unten schwenken. Den Wasserbehälter entnehmen. Den Entriegelungshebel des Wasserbehälters wie vom Pfeil angegeben nach oben ziehen (Fig.
 • Page 83: Auffüllen Des Wasserbehälters Bei Gebrauch

  DE / AT / CH Das Pad kann während des Betriebes entfernt und gespült werden. Vor dem Entfernen des Pads, den Knopf (A) drücken, um die Dampfversorgung einzustellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. auffüllen des Wasserbehälters bei gebrauch Wenn das Wasser im Behälter zu Neige geht ist keine besondere Arbeit erforderlich.
 • Page 84: Pflege

  DE / AT / CH Keine Scheuermittel für die Reinigung des Gerätes verwenden. Keinen Essig, Entkalkungsmittel oder andere parfümierte Substanzen in den Tank füllen. Andernfalls verfallen die Garantieansprüche. pflege Die Plastikteile mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch reinigen und mit einem trockenen Tuch trocknen.
 • Page 85: Was Tun, Wenn Es Probleme Gibt

  DE / AT / CH Was tun, Wenn es proBleme giBt Achtung! Im falle von Betriebsstörungen und elektrischen Schäden, das Gerät sofort ausschalten. Den Stecker aus der Steckdose ziehen. Warten, bis das Gerät abgekühlt ist. Probleme Ursachen Abhilfe Einschalt-Anzeige Stecker nicht eingesteckt Überprüfen, ob der Stecker in der Steckdose ausgeschaltet korrekt eingesteckt ist.
 • Page 86: Garantie

  DE / AT / CH garantie Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie [bzw. wie vereinbarte Garantie] ab Kaufdatum. Im Falle von mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
 • Page 87: Garantiekarte

  00800 0934 8567 (CH) .............. E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de (DE) Hersteller- / Importeurbezeichnung: De‘Longhi Appliances S.r.l. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - Italy Tel. +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 Produktbezeichnung: Dampfmop IAN 103805 Produkt- / Herstellerkennzeichnungsnummer: SDm 1500 A1 DE / AT / CH...
 • Page 88 a proposito di questo manuale Anche se gli apparecchi sono stati realizzati in conformità con le specifiche Normative euro- pee vigenti e sono pertanto protetti in tutte le parti potenzialmente pericolose, leggete con attenzione queste avvertenze e usate l’apparecchio solo per l’uso cui è stato destinato per evitare infortuni e danni.
 • Page 89: Uso Previsto

  uso preVisto Potete usare l’apparecchio per lavare e igienizzare con cura i pavimenti come marmo, cera- mica, pietra, mattonelle, parquet e pavimenti in legno duro purché trattati e impermeabili. L’uso del panno permette di assorbire l’umidità in eccesso. L’apparecchio usa la potenza attiva del vapore senza l’ausilio di detergenti e saponi.
 • Page 90 glianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione, destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza. •...
 • Page 91 capacità di carico di corrente. • Collegare sempre l’apparecchio ad una presa con messa a terra. • Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi. • Non utilizzate l’apparecchio se avete la mani bagnate o se avete i piedi nudi. •...
 • Page 92 • L’uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante dell’apparecchio può provocare danni ed incidenti. • Non utilizzare l’apparecchio senza acqua, in tal caso la pompa potrebbe danneggiarsi. Controllare con regolarità il livello dell’ac- qua nel serbatoio. • Non utilizzare acqua gassata (addizionata di anidride carbonica). In caso di acque particolarmente calcaree utilizzare una miscela composta al 50% di acqua del rubinetto e al 50% di acqua demi- neralizzata.
 • Page 93: Descrizione Dell'apparecchio

  parecchio. Le operazioni di riempimento di acqua devono essere effettuate con la spina del cavo di alimentazione elettrica staccata dalla presa di corrente. • Accendere l’apparecchio solo quando è in posizione di lavoro. • Non lasciare incustodito l’apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica.
 • Page 94: Istruzioni Per L'uso

  Premere il pulsante di sblocco del manico (D). Sollevare il manico fino ad allinearlo con il corpo motore (Fig. 4-5). istruZioni per l’uso Svolgere completamente il cavo di alimentazione. Per agevolare l’operazione è possibile ruotare il gancio (C) verso il basso. Rimuovere il serbatoio.
 • Page 95: Riempimento Del Serbatoio Durante L'uso

  testa vapore durante l’uso. Scollegare la spina dalla presa di corrente. Attendere almeno 5 minuti affinchè la testa vapore e il panno si siano ben raffreddati. Durante l’uso è possibile rimuovere il panno per sciacquarlo. Prima di rimuovere il panno premere il pulsante (A) per terminare l’erogazione di vapore e scollegare la spina dalla presa di corrente.
 • Page 96: Pulizia Dell'apparecchio

  Attenzione! Controllare le condizioni del cavo di alimentazione del vostro apparec- chio regolarmente prima di utilizzarlo e nel caso di danneggiamento portarlo al più vicino centro di assistenza per farlo sostituire solo dal personale specializzato. Non fare uso di abrasivi per pulire l’apparecchio. Non inserire aceto, decalcificanti o altre sostanze profumanti nel serba- toio;...
 • Page 97: Guida Alla Soluzione Di Alcuni Problemi

  guida alla soluZione di alCuni proBlemi Attenzione! In caso di anomalie di funzionamento e guasti elettrici, spegnere immediatamente l’apparecchio. Staccare la spina dalla presa elettrica. Attendere che l’apparecchio si sia raffreddato. PROBLEmI CAUSE RImEDI Spia accensione Spina non inserita Controllare l’esatto inserimento della spina spenta nella presa di corrente.
 • Page 98: Garanzia

  garanZia Gentile Cliente, Questo apparecchio è dotato di una garanzia di 3 anni (garanzia legale) dalla data di acquisto. In caso di un prodotto difettoso, l’acquirente è coperto da diritti del consumatore, che non sono limitati dalle seguenti condizioni di garanzia. Condizioni di garanzia Il periodo di garanzia inizia alla data di acquisto.
 • Page 99: Scheda Di Garanzia

  De‘Longhi Appliances S.r.l. Via L. Seitz, 47 .............. 31100 Treviso - Italy Descrizione del guasto: Tel. +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 .............. Nome del prodotto: .............. Pulitore a vapore IAN 103805 .............. Numero ID del prodotto / produttore: .............. SDm 1500 A1 ..........................

Table of Contents