92 | Nederlands; Hmi/Drive Unit - Bosch 1 270 020 900 Original Instructions Manual

Hmi | drive unit | battery pack | charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1407-001.book Page 92 Monday, January 17, 2011 2:58 PM

92 | Nederlands

Veiligheidsvoorschriften
Lees alle veiligheidsvoorschriften
en aanwijzingen. Als de veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen niet
in acht worden genomen, kan dit
een elektrische schok, brand en/of
ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen voor de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip
„accu" heeft betrekking op standaardaccu's
(accu's met houder op het fietsframe) en baga-
gedrageraccu's (accu's met houder onder de
bagagedrager).
Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aan-
drijfeenheid is onderhoudsvrij en mag al-
leen door gekwalificeerd personeel en al-
leen met originele vervangingsonderdelen
worden gerepareerd. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat de veiligheid van de aandrij-
feenheid in stand blijft. Als de aandrijfeen-
heid door onbevoegden wordt geopend,
vervalt de aanspraak op garantie.
Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde
componenten en alle andere componenten
van de aandrijving van de eBike (bijv. ketting-
blad, opname van kettingblad, pedalen) mo-
gen alleen worden vervangen door compo-
nenten met een identieke constructie of door
componenten die door de fietsfabrikant spe-
ciaal voor uw eBike zijn toegestaan. Daardoor
wordt de aandrijfeenheid beschermd tegen
overbelasting en beschadiging.
Neem de accu uit de eBike voordat u begint
met werkzaamheden (zoals montage, on-
derhoud, enz.) aan de eBike, voordat u deze
per auto of vliegtuig vervoert en voordat u
deze opbergt. Bij per ongeluk bedienen van
de aan/uit-schakelaar bestaat verwondings-
gevaar.
0 276 001 XXX | (17.1.11)

HMI/Drive Unit

Gebruik alleen originele Bosch accu's die
door de fabrikant voor uw eBike zijn toege-
staan. Het gebruik van andere accu's kan tot
lichamelijk letsel en brandgevaar leiden. Als
andere accu's worden gebruikt, wordt door
Bosch geen aansprakelijkheid aanvaard en
geen garantie geboden.
Lees de veiligheids- en overige voorschrif-
ten in de gebruiksaanwijzing van de accu en
in de gebruiksaanwijzing van de eBike en
neem deze in acht.
Product- en vermogens-
beschrijving
Gebruik volgens bestemming
De aandrijfeenheid is uitsluitend bestemd voor
de aandrijving van uw eBike en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
De eBike is bestemd voor gebruik op verharde
wegen. De eBike is niet goedgekeurd voor wed-
strijdgebruik.
Afgebeelde componenten (zie pagina 3)
De componenten zijn genummerd zoals op de
pagina met afbeeldingen.
Alle afbeeldingen van fietsonderdelen behalve
aandrijfeenheid, bedieningscomputer, snel-
heidssensor en bijbehorende houders zijn sche-
matisch en kunnen afwijken van de onderdelen
van uw eBike.
1 Bedieningscomputer
2 Houder bedieningscomputer
3 Toets „info/reset" voor multifunctionele
indicatie
4 Toets ondersteuningsmodus „mode"
5 Toets verlichting „light"
6 Toets ondersteuningsniveau verhogen
7 Toets ondersteuningsniveau verlagen
8 Aandrijfeenheid
9 Snelheidssensor
10 Spaakmagneet van snelheidssensor
Bosch ebike Systems

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents