Download  Print this page

Makita LS1019 Instruction Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EN
Slide Compound Miter Saw
Skjutbar kap- och
SV
geringskombinationssåg
Skyvbar gjæringssag for
NO
kombinasjonssaging
Katkaisu- ja jiirisaha
FI
Slīdrāmja kombinētais
LV
leņķzāģis
Kombinuotas nuleidžiamas
skersavimo ir kampų
LT
suleidimo pjūklas
Liuglõike eerungisaag
ET
Торцовочная пила
RU
консольного типа
LS1019
LS1019L
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
14
28
42
56
70
85
100
114

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1019

  Summary of Contents for Makita LS1019

 • Page 1 Skjutbar kap- och BRUKSANVISNING geringskombinationssåg Skyvbar gjæringssag for BRUKSANVISNING kombinasjonssaging Katkaisu- ja jiirisaha KÄYTTÖOHJE Slīdrāmja kombinētais LIETOŠANAS INSTRUKCIJA leņķzāģis Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo ir kampų NAUDOJIMO INSTRUKCIJA suleidimo pjūklas Liuglõike eerungisaag KASUTUSJUHEND Торцовочная пила РУКОВОДСТВО ПО консольного типа ЭКСПЛУАТАЦИИ LS1019 LS1019L...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2...
 • Page 3 Fig.3 Fig.4 Fig.5...
 • Page 4 Fig.6 Fig.9 Fig.10 Fig.7 Fig.11 Fig.8...
 • Page 5 Fig.12 Fig.15 Fig.13 Fig.16 Fig.14 Fig.17...
 • Page 6 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.23 Fig.19 Fig.24 Fig.20...
 • Page 7 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.27 Fig.30 Fig.28...
 • Page 8 Fig.34 Fig.31 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36...
 • Page 9 Fig.37 Fig.40 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39...
 • Page 10 Fig.43 Fig.45 Fig.46 Fig.44 Fig.47 Fig.48...
 • Page 11 Fig.49 Fig.52 Fig.53 Fig.50 Fig.54 Fig.51 Fig.55...
 • Page 12 Fig.56 Fig.59 Fig.57 Fig.60 Fig.58...
 • Page 13 Fig.64 Fig.61 Fig.62 Fig.63...
 • Page 14: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: LS1019 LS1019L Blade diameter European countries 260 mm Countries other than Europe 255 mm - 260 mm Hole diameter European countries 30 mm Countries other than Europe 25.4 mm Max. kerf thickness of the saw blade 3.2 mm...
 • Page 15: Power Supply

  The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated The typical A-weighted noise level determined accord- (cordless) power tool. ing to EN62841: Model LS1019 Safety instructions for mitre saws Sound pressure level (L ) : 91 dB(A) Sound power level (L...
 • Page 16 Inspect your workpiece before cutting. If the 19. Hold the handle firmly when making an incom- workpiece is bowed or warped, clamp it with plete cut or when releasing the switch before the the outside bowed face toward the fence. saw head is completely in the down position.
 • Page 17: Parts Description

  15. Make sure the shaft lock is released before the 23. Some material contains chemicals which may switch is turned on. be toxic. Take caution to prevent dust inhala- tion and skin contact. Follow material supplier 16. Be sure that the blade does not contact the safety data.
 • Page 18: Functional Description

  Do not remove spring holding blade guard. If guard After adjustment, always return the stopper lever to the becomes discolored through age or UV light exposure, original position. contact a Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD. WARNING: After installing a new blade and ► Fig.9: 1.
 • Page 19: Switch Action

  A switch in need of repair to position the kerf boards appropriately as may result in unintentional operation and serious explained in the "Kerf boards" section. personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage. NOTICE: When tilting the saw blade, be sure to raise the handle fully.
 • Page 20: Fig.4

  To turn on the laser beam, press the upper position (I) WARNING: of the switch. To turn off the laser beam, press the lower Use only the Makita wrench pro- position (0) of the switch vided to install or remove the blade. Failure to use ► Fig.25: 1.
 • Page 21: Securing Workpiece

  Do not remove the lower fences. When you wish to perform clean cutting operation, con- NOTICE: If the upper fence is still loose after tight- nect a Makita vacuum cleaner to the dust nozzle using ening the clamping screw, turn the adjusting screw to a front cuffs 24 (optional accessory). close a gap. The adjusting screw is factory adjusted.
 • Page 22: Operation

  By flipping the vise nut counterclockwise, the vise is Press cutting released, and rapidly moves in and out. To grip the workpiece, push the vise knob forward until the vise WARNING: plate contacts the workpiece and flip the vise nut clock- Always lock the sliding movement wise. Then turn the vise knob clockwise to secure the of the carriage when performing a press cutting. workpiece.
 • Page 23: Bevel Cut

  Bevel cut Cutting crown and cove moldings Crown and cove moldings can be cut on a compound WARNING: After setting the blade for a bevel miter saw with the moldings laid flat on the turn base. cut, ensure that the carriage and blade will have There are two common types of crown moldings and free travel throughout the entire range of the one type of cove moldings;...
 • Page 24 In the case of left bevel cut In the case of right bevel cut (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 1. Inside corner 2. Outside corner 1. Inside corner 2. Outside corner Table (A) Table (A) – Molding Bevel angle Miter angle –...
 • Page 25: Groove Cutting

  Crown molding stopper WARNING: Never attempt to cut thick or round aluminum extrusions. Thick or round alumi- Optional accessory num extrusions can be difficult to secure and the work Crown molding stoppers allow easier cuts of crown may loosen during the cutting operation which may molding without tilting the saw blade. Install them on the result in loss of control and serious personal injury.
 • Page 26: Maintenance

  Set the turn base to the 0° position using the positive NOTICE: stop function. Square the side of the blade with the face Have the tool repaired by a Makita of the guide fence using a triangular rule or try-square. authorized service center for any failure on the laser unit.
 • Page 27: Replacing Carbon Brushes

  Makita tool specified in this manual. The use of NOTE: The movable range of laser line is factory any other accessories or attachments may result in adjusted within 1 mm (0.04") from the side surface...
 • Page 28 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: LS1019 LS1019L Bladdiameter Länder i Europa 260 mm Länder utanför Europa 255 mm - 260 mm Håldiameter Länder i Europa 30 mm Länder utanför Europa 25,4 mm Max skärtjocklek på sågklingan 3,2 mm Max. geringsvinkel Höger 60°, vänster 60°...
 • Page 29 Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd Termen ”maskin” som anges i varningarna hänvisar till din eld- enligt EN62841: rivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös). Model LS1019 Säkerhetsinstruktioner för geringssågar Ljudtrycksnivå (L ) : 91 dB (A) Ljudeffektnivå (L ) : 101 dB (A) Geringssågar är avsedda för att såga i trä...
 • Page 30 Använd inte sågen innan bordet är fritt från 22. Använd inte sågen till annat än för sågning av alla verktyg, träbitar mm., förutom arbetss- trä, aluminium eller liknande material. tycket. Små föremål eller lösa träbitar eller andra 23. (endast för länder i Europa) föremål som kommer i kontakt med den roterande Använd alltid blad som överensstämmer med EN847-1.
 • Page 31: Beskrivning Av Delar

  20. Stanna maskinen omedelbart om du lägger Ytterligare säkerhetsanvisningar för lasern märke till något onormalt. LASERSTRÅLNING, TITTA INTE DIREKT 21. Försök inte att låsa avtryckaren i läge ”PÅ”. IN I STRÅLEN ELLER ANVÄND OPTISKA INSTRUMENT, KLASS 2M LASERPRODUKT. 22. Använd alltid de tillbehör som rekommenderas i denna bruksanvisning.
 • Page 32 Dra först ur maskinens kontakt ur vägguttaget. Lossa FUNKTIONSBESKRIVNING alla skruvar (2 på varje sida) som håller fast spårbäd- darna tills de fortfarande kan flyttas enkelt för hand. Sänk ner handtaget helt och dra och vrid låstappen VARNING: Se alltid till att maskinen är för att fästa handtaget i det nedsänkta läget. Lossa avstängd och nätsladden urdragen innan du jus- låstappen på skjutstången och dra vagnen helt mot dig.
 • Page 33 Returnera verktyget OBSERVERA: Vid ändring av vinkeln för vinkel- till ett Makita-servicecenter för reparation INNAN du sågning måste spårbädden ställas in ordentligt fortsätter att använda det. såsom beskrivits i avsnittet ”Spårbäddar”.
 • Page 34 ► Fig.25: 1. Omkopplare för laser VARNING: Använd endast medföljande nyckel från Makita för att montera eller demontera Laserlinjen kan flyttas antingen till vänster eller till höger sågklingan. Underlåtenhet att använda nyckeln kan om sågklingan genom att justera inställningsskruven på leda till att insexbulten dras åt för mycket eller för lite följande sätt.
 • Page 35 Ansluta en dammsugare OBSERVERA: De nedre anhållen är fastsatta i basen på fabrik. Ta inte bort de nedre anhållen. Anslut en dammsugare från Makita till dammunstycket OBSERVERA: Om de övre anhållen fortfa- med de främre kopplingarna 24 (tillbehör) när du vill ha rande är lösa när du dragit fast spännskruven,...
 • Page 36 Genom att vrida tvingmuttern moturs frigörs tvingen och Sågning genom tryck kan snabbt flyttas inåt och utåt. För att fästa ett arbets- stycke trycker du tvingratten framåt tills tvingens platta VARNING: kommer i kontakt med arbetsstycket och vrider sedan Lås alltid vagnens skjutande tvingmuttern medurs. Fäst sedan arbetsstycket genom rörelse när du utför sågning genom skjutning. att vrida tvingratten medurs.
 • Page 37 Vinkelsågning Sågning av kron- och hållister Kron- och hållister kan sågas på en kap- och gerings- VARNING: Efter inställning av klingan för kombinationssåg med listerna placerade plant på vinkelsågning och innan du börjar arbeta med geringsskivan. maskinen, ska du se till att vagnen och klingan Det finns två vanliga sorter av kronlister och en sort av har fri väg genom hela skäret.
 • Page 38 Vid vänsterställd vinkelsågning Vid högerställd vinkelsågning (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 1. På insida av hörn 2. På utsida av hörn 1. På insida av hörn 2. På utsida av hörn Tabell (A) Tabell (A) – Listpo- Vinkel för Geringsvinkel –...
 • Page 39: Bära Maskinen

  Kronliststopp VARNING: Försök aldrig såga tjocka eller runda aluminiumstycken. Tjocka eller runda alu- Valfria tillbehör miniumstycken kan vara svåra att fästa och kan Kronliststopp underlättar sågningen av kronlister utan lossa under arbetet vilket kan leda till att du tappar att sågklingan måste luta. Montera dem på geringsski- kontrollen över maskinen och allvarlig skada uppstår.
 • Page 40 Låt maskinen repareras på ett fortfarande är vinkelrät mot anhållet. Rikta därefter in auktoriserat Makita servicecenter om det uppstår något fel på laserenheten. pekarna (både höger och vänster) med position 0° på...
 • Page 41: Byte Av Kolborstar

  VARNING: Använd endast tillbehören eller Rengöring av laserlinsen tillsatserna från Makita för de syfte de är avsedda för. Felaktig hantering av tillbehör eller delar kan leda till allvarlig personskada. Endast för modell LS1019L Laserljuset blir svårt att se om laserlinsen blir smutsig. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- Gör rent linsen med jämna mellanrum.
 • Page 42: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: LS1019 LS1019L Bladdiameter Land i Europa 260 mm Land utenfor Europa 255 mm - 260 mm Hulldiameter Land i Europa 30 mm Land utenfor Europa 25,4 mm Sagbladets maks. snittykkelse 3,2 mm Maks gjæringsvinkel Høyre 60°, venstre 60°...
 • Page 43 Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer EN62841: både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strøm- nettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning). Modell LS1019 Lydtrykknivå (L ) : 91 dB (A) Sikkerhetsanvisninger for Lydeffektnivå (L ) : 101 dB (A) gjæringssager...
 • Page 44 Undersøk arbeidsstykket før du sager. Hvis arbeidsstyk- 19. Hold godt tak i hendelen når du utfører en ufullsten- ket er bøyd eller vridd, klemmer du det med den utvendige dig skjæring eller når du slipper bryteren før sagho- buede flaten mot anleggsflaten. Pass alltid på at det ikke det er helt nede.
 • Page 45 15. Forsikre deg om at spindellåsen er av før du 23. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som slår på bryteren. kan være giftige. Vis forsiktighet for å forhin- dre hudkontakt og innånding av støv. Følg 16. Forsikre deg om at bladet ikke er i kontakt med leverandørens sikkerhetsanvisninger.
 • Page 46 Etterjuster noe ved behov. på grunn av alder eller UV-stråler, må du kontakte et Etter utført justering må du alltid sette stopperspaken Makita serviceverksted for få et nytt vern. VERNET tilbake i opprinnelig stilling. SKAL ALDRI FJERNES ELLER SETTES UTE AV ADVARSEL: FUNKSJON. Når du har satt inn et nytt blad ► Fig.9: 1.
 • Page 47 Når du vipper sagbladet, må du heve hen- aktiveres utilsiktet og alvorlige personskader kan delen helt. oppstå. Returner maskinen til et Makita-servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk. Drei knotten på glidestangen mot klokken. ► Fig.24: 1. Startbryter 2. AV-sperreknapp 3. Hull for ► Fig.17: 1.
 • Page 48 ADVARSEL: Ikke bruk en annen nøkkel enn ► Fig.25: 1. Bryter for laser Makita-nøkkelen til å sette på eller ta av bladet. Dersom nøkkelen ikke brukes, kan dette føre til at Laserlinjen kan flyttes til venstre eller høyre side av sag- sekskantskruen strammes for mye eller for lite og bladet ved å...
 • Page 49 Bruk øvre anleggsflater for å støtte materialet høyere enn de nedre anleggsflatene. Sett den øvre anleggs- Koble til støvsuger flaten inn i hullet på den nedre anleggsflaten, og stram klemmeskruen. Hvis du vil sage så rent som mulig, kan du koble en ► Fig.38: 1. Øvre anleggsflate 2. Nedre anleggsflate Makita-støvsuger til støvmunnstykket ved hjelp av en 3. Klemmeskrue 4. Justeringsskrue frontmansjett 24 (valgfritt tilbehør). OBS: De nedre anleggsflatene er festet til foten ved ► Fig.34: 1. Frontmansjett 24 2. Slange 3. Støvsuger fabrikken. Ikke fjern de nedre anleggsflatene. Støvpose OBS: Hvis den øvre anleggsflaten fortsatt er løs...
 • Page 50 Horisontal skrustikke BRUK Valgfritt tilbehør ADVARSEL: Forviss deg om at bladet ikke er ADVARSEL: Skrustikkemutteren skal alltid i kontakt med arbeidsstykket, osv. før startbryte- skrue med klokken inntil arbeidsstykket sitter ren slås på. Hvis verktøyet slås på mens bladet er i godt fast.
 • Page 51 Skyvesaging (sage brede OBS: Når du trykker ned hendelen, må du trykke parallelt med bladet. Hvis du trykker i vertikal retning arbeidsstykker) for dreiefoten, eller endrer trykkretningen mens du sager, vil snittet bli mindre presist. ADVARSEL: Når du bruker uttrekksfunksjo- ► Fig.45 nen for å...
 • Page 52 Tabell (B) – Listposisjon Listkant mot Ferdig stykke i figuren føringsflate For innvendig Kontaktflaten Det ferdige hjørne mot taket stykket vil skal posisjo- være på neres mot venstre side føringsflaten. av bladet. Kontaktflaten mot veggen For utvendig Det ferdige skal posisjo- hjørne stykket vil neres mot være på...
 • Page 53 Tabell (B) Tabell (C) – Listposisjon Listkant mot Ferdig stykke – Listposisjon Gjæringsvinkel Ferdig stykke i figuren føringsflate i figuren For innvendig Kontaktflaten Det ferdige For innvendig Høyre 45° Det på høyre hjørne mot veggen stykket vil hjørne side av bladet skal posisjo- være på...
 • Page 54 Sett dreiefoten i 0°-stilling ved hjelp av funksjonen for Bærbart verktøy fast anslag. Bring siden på bladet i rett vinkel mot fron- ten på føringsflaten ved hjelp av en trekantlinjal eller et Før du flytter på verktøyet, må du forvisse deg om at vinkeljern. Mens du holder den rette vinkelen, strammer støpselet er trukket ut og at alle bevegelige deler på du skruene på gjæringsvinkelskalaen. Deretter innretter gjæringssagen er sikret. Kontroller alltid følgende: du pekerne (både høyre og venstre) med 0°-stillingen i • Støpselet er trukket ut. gjæringsvinkelskalaen, og deretter strammer du skruen •...
 • Page 55: Etter Bruk

  Rengjøre laserlinsen angitt, kan det oppstå alvorlige personskader. Kun for modell LS1019L Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Laserlyset blir vanskelig å se etter hvert som laser- •...
 • Page 56: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: LS1019 LS1019L Terän halkaisija Eurooppalaisille maille 260 mm Euroopan ulkopuolisille maille 255 mm - 260 mm Reiän halkaisija Eurooppalaisille maille 30 mm Euroopan ulkopuolisille maille 25,4 mm Sahanterän hampaan maksimipaksuus 3,2 mm Suurin jiirauskulma Oikea 60°, Vasen 60°...
 • Page 57: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Melutaso vaa käyttöä varten. Varoituksissa käytettävällä termillä ”sähkötyökalu” Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävää (johdollista) EN62841 mukaan: työkalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) työkalua. Malli LS1019 Jiirisahoja koskevat Äänenpainetaso (L ) : 91 dB (A) turvallisuusohjeet Äänen voiman taso (L ) : 101 dB (A) Virhemarginaali (K): 3 dB (A)
 • Page 58 Tarkasta työkappale ennen sahaamisen aloitta- 20. Käytä vain sahanteriä, joiden halkaisija on sama kuin työ- mista. Jos työkappale on taipunut tai kiertynyt, kaluun merkitty tai ohjekirjassa mainittu. Vääränkokoisen kiinnitä se taipuneen osan ulkopuoli suojaa terän käyttäminen voi vaikuttaa terän suojauksen tai itse vasten. Varmista aina, että työkappaleen, terän toimivuuteen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Page 59: Osien Kuvaus

  16. Varmista, ettei terä kosketa kääntöalustaa 23. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka alimmassa kohdassa. voivat olla myrkyllisiä. Vältä pölyn sisäänhen- gittämistä ja ihokosketusta. Noudata materiaa- 17. Ota koneesta luja ote. Huomioi, että saha liik- lin toimittajan turvaohjeita. kuu hieman ylös- tai alaspäin käynnistettäessä ja pysäytettäessä...
 • Page 60: Toimintojen Kuvaus

  Irrota ensin laite virtalähteestä. Löysää kaikkia kitapalo- TOIMINTOJEN KUVAUS jen ruuveja (2 vasemmalla ja oikealla puolella), kunnes kitapaloja voidaan vielä liikuttaa käsin. Laske kahva kokonaan alas ja lukitse se sitten ala-asentoon kiertä- VAROITUS: Varmista aina ennen säätöjä tai mällä rajoitintappia. Vapauta rajoitintappi liukutangossa tarkastuksia, että laite on sammutettu ja irrotettu ja vedä alusta täysin itseäsi kohti. Säädä kitapalat niin, virtalähteestä. Jos laitetta ei sammuteta ja irroteta että ne juuri ja juuri koskettavat terän hampaiden syrjiä. virtalähteestä, se voi käynnistyä vahingossa ja Kiristä eturuuvit (älä kiristä liikaa). Työnnä kuljetin koko- aiheuttaa vakavan henkilövahingon. naan ohjauskiskon suuntaan ja säädä kitapalat siten, että kitapalat juuri ja juuri koskettavat terän hampaiden Teräsuojus syrjiä. Kiristä takaruuvit (älä kiristä tiukasti). Kitapalojen säädön jälkeen vapauta rajoitintappi ja ► Kuva8: 1. Teräsuojus nosta kahva ylös.
 • Page 61 Jos kytkin on viallinen, laite saattaa HUOMAUTUS: Kun käännät sahanterää, muista käynnistyä vahingossa, mistä voi seurata vakava nostaa kahva kokonaan ylös. henkilövahinko. Toimita työkalu Makita-huoltoon korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käyttöä. Käännä liukutangon nuppia vastapäivään. ► Kuva17: 1. Nuppi ► Kuva24: 1. Liipaisinkytkin 2. Lukituspainike 3. Reikä riippulukkoa varten Vedä ja kierrä lukitusvipua kuvan osoittamaan...
 • Page 62 Pehmeä käynnistys Sahanterän irrotus ja kiinnitys Tämä toiminto mahdollistaa laitteen pehmeän käynnis- tyksen rajoittamalla käynnistyksen vääntömomenttia. VAROITUS: Varmista aina ennen terän kiinnittämistä ja irrottamista, että laite on sam- Lasersäde-toiminta mutettu ja irrotettu virtalähteestä. Laitteen käyn- nistäminen vahingossa saattaa aiheuttaa vakavan Vain malli LS1019L henkilövahingon.
 • Page 63 Alaohjauskiskot on kiinnitetty alus- taan tehtaalla. Älä poista alaohjauskiskoja. Jos haluat suorittaa siistin sahaustyön, liitä laitteeseen HUOMAUTUS: Jos yläohjauskisko on edelleen Makita-pölynimurin pölysuutin käyttämällä sovitinkappa- löysä kiristysruuvin kiristämisen jälkeen, kierrä letta 24 (lisävaruste). säätöruuvia välyksen poistamiseksi. Säätöruuvi on ► Kuva34: 1. Sovitinkappale 24 2. Letku 3. Pölynimuri säädetty tehtaalla. Sinun ei tarvitse käyttää sitä ellei tarvetta ole.
 • Page 64 Vaakapuristin on asennettavissa kahteen asentoon HUOMAUTUS: Varmista ennen käyttöä, että alustan vasemmalle tai oikealle puolelle. Kun suoritat vapauta rajoitintapin ja kahvan ala-asennostaan. 22,5° -asteisia tai suurempia jiirisahauksia, asenna vaa- HUOMAUTUS: kapuristin kääntöalustan kääntämissuuntaan nähden Älä sovella liikaa painetta kahvaan vastakkaiselle puolelle. leikatessa. Liiallinen painaminen voi ylikuormittaa moot- ► Kuva41: 1.
 • Page 65 Löysää rajoitintappia niin, että alusta pääsee Yhdistelmäsahaus liukumaan vapaasti. Tue työkappale paikalleen oikeanlaisella Yhdistetyssä sahauksessa työkappaleeseen tehdään ruuvinpuristimella. samanaikaisesti viiste- ja jiirisahaus. Yhdistetty sahaus voidaan tehdä oheisen taulukon osoittamissa kulmissa. Vedä kuljetin kokonaan itseesi päin. Käynnistä kone ilman, että terä osuu mihinkään, ja Jiirikulma Kallistuskulma odota, että terä on saavuttanut täyden nopeuden. Vasen ja oikea 0° - 45° Vasen ja oikea 0° - 45° Paina kahva alas ja työnnä kuljetinta kohti Kun teet yhdistelmäsahausta, katso kohtien sahausvastetta työkappaleen läpi.
 • Page 66 Mittaus Esimerkki: Kun kyseessä on 52/38° kruunumallisen reunalistan Mittaa seinän leveys ja leveyden säätämiseksi työkappa- sahaus asentoon (a) kuvan yllä: leen sen mukaan. Varmista aina, että työkappaleen sei- • Kallista ja lukitse kallistuskulma-asetukseksi 33,9° nän kosketusreunan leveys on sama kuin seinän pituus. VASEN. ► Kuva47: 1. Työkappale 2. Seinän leveys • Säädä ja lukitse jiirisahauskulma-asetukseksi 3.
 • Page 67 Esimerkki: Alumiinisten puristetankojen Kun kyseessä on 52/38° kruunumallisen reunalistan sahaaminen sahaus asentoon (a) kuvan yllä: • Kallista ja lukitse viistekulma asetus 33,9° OIKEA. ► Kuva51: 1. Ruuvipuristin 2. Välikappale • Säädä ja lukitse jiirisahauskulma-asetukseksi 3. Sahausvaste 4. Alumiininen puriste- 31,6° OIKEA. tanko 5. Välikappale • Aseta reunalista leveä selkäpuoli (piilossa) Kun kiinnität alumiinisia puristetankoja, käytä välikkeitä...
 • Page 68 Kallistuskulma VAROITUS: Alustan noston rajoitintapit ovat tarkoitettu ainoastaan kuljetukseen ja varas- 0° kallistuskulma tointiin, eivätkä sahaustoimintoihin. Rajoitintapin Työnnä alusta ohjauskiskoa vasten ja lukitse sen liu- käyttäminen sahattaessa saattaa liikuttaa sahanterää kuliike rajoitintapilla. Laske kahva täysin alas ja lukitse odottamattomalla tavalla, mikä voi aiheuttaa takapot- se ala-asentoonsa rajoitintappia käyttämällä ja löysää kun ja vakavan henkilövahingon. nuppi tämän jälkeen. Kallista terää oikealle kiertä- mällä 0° kulman säätöruuvia kaksi tai kolme kierrosta HUOMIO: Kiinnitä...
 • Page 69: Käytön Jälkeen

  VAROITUS: Nämä Makita-lisävarusteet tai 3. Kuusioavain 4. Laserviiva 5. Sahanterä -laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tässä ohje- kirjassa mainitun Makita-laitteen kanssa. Muiden Laserviivan säätäminen terän oikealle puolelle lisävarusteiden tai -laitteiden käyttäminen voi aiheut- ► Kuva61: 1. Säätöruuvi 2. Kantaman säätöruuvi taa vakavan henkilövahingon.
 • Page 70 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: LS1019 LS1019L Asmens diametrs Eiropas valstis 260 mm Valstis ārpus Eiropas 255 mm – 260 mm Atveres diametrs Eiropas valstis 30 mm Valstis ārpus Eiropas 25,4 mm Zāģa asmens iezāģējuma maks. biezums 3,2 mm Maks. zāģēšanas leņķis Pa labi 60°, pa kreisi 60° Maks. slīpais leņķis Pa labi 48°, pa kreisi 48°...
 • Page 71: Drošības Brīdinājumi

  Glabājiet visus brīdinājumus Trokšņa līmenis un norādījums, lai varētu tajos Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar ieskatīties turpmāk. EN62841: Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz Modelis LS1019 tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektrību (ar Skaņas spiediena līmeni (L ): 91 dB (A) vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada). Skaņas jaudas līmeni (L ): 101 dB (A) Mainīgums (K): 3 dB (A) Drošības norādījumi leņķzāģiem Modelis LS1019L Skaņas spiediena līmeni (L ): 91 dB (A) Leņķzāģi paredzēti koka vai kokam līdzīgu...
 • Page 72 Asmenim griežoties, nesniedzieties ar rokām 17. Ja apstrādājamais materiāls vai asmens iestrē- aiz ierobežotāja tuvāk par 100 mm katrā zāģa dzis, izslēdziet leņķzāģi. Nogaidiet, līdz visas asmens pusē, lai notīrītu koka atgriezumus vai kustīgās daļas apstājas, atvienojiet spraudni veiktu citas darbības. Jūs nevarēsiet novērtēt no strāvas avota un/vai izņemiet akumulatora attālumu no rotējošā zāģa asmens līdz rokai un bloku.
 • Page 73 Veicot slīdes zāģēšanu, var rasties ATSITIENS. 19. Pirms darbarīka lietošanas materiāla apstrādei, ATSITIENS rodas, ja, veicot griezumu, asmens nedaudz padarbiniet to bez slodzes. Pievērsiet uzma- iecerētas apstrādājamajā materiālā un zāģa nību vibrācijai vai svārstībām, jo tas var liecināt par asmens tiek strauji pagriezts pret operatoru. nepareizu uzstādīšanu vai slikti līdzsvarotu asmeni.
 • Page 74: Funkciju Apraksts

  90°. šādi novietots, tīrīšanu iespējams veikt labāk un efektī- ► Att.6: 1. Bloķēts stāvoklis 2. Atbloķēts stāvoklis vāk. Kad tīrīšana ir pabeigta, rīkojieties pretēji iepriekš 3. Aiztura tapa aprakstītajai procedūrai un ieskrūvējiet bultskrūvi. Nenoņemiet atsperi, ar ko piestiprināts asmens aiz- Šis darbarīks jāpieskrūvē ar četrām skrūvēm, izman- sargs. Ja aizsargs laika gaitā vai ultravioletā starojuma tojot tām paredzētās atveres darbarīka pamatnē, uz iedarbībā zaudē krāsu, sazinieties ar „Makita” apkopes līmeniskas un stabilas virsmas. Tādējādi tas nenokritīs centru, lai iegādātos jaunu aizsargu. NEIZJAUCIET UN un neradīs traumu. NENOŅEMIET AIZSARGU. ► Att.7: 1. Skrūve ► Att.9: 1. Centrālais apvalks 2. Sešstūru uzgriežņat- slēga 3. Asmens aizsargs BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, lai darbarīks uz atbalsta virsmas nekustas. Leņķzāģim izkustoties Iezāģēšanas plātnes uz atbalsta virsmas zāģēšanas laikā, leņķzāģis var...
 • Page 75 Grieziet kloķi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzie- IEVĒRĪBAI: Pēc slīpuma leņķa iestatīšanas, nam, lai atbloķētu pagriežamo pamatni. Grieziet kloķi, pārbaudiet, vai iezāģēšanas plātnes ir pareizi vienlaikus turot lejup bloķēšanas sviru, lai pagrieztu noregulētas. Iezāģēšanas plātņu pareiza nore- pagriežamo pamatni. Pielīdziniet rādītāju vēlamajam gulēšana palīdz nodrošināt pareizu apstrādājamā leņķim uz skalas, pēc tam pievelciet rokturi. materiāla atbalstu, samazinot apstrādājamā materiāla norāvumu. PIEZĪME: Nospiežot atbloķēšanas sviru, pagriežamo pamatni varat pagriezt, neturot lejup bloķēšanas sviru. Maksimālās zāģēšanas jaudas Kad vajadzīgā pozīcija sasniegta, pievelciet rokturi. saglabāšana Šim leņķzāģim ir aiztures fiksēšanas funkcija. Varat ātri iestatīt 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, un 60° labo/kreiso slīpo leņķi. Lai izmantotu šo funkciju, pabīdiet pagriežamo Šis darbarīks ir rūpnīcā noregulēts tā, lai nodrošinātu maksi- pamatni gandrīz līdz vēlamajam aiztures fiksēšanas mālo zāģēšanas jaudu 255 mm vai 260 mm zāģa asmenim. leņķim, vienlaikus turot lejup bloķēšanas sviru. Pēc tam Uzstādot jaunu asmeni, vienmēr pārbaudiet tā zemāko atbrīvojiet bloķēšanas sviru un pagrieziet pagriežamo robežatzīmes stāvokli un, ja nepieciešams, noregulējiet pamatni uz priekšu, līdz pagriežamā pamatne ir bloķēta. to tālāk norādītajā veidā: Slīpā...
 • Page 76 BRĪDINĀJUMS: NEKAD nelietojiet darbarīku, Lāzera līnijas savietošana ja tas ieslēdzas tikai pēc slēdža mēlītes pavilkša- Apstrādājamā materiāla zāģēšanas līnijas savietošana nas un nav jānospiež atbloķēšanas poga. Slēdzis, ar lāzera līniju. ko nepieciešams labot, var izraisīt neparedzētu ► Att.27 darbību un radīt nopietnus ievainojumus. PIRMS A) Ja vēlaties iegūt pareizu izmēru apstrādājamā turpmākas ekspluatācijas nododiet darbarīku Makita materiāla kreisajā pusē, pavirziet lāzera līniju asmens apkopes centrā, lai to atbilstīgi saremontētu. kreisajā pusē. ► Att.24: 1. Slēdža mēlīte 2. Bloķēšanas poga B) Ja vēlaties iegūt pareizu izmēru apstrādājamā mate- 3. Piekaramās slēdzenes atvere riāla labajā pusē, pavirziet lāzera līniju asmens labajā pusē. Lai slēdža mēlītes nepavilktu nejauši, darbarīkam ir bloķēšanas poga. Lai iedarbinātu darbarīku, iespiediet PIEZĪME: Kombinētas zāģēšanas gadījumā (slīpleņ- uz iekšu bloķēšanas pogu un pavelciet slēdža mēlīti.
 • Page 77 Darbarīka nejauša iedarbināšana var izraisīt smagus kļūt nevadāms un radīt smagus ievainojumus. ievainojumus. Putekļsūcēja pievienošana BRĪDINĀJUMS: Asmeni uzstādiet vai noņe- miet tikai ar komplektā pievienoto „Makita” uzgriežņatslēgu.Ja neizmanto uzgriežņatslēgu, Ja vēlaties tīru zāģējumu, darbarīka putekļsūcēja uzga- bultskrūvi ar sešstūra iedobi var pieskrūvēt pārāk lim pievienojiet „Makita” putekļsūcēju, izmantojot priek- cieši vai nepietiekami un var smagus nopietnus šējās uzmavas 24 (papildpiederums). ievainojumus. ► Att.34: 1. Priekšējās uzmavas 24 2. Šļūtene 3. Putekļsūcējs Noņemot un uzliekot asmeni, vienmēr bloķējiet slīdrāmi...
 • Page 78 Vadotnes ierobežotāji PIEZĪME: Lai ātri novietotu apstrādājamo materiālu, pagriežot skrūvspīļu kloķi pa 90° pulksteņrādītāju kustības virzienā, skrūvspīļu kloķi var pārvietot BRĪDINĀJUMS: Pirms darbarīka lietošanas augšup un lejup. Lai apstrādājamo materiālu pēc pārliecinieties, vai augšējais ierobežotājs ir cieši novietošanas nostiprinātu, pagrieziet skrūvspīļu kloķi piestiprināts. pulksteņrādītāju kustības virzienā. BRĪDINĀJUMS: Pirms slīpleņķa zāģēšanas Horizontālās skrūvspīles pārliecinieties, vai neviena darbarīka daļa, jo īpaši asmens, pilnībā nolaižot un paceļot rok- turi jebkurā stāvoklī vai virzot atbalstu tā pilnā Papildu piederumi gājiena diapazonā, nepieskaras augšējam un BRĪDINĀJUMS:...
 • Page 79 Slīdoša zāģēšana (spiešana) EKSPLUATĀCIJA (zāģējot platus apstrādājamos materiālus) BRĪDINĀJUMS: Pirms slēdža ieslēgšanas pārbaudiet, vai asmens nepieskaras apstrādāja- majam materiālam u. c. Ja darbarīku ieslēdz, kad BRĪDINĀJUMS: Vienmēr, kad tiek veikta asmens pieskaras apstrādājamajam materiālam, var slīdes zāģēšana, vispirms pavelciet atbalstu pil- izraisīt atsitienu un radīt smagus ievainojumus. nībā pret sevi un pilnībā nospiediet rokturi, tad virziet atbalstu pret vadotni.
 • Page 80 IEVĒRĪBAI: Spiežot rokturi lejup, spiediet para- lēli asmenim. Ja spiedīsiet perpendikulāri pagrie- žamajai pamatnei vai ja zāģējot mainīsiet spiešanas virzienu, zāģis vairs nezāģēs precīzi. ► Att.45 Izņemiet apakšējo ierobežotāju tajā pusē, uz kuru vēlaties sagāzt slīdrāmi. Atbloķējiet aiztura tapu. (a) (b) (c) (d) Iestatiet slīpleņķi, izpildot darbības, kas izklāstītas sadaļā „Slīpleņķa iestatīšana”. Pēc tam pievelciet kloķi. Ar skrūvspīlēm nostipriniet apstrādājamo materiālu. 1. Iekšējais stūris 2. Ārējais stūris Pavelciet atbalstu virzienā pret sevi līdz galam. Ieslēdziet darbarīku, asmenim nesaskaroties ar virsmu, un nogaidiet, kamēr asmens darbojas ar pilnu jaudu. Tad uzmanīgi nolaidiet rokturi līdz zemākajam stāvoklim, spiežot paralēli asmenim, un, lai zāģētu apstrādājamo materiālu, bīdiet atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā. Kad zāģēšana pabeigta, izslēdziet darbarīku un nogaidiet, līdz asmens pilnībā apstājies, pirms atgriežat to atpakaļ pilnīgi paceltā stāvoklī.
 • Page 81 Tabula (A) Tabula (A) – Stūrlīstes Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis – Stūrlīstes Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis stāvoklis stāvoklis 52/38° 45° tips 52/38° 45° tips 52/38° 45° tips 52/38° 45° tips attēlā attēlā tips tips tips tips Iekšējam Pa kreisi Pa kreisi Pa labi Pa labi Iekšējam...
 • Page 82 Novietojiet jostiņu virs dzegas ar tās SIENAS MALU Rievu zāģēšana pret vadotnes ierobežotāju un tās GRIESTU MALU pret jostiņas virs dzegas aizturiem, kā parādīts attēlā. BRĪDINĀJUMS: Noregulējiet griestu cokola aizturus atbilstoši griestu Nemēģiniet veikt šāda veida cokola izmēram. Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu zāģēšanu, izmantojot platāku asmeni vai cokolas- griestu cokola aizturus. Zāģēšanas leņķi skatiet (C) meni. Ja gropes zāģēšanu mēģina veikt ar platāku tabulā. asmeni vai cokolasmeni, tas var radīt neparedzētus ► Att.50: 1. Vadotnes ierobežotājs 2. Griestu cokola zāģēšanas rezultātus un atsitienu, kas var izraisīt aizturis nopietnus ievainojumus. BRĪDINĀJUMS: Ja nezāģējat rievu zāģēša- nas režīmā, bet kādā citā, obligāti novietojiet aiz- tura kloķi atpakaļ...
 • Page 83 Izmantojot aiztures fiksēšanas funkciju, iestatiet pagrie- IEVĒRĪBAI: Ņemiet vērā darbarīka radīto žamo pamatni 0° pozīcijā. Izmantojot trijstūri vai lekālu, ietekmi. Tas var radīt lāzera līnijas nepareizu novieto- savietojiet perpendikulāri asmens sānu ar vadotnes jumu vai sabojāt lāzeru, saīsinot tā darbmūžu. ierobežotāja priekšpusi. Saglabājot perpendikulāro stāvokli, pievelciet zāģēšanas leņķa skalas skrūves. IEVĒRĪBAI: Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, Pēc tam savietojiet rādītājus (gan labo, gan kreiso) ar remonts jāveic „Makita” pilnvarotajā apkopes centrā. zāģēšanas leņķa skalas 0° pozīciju un pievelciet rādī- tāja skrūves. Lāzera līnijas kustības diapazonu nosaka ar diapazona ► Att.55: 1. Trijstūris regulēšanas skrūvēm abās pusēs. Lai mainītu lāzera līnijas pozīciju, veiciet norādītās darbības. Slīpais leņķis Atvienojiet darbarīku no elektrotīkla. Uz apstrādājamā materiāla uzzīmējiet zāģēšanas 0° slīpais leņķis līniju, un novietojiet materiālu uz pagriežamās pamat- Spiediet slīdrāmi pret vadotnes ierobežotāju un bloķē-...
 • Page 84: Papildu Piederumi

  ► Att.60: 1. Regulēšanas skrūve 2. Diapazona regu- lēšanas skrūve 3. Sešstūru uzgriežņatslēga 4. Lāzera līnija 5. Zāģa asmens BRĪDINĀJUMS: Šos piederumus vai papil- dierīces ieteicams izmantot kopā ar šajā rokas- Lāzera līnijas iestatīšana asmens labajā pusē grāmatā aprakstīto „Makita” darbarīku.Izmantojot ► Att.61: 1. Regulēšanas skrūve 2. Diapazona regu- citus piederumus vai papildierīces, var radīt smagus lēšanas skrūve 3. Sešstūru uzgriežņatslēga ievainojumus. 4. Lāzera līnija 5. Zāģa asmens BRĪDINĀJUMS: Piederumu vai papildierīces Bīdiet regulēšanas skrūvi, līdz lāzera līnija pieguļ...
 • Page 85 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: LS1019 LS1019L Disko skersmuo Europos šalys 260 mm Ne Europos šalys 255 mm – 260 mm Angos skersmuo Europos šalys 30 mm Ne Europos šalys 25,4 mm Didž. pjūklo disko prapjovimo storis 3,2 mm Didž. įžambus kampas Dešinėje 60°, kairėje 60° Didž. įstrižas kampas Dešinėje 48°, kairėje 48° Be apkrovos (aps./min.) 3 200 min...
 • Page 86: Saugos Įspėjimai

  įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) lizdo be įžeminimo laido. galima sunkiai susižaloti. Triukšmas Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN62841: Modelis LS1019 peržiūrėti ateityje. Garso slėgio lygis (L ): 91 dB (A) Terminas „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose Garso galios lygis (L ): 101 dB (A) reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį Paklaida (K): 3 dB (A) arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
 • Page 87 Prieš pjaudami patikrinkite ruošinį. Jei ruoši- 18. Baigę pjauti atleiskite jungiklį, laikykite pjūklo prie- nys yra lenktas arba iškreiptas, suspauskite kinę dalį pakreiptą žemyn ir laukite, kol diskas nustos jį išlenktos dalies išorėje aptvaro link. Visada suktis, tik tada imkite nupjautą dalį. Bandyti ranka įsitikinkite, kad tarp ruošinio, aptvaro ir stalo pasiekti iš inercijos besisukantį diską yra pavojinga.
 • Page 88: Dalių Aprašymas

  13. Saugokitės, kad nepažeistumėte veleno, jun- 21. Nemėginkite užfiksuoti gaiduko į padėtį „ON“ (įjungta). gių (ypač montavimo paviršiaus) ar varžto. Pažeidus šias dalis diskas gali lūžti. 22. Visada naudokite šioje instrukcijoje rekomen- 14. Įsitikinkite, ar sukiojamas pagrindas gerai pri- duojamus priedus. Naudojant netinkamus prie- tvirtintas ir nejudės dirbant.
 • Page 89: Veikimo Aprašymas

  Jeigu pjūklo disko apsauginis įtaisas ypač purvinas ir vaizdas pro jį pablogėjęs, atjunkite įrankį ir naudodami pateiktą veržliasukį atsukite šešiakampį varžtą, laikantį centrinį gaubtą. Atsukite šešiakampį varžtą, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, pakelkite pjūklo disko apsauginį įtaisą ir centrinį gaubtą. Kai pjūklo disko apsauginis įtaisas yra nustatytas į šią padėtį, galima valyti kruopščiau ir efek- tyviau. Baigę valyti, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka ir užveržkite varžtą. Nenuimkite pjūklo disko apsauginį įtaisą laikančios spyruoklės. Jeigu laikui bėgant arba dėl ultravio- letinių spindulių poveikio apsauginis įtaisas prarastų skai- drumą, kreipkitės į „Makita“ techninio aptarnavimo centrą. NEIŠJUNKITE IR NENUIMKITE APSAUGINIO ĮTAISO. ► Pav.9: 1. Centrinis gaubtas 2. Šešiakampis veržlia- sukis 3. Pjūklo disko apsauginis įtaisas Prapjovimo plokštės Šio įrankio sukiojamame pagrinde įrengtos prapjovimo plokštės, kurios sumažina iki minimumo pjūvio išėjimo pusės plėšimą. Gamykloje nustatyta, kad pjūklo diskas neliestų prapjovimo plokščių. Prieš naudodami suregu- liuokite prapjovimo plokštes: ► Pav.10: 1. Prapjovimo plokštė ► Pav.11: 1. Kairysis įstrižasis pjūvis 2. Tiesusis pjūvis 3. Dešinysis įstrižasis pjūvis 4. Pjūklo dis- kas 5.
 • Page 90 Pirmiausia atjunkite įrankį nuo elektros tinklo. Atlaisvinkite Įžambaus kampo nustatymas visus prapjovimo plokštes fiksuojančius varžtus (po 2 kairėje ir dešinėje), kad jas vis dar būtų galima lengvai PERSPĖJIMAS: judinti ranka. Visiškai nuleiskite rankenėlę, tada patraukite Pakeitę įžambųjį kampą, visuomet ir pasukite fiksatoriaus smaigą bei užfiksuokite rankenėlę užtvirtinkite sukiojamą pagrindą, tvirtai užverždami rankeną. apačioje. Atleiskite fiksavimo smaigą ant slankiojo strypo, PASTABA: traukite atramą savęs link. Nustatykite prapjovimo plokš- Sukant sukiojamą pagrindą, ranke- tes taip, kad jos liestų pjūklo disko dantų šonus. Užsukite nėlė turi būti iki galo pakelta. priekinius varžtus (bet tvirtai neužveržkite jų). Stumkite ► Pav.16: 1. Fiksavimo svirtis 2. Rankena atramą kreipiamojo aptvaro link ir nustatykite prapjovimo 3. Atlaisvinimo svirtelė 4. Rodyklė...
 • Page 91 NIEKADA nenaudokite įrankio, jei jis veikia nuspaudus tik gaiduką, tačiau nenu- Lazerio spindulio sulygiavimas spaudus atlaisvinimo mygtuko. Jungiklis, kurį rei- Sulygiuokite ant ruošinio pažymėtą pjovimo liniją su kia taisyti, gali netyčia įjungti įrankį ir operatorius gali lazerio spinduliu. būti sunkiai sužeistas. PRIEŠ pradėdami vėl naudoti ► Pav.27 įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita“ techninės A) Kai norite išgauti tinkamą dydį ruošinio kairėje priežiūros centrą. pusėje, paslinkite lazerio spindulį disko kairėn. ► Pav.24: 1. Gaidukas 2. Atlaisvinimo mygtukas B) Kai norite išgauti tinkamą dydį ruošinio dešinėje 3. Pakabinamos spynos anga pusėje, paslinkite lazerio spindulį disko dešinėn. Atlaisvinimo mygtukas neleidžia atsitiktinai paspausti PASTABA: Kombinuotajam pjovimui, sulygiuodami gaiduko. Jei norite įjungti įrankį, paspauskite fiksavimo...
 • Page 92 įrankį ir atjunkite jį sumontuotas netinkamai, būti per laisvas ir stipriai nuo maitinimo tinklo. Netyčia paleidus įrankį, galima vibruoti, todėl galima nesuvaldyti įrankio ir sunkiai sunkiai susižeisti. susižaloti. ĮSPĖJIMAS: Diskui montuoti arba nuimti Dulkių siurblio prijungimas naudokite tik „Makita“ veržliasukį. Jeigu nenaudo- site veržliasukio, galite perveržti arba nepakankamai priveržti šešiakampių lizdinių galvučių varžtą; dėl to Jei norite pjauti užtikrindami švarą, prie įrankio prijun- galite būti sunkiai sužaloti. kite „Makita“ dulkių siurblį – ties 24 priekiniais antgaliais (papildomas priedas) naudodami dulkių ištraukimo Nuimdami ir montuodami diską, visada fiksuokite antgalį. atramą į pakeltą padėtį. Patraukite fiksavimo smaigą ir ► Pav.34: 1. 24 priekiniai antgaliai 2. Žarna 3. Dulkių...
 • Page 93 Kreipiamieji aptvarai Horizontalus spaustuvas Pasirenkamas priedas ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite, ar tvirtai užtvirtintas viršutinis ĮSPĖJIMAS: Visada sukite spaustuvų veržlę aptvaras. pagal laikrodžio rodyklę, kol ruošinys bus tinka- ĮSPĖJIMAS: mai įtvirtintas. Jeigu ruošinys nėra tinkamai įtvir- Prieš pradėdami įstrižąjį pjo- tintas, pjaunant jis gali pasislinkti ir galbūt sugadinti vimą, patikrinkite, ar visiškai nuleidus ir keliant diską, o šis – nusviesti ruošinį; dėl to galima nesuval- rankenėlę...
 • Page 94 Atlaisvinkite fiksavimo smaigą, kad galėtumėte PASTABA: Prieš naudodami būtinai atfiksuokite lengvai slinkti atramą. fiksavimo smaigą ir atleiskite rankenėlę iš nuleis- Suspauskite ruošinį tinkamos rūšies spaustuvais. tos padėties. Iki galo savęs link patraukite suportą. PASTABA: Pjaudami per daug nespauskite ran- kenėlės. Per didelė jėga gali sukelti variklio perkrovą Įjunkite įrankį (pjovimo diskas neturi liesti ruošinio) ir (arba) sumažinti pjovimo efektyvumą. Spauskite ir palaukite, kol jis pradės suktis visu greičiu. rankenėlę žemyn tik tokia jėga, kokios reikia sklan- Nuspauskite rankenėlę ir stumkite suportą kreip- džiai pjauti, ir smarkiai nedidinkite disko sukimosi tuvo link ir pjaukite ruošinį. greičio. Baigę pjauti, išjunkite įrankį ir, prieš grąžindami PASTABA: Norėdami atlikti pjūvį, atsargiai diską į viršutinę padėtį, palaukite, kol jis visiškai...
 • Page 95 Matavimai Kombinuotasis pjovimas Išmatuokite sienelės plotį, tuomet pagal jį pakoreguo- Kombinuotasis pjovimas – tai procesas, kai ruošinys kite ruošinio plotį. Visada įsitikinkite, ar ruošinio sienelės tuo pačiu metu pjaunamas įstrižu ir įžambiu kampais. sąlyčio krašto plotis sutampa su sienelės ilgiu. Kombinuotąjį pjovimą galima atlikti lentelėje nurodytais ► Pav.47: 1. Ruošinys 2. Sienelės plotis 3. Ruošinio kampais. plotis 4. Sienelės sąlyčio kraštas Pradžioje visuomet atlikite kelis bandomuosius pjūvius ant Nuožulnus kampas Įstrižasis kampas atliekamų ruošinių, kad nustatytumėte pjovimo kampus. Kairėje ir dešinėje 0° – 45° Kairėje ir dešinėje 0° – 45° Pjaudami dekoratyvinius ir skliautinius lubų karnizus, kampas kampas nustatykite įstrižus ir nuožambius kampus, kaip nuro- Atlikdami kombinuotąjį pjovimą, žr. paaiškinimus sky- dyta lentelėje (A), ir dėkite karnizus ant pjūklo pagrindo, riuose „Pjovimas, naudojant spaudimą“, „Pjovimas kaip nurodyta lentelėje (B). slenkant (stumiant)“, „Įžambus pjovimas“ ir „Įstrižasis pjovimas“. Kairysis įstrižas pjūvis Dekoratyvinių ir skliautinių karnizų pjovimas Dekoratyvinius ir skliautinius lubų karnizus galima išpjauti kombinuotu skersavimo ir kampų suleidimo pjūklu, padėjus karnizus ant sukiojamo pagrindo.
 • Page 96 Pavyzdys: Pavyzdys: Atlikdami 52/38° tipo dekoratyvinio karnizo pjūvį pagal Atlikdami 52/38° tipo dekoratyvinio karnizo pjūvį pagal padėtį (a) paveikslėlyje, pateiktame pirmiau: padėtį (a) paveikslėlyje, pateiktame pirmiau: • Pakreipkite ir užtvirtinkite įstrižo kampo nustatymą • Pakreipkite ir užtvirtinkite įstrižojo kampo nusta- ties 33,9° KAIRIUOJU kampu. tymą ties 33,9° DEŠINIUOJU kampu. • Nustatykite ir užtvirtinkite nuožambaus kampo • Nustatykite ir užtvirtinkite nuožambaus kampo nustatymą ties 31,6° DEŠINIUOJU kampu. nustatymą ties 31,6° DEŠINIUOJU kampu. • Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos galinės pusės • Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos galinės pusės (paslėptu) paviršiumi ant sukiojamo pagrindo, jo (paslėptu) paviršiumi ant sukiojamo pagrindo, LUBAS LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į pjūklo kreiptuvą. jo SIENĄ LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į pjūklo kreiptuvą. • Atlikus pjūvį, užbaigta naudojama dalis visuomet bus KAIRĖJE disko pusėje. • Atlikus pjūvį, baigta ir naudoti skirta dalis visada bus DEŠINĖJE disko pusėje. Jei atliekamas dešinysis įstrižasis Lubų...
 • Page 97: Techninė Priežiūra

  Stalas (C) Įrankio nešimas – Juostos Įžambusis Baigta dalis Prieš nešdami būtinai atjunkite ir fiksuokite visas padėtis kampas paveikslėlyje įžambiai pjaunančio pjūklo judamąsias dalis. Visada patikrinkite: Vidiniam Dešinėje 45° Saugokite • Įrankis yra atjungtas nuo tinklo. kampui disko deši- niąją pusę • Atrama yra nustatyta į 0° įžambiojo kampo padėtį ir fiksuojama. Kairėje 45° Saugokite disko kairiąją • Atrama yra nuleista ir fiksuojama. pusę • Atrama yra visiškai nustumta kreipiamojo aptvaro Išoriniam Saugokite link ir užfiksuota. kampui disko deši- • Sukiojamas pagrindas yra nustatytas į visišką...
 • Page 98 Naudodami teigiamo kampo užfiksavimo funkciją, PASTABA: Nepamirškite, kad tai veikia įrankį. sukiojamą pagrindą nustatykite į 0° padėtį. Trikampe Lazerio spindulys gali nukrypti arba lazeris gali būti liniuote ar kampainiu nustatykite statų kampą disko pažeistas, todėl sutrumpės jo naudojimo laikas. šono ir kreipiamojo aptvaro paviršiaus atžvilgiu. PASTABA: Sugedus lazerio blokui, atiduokite Išlaikydami statų kampą, priveržkite varžtus ant įžam- įrankį remontuoti įgaliotam „Makita“ techninio biojo kampo skalės. Tada sulygiuokite rodykles (deši- aptarnavimo centrui. niąją ir kairiąją) su 0° padėtimi įžambiojo kampo skalėje ir priveržkite varžtą ant rodyklės. Keičiamą lazerio spindulio diapazoną galima suregu- ► Pav.55: 1. Trikampė liniuotė liuoti abiejose pusėse esančiais diapazono reguliavimo varžtais. Norėdami keisti lazerio spindulio padėtį, atlikite Įstrižasis kampas šias procedūras. Atjunkite įrankį nuo maitinimo tinklo.
 • Page 99: Pasirenkami Priedai

  PASIRENKAMI PRIEDAI ĮSPĖJIMAS: Su šiame vartotojo vadove nurodytu „Makita“ įrankiu rekomenduojama nau- doti šiuos „Makita“ įtaisus ir priedus. Naudojant bet kokius kitus įtaisus ir priedus, galima sunkiai susižeisti. ĮSPĖJIMAS: „Makita“ įtaisą arba priedą nau- dokite tik pagal jo numatytąją paskirtį. Naudojant įtaisą arba priedą ne pagal jo numatytąją paskirtį, galima sunkiai susižeisti.
 • Page 100: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: LS1019 LS1019L Tera läbimõõt Euroopa riigid 260 mm Muud kui Euroopa riigid 255 mm - 260 mm Ava läbimõõt Euroopa riigid 30 mm Muud kui Euroopa riigid 25,4 mm Saetera max sisselõike paksus 3,2 mm Max eerunginurk Parem 60°, vasak 60°...
 • Page 101: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriist” all pee- Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi takse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritöö- EN62841 kohaselt: riistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu. Mudel LS1019 Eerungisaagide ohutusjuhised Helirõhutase (L ): 91 dB (A) Helivõimsuse tase (L ): 101 dB (A) Eerungisaed on mõeldud puidu või puidusarnaste too- Määramatus (K): 3 dB (A)
 • Page 102 Ärge kasutage saage enne, kui laualt on nõuetekohast kaitset või kaitsepiirde funktsioneeri- eemaldatud kõik tööriistad, saepuru jms peale mist, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus. töödeldava eseme. Väike praht, lahtised puidu- 21. Kasutage ainult selliseid saeteri, millele märgi- tükid või muud pöörleva teraga kokkupuutuvad tud kiirus on võrdne tööriistale märgitud kiiru- esemed võivad suurel kiirusel eemale paiskuda.
 • Page 103: Osade Kirjeldus

  17. Hoidke kindlalt käepidemest. Pange tähele, et käivi- 23. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid tamisel ja seiskamisel liigub saag veidi üles või alla. aineid. Võtke meetmed tolmu sissehinga- mise ja nahaga kokkupuutumise vältimiseks. 18. Veenduge, et lihvketas ei puutuks enne töö- Järgige materjali tarnija ohutusteavet.
 • Page 104: Funktsionaalne Kirjeldus

  3. Juhtpiire eemaldage terakaitset kinni hoidvat vedru. Kui kaitsme värv UV-kiirguse või vananemise tõttu moondub, Kui tööriist on vooluvõrgust lahutatud, pöörake tera võtke ühendust Makita teeninduskeskusega. KAITSE käega, hoides samal ajal käepidet all, et tera ei puutuks KÕRVALEPÖÖRAMINE VÕI EEMALDAMINE ON vastu alust. Vajaduse korral reguleerige veidi. KEELATUD. Pärast reguleerimist suunake lukustushoob alati esialg- ► Joon.9: 1.
 • Page 105 Remonti vajav lüliti võib põhjustada masina soo- vimatu sisselülitumise, millega kaasnevad tõsised Keerake liugvardal asuvat nuppu vastupäeva. vigastused. ENNE edasist kasutamist viige masin ► Joon.17: 1. Nupp parandamiseks Makita teeninduskeskusesse. Tõmmake ja keerake riivistushoob näidatud viisil ► Joon.24: 1. Lüliti päästik 2. Lahtilukustusnupp asendisse. 3. Ava tabaluku jaoks ► Joon.18: 1. Riivistushoob Lüliti päästiku juhusliku vajutamise vältimiseks on töö- riistal blokeerimisnupp. Tööriista käivitamiseks vajutage...
 • Page 106 ► Joon.25: 1. Laseri lüliti HOIATUS: Kasutage tera paigaldamiseks ja Laserijoont saab nihutada saeterast nii vasakule kui ka eemaldamiseks ainult kaasasolevat Makita mutri- paremale, keerates reguleerimiskruvisid järgmiselt. võtit. Kui võtit ei kasutata, siis võib selle tulemuseks ► Joon.26: 1. Reguleerimiskruvi olla liiga kõvasti või liiga lõdvalt kinni keeratud kuus- kantpesapolt ning tõsine vigastus.
 • Page 107 Tolmuimeja ühendamine ► Joon.38: 1. Ülemine piire 2. Alumine piire 3. Kinnituskruvi 4. Reguleerimiskruvi Kui soovite puhtamalt lõigata, ühendage tolmuotsik esiman- TÄHELEPANU: Alumised piirded on aluse külge sette 24 (valikuline tarvik) kasutades Makita tolmuimejaga. kinnitatud juba tehases. Ärge eemaldage alumisi ► Joon.34: 1. Esimansetid 24 2. Voolik 3. Tolmuimeja piirdeid. Tolmukott TÄHELEPANU: Kui ülemine piire on ikka lahtiselt ka pärast kinnituskruvide pingutamist, keerake vahe...
 • Page 108: Tööriista Kasutamine

  TÖÖRIISTA KASUTAMINE MÄRKUS: Töödeldava eseme kiireks seadmiseks keerake kinnitusrakise nuppu 90° vastupäeva, mis võimaldab kinnitusrakise nuppu üles ja alla liigutada. Töödeldava eseme kinnitamiseks pärast seadistamist HOIATUS: Veenduge, et tera ei puutuks enne keerake kinnitusrakise nuppu päripäeva. tööriista sisselülitamist vastu töödeldavat detaili jne. Masina sisselülitamine juhul, kui saeketas on Horisontaalne kinnitusrakis töödeldava esemega kokkupuutes, võib põhjustada tagasilööke ja tõsiseid vigastusi. Valikuline tarvik HOIATUS: Saeketast ei tohi pärast saagimist...
 • Page 109 Liuglõike (presslõike) tegemine TÄHELEPANU: Käepideme alla vajutamisel avaldage saekettaga paralleelset survet. Kui pöör- (laiade detailide lõikamine) dalusele püstjalt survet avaldada või kui surve suunda saagimise ajal muuta, siis väheneb saagimise täpsus. HOIATUS: Liugsaagimisel tõmmake kelk ► Joon.45 esmalt lõpuni enda poole ja vajutage käepide täielikult alla, seejärel lükake kelku juhttõkise Eemaldage küljelt, kus te tahate kelku kallutada, poole. Saagimist ei tohi alustada enne, kui olete ülemine piire.
 • Page 110 Tabel (B) – Profiili tähis Profiili Lõpetatud joonisel serv vastu detail juhtpiiret Sisenurga Laepoolne Lõpetatud puhul serv peab detail peab olema vastu jääma terast juhtpiiret. vasakule. Seinapoolne serv peab Välisnurga Lõpetatud olema vastu puhul detail peab juhtpiiret. jääma terast Laepoolne paremale. serv peab olema vastu 1.
 • Page 111 Tabel (B) Tabel (C) – Profiili tähis Profiili Lõpetatud – Profiili tähis Eerunginurk Lõpetatud joonisel serv vastu detail joonisel detail juhtpiiret Sisenurga Parem 45° Säilitage tera Sisenurga Seinapoolne Lõpetatud puhul parem külg puhul serv peab detail peab Vasak 45° Säilitage tera olema vastu jääma terast vasak külg...
 • Page 112 ► Joon.54: 1. Osutil olev kruvi 2. Eerunginurga skaa- Tööriista kandmine lal olevad kruvid 3. Eerungiskaala Enne teisaldamist tuleb seade lahutada vooluvõrgust ja fiksee- Seadke pöördalus sundasendi funktsiooni abil 0° rida kõik eerungisae liikuvad osad. Kontrollige alati järgmist: asendisse. Seadke tera külg kolmnurkse joonlaua või vinkli abil risti juhtpiirde esiküljega. Vinklit paigal hoides • Tööriist on vooluvõrgust lahutatud. pingutage eerunginurga skaala kruvisid. Seejärel viige • Kelk on 0° fassettnurga all ja fikseeritud. osutid (nii parem- kui ka vasakpoolne) kohakuti eerungi- •...
 • Page 113: Pärast Kasutamist

  Lõdvendage reguleerimiskruvi. Laserijoone terast Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb eemale viimiseks keerake ulatuse reguleerimise kruvi- vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri- sid vastupäeva. Laserijoone terale lähemale viimiseks mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes keerake ulatuse reguleerimise kruvisid päripäeva. või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Laserijoone reguleerimine saetera vasakul küljel Makita varuosi. ► Joon.60: 1. Reguleerimiskruvi 2. Ulatuse regulee- rimise kruvi 3.
 • Page 114: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: LS1019 LS1019L Диаметр диска Европейские страны 260 мм Другие страны 255 мм– 260 мм Диаметр отверстия Европейские страны 30 мм Другие страны 25,4 мм Макс. толщина распила для пильного диска 3,2 мм Макс. угол резки Справа 60°, слева 60° Макс. угол скоса Справа 48°, слева 48° Число оборотов без нагрузки (об/мин) 3 200 мин Тип лазера Красный лазер 650 нм, максималь- ная мощность 1,6 мВт ( лазер класса 2M ) Размеры (Д х Ш х В) 805 мм x 644 мм x 660 мм Масса нетто 26,1 кг 26,3 кг Размеры распиливаемой детали (В x Ш) Угол...
 • Page 115: Меры Безопасности

  напряжению, указанному на идентификационной ство по эксплуатации (Приложение A). пластине, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ без заземления. Шум Общие рекомендации по Типичный уровень взвешенного звукового давления технике безопасности для (A), измеренный в соответствии с EN62841: электроинструментов Модель LS1019 Уровень звукового давления (L ): 91 дБ (A) Уровень звуковой мощности (L ): 101 дБ (A) ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми Погрешность (K): 3 дБ (A) представленными инструкциями по технике Модель LS1019L безопасности, указаниями, иллюстрациями Уровень звукового давления (L ): 91 дБ (A) и...
 • Page 116 Перед использованием пилы уберите Инструкции по технике со стола все инструменты, опилки и т.п. безопасности для Оставьте только деталь. Мелкий мусор и торцовочных пил частички дерева или другие предметы при контакте с вращающимся диском могут быть отброшены на высокой скорости. Торцовочные пилы предназначены для рас- За один раз возможно распиливание только пиливания дерева или древесноподобных одной детали. Детали, сложенные в стопку, невоз- изделий...
 • Page 117 19. При выполнении неполного распила или Во время выполнения скользящего распила может при выключении устройства крепко дер- произойти ОТДАЧА. ОТДАЧА происходит, если жите рукоятку, пока головка пилы не опу- диск заедает во время распила детали и резко стится. Торможение пилы может привести к отскакивает в сторону оператора. Это может при- резкому опусканию головки, что, в свою оче- вести...
 • Page 118: Описание Деталей

  ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ► Рис.2 Подвижная стойка Стопорный штифт (для Вертикальные тиски Кнопка разблокировки перемещения каретки) (для правого угла скоса) Держатель Поворотное основание Указатель (для угла Шкала угла резки резки) Планка для пропилов Корпус диска Винт регулировки (для Винт регулировки диа- лазерной линии) пазона (для лазерной линии) Ограждение диска Регулятор (для угла Шестигранный ключ Регулировочный винт скоса) (для нижнего предель- ного положения) Регулировочный болт Стопорный рычаг Рычаг блокировки Рычаг разблокировки (для максимальной (для поворотного (для поворотного режущей способности) основания) основания) Рукоятка (для поворот- ного основания) ► Рис.3 Триггерный...
 • Page 119: Описание Работы

  него ничего не видно, отключите питание инстру- Данный инструмент отрегулирован на заводе таким мента, ослабьте шестигранный болт центральной образом, чтобы обеспечить максимальную режущую крышки при помощи поставляемого с инструментом способность 255 мм или 260 мм пильного диска. гаечного ключа. Ослабьте шестигранный болт, При установке нового диска всегда проверяйте ниж- повернув его против часовой стрелки, и поднимите нее предельное положение диска. При необходимо- ограждение диска и центральную крышку. Такое сти, выполните регулировку следующим образом. положение ограждения диска позволит полностью и эффективно очистить его. После очистки выполните Сначала выньте штекер инструмента из розетки. описанные выше операции в обратном порядке Поверните рычаг ограничителя в положение и затяните болт. Не снимайте пружину крепления включения. ограждения диска. При обесцвечивании ограждения ► Рис.12: 1. Рычаг ограничителя со временем или под воздействием ультрафиолето- Полностью задвиньте каретку к направляющей вых лучей свяжитесь с сервисным центром компа- линейке и полностью опустите рукоятку. нии Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ Отрегулируйте положение диска, повернув регули- ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ. ровочный болт с помощью шестигранного ключа. ► Рис.9: 1. Центральная крышка 2. Шестигранный Внешний край диска должен слегка выступать за ключ 3. Ограждение диска пределы верхней поверхности поворотного основа- ния, а также доходить до точки, в которой передняя поверхность направляющей линейки стыкуется с верхней поверхностью поворотного основания. 119 РУССКИЙ...
 • Page 120 ► Рис.13: 1. Регулировочный болт Регулировка угла скоса ► Рис.14: 1. Верхняя поверхность поворотного основания 2. Внешний край диска ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой угла резки 3. Направляющая линейка всегда снимайте верхние направляющие Отключите инструмент от сети, вручную вращайте линейки и вертикальные тиски. диск, нажимая на рукоятку до упора, чтобы убе- ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении углов скоса диться в том, что диск не касается никакой из частей обязательно устанавливайте планки для про- нижнего основания. При необходимости выполните пилов в надлежащее положение согласно раз- повторную точную регулировку.
 • Page 121 ЗАПРЕЩАЕТСЯ исполь- на правую сторону пильного диска с помощью регу- зовать инструмент, когда он работает при лировочного винта следующим образом. простом нажатии на триггерный переключа- ► Рис.26: 1. Регулировочный винт тель без нажатия на кнопку разблокировки. Требующий ремонта инструмент может слу- Ослабьте регулировочный винт, повернув его чайно включиться и причинить тяжелую травму. против часовой стрелки. Верните инструмент в сервисный центр Makita Ослабив регулировочный винт, сдвиньте регу- для надлежащего ремонта ДО продолжения его лировочный винт вправо или влево до упора. эксплуатации. Крепко затяните регулировочный винт в край- ► Рис.24: 1. Триггерный переключатель 2. Кнопка нем положении сдвига. разблокировки 3. Отверстие для навес- ного замка ПРИМЕЧАНИЕ: Лазерная линия регулируется на Для предотвращения непреднамеренного включе- заводе, поэтому она располагается в пределах...
 • Page 122 Перед установкой диска на шпиндель всегда проверяйте, что между ОСТОРОЖНО: Для установки или снятия внутренним и внешним фланцами установлено диска пользуйтесь только гаечным ключом кольцо с соответствующим отверстием для Makita. Несоблюдение данного требования может того диска, который вы собираетесь исполь- привести к слишком сильной затяжке или недоста- зовать. Использование неправильного кольца точной затяжке болта с внутренним шестигранни- с отверстием может привести к неправильной ком и серьезным травмам.
 • Page 123 Когда верхние ограждения не используются, их Крепление обрабатываемой можно хранить в держателе. Используйте зажим детали на верхнем ограждении, чтобы прикрепить его к держателю. ► Рис.39: 1. Держатель 2. Верхнее ограждение ОСТОРОЖНО: Очень важно правильно 3. Зажим закреплять деталь в тисках или в ограничи- телях. Невыполнение этого требования может Вертикальные тиски привести к тяжелым травмам и повреждению инструмента и/или детали. ОСТОРОЖНО: ОСТОРОЖНО: При выполнении всех типов После завершения распили- работ обрабатываемую деталь необходимо вания не поднимайте диск до тех пор, пока он прочно...
 • Page 124 Горизонтальные тиски можно установить либо ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием убе- справа, либо слева от основания. При выполнении дитесь, что стопорный штифт разблокирован, распилов с углом 22,5° и более установите гори- и освободите рукоятку из нижнего положения. зонтальные тиски на сторону, противоположную ПРИМЕЧАНИЕ: направлению поворота поворотного основания. Не оказывайте чрезмерное ► Рис.41: 1. Пластина тисков 2. Гайка тисков давление на рукоятку при распиливании. Избыточное усилие может привести к перегрузке 3. Головка тисков двигателя и/или снижению эффективности резки. Для того чтобы расфиксировать тиски с целью Нажимайте на рукоятку только с тем усилием, быстрой их подачи вперед или назад, поверните которое необходимо для плавной резки и без гайку тисков по часовой стрелке. Чтобы взяться значительного снижения скорости диска. за деталь, нажмите на ручку тисков вперед, чтобы...
 • Page 125 Скользящий распил (с ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии на рукоятку прилагайте давление параллельно диску. Если проталкиванием) (распил прилагать усилие перпендикулярно поворотному широких деталей) основанию или изменить направление давле- ния во время резки, это приведет к снижению точности. ОСТОРОЖНО: При выполнении распили- вания сначала полностью переместите каретку ► Рис.45 к себе и нажмите рукоятку вниз до упора, затем Снимите верхнее ограждение на той стороне, сдвиньте...
 • Page 126 Таблица (A) – Поло- Угол скоса Угол резки жение Тип Тип 45° Тип Тип 45° пояска 52/38° 52/38° на рисунке Для Левый Левый Правый Правый вну- 33,9° 30° 31,6° 35,3° трен- Левый Левый него (a) (b) (c) (d) 31,6° 35,3° угла...
 • Page 127 В случае резки со скосом вправо Пример: В случае отрезания пояска типа 52/38° для положе- ния (a) на рисунке выше: • Наклоните и зафиксируйте угол фаски 33,9° ПРАВЫЙ. • Отрегулируйте и зафиксируйте угол отрезки 31,6° ПРАВ. • Положите поясок широкой стороной (обратной) на поворотное основание так, чтобы КРАЙ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ СО СТЕНОЙ, был прижат к направляющей линейке на пиле. (a) (b) (c) (d) • После обрезки готовая деталь будет всегда находиться с ПРАВОЙ стороны от диска пилы. Ограничитель пояска 1. Внутренний угол 2. Наружный угол Дополнительные принадлежности Ограничители пояска облегчают отрезание поясков Таблица (A) без наклона диска пилы. Устанавливайте их на пово- ротное основание, как показано на рисунках. – Поло- Угол скоса Угол...
 • Page 128 Таблица (C) После регулировки нижнего предельного поло- жения диска вырежьте параллельные пазы по всей – Положение Угол резки Готовая ширине обрабатываемой детали с помощью сколь- пояска на деталь зящего (с нажимом) разреза. рисунке ► Рис.52: 1. Вырежьте пазы лезвием Для внутрен- Правый 45° Сохранять него угла правую Удалите материал из обрабатываемой детали сторону ножа между пазами с помощью стамески. Левый 45° Сохранять Переноска инструмента левую сто- рону ножа Перед перемещением отключите инструмент и Для наруж- Сохранять зафиксируйте все движущиеся части торцовочной ного угла правую сторону ножа пилы. Всегда проверяйте следующие параметры: • Инструмент отключен от сети.
 • Page 129 ПРИМЕЧАНИЕ: Не ударяйте по инструменту. указателя. Это может изменить направление лазерной линии, ► Рис.55: 1. Треугольная линейка повредить лазер и сократить срок его службы. ПРИМЕЧАНИЕ: В случае любых неисправно- Угол скоса стей лазерного блока отремонтируйте инстру- мент в официальном сервисном центре Makita. Угол скоса в 0° Диапазон перемещения лазерной линии определя- Переместите каретку по направлению к направ- ется винтами регулировки диапазона на обеих сто- ляющей линейке и блокируйте ее скольжение с ронах. Для изменения положения лазерной линии помощью стопорного штифта. Полностью опустите выполните следующие процедуры. рукоятку и зафиксируйте ее в опущенном положе- нии с помощью стопорного штифта, затем ослабьте...
 • Page 130: Дополнительные Принадлежности

  или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указан- Очистка линзы лазера ным в настоящем руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособле- ний может привести к тяжелым травмам. Только LS1019L ОСТОРОЖНО: Используйте принадлеж- Если линза лазерной лампы загрязнится, трудно ности или приспособления Makita только по будет увидеть лазерную линию. Периодически очи- щайте линзу лазерной лампы. назначению. Неправильное использование при- ► Рис.62: 1. Винт 2. Линза надлежности или приспособления может привести к тяжелым травмам. Выключите инструмент из сети. Ослабьте винт и извлеките линзу. Осторожно очистите линзу влажной Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 132 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885575A983 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20170206...

This manual is also suitable for:

Ls1019l