Download  Print this page

Canon imageCLASS LBP161dn Getting Started

Monochrome laser printer.
Hide thumbs

Advertisement

Getting Started
Getting Started
Introducción
간단 설치 가이드
การเริ ่ ม ต้ น ใช ้ ง าน
Bắt Đầu
Langkah Permulaan
Quick Setup
Quick Operation
Please read "Important Safety Instructions" before operating this product. After you finish
reading this guide, store it in a safe place for future reference.
The information in this document is subject to change without notice.
You can access
to read the User's Guide that describes all functions of this machine.
canon.com/oip-manual
NEXT PAGE
P.29

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon imageCLASS LBP161dn

   Summary of Contents for Canon imageCLASS LBP161dn

 • Page 1 Please read "Important Safety Instructions" before operating this product. After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference. The information in this document is subject to change without notice. canon.com/oip-manual You can access to read the User's Guide that describes all functions of this machine.
 • Page 2 คุ ณ สามารถเข ้าถึ ง previo aviso. canon.com/oip-manual เพื ่ อ อ่ า นคู ่ ม ื อ การใช ้ งานที ่ อ ธิ บ าย ถึ ง ฟั ง ก์ ช ั น ทั ้ ง หมดของเครื ่ อ งนี ้...
 • Page 3: Installing The Machine

  Quick Setup Installation of the Machine Items Included with the Installing the Machine Machine M M M M M M Before starting the installation • Remove all of the tape. • Do not remove the tape that covers the USB port.
 • Page 4 Quick Setup Installation of the Machine...
 • Page 5 Quick Setup Next, proceed to configure the machine.
 • Page 6 Quick Setup Configuring the Machine Configure the settings in the following order. Configuring the Initial Settings Configuring the Method of of the Machine Connecting to a Computer N O T E Before starting the configuration Parts and functions of the operation panel •...
 • Page 7 Quick Setup For details "Setting Up Using the Setup Guide" in the User's Guide To connect via wired LAN Make sure that the computer is connected to a router properly. Check the network settings on the computer. Take note of the SSID and network key. •...
 • Page 8 Mac OS, depending on the time of purchase. from the computer, close the dialog box, and New drivers are uploaded to the Canon website, then perform the following procedure from and you can download and use the latest one.
 • Page 9 Memo...
 • Page 10 Configuración rápida Configuración del equipo Configure las opciones en el orden siguiente. Configuración de las opciones Configuración del método para iniciales del equipo conectar a un ordenador N O T A Antes de iniciar la configuración Componentes y funciones del panel de control •...
 • Page 11 Configuración rápida Para obtener más información, consulte "Configurar usando la guía de configuración" en la Guía de usuario Para conectar a través de una red LAN Asegúrese de que el ordenador está conectado cableada adecuadamente a un router. Verifique la configuración de la red en el ordenador.
 • Page 12 Instale el controlador y el software. momento de la compra. Podrá encontrar Pág.12 “Instalación del software” controladores nuevos en el sitio web de Canon, • Cuando aparezca la pantalla para conectar el descargarlos y utilizar el más reciente. cable USB al equipo, retire la cinta que cubre el puerto USB.
 • Page 13 Notas...
 • Page 14 빠른 설치 기기 구성 다음 순서로 설정을 구성하십시오. 기기의 초기 설정 구성 컴퓨터 연결 방법 구성 참 고 구성을 시작하기 전에 조작 패널의 부품 및 기능 • 무선 LAN을 기기의 모델에 따라 42페이지 "조작 패널에서 작동 시작" 사용할 수 없습니다. •...
 • Page 15 빠른 설치 자세한 내용 사용자 안내서의 "설치 설명서를 사용한 설치" 컴퓨터에서 네트워크 설정을 확인합니다. 유선 LAN을 통해 연결하려면 SSID 및 네트워크 키를 기록합니다. • 라우터에서 라벨을 확인합니다. 사용자 안내서 • 라우터에 WPS 마크가 있는 경우 설정 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 사용자...
 • Page 16 연결하지 마십시오. 연결한 경우에는 • 구매 시기에 따라 기기에 Mac OS용 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리하고 대화 드라이버가 제공되지 않을 수 있습니다. 상자를 닫은 후 다음 절차를 1단계부터 새로운 드라이버가 Canon 웹 사이트에 수행하십시오. 업로드되므로 최신 드라이버를 드라이버와 소프트웨어를 설치합니다. 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
 • Page 17 Memo...
 • Page 18 ตั ้ ง ค่ า แบบเร็ ว การกํ า หนดค่ า เครื ่ อ งพิ ม พ์ ทํ า การกํ า หนดค่ า การต ั ้ งค่ า ตามลํ า ด ับด ังนี ้ การกํ า หนดค่ า วิ ธ ี ใ นการเช ื ่ อ ม การกํ...
 • Page 19 ตั ้ ง ค่ า แบบเร็ ว ส ํ า หรั บ รายละเอี ย ด "การตั ้ ง ค่ า โดยใช ้ คู ่ ม ื อ การตั ้ ง ค่ า " ในคู ่ ม ื อ การใช ้ งาน ตรวจสอบให...
 • Page 20 ซ ื ้ อ ไดรเวอร์ ใ หม่ ๆ จะถู ก อั ป โหลดไปยั ง เว็ บ ไซต์ ติ ด ตั ้ ง ไดรเวอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ของ Canon และคุ ณ สามารถทํ า การดาวน์ โ หลด หน ้าที ่ 20 "การติ ด ตั ้ ง ซอฟต์ แ วร์ "...
 • Page 21 บ ันทึ ก ย่ อ...
 • Page 22 Cài đặt nhanh Cấu hình cho Máy Cấu hình cài đặt theo thứ tự sau. Cấu hình Cài đặt ban đầu của Cấu hình Phương thức Kết nối Máy với Máy tính LƯU Ý Trước khi bắt đầu cấu hình Các bộ...
 • Page 23 Cài đặt nhanh Để biết chi tiết "Cài đặt Sử dụng Hướng dẫn cài đặt" trong Hướng dẫn người dùng Để kết nối qua mạng LAN có dây Đảm bảo máy tính đã kết nối với bộ định tuyến đúng cách. Kiểm tra cài đặt mạng trên máy tính.
 • Page 24 Mac OS. Trình điều khiển mới được tải lên trên Cài đặt trình điều khiển và phần mềm. trang web Canon, bạn có thể tải về và sử dụng Tr.24 "Cài đặt phần mềm" phiên bản mới nhất.
 • Page 25 Ghi chú...
 • Page 26 Persediaan Pantas Mengkonfigurasi Mesin Konfigurasikan tetapan dalam urutan berikut. Mengkonfigurasi Tetapan Awal Mengkonfigurasi Kaedah Mesin Penyambungan kepada Komputer P E R H A T I A N Sebelum memulakan konfigurasi Bahagian dan fungsi panel operasi • LAN wayarles tidak boleh digunakan H.60 "Mulakan Operasi daripada Panel bergantung pada model mesin.
 • Page 27 Persediaan Pantas Untuk butiran "Menyediakan Menggunakan Panduan Persediaan" dalam Panduan Pengguna Untuk menyambungkan melalui LAN Pastikan bahawa komputer disambungkan berwayar kepada penghala dengan betul. Periksa tetapan rangkaian pada komputer. Ambil perhatian terhadap SSID dan kunci rangkaian. • Periksa label pada penghala.  Panduan Pengguna •...
 • Page 28 Mac OS, bergantung pada masa dan kemudian jalankan prosedur berikut pembelian. Pemacu baru dimuat naik ke laman bermula dengan langkah 1. web Canon, dan anda boleh memuat turun dan Pasang pemacu dan perisian. menggunakan yang terkini. H.28 "Memasang perisian"...
 • Page 29 Quick Operation Quick Operation Funcionamiento rápido 빠른 조작 การใช ้ ง านแบบเร็ ว Vận hành nhanh Operasi Pantas...
 • Page 30 Quick Operation Start the Operation from the Operation Panel Machine Operation Panel Display (screen) ▲ ▼◄► (Back key) Navigating the Menu Item selection or moving the cursor among the Setting confirmation menu items Press . However, when <Apply> appears on the Select an item with [▲] or [▼].
 • Page 31 Quick Operation Printing 1. Open the document to print, and select the print function of the application. 2. Select the printer driver for the machine, and select [Preferences] or [Properties]. 3. Specify the paper size. 4. Specify the paper source and paper type. 5.
 • Page 32: Loading Paper

  Quick Operation Loading Paper For details "Loading Paper" in the User's Guide Loading in the Multi-Purpose Loading in the Drawer Tray Open the front cover. Open the front cover. Keep the paper stack within the load limit guides. Close the front cover. Close the front cover.
 • Page 33: Replacing The Consumables

  Remove toner cart. • Is the power cord connected correctly ? Model number of replacement consumables • Canon Toner Cartridge 051 • Canon Toner Cartridge 051H • Canon Drum Cartridge 051 If the problem persists, see the User's Guide.
 • Page 34 Also, do not store toner cartridges or power outlet and contact your local paper in a location exposed to open flames. This authorized Canon dealer. Install this machine near the power outlet and may cause the toner or paper to ignite, and...
 • Page 35: About This Manual

  SOFTWARE to human readable form. • CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY (7) You may not modify, adapt, translate, rent, KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, lease or loan the SOFTWARE or create EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS derivative works based on the SOFTWARE.
 • Page 36 Funcionamiento rápido Inicie la operación desde el panel de control Equipo Panel de control Visor (pantalla) ▲▼◄► (Tecla Atrás) Navegación por el menú Selección de elementos o desplazamiento del Confirmación de la configuración cursor por los elementos del menú Pulse .
 • Page 37 Funcionamiento rápido Impresión 1. Abra el documento que desee imprimir y seleccione la función de impresión de la aplicación. 2. Seleccione el controlador de impresora del equipo y seleccione [Preferencias] o [Propiedades]. 3. Especifique el tamaño del papel. 4. Especifique el origen y el tipo del papel. 5.
 • Page 38: Cargar Papel

  Funcionamiento rápido Cargar papel Para obtener más información, consulte "Cargar papel" en la Guía de usuario Carga en el casete Carga en la bandeja multiuso Abra la tapa frontal. Abra la tapa frontal. Mantenga la pila de papel dentro de las guías de límite de carga.
 • Page 39 Retire cartucho tóner. • ¿Está correctamente conectado el cable de alimentación? Número de modelo de consumibles de repuesto • Canon Toner Cartridge 051 • Canon Toner Cartridge 051H • Canon Drum Cartridge 051 Si el problema persiste, consulte la Guía de usuario.
 • Page 40 CA y póngase en contacto con su Evite las siguientes situaciones: distribuidor autorizado local de Canon. Si se aplica un esfuerzo excesivo a la parte de ATENCIÓN conexión del cable de alimentación, esto podría No instale el equipo en los siguientes lugares dañar el cable de alimentación o los cables del...
 • Page 41: Acerca De Este Manual

  Tensión peligrosa en el interior. No abra totalidad de dichas condiciones. • CANON INC. NO OFRECE GARANTÍAS DE ninguna tapa que no se indique. (6) No podrá descompilar, invertir la ingeniería, NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE desensamblar o reducir de cualquier otro ATENCIÓN: superficie caliente.
 • Page 42 빠른 조작 조작 패널에서 작동 시작 기기 작동 패널 디스플레이(화면) ▲▼◄► (이전 화면 키) 메뉴 탐색 항목 선택 또는 메뉴 항목 간 커서 이동 설정 확인 [▲] 또는 [▼]를 사용하여 항목을 선택합니다. 를 누릅니다. 하지만 디스플레이에 <확정>이 또는 [►]를 눌러 다음 계층 구조로 나타나면...
 • Page 43 빠른 조작 인쇄 1. 인쇄할 문서를 열고 응용 프로그램의 인쇄 기능을 선택합니다. 2. 기기의 프린터 드라이버를 선택하고 [기본 설정] 또는 [속성]을 선택합니다. 3. 용지 크기를 지정합니다. 4. 용지 공급원과 용지 종류를 지정합니다. 5. 필요에 따라 인쇄 설정을 지정합니다. 6. [확인]을 선택합니다. 7.
 • Page 44 빠른 조작 자세한 내용 용지 적재 사용자 안내서의 "용지 적재" 카세트에 용지 적재 수동 급지대에 용지 적재 전면 커버를 엽니다. 전면 커버를 엽니다. 용지 더미가 적재 제한 가이드 안에 유지되도록 합니다. 전면 커버를 닫습니다. 전면 커버를 닫습니다. 용지 고정대를 엽니다. 용지...
 • Page 45 들어오지 않는 경우 전원 스위치를 누릅니다. 4/10 소모품 교체 화면 지침에 따라 토너 카트리지를 교체합니다. • 전원 코드가 올바르게 연결되어 있습니까? 교체 소모품의 모델 번호 • Canon Toner Cartridge 051 • Canon Toner Cartridge 051H • Canon Drum Cartridge 051 문제가 지속되면 사용자 안내서를 참조하십시오.
 • Page 46 • 전원 코드가 발에 걸리는 경우 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 내부에 위험한 전압이 흐르고 있습니다. • 전원 코드가 연결부 가까이에서 구부러져 가까운 공인 Canon 대리점에 설명서에 명시된 커버 이외의 다른 있고 전원 콘센트나 연결부에 지속적인 연락하십시오. 커버는 열지 마십시오.
 • Page 47 • 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 없습니다. 있습니다. (9) 본 소프트웨어에서 사람이 읽을 수 있는 • CANON INC.는 별도로 명시하지 않는 한 부분(소스 코드)은 사용 권한이 없습니다. 본 문서와 관련하여 시장성, 특정 사용 목적의 적합성 또는 불침해에 대한...
 • Page 48 การใช ้ งานแบบเร็ ว เริ ่ ม ใช้ ง านจากแผงควบคุ ม เครื ่ อ งพิ ม พ์ แผงควบคุ ม จอแสดงผล ▲▼◄► (ปุ่ ม Back) การนํ า ทางไปย ังเมนู เลื อ กรายการหรื อ เลื ่ อ นเคอร์ เ ซอร์ ไ ปตามรายการ การต...
 • Page 49 การใช ้ งานแบบเร็ ว การพิ ม พ์ 1. เปิ ด เอกสารเพื ่ อ ส ั ่ ง พิ ม พ์ และเลื อ กฟั ง ก์ ช ั น การพิ ม พ์ ข องแอปพลิ เ คช ั น 2. เลื อ กไดรเวอร์ ข องเครื ่ อ งพิ ม พ์ ส ํ า หรั บ เครื ่ อ งพิ ม พ์ และเลื อ ก [กํ...
 • Page 50 การใช ้ งานแบบเร็ ว ส ํ า หรั บ รายละเอี ย ด การโหลดกระดาษ "การโหลดกระดาษ" ในคู ่ ม ื อ การใช ้ งาน การโหลดกระดาษในถาด การโหลดกระดาษในถาด กระดาษ อเนกประสงค์ เปิ ด ฝาปิ ด ด ้านหน ้า เปิ ด ฝาปิ ด ด ้านหน ้า คอยดู...
 • Page 51 • เช ื ่ อ มต่ อ สายไฟอย่ า งถู ก ต ้องหรื อ ไม่ หมายเลขรุ ่ น ของวั ส ดุ ส ิ ้ น เปลื อ งทดแทน • Canon Toner Cartridge 051 • Canon Toner Cartridge 051H • Canon Drum Cartridge 051...
 • Page 52 ภายในเครื ่ อ งพิ ม พ์ อ าจจะขาด นี ่ อ าจจะทํ า ให ้เกิ ด ติ ด ต่ อ ตั ว แทนจํ า หน่ า ย Canon ที ่ ไ ด ้รั บ อนุ ญ าต มี แ รงดั น ไฟฟ้ า ที ่ อ ั น ตรายอยู ่ ภ ายใน อย่ า เปิ ด...
 • Page 53 เสนอแนะของ EC ที ่ ก ํ า ลั ง ไฟ 230 V, 50 HZ แม ้ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษ ั ท Canon ("ผลิ ต ภั ณ ฑ์ " ) รวม อั ต ราแรงดั น ไฟฟ้ า ขาเข ้าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ค ื อ 220 ถึ...
 • Page 54 Vận hành nhanh Bắt đầu Vận hành từ Bảng Vận hành Máy Bảng Vận hành Hiển thị (màn hình) ▲▼◄► (Phím Back) Chuyển hướng trong Menu Chọn mục hoặc di chuyển con trỏ giữa các mục Cài đặt xác nhận trong menu Nhấn .
 • Page 55 Vận hành nhanh 1. Mở tài liệu cần in và chọn chức năng in trong ứng dụng. 2. Chọn trình điều khiển máy in cho máy và chọn [Preferences] (Sở thích) hoặc [Properties] (Thuộc tính). 3. Đặt khổ giấy. 4. Đặt nguồn giấy và loại giấy. 5.
 • Page 56 Vận hành nhanh Nạp giấy Để biết chi tiết "Nạp giấy" trong Hướng dẫn người dùng Nạp giấy vào Ngăn giấy Nạp vào Khay đa năng Mở nắp trước. Mở nắp trước. Đảm bảo chồng giấy nằm trong giới hạn nạp giấy.
 • Page 57 • Dây nguồn đã kết nối đúng cách chưa? Số hiệu sản phẩm tiêu hao thay thế • Canon Toner Cartridge 051 • Canon Toner Cartridge 051H • Canon Drum Cartridge 051 Nếu vấn đề tiếp diễn, vui lòng xem Hướng dẫn...
 • Page 58 ổ cắm điện AC và liên hệ với Cách xử lý Không vứt hộp mực đã sử dụng vào ngọn lửa hở. đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương của bạn. Ngoài ra, không cất giữ hộp mực hoặc giấy ở nơi THẬN TRỌNG...
 • Page 59 đổi mà không cần thông báo. cấp phép tới người được chuyển nhượng và • CANON INC. KHÔNG ĐẢM BẢO, DÙ Ở BẤT KỲ (b) người được chuyển nhượng đó đồng ý HÌNH THỨC NÀO, VỀ TÀI LIỆU NÀY, DÙ LÀ RÕ...
 • Page 60 Operasi Pantas Mulakan Operasi daripada Panel Operasi Mesin Panel Operasi Paparan (skrin) ▲▼◄► (Kekunci Back) Menavigasi Menu Pemilihan item atau menggerakkan kursor Pengesahan tetapan antara item-item menu Tekan . Walau bagaimanapun, apabila <Guna> Pilih item dengan [▲] atau [▼]. muncul pada paparan, pilih <Guna> dan kemudian Tekan atau [►] untuk meneruskan ke hierarki tekan...
 • Page 61 Operasi Pantas Mencetak 1. Buka dokumen yang ingin dicetak dan pilih fungsi cetak bagi aplikasi. 2. Pilih pemacu pencetak untuk mesin dan pilih [Preferences] (Keutamaan) atau [Properties] (Sifat). 3. Tentukan saiz kertas. 4. Tentukan sumber kertas dan jenis kertas. 5. Tentukan tetapan cetakan, seperti yang diperlukan. 6.
 • Page 62: Memuatkan Kertas

  Operasi Pantas Memuatkan Kertas Untuk butiran "Memuatkan Kertas" dalam Panduan Pengguna Memuatkan di dalam Dulang Memuatkan di dalam Laci Pelbagai Guna Buka penutup hadapan. Buka penutup hadapan. Pastikan tindanan kertas tidak melebihi panduan had pemuatan. Tutup penutup hadapan. Tutup penutup hadapan. Buka penahan kertas.
 • Page 63 Gantikan barang guna habis mengikut arahan pada skrin. Kluarkn kartrij toner. • Adakah kord kuasa disambungkan dengan betul? Nombor model barang guna habis gantian • Canon Toner Cartridge 051 • Canon Toner Cartridge 051H • Canon Drum Cartridge 051 Jika masalah berterusan, lihat Panduan Pengguna.
 • Page 64 • Simpan kord kuasa jauh daripada punca haba; mesin ini, cabut palam kuasa daripada saluran kegagalan berbuat demikian boleh keluar kuasa AU dan hubungi pengedar Canon menyebabkan salutan kord kuasa lebur dan yang sah di tempat anda. menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
 • Page 65 • Maklumat dalam dokumen ini tertakluk penerima pindahan dan (b) penerima Suis kuasa: Kedudukan "TUNGGU SEDIA" kepada perubahan tanpa notis. pindahan tersebut bersetuju untuk terikat • CANON INC. TIDAK MEMBUAT APA-APA JENIS dengan semua syarat ini. Suis tekan "DIHIDUPKAN" "DIMATIKAN"...
 • Page 66 Memo...
 • Page 67 Memo...
 • Page 68 One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A. Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia CANON EUROPA N.V. CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands http://www.canon.com/ FT6-1996 (000) XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2017 PRINTED IN XXXXX...

This manual is also suitable for:

Imageclass lbp162dw

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: