Warunki Gwarancji - FIBARO Home Center 2 Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.
FIBAR GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1,
60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem:
553265,
301595664,
kapitał
wpłacony w całości, pozostałe dane kontaktowe
dostępne są pod adresem: www.fibaro.com (dalej:
„Producent") udziela gwarancji, że sprzedawane
urządzenie („Urządzenie") wolne jest od wad materiału
i wykonania.
2.
Producent odpowiada za wadliwe działanie Urządzenia
wynikające z wad fizycznych tkwiących w Urządzeniu
powodujących jego funkcjonowanie niezgodne ze
specyfikacją Producenta w okresie:
• 24 miesiące od daty zakupu przez konsumenta,
• 12 miesięcy od daty zakupu przez klienta
biznesowego (konsument i klient biznesowy są dalej
łącznie zwani „Klientem").
3.
Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wad ujawnionych w okresie gwarancji poprzez
dokonanie naprawy albo wymiany (według uznania
Producenta) wadliwych elementów Urządzenia na
części nowe lub regenerowane. Producent zastrzega
sobie prawo do wymiany całego Urządzenia na nowe
lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za
zakupione Urządzenie.
4.
W
szczególnych
wymienić Urządzenie na inne o najbardziej zbliżonych
parametrach technicznych.
5.
Jedynie posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego
może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji.
6.
Przed
dokonaniem
Producent rekomenduje skorzystanie z telefonicznej lub
internetowej pomocy technicznej dostępnej pod adresem
https://www.fibaro.com/support/.
7.
W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować
się z Producentem poprzez adres e-mail wskazany na
stronie https://www.fibaro.com/support/.
8.
Po prawidłowym zgłoszeniu reklamacji, Klient otrzyma
dane
kontaktowe
Gwarancyjnego („ASG"). Klient powinien skontaktować
się i dostarczyć Urządzenie do ASG. Po otrzymaniu
Urządzenia Producent poinformuje Klienta o numerze
zgłoszenia (RMA).
9.
Wady zostaną usunięte w ciągu 30 dni, licząc od
daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym
Urządzenie było do dyspozycji ASG.
10.
Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione
przez Klienta wraz z kompletnym wyposażeniem
standardowym i dokumentami potwierdzającymi jego
zakup.
11.
Koszty transportu reklamowanego Urządzenia na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą pokrywane
przez Producenta. W przypadku transportu Urządzenia
z pozostałych krajów koszty transportu będą pokrywane
przez
Klienta.
W
zgłoszenia reklamacyjnego, ASG ma prawo obciążyć
Klienta kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
12.
ASG odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie
z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• udostępnienia
8

Warunki gwarancji

Sądowego
prowadzonego
NIP
7811858097,
REGON:
zakładowy
1.182.100
sytuacjach,
Producent
może
zgłoszenia
reklamacyjnego
do
Autoryzowanego
Serwisu
przypadku
nieuzasadnionego
przez
Klienta
Urządzenia
niekompletnego,
znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada
materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku
dowodu zakupu.
zł,
13.
Gwarancja jakości nie obejmuje:
• uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania,
przecięcia,
spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem
na Urządzenie innego przedmiotu lub eksploatacją
niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym
w instrukcji obsługi);
• uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych
np.: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk
żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów
społecznych,
wypadków,
kradzieży,
baterii, warunków pogodowych; działania promieni
słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej
temperatury, zanieczyszczenia powietrza;
• uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo
działające oprogramowanie, na skutek ataku wirusa
komputerowego, bądź nie stosowanie aktualizacji
oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta;
• uszkodzeń
energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z podłączenia
do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją
obsługi lub z powodu przyłączenia innych produktów,
których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta;
• uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem
Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn.
dużej wilgotności, zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt
wysokiej temperaturze otoczenia. Szczegółowe warunki,
w jakich dopuszczalne jest użytkowanie Urządzenia
określa instrukcja obsługi;
• uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania
akcesoriów niezalecanych przez Producenta;
• uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją
elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniem
niewłaściwych bezpieczników;
• uszkodzeń
Klienta czynności konserwacyjnych i obsługowych
przewidzianych w instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych,
niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych
i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek
przez osoby nieupoważnione;
• usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy
niesprawnym Urządzeniem czy osprzętem.
14.
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów
Urządzenia
w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej
posiadających określony czas działania.
15.
Gwarancja na Urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.
16.
Producent nie odpowiada za szkody w mieniu
wyrządzone przez wadliwe Urządzenie. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne,
szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani za
szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści,
oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron
trzecich oraz inne szkody wynikające lub związane
z korzystaniem z Urządzenia.
bez
osprzętu,
bez
przetarcia,
fizyczne
odkształcenia
siły
wyższej,
nieprzewidzianych
zalania
cieczą,
wynikłych
z:
przepięć
wynikłych
z
zaniechania
oraz
innych
części
wymienionych
tabliczki
wycieku
w
sieci
przez

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for FIBARO Home Center 2

  Related Manuals for FIBARO Home Center 2

Table of Contents