Download Print this page

FIBARO Home Center 2 Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

PL
Aby rozpocząć korzystanie z systemu, podłącz urządzenie do zasilania oraz sieci LAN, w sposób pokazany na ilustracjach.
1. Odkręć śrubki z lewej strony obudowy
tył HC2
2. Zdejmij zaślepkę
3. Podłącz przewody jak na poniższej
ilustracji
UWAGA! Nie włączaj centrali
bez pendrive RECOVERY.
4. Podłącz centralę
Podłącz centralę (Home Center 2) do sieci elektrycznej
oraz podłącz przewód sieciowy do gniazda LAN w swoim
routerze.
Diody sygnalizacyjne
POWER [świeci] - Zasilanie [włączone]
LAN [świeci] - Centrala jest podłączona
do sieci Ethernet
INTERNET [świeci] - Centrala ma dostęp
do sieci Internet
Z-WAVE [świeci] - Komunikacja z siecią Z-WAVE
RECOVERY [świeci] - Tryb Recovery jest aktywny
6
przód HC2
5. Uruchom centralkę
Uruchom centralkę przyciskiem POWER i odczekaj
2 minuty aż urządzenie będzie gotowe do pracy. Prawidłowe
podłączenie centrali sygnalizują diody 1, 2 i 3 (patrz na spis
diód sygnalizacyjnych).
POWER
6. Zaloguj się do centrali
Wejdź
na
stronę
www.fibaro.com/support,
ściągnij i zainstaluj FIBARO Finder przeznaczony dla
Twojego systemu operacyjnego. Uruchom FIBARO Finder
i kliknij „Odśwież". W oknie programu pojawi się lista
central dostępnych w Twojej sieci lokalnej. Wybierz centralę
rozpoznając ją po numerze seryjnym (numer umieszczony
jest na tabliczce na spodzie obudowy) i kliknij „Połącz". Po
poprawnym połączeniu w oknie przeglądarki wyświetli się
strona logowania.
Wybierz język, następnie zaloguj się za pomocą domyślnego
loginu i hasła:
Login: admin
Hasło: admin
Z menu głównego wybierz Konfiguracja. Przewiń w dół
i kliknij Uruchom aktualizację. Po zakończeniu instalacji
oprogramowania zaloguj się ponownie.
7. Ściągnij aplikację mobilną
LEARN
MODE
[wolno
jest dodawane
LEARN MODE [mruga] - Urządzenie jest usuwane
LEARN MODE [szybko mruga] - Urządzenie zostało
Dodane / Usunięte
UPDATE [mruga] - Dostępna jest aktualizacja
oprogramowania
SERVICE [mruga] - Trwa proces aktualizacji
oprogramowania.
następnie
mruga]
-
Urządzenie

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for FIBARO Home Center 2

  Related Manuals for FIBARO Home Center 2