Download Print this page

Advertisement

OBJ_BUCH-385-007.book Page 1 Wednesday, June 15, 2016 3:31 PM
OOO
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 34H (2012.09) 52
OOO
GCO 2000 Professional
en Original instructions
cn 正本使用说明书
tw 淏掛妏蚚挲隴
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
Bảng hướng dẫn nguyên bản
vi

Advertisement

   Summary of Contents for Bosch GCO 2000 Professional

 • Page 1

  OBJ_BUCH-385-007.book Page 1 Wednesday, June 15, 2016 3:31 PM Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart Germany GCO 2000 Professional www.bosch-pt.com 1 609 92A 34H (2012.09) 52 en Original instructions cn 正本使用说明书 tw 淏掛妏蚚挲隴 ko 사용 설명서 원본 th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ...

 • Page 2: Table Of Contents

  Tiếng Việt ......Trang 44 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 3

  OBJ_BUCH-385-007.book Page 3 Wednesday, June 15, 2016 3:29 PM GCO 2000 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 4

  OBJ_BUCH-385-007.book Page 4 Wednesday, June 15, 2016 3:29 PM 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 5

  OBJ_BUCH-385-007.book Page 5 Wednesday, June 15, 2016 3:29 PM Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 6: English

  This will en- protection. Protective equipment such as dust mask, sure that the safety of the power tool is maintained. non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 7

  Otherwise, there is danger of paired only through an authorised customer service kickback, when the cutting disc becomes wedged in the agent for Bosch power tools. Replace damaged exten- workpiece. sion cables. This will ensure that the safety of the power ...

 • Page 8

  Carefully remove all parts included in the delivery from their 7 Angle stop bolts packaging. 8 Ring spanner Remove all packaging material from the machine and the ac- 9 Base plate cessories provided. 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 9

  – For machines with retracting blade guard: Slowly guide the retracting blade guard 10 down until the cutting disc is Loosening the Workpiece covered off. – Loosen the spindle handle 16. Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 10

  – For starting operation, push the lock-on button 22 in the To compensate the wear of the cutting disc, the depth stop direction of the tool arm. can be set deeper. Then press the On/Off switch 5 and keep it pressed. 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 11

  28th Floor Fort Legend Towers, If the replacement of the supply cord is necessary, this has to 3rd Avenue corner 31st Street, be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or- Fort Bonifacio Global City, der to avoid a safety hazard.

 • Page 12: 中文

  Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines) for environment-friendly recycling. Fax: +66 (2) 2 38 47 83 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Subject to change without notice. Bangkok 10501, Thailand Bosch Service – Training Centre 2869-2869/1 Soi Ban Kluay 中文...

 • Page 13

  电动工具。 不能用开关来控制的电动工具是危险的 且必须进行修理。 候,让切割片完全停止转动。如果切割片还继续转 动,勿尝试着从切缝中拔出切割片,这样可能造成  在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前, 反击。 确认并排除切割片被夹住的原因。 必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱  关机之后不可以使用侧压的方式制止 仍然继续旋 开。 这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。 转的切割片。 切割片可能损坏,断裂或造成反击。  将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外,  不可用力地将切割片撞向工件,使用电动工具时不 并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的 可以施加太大的压力。在角落和锋利的边缘上操作 人操作电动工具。 电动工具在未经培训的用户手中 时要避免切割片歪斜了。 如果滥用切割片可能在切 是危险的。 割片上造成裂痕, 这些裂痕会在无预警的情况下让 切割片破裂。 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 14

  3 机臂 4 深度尺 以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记 5 深度尺的锁紧螺母 各符号和它们的 代表意思。正确了解各符号的代表意 6 搬运固定装置 思, 可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。 7 角度挡块螺丝 符号 含义 8 环形扳手  危险范围!手掌,手臂和手指头 9 底座 必须尽可能远离这个范围。 10 活动防护罩 11 主轴锁 12 切割片* 13 角度挡块 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 15

  适的底垫上 (例如工作台,平坦的地面等) 。 20,此时要使用附带的环形扳手 8。 (拧紧扭力约 供货范围 为 18–20 牛顿米) – 针对 有 活动防护罩的电动工具:慢慢放下活动防 小心地从包装中取出所有的供货物品。 护罩 10,至遮盖住切割片为止。 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。 要确定活动防护罩 10 能够正常地运作。 首度使用电动工具之前,先检查以下各部件是否包含 针对 ?? 活动防护罩的电动工具:再度装回盖子 在供货范围中。 21。 – 安装了切割片的切割研磨机 – 环形扳手 8 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 16

  – 把固定丝杆 14 推靠在工件上,借助丝杆柄 16 夹 3 601 L17 04. 紧工件。 – 开动 机器,先朝着机臂的方向推移开关固定锁 放松工件 22。 接著再按住起停开关 5。 – 拧松丝杆柄 16。 指示: 基于安全的顾虑,起停开关 5 无法被锁定。 – 掀开快速解锁 15,抽出靠在工件上的固定丝杆 所以操作机器时必须持续地按住开关。 14。 – 放开 起停开关 5 便可以关闭机器。 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 17

  2 609 600 936 设定深度尺 (参考插图 F) 切割片 2 609 600 689 深度尺 4 在出厂之前已经经过调整, 以便让新的 355 顾客服务处和顾客咨询中心 毫米切割片在进行剪切时不会碰触底座。 本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理, 您可以将深度尺调深一点,来配合逐渐磨损的切割 维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的 片。 资料: 使用新的切割片时,一定要把深度尺调回出厂时的原 www.bosch-pt.com 始位置。 博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关购买,使用  正确地调整深度尺,不可以让切割片在切割工件时 和设定本公司产品及附件的问题。 碰触底座。 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 18: 中文

  傳真:+852 2590 9762 電郵:info@hk.bosch.com  當在戶外使用電動工具時 , 使用適合戶外使用的外 網站:www.bosch-pt.com.hk 接軟線。 適合戶外使用的軟線,將減少電擊危險。 制造商地址:  如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的,應 Robert Bosch Power Tools GmbH 使用剩餘電流動作保護器 (RCD) 。 使用 RCD 可減 罗伯特 · 博世电动工具有限公司 小電擊危險。 70538 Stuttgart / GERMANY 人身安全 70538 斯图加特 / 德国  保持警覺,當操作電動工具時關注所從事的操作並...

 • Page 19

  範圍中的 切屑,金屬屑或類似的雜物。 務必先收 比用手持握工件更牢固。 回機臂,然后再關閉電動工具。  工具未完全靜止時,不可離開工具。 如果工具仍繼  先開動機器再把切割片放在工件上。 否則如果切 續轉動,可能造成傷害。 割片被夾在工件中,會產生回擊。  勿使用電線已經損壞的電動工具。如果電源電線在  先確定工作範圍內及工件上沒有任何調整工具及金 工作中受損,千萬不可觸摸損壞的電線,並馬上拔 屬屑, 接著才可以操作電動工具。 金屬碎片或其它 出插頭。 損壞的電線會提高使用者觸電的危險。 的物品如果接觸了轉動中的切割片 會快速彈開, 即可能擊傷操作者。  務必固定好工件。不可以加工因為體積太小而無法 固定的工件。 因為這樣手和切割片之間的距離會太 小。 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 20

  最大切割片厚度 毫米 接孔直徑 毫米 25,4 機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。 8 手柄 安裝 5 起停開關  為了避免意外開動電動工具。安裝切割片時, 或進 3 機臂 行電動工具的維護修理工作時,機器的插頭都不 4 深度尺 可以插在插座中。 5 深度尺的鎖緊螺母 指示﹕ 為了確保操作安全,底座 9 的腳必須放置在 合適的底墊上 (例如工作台,平坦的地面等) 。 6 搬運固定裝置 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 21

  – 拆下切割片 12。 擋塊螺絲 7。 – 設定好需要的角度,並再度擰緊角度擋塊螺絲。 安裝切割片 必要的話,得在安裝之前清潔所有的零部件。 固定工件 (參考插圖 C) – 把新的切割片裝在主軸 17 上,切割片上的標貼必 為了確保工作安全務必固定好工件。 須 朝外,即背向著機臂。 不可以加工因為體積太小而無法固定的工件。 – 陸續裝上固定法蘭 18,墊片 19 和六角螺絲 20。 – 把工件靠在角度擋塊 13 上。 按下主軸鎖 11,並讓主軸鎖卡牢,擰緊六角螺絲 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 22

  固定起停 開關,朝著機臂的方向推移開關固定鎖 最大鋸割深度 (0 ° /0 ° ): 125 毫米 22。 – 放開 起停開關 5 便可以關閉機器。 設定深度尺 (參考插圖 F) 如果起停開關被鎖定了,把開關按到底至鎖定解除 深度尺 4 在出廠之前已經經過調整, 以便讓新的 為止, 接著再放開起停開關。 355 毫米切割片在進行剪切時不會踫觸底座。 3 601 L17 04. 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 23: 한국어

  形扳手 8 (13 毫米 )。 傳真 : (02) 2516 1176 – 握住把手 8,把機臂移動到需要的位置上。 www.bosch-pt.com.tw – 朝著順時針或逆時針的方向擰轉深度尺 4, 至螺絲 制造商地址 : 頭踫觸機殼為止。 Robert Bosch Power Tools GmbH – 慢慢抬高機臂並擰緊鎖鎖緊螺母 5。 羅伯特 · 博世電動工具有限公司 70538 Stuttgart / GERMANY 維修和服務 70538 斯圖加特 / 德國 維修和清潔...

 • Page 24

  항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자 가 쓰러지거나 작업자가 실수로 절단 디스크에 닿게 세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서 되면 심한 중상을 입을 수 있습니다 . 도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다 . 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 25

   규정에 따른 사용에 나와 있는 적당한 소재에만 고 속 절단기를 사용하십시오 . 고속 절단기가 과부하될 수 있습니다 .  반드시 손상되지 않은 원형의 진동하지 않는 절단 디 스크를 사용하십시오 . 손상된 절단 디스크를 사용하 Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 26

  5 깊이 조절자 잠금 너트 럼 평평한 이에 적당한 바닥면에 놓여 있어야 합니다 . 6 운반 안전장치 공급 내역 7 각도 조절자 볼트 8 링 스패너 모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 27

  에서 45 사이에서 설정할 수 있 절단 디스크 장착하기 습니다 . 필요에 따라 , 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 중요한 설정치는 각도 조절자 13 에 해당하는 각도가 표 깨끗이 닦으십시오 . Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 28

  작업 소재에 적당한 절단 디스크만을 사용하십시오 . 리십시오 . – 소형의 작업물 조각이 이를 위해 만들어진 구멍에서 빠지도록 전동공구를 뒤로 기울이십시오 . 경우에 따라 모든 작업물 조각을 빼기 위해 적절한 공구를 사용하십시오 . 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 29

  보수 정비 및 서비스 법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오 . 위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다 . 보수 정비 및 유지  전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 . Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 30

  และ/หรื อ ถอดแท่ ง แบตเตอรี ่ อ อกจากเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า การใช้ ส ายไฟต่ อ ที ่ เ หมาะสมสํ า หรั บ งานกลางแจ้ ง ช่ ว ยลด อั น ตรายจากการถู ก ไฟฟ้ า ดู ด 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 31

  ใบเลื ่ อ ยเหล่ า นี ้ ท ํ า ให้ เ กิ ด การตี ก ลั บ และสู ญ เสี ย การควบคุ ม ออกจากบริ เ วณตั ด ขณะเครื ่ อ งกํ า ลั ง วิ ่ ง อยู ่ เลื ่ อ นแขน บ่ อ ยครั ้ ง Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 32

  7 โบล์ ท สํ า หรั บ ฉากหยุ ด มุ ม 8 ประแจรู ป วงแหวน 9 แผ่ น ฐาน 10 กระบั ง ป้ อ งกั น ใบเลื ่ อ ยชนิ ด ชั ก ร่ น ได้ 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 33

  สํ า หรั บ เครื ่ อ งที ่ ไ ม่ ม ี ก ระบั ง ป้ อ งกั น ใบเลื ่ อ ยชนิ ด ชั ก ร่ น ได้ : เช่ น โต๊ ะ ทํ า งานสํ า หรั บ ช่ า ง พื ้ น ราบ เสมอกั น เป็ น ต้ น ) Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 34

  ลงด้ า นล่ า งเล็ ก น้ อ ยเพื ่ อ ปลด และทํ า ให้ บ าดเจ็ บ ได้ น้ ํ า หนั ก บนล็ อ คนิ ร ภั ย สํ า หรั บ ขนย้ า ย 6 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 35

  สวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 5 ได้ จะต้ อ งกดสวิ ท ช์ เ ปิ ด - ต่ ํ า ลง ปิ ด ตลอดเวลาปฏิ บ ั ต ิ ง าน Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 36

  ต้ อ งส่ ง เครื ่ อ งให้ ศ ู น ย์ บริ ก ารหลั ง การขายสํ า หรั บ เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า บ๊ อ ช ซ ่ อ มแซม 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 37: Bahasa Indonesia

   Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut menjadi basah. Air yang masuk ke dalam perkakas listrik dalam bagian perkakas yang bergerak. menambah risiko terjadinya kontak listrik. Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 38

  Dengan meremkan piringan pemotong dengan cara demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas menekannya dari samping. Piringan pemotong dapat listrik ini secara berkesinambungan. menjadi rusak, terpatah atau mengakibatkan bantingan oleh karenanya. 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 39

   Gunakanlah hanya aksesori yang dirancang khusus untuk perkakas listrik ini dan dianjurkan oleh Bosch.  Pakailah masker anti debu. Jika suatu aksesori bisa dipasangkan pada perkakas listrik milik Anda, ini tidak berarti bahwa penggunaannya yang aman terjamin.

 • Page 40

  *Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak kalinya, periksalah apakah semua bagian-bagian yang termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch. tersebut di bawah ini termasuk pasokan: – Mesin gerinda pemotong dengan piringan pemotong yang terpasang –...

 • Page 41

  – Setelkan sudut yang diperlukan dan kencangkan kembali Tekan penguncian poros 11 sampai mengancing dan baut-baut dari sandaran. kencangkan baut berkepala segi enam 20 dengan kunci ring 8 yang ikut dipasok hingga mantap. (Momen penguncian kira-kira 18–20 Nm) Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 42

  Jika perlu, gunakanlah alat yang cocok untuk menyingkirkan semua bagian-bagian dari benda yang Ukuran benda yang dapat dikerjakan dikerjakan. Ukuran maksimal: 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 43

  Menyetel pembatas kedalaman (lihat gambar F) Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus Pada perkakas listrik yang baru, pembatas kedalaman 4 dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas disetelkan sedemikian, sehingga piringan pemotong 355 mm listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu yang baru tidak bersentuhan dengan pelat dasar selama terjamin.

 • Page 44: Tiếng Việt

  động. Làm hỏng lingkungan hidup. hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện Perubahan adalah hak Bosch. giựt.  Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng Tiếng Việt...

 • Page 45

  Dĩa cắt có thể bị hư, vỡ bể hay dẫn đến  Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ sự dội ngược. chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 46

  được thông qua một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch. Thay dây cáp nối dài bị hư hỏng. Điều này sẽ đảm bảo cho sự an toàn của dụng cụ...

 • Page 47

  động tốt. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 48

  – Điều chỉnh góc theo yêu cầu và vặn chặt các Thả từ từ chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi 10 xuống cho bulông của chặn định góc lại. đến khi che kín hết dĩa cắt. 1 609 92A 34H | (15.6.16) Bosch Power Tools...

 • Page 49

  Kích Thước Vật gia Công Cho Phép  Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác Kích cỡ vật gia công Tối đa: có thể dễ dàng bắt lửa. Bosch Power Tools 1 609 92A 34H | (15.6.16)

 • Page 50

  được sạch. Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch Kích cỡ vật gia công Tối thiểu (= tất cả các vật gia công có thể kẹp chặt được nhờ...

 • Page 51

  OBJ_BUCH-385-007.book Page 51 Wednesday, June 15, 2016 3:29 PM Tiếng Việt | 51 Việt Nam Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch Việt Nam, PT/SVN Tầng 10,194 Golden Building 473 Điện Biên Phủ Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: