Electrolux EHH3320NVK User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EHH3320NVK
NL
Kookplaat
EN
Hob
FR
Table de cuisson
DE
Kochfeld
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
20
37
56

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EHH3320NVK

  Related Manuals for Electrolux EHH3320NVK

  Summary of Contents for Electrolux EHH3320NVK

 • Page 1 EHH3320NVK Kookplaat Gebruiksaanwijzing User Manual Table de cuisson Notice d'utilisation Kochfeld Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGIEZUINIGHEID...................19 WE DENKEN AAN U Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4 Bedien het apparaat niet met een externe timer of een • apart afstandbedieningssysteem. WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een • kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar •...
 • Page 5: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.1 Montage 2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Alleen een erkende WAARSCHUWING! installatietechnicus mag het Gevaar voor brand en apparaat installeren. elektrische schokken. WAARSCHUWING! • Alle elektrische aansluitingen moeten Gevaar voor letsel of schade door een gediplomeerd aan het apparaat.
 • Page 6 • Steek de stekker pas in het • Sluit het apparaat direct af van de stopcontact als de installatie is stroomtoevoer als het oppervlak van voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer het apparaat gebroken is. Dit om na installatie bereikbaar is.
 • Page 7: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS 2.5 Verwijdering worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer. WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of 2.4 Onderhoud en reiniging verstikking. • Reinig het apparaat regelmatig om te • Neem contact met uw plaatselijke voorkomen dat het materiaal van het overheid voor informatie m.b.t.
 • Page 8 Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. Tip‐ Functie Opmerking toets AAN/UIT De kookplaat in- en uitschakelen. Toetsblokkering / Het kin‐ Het bedieningspaneel vergrendelen/ derslot ontgrendelen. STOP+GO De functie in- en uitschakelen.
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 3.4 Restwarmte-indicatie De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct WAARSCHUWING! in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de Er bestaat warmte van de pannen. verbrandingsgevaar door restwarmte. 4. DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING! Kookstand De kookplaat Raadpleeg de hoofdstukken wordt uitgescha‐...
 • Page 10 De functie kan slechts een beperkte tijd Kookwekker voor de inductiekookzone worden U kunt deze functie gebruiken als ingeschakeld. Daarna wordt de kookwekker terwijl de kookplaat is inductiekookzone automatisch ingeschakeld en de kookzones niet teruggeschakeld naar de hoogste werken. De warmtestand op het display kookstand.
 • Page 11: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 4.9 Het kinderslot • De fase heeft een maximale elektriciteitslading van 3700 W. Deze functie voorkomt dat de kookplaat • De functie verdeelt het vermogen onbedoeld wordt gebruikt. tussen de kookzones. • De functie wordt geactiveerd als de Om de functie in te schakelen: schakel totale elektriciteitslading van de de kookplaat in met .
 • Page 12 De efficiëntie van de kookzone heeft • klikken: er treedt elektrische betrekking op de diameter van het schakeling op. kookgerei. Kookgerei met een diameter • sissen, zoemen: de ventilator werkt. die kleiner is dan het minimum, ontvangt Deze geluiden zijn normaal en hebben...
 • Page 13: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS Kookstand Gebruik om: Tijd Tips (min) 5. - 7 Lichtjes braden: kalfsoester, zoals Halverwege de bereidings‐ cordon bleu van kalfsvlees, nodig tijd omdraaien. koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannen‐ koeken, donuts. 7 - 8 Door-en-door gebraden, op‐ 5 - 15 Halverwege de bereidings‐...
 • Page 14 7.1 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing U kunt de kookplaat niet De kookplaat is niet aan‐ Controleer of de kookplaat inschakelen of bedienen. gesloten op een stopcon‐ goed is aangesloten op het tact of is niet goed geïn‐...
 • Page 15 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De tiptoetsen worden Het kookgerei is te groot of Plaats groter kookgerei op warm. staat te dicht bij het bedie‐ de achterste zones indien ningspaneel. mogelijk. De automatische uitscha‐ Schakel de kookplaat uit gaat branden. keling is in werking getre‐...
 • Page 16: Montage

  7.2 Als u het probleem niet kunt van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de oplossen... klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de Als u niet zelf het probleem kunt garantieperiode. De instructies over het...
 • Page 17 NEDERLANDS 8.3 Aansluitkabel 2. Bevestig de meegeleverde afdichtstrip tegen de onderrand van • De kookplaat is voorzien van een de kookplaat langs de buitenrand van aansluitsnoer. de keramische plaat. Rek het • Vervang de beschadigde afdichtband daarbij niet uit. Zorg dat voedingskabel door het volgende de uiteinden van de afdichtstrip zich netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T...
 • Page 18: Technische Gegevens

  38 mm min. 2 mm R 5mm min. 55mm min. 12 mm min. 2 mm 9. TECHNISCHE GEGEVENS 9.1 Specificatie kookzones Kookzone Nominaal ver‐ Powerfunctie Powerfunctie Diameter van mogen (max maximale het kookgerei warmte-instel‐ duur [min] [mm] ling) [W]...
 • Page 19: Energiezuinigheid

  NEDERLANDS 10. ENERGIEZUINIGHEID 10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014 Modelidentificatie EHH3320NVK Type kooktoestel Ingebouwde kookplaat Aantal kookzones Verwarmingstechnologie Inductie Diameter ronde kookzo‐ Middenvoor 21,0 cm nes (Ø) Middenachter 14,5 cm Energieverbruik per kook‐ Middenvoor 176,9 Wh / kg zone (EC electric coo‐...
 • Page 20 11. SAUDI ARABIA - CUSTOMER SERVICE ............. 36 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 21: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 22: Safety Instructions

  WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or • oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch • off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 23: Electrical Connection

  ENGLISH • Seal the cut surfaces with a sealant to • Make sure the mains cable or plug (if prevent moisture to cause swelling. applicable) does not touch the hot • Protect the bottom of the appliance appliance or hot cookware, when you from steam and moisture.
 • Page 24 • Set the cooking zone to “off” after • Do not put aluminium foil on the each use. appliance. • Do not rely on the pan detector. • Cookware made of cast iron, • Do not put cutlery or saucepan lids on aluminium or with a damaged bottom the cooking zones.
 • Page 25: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION 3.1 Cooking surface layout Induction cooking zone Control panel 145 mm 210 mm 3.2 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. Sen‐ Function Comment field ON / OFF...
 • Page 26: Daily Use

  Sen‐ Function Comment field To increase or decrease the time. To set a heat setting. Power function To activate and deactivate the function. 3.3 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates. The dot means a change by half of a heating level.
 • Page 27: Automatic Switch Off

  ENGLISH 4.2 Automatic Switch Off To activate the function the cooking zone must be cold. The function deactivates the hob automatically if: To activate the function for a cooking • all cooking zones are deactivated, zone: touch comes on). • you do not set the heat setting after Immediately touch comes on).
 • Page 28: The Child Safety Device

  To deactivate the function: set the To deactivate the function: touch cooking zone with and touch . The The previous heat setting comes on. remaining time counts back to 00. The When you deactivate the indicator of the cooking zone goes out.
 • Page 29: Hints And Tips

  ENGLISH 5. HINTS AND TIPS The cooking zone efficiency is related to WARNING! the diameter of the cookware. The Refer to Safety chapters. cookware with a smaller diameter than the minimum receives only a part of the 5.1 Cookware power generated by the cooking zone. Refer to “Technical For induction cooking zones information”...
 • Page 30: Care And Cleaning

  Heat setting Use to: Time Hints (min) Keep cooked food warm. as nec‐ Put a lid on the cookware. essary 1 - 2. Hollandaise sauce, melt: but‐ 5 - 25 Mix from time to time. ter, chocolate, gelatine. 1 - 2.
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH • Remove shiny metallic with vinegar and clean the glass discoloration: use a solution of water surface with a moist cloth. 7. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 7.1 What to do if... Problem Possible cause Remedy You cannot activate or op‐ The hob is not connected Check if the hob is correct‐...
 • Page 32 Problem Possible cause Remedy The highest heat setting is The highest heat setting set. has the same power as the function. The heat setting changes Power management func‐ Refer to "Daily use" chap‐ between two levels. tion operates. ter.
 • Page 33: Installation

  ENGLISH 7.2 If you cannot find a service technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty solution... period. The instructions about the Service Centre and conditions of If you cannot find a solution to the guarantee are in the guarantee booklet.
 • Page 34 8.4 Attaching the seal extend it. Make sure that the ends of the seal stripe are located in the 1. Clean the worktop around the cut out middle of one side of the hob. area. 3. Add some mm when you cut the seal 2.
 • Page 35: Technical Data

  ENGLISH min. 38 mm min. 2 mm R 5mm min. 55mm min. 12 mm min. 2 mm 9. TECHNICAL DATA 9.1 Cooking zones specification Cooking zone Nominal pow‐ Power func‐ Power func‐ Cookware di‐ er (maximum tion [W] tion maximum ameter [mm] heat setting) duration [min]...
 • Page 36: Energy Efficiency

  10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 Model identification EHH3320NVK Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction Diameter of circular cook‐ Middle front 21.0 cm ing zones (Ø) Middle rear 14.5 cm...
 • Page 37 10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE..............55 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 38: Informations De Sécurité

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 39 FRANÇAIS fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur • externe ou un système de commande à distance. AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser •...
 • Page 40: Consignes De Sécurité

  à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents. 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2.1 Installation • Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 2 mm entre le plan de...
 • Page 41 FRANÇAIS • Veillez à ne pas endommager la fiche • Ne vous fiez pas uniquement au secteur (si présente) ni le câble détecteur de récipient. d'alimentation. Contactez notre centre • Ne posez pas de couverts ou de de maintenance agréé ou un couvercles sur les zones de cuisson.
 • Page 42: Description De L'appareil

  • Ne laissez pas le contenu des • Débranchez l’appareil de récipients de cuisson s'évaporer l'alimentation électrique avant toute complètement. opération de maintenance. • Prenez soin de ne pas laisser tomber • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur d'objets ou de récipients sur l'appareil.
 • Page 43 FRANÇAIS 3.2 Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées. Tou‐ Fonction Commentaire sensi‐ tive MARCHE/ARRÊT Pour allumer et éteindre la table de cuis‐ son.
 • Page 44: Utilisation Quotidienne

  Affichage Description La zone de cuisson est activée. Le point indique que le niveau de cuisson a changé de moitié. La fonction STOP+GO est activée. La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée. Fonction Booster est activée. Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
 • Page 45 FRANÇAIS La relation entre le niveau de cuisson pour la zone de cuisson à induction et la durée après laquelle la table de uniquement pour une durée limitée. cuisson s'éteint : Lorsque cette durée est écoulée, la zone de cuisson à induction revient automatiquement au niveau de cuisson Niveau de cuis‐...
 • Page 46 Réglez d'abord le niveau de cuisson. Lorsque la durée est Pour activer la fonction : appuyez sur écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La s'affiche pendant 4 secondes.Le zone de cuisson se minuteur reste activé. désactive. Pour désactiver la fonction : appuyez Pour arrêter le signal sonore : appuyez...
 • Page 47: Conseils

  FRANÇAIS • La phase dispose d'une charge électrique maximale de 3700 W. • La fonction répartit la puissance entre les zones de cuisson. • La fonction s'active lorsque la charge électrique totale des zones de cuisson dépasse 3700 W. • La fonction diminue la puissance des autres zones de cuisson.
 • Page 48 5.3 Exemples de cuisson signifie que la zone de cuisson utilisée à un niveau de cuisson moyen utilise Le rapport entre le niveau de cuisson et moins de la moitié de sa puissance. la consommation énergétique de la zone Les valeurs figurant dans le de cuisson n'est pas linéaire.
 • Page 49: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS 6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE aliments contenant du sucre. Sinon, la AVERTISSEMENT! saleté pourrait endommager la table Reportez-vous aux chapitres de cuisson. Veillez à ne pas vous concernant la sécurité. brûler. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la 6.1 Informations générales lame du racloir pour enlever les salissures.
 • Page 50 Anomalie Cause possible Solution Allumez de nouveau la ta‐ ble de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de 10 secondes. Vous avez appuyé sur plu‐ N'appuyez que sur une sieurs touches sensitives seule touche sensitive à la en même temps.
 • Page 51 FRANÇAIS Anomalie Cause possible Solution Il n'y a pas de récipient sur Placez un récipient sur la s'affiche. la zone. zone. Le récipient n'est pas Utilisez un récipient adap‐ adapté. té. Reportez-vous au chapitre « Conseils ». Le diamètre du fond du ré‐ Utilisez un récipient de di‐...
 • Page 52: Installation

  7.3 Étiquettes fournies dans le sachet des accessoires Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous : MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. IP20 PROD.NO. PROD.NO. SER.NO. 0049 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY A. Collez-la sur la carte de garantie et C.
 • Page 53 FRANÇAIS vitrocéramique. N'étirez pas le joint. 4. Rassemblez les deux extrémités du Assurez-vous que les extrémités du joint. joint se trouvent au milieu d'un bord latéral de la table de cuisson. 3. Lorsque vous découpez le joint, ajoutez quelques millimètres de longueur.
 • Page 54: Caractéristiques Techniques

  38 mm min. 2 mm R 5mm min. 55mm min. 12 mm min. 2 mm 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9.1 Caractéristiques des zones de cuisson Zone de cuis‐ Puissance no‐ Fonction Fonction Diamètre de minale (régla‐ Booster [W] Booster durée...
 • Page 55: Rendement Énergétique

  FRANÇAIS 10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014 Identification du modèle EHH3320NVK Type de table de cuisson Table de cuisson intégrée Nombre de zones de cuisson Technologie de chauffage Induction Diamètre des zones de...
 • Page 56 9. TECHNISCHE DATEN..................74 10. ENERGIEEFFIZIENZ..................75 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 57: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
 • Page 58 1.2 Allgemeine Sicherheit WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen • Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
 • Page 59: Sicherheitsanweisungen

  DEUTSCH WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen • des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen. 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Montage Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
 • Page 60 2.3 Gebrauch • Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden. WARNUNG! • Achten Sie darauf, dass das Verletzungs-, Verbrennungs- Netzkabel nicht lose hängt oder sich und Stromschlaggefahr. verheddert. • Entfernen Sie vor dem ersten •...
 • Page 61 DEUTSCH • Bereits verwendetes Öl kann • Schalten Sie das Gerät vor dem Lebensmittelreste enthalten und Reinigen aus und lassen Sie es schon bei niedrigeren Temperaturen abkühlen. eher einen Brand verursachen als • Trennen Sie das Gerät vor frisches Öl. Wartungsarbeiten von der •...
 • Page 62: Gerätebeschreibung

  3. GERÄTEBESCHREIBUNG 3.1 Kochfeldanordnung Induktionskochzone Bedienfeld 145 mm 210 mm 3.2 Bedienfeldanordnung Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sen‐ Funktion Kommentar sor‐ feld EIN/AUS Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
 • Page 63: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Sen‐ Funktion Kommentar sor‐ feld Erhöhen oder Verringern der Zeit. Einstellen der Kochstufe. Power-Funktion Ein- und Ausschalten der Funktion. 3.3 Anzeigen der Kochstufen Display Beschreibung Die Kochzone ist ausgeschaltet. Die Kochzone ist eingeschaltet. Der Punkt zeigt eine Änderung um eine halbe Kochstufe an. Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
 • Page 64 4.2 Abschaltautomatik Berühren Sie zum Ausschalten der Kochzone gleichzeitig. Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch 4.4 Ankochautomatik ausgeschaltet: Durch Einschalten dieser Funktion lässt • Alle Kochzonen sind ausgeschaltet. sich die erforderliche • Nach dem Einschalten des Kochfelds Kochstufeneinstellung schneller erzielen.
 • Page 65 DEUTSCH 4.6 Timer Ausschalten des Signaltons: Berühren Kurzzeitmesser Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie Diese Funktion hat keine lange eine Kochzone für einen einzelnen Auswirkung auf den Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll. Kochzonenbetrieb. Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die 4.7 STOP+GO Kochzone und erst danach die Funktion ein.
 • Page 66: Tipps Und Hinweise

  Ausschalten der Funktion: Schalten • Die Funktion verteilt die Leistung zwischen den Kochzonen. Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie • Die Funktion wird eingeschaltet, wenn keine Kochstufe ein. Berühren Sie die Belastung der Kochzonen 3700 W überschreitet. Sekunden lang.
 • Page 67 DEUTSCH 5.2 Betriebsgeräusche 5.3 Anwendungsbeispiele für das Garen Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche: Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und dem Energieverbrauch der • Knacken: Das Kochgeschirr besteht Kochzone ist nicht linear. Bei einer aus unterschiedlichen Materialien höheren Kochstufe steigt der (Sandwichkonstruktion). Energieverbrauch der Kochzone nicht •...
 • Page 68: Reinigung Und Pflege

  Kochstufe Verwendung: Dauer Hinweise (Min.) 7 - 8 Braten bei starker Hitze: 5 - 15 Nach der Hälfte der Zeit Rösti, Lendenstücke, Steaks. wenden. Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gu‐ lasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
 • Page 69 DEUTSCH 7.1 Was tun, wenn ... Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Kochfeld kann nicht Das Kochfeld ist nicht oder Prüfen Sie, ob das Koch‐ eingeschaltet oder bedient nicht ordnungsgemäß an feld ordnungsgemäß an werden. die Spannungsversorgung die Spannungsversorgung angeschlossen. angeschlossen ist. Neh‐ men Sie dazu den An‐...
 • Page 70 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Kochstufe schaltet zwi‐ Die Power-Management- Siehe Kapitel „Täglicher schen zwei Kochstufen hin Funktion ist eingeschaltet. Gebrauch“. und her. Die Sensorfelder werden Das Kochgeschirr ist zu Stellen Sie großes Koch‐ heiß. groß, oder Sie haben es zu geschirr nach Möglichkeit...
 • Page 71 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Im Kochfeld ist ein Fehler Schalten Sie das Kochfeld leuchtet auf. aufgetreten, da ein Koch‐ aus. Entfernen Sie das hei‐ geschirr leer gekocht ist. ße Kochgeschirr. Schalten Die Abschaltautomatik und Sie die Kochzone nach et‐ der Überhitzungsschutz für wa 30 Sekunden wieder die Zonen sind aktiviert.
 • Page 72: Montage

  7.3 Im Zubehörbeutel mitgelieferte Aufkleber Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an: MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. IP20 PROD.NO. PROD.NO. SER.NO. 0049 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte C.
 • Page 73 DEUTSCH 8.4 Anbringen der Dichtung es nicht. Stellen Sie sicher, dass sich die Enden des Dichtungsbands in der 1. Reinigen Sie die Arbeitsplatte um Mitte auf einer der Seiten des den Ausschnittbereich. Kochfelds befinden. 2. Bringen Sie das mitgelieferte 3. Geben Sie einige mm hinzu, wenn Dichtungsband umlaufend auf der Sie die Länge des Dichtungsbands Unterseite des Kochfelds entlang des...
 • Page 74: Technische Daten

  38 mm min. 2 mm R 5mm min. 55mm min. 12 mm min. 2 mm 9. TECHNISCHE DATEN 9.1 Technische Daten der Kochzonen Kochzone Nennleistung Power-Funkti‐ Power-Funkti‐ Durchmesser (höchste on [W] on maximale des Kochge‐ Kochstufe) Einschaltdau‐ schirrs [mm] er [Min.]...
 • Page 75: Energieeffizienz

  DEUTSCH 10. ENERGIEEFFIZIENZ 10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014 Modellidentifikation EHH3320NVK Kochfeldtyp Einbau-Kochfeld Anzahl der Kochzonen Heiztechnologie Induktion Durchmesser der kreis‐ Vorne Mitte 21,0 cm förmigen Kochzonen (Ø) Hinten Mitte 14,5 cm Energieverbrauch pro Vorne Mitte 176,9 Wh/kg Kochzone (EC electric...
 • Page 76 www.electrolux.com/shop...