Download  Print this page

Advertisement

Radar Transmitters
SITRANS LR560 (Foundation Fieldbus)
Quick Start Manual 11/2012
SITRANS

Advertisement

   Summary of Contents for Siemens SITRANS LR560

 • Page 1 Radar Transmitters SITRANS LR560 (Foundation Fieldbus) Quick Start Manual 11/2012 SITRANS...
 • Page 3: Technical Support

  Select Technical Support under Service. For on-line technical support go to: www.siemens.com/automation/support-request • Enter the device name (SITRANS LR560) or order number, then click on Search, and select the appropriate product type. Click on Next. • Enter a keyword describing your issue. Then either browse the relevant documentation, or click on Next to email a description of your issue to Siemens Technical Support staff.
 • Page 4: Safety Guidelines

  Note: means important information about the product or that part of the operating manual. FCC Conformity US Installations only: Federal Communications Commission (FCC) rules WARNING: Changes or modifications not expressly approved by Siemens Milltronics could void the user’s authority to operate the equipment. Notes: •...
 • Page 5 Manager, Radio Equipment Standards, Industry Canada, may also be contacted.) R&TTE Compliance (Europe) Hereby, Siemens Milltronics Process Instruments, declares that the SITRANS LR560 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The LR560 complies with EN 302 372 for use in closed storage vessels, when installed according to the installation requirements of EN 302 372, and may be used in all EU countries.
 • Page 6: Specifications

  SITRANS LR560 WARNING: SITRANS LR560 is to be used only in the manner outlined in this manual, otherwise protection provided by the equipment may be impaired. Note: This product is intended for use in industrial areas. Operation of this equipment in a residential area may cause interference to several frequency based communications.
 • Page 7 Pressure Equipment Directive, PED, 97/23/EC Note: Pertains to pressure-rated version only. SITRANS LR560 Radar Level Measurement instrument falls below the limits of Article 3, sections 1 & 2 of the Pressure Equipment directive (PED, 97/23/EC), as a category I pressure accessory.
 • Page 8 • Improper installation may result in loss of process pressure. SITRANS LR560 units are pressure tested, meeting or exceeding the requirements of Note: the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and the European Pressure Equipment Directive.
 • Page 9 Holding the electronics enclosure firmly, loosen the Aimer locking ring using the supplied C spanner, until the LR560 drops down slightly. The enclosure can then be turned freely. Direct SITRANS LR560 so the antenna is pointed at an angle perpendicular to the material surface, if possible.
 • Page 10 (2.75") from the end of the cable, and thread the wires through the gland Connect the wires to the terminals as shown. cable cable gland SITRANS LR560 FF is not polarity-sensitive. shield (or NPT cable Ground the instrument according to local entry) regulations.
 • Page 11 FF (HSE) PC/laptop controller HSE/H1 Linking Device FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Configuration via NI-FBUS PCI/PCMCIA Card Configurator PCI/PCMCIA bus PC/laptop H1 Interface FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page EN-9...
 • Page 12: The Lcd Display

  17. Activating SITRANS LR560 Power up the device. At initial startup, SITRANS LR560 will not begin measurements and all blocks will be Out of Service until the instrument has been configured either locally or from a remote location.
 • Page 13 With the Enter icon highlighted press to add a digit on the right. When the value is complete, press until the Enter icon is highlighted , then press to accept the value. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page EN-11...
 • Page 14 Vessel Fill Rate or Empty Rate per minute SLOW 0.1 m/min (0.32 ft/min) 1.0 m/min (3.28 ft/min) FAST 10.0 m/min (32.8 ft/min) Use a setting just faster than the maximum vessel filling or vessel emptying rate (whichever is greater). Page EN-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 15 BACK, CANCEL, FINISH (Display returns to 1.1 Quick Start Wizard menu when Quick Options Start is successfully completed.) To transfer Quick Start values to the device and return to Program menu, press (Finish). Then press to return to Measurement mode. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page EN-13...
 • Page 16 Note: Check the product page of our website at: www.siemens.com/LR560, under Support > Software Downloads, for the latest version of EDD: SITRANS LR560 FF - Foundation Fieldbus - AMS V9.0. Check that you have the latest version of the EDD for AMS Device Manager. If necessary download the EDD from the product page listed above.
 • Page 17 Scan Device uploads parameters from the device to AMS Device Manager. This synchronizes parameters between the device and AMS. From the menu bar, open the pull-down menu Actions – Scan Device. If you are adding a new device, configure the device via the Quick Start wizard. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page EN-15...
 • Page 18 Select the desired Target mode and deselect the other option. Click Apply (the Apply button is activated when a change is made). Target Mode deselected Target Mode selected Apply Return to the main menu. Then the RESOURCE and LTB blocks are automatically returned to AUTO mode. Page EN-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 19 • In Step 4 – Summary, review all parameter settings. Return to any step to make required changes, and click Apply. Chang- • The Quick Start is now complete. Put Resource Block into Automatic Mode (see ing Block Modes on page 16). Changes to parameters that affect the block output. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page EN-17...
 • Page 20 Maintenance SITRANS LR560 requires no maintenance or cleaning under normal operating conditions. If cleaning becomes necessary: Note the antenna material and the process medium, and select a cleaning solution that will not react adversely with either. Remove the device from service and wipe the antenna clean using a cloth and suitable cleaning solution.
 • Page 21 HSE/H1 Gateway Non-hazardous Area FF (H1) Hazardous Area LR560 FF LR560 FF Configuration via NI-FBUS PCI/PCMCIA Card Configurator PCI/PCMCIA bus FC375 PC/laptop H1 Interface Non-hazardous Area FF (H1) Hazardous Area LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page EN-19...
 • Page 22 The ATEX certificate listed on the device label can be downloaded from the product page of our website at: www.siemens.com/LR560. Go to Support > Approvals/Certificates. The IECEx certificate listed on the device label can be viewed on the IECEx website. Go to: http://iecex.iec.ch and click on Ex Equipment Certificates of Conformity then enter the...
 • Page 23 2) Non-incendive and Dust Ignition Proof wiring (US/Canada) Device label (FM/CSA) FM/CSA Class 1, Div 2 installation drawing number A5E02795836. can be downloaded from the product page of our website at: www.siemens.com/LR560 und Support. Temperature De-Rating Curve • For power demands see on page 18.
 • Page 24 ‘n’ or increased safety ‘e’ or flameproof ‘d’ . • The supply to the equipment shall be rated for a prospective short-circuit current of not more than 10 kA and shall protected by a suitably-rated fuse. Page EN-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 25 On-line technickou podporu můžete kontaktovat přes: www.siemens.com/automation/ support-request • Zadejte název produktu (SITRANS LR560) nebo objednací číslo a klikněte na Search (Hledat), následovně vyberte vhodný typ zařízení. Klikněte na Next (Další). • Zadejte klíčové slovo vztahující se k vašemu dotazu. Následovně proberte nalezenou dokumentaci nebo klikněte na Next (Další) pro zaslání...
 • Page 26 Poznámka: Oznamuje důležitou informaci o výrobku či jeho části v uživatelské příručce. FCC shoda Pouze pro instalaci v USA: Předpisy FCC (Federal Communications Commission) POZOR: Změny nebo úpravy výslovně neprovedené firmou Siemens Milltronics by mohly vést k omezení oprávnění uživatele udržovat zařízení v činnosti. Poznámky: •...
 • Page 27 LR560 vyhovuje požadavkům Návrhu ETSI EN 302 729 pro použití vně uzavřených nádob ve většině zemí EU. (Seznam výjimek naleznete v Prohlášení o shodě LR560 s EN 302 729, které je dostupné na webu na adrese www.siemens.com/LR560.) Při instalaci pod širým nebem musí být dodrženy následující podmínky: Instalace a údržba jsou zajišt’ovány kvalifikovaným a vyškoleným personálem.
 • Page 28 Poznámka: Toto zaříjení je koncipované pro použití v průmyslových oblastech. Jeho používání v obytných oblastech může mít za následek rušení radiokomunikačních signálů. SITRANS LR560 je dvoukanálový impulsní vysílač v radarovém pásmu 78 GHz FMCW pro průběžné monitorování hladiny tuhých hmot ve skladovacích silech do 100 m (329 ft). Díky koncepci "plug and play"...
 • Page 29 Směrnice o tlakových zařízeních STZ 97/23/EC Poznámka: Vztahuje se pouze na tlakové verze. Radarové zařízení k monitorování hladiny SITRANS LR560 spadá do pole působnosti článku 3, sekcí 1&2 Směrnice o tlakových zařízení (STZ 97/23/ES), jako tlakové příslušenství I. kategorie. Nicméně, ve smyslu článku 3, sekce 3 STZ 97/23/ES, je toto zařízení...
 • Page 30 • Nevhodná instalace může vést ze ztrátě pracovního tlaku. Poznámka: Jednotky SITRANS LR560 jsou tlakově otestovány, a přinejmenším splňují požadavky zákonu ASME o kotlích a tlakových nádobách a požadavky Evropské směrnice o tlakových zařízeních. Umístění hrdla Úhel záření...
 • Page 31 Uchopte pevně plášt’ elektronického zařízení a uvolňujte aretační kroužek zaměřovače pomocí dodaného C-klíče, dokud LR560 mírně nepoklesne. Pláštěm lze nyní lehce hýbat. Je-li to možné, seřiďte SITRANS LR560 tak, aby anténa směřovala kolmo k povrchu materiálu. Jakmile nastavíte požadovanou pozici, utáhněte aretační kroužek pomocí C-klíče a následně...
 • Page 32 Obnažte plášt’ kabelu cca. 70 mm (2.75") od jeho konce, a prostrčte vodiče skrz průchodku 3) 90° Připojte vodiče na svorky dle vyobrazení: ochranný kabelová SITRANS LR560 FF není závislé na polaritě. vodič průchodka (nebo kabelové Uzemněte zařízení v souladu s místními hrdlo NPT) předpisy.
 • Page 33 FF (HSE) PC/notebook Řídící systém Propojovací modul HSE/H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Konfigurace přes Konfigurátor kartu PCI/PCMCIA NI-FBUS Sběrnice PCI/PCMCIA PC/notebook Rozhraní H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Str. CS-9...
 • Page 34 • Viz Průvodce rychlým uvedením do provozu přes AMS Device Manager na str. 17. Uvedení SITRANS LR560 do provozu Zapněte zařízení. Při prvním spuštění nebude SITRANS LR560 provádět měření a všechny funkční bloky budou mimo provoz, a to dokud nebude provedena lokální nebo dálková...
 • Page 35 + nebo – a zvýrazněte jej. Pomocí nebo můžete změnit. Při zvýrazněné ikoně Enter přidejte číslici zprava stisknutím Když je zadaná správná hodnota, stiskněte dlouze , až se ikona Enter zvýrazní. Následně potvrďte hodnotu stisknutím 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Str. CS-11...
 • Page 36: Quick Start

  Rychlost plnění či vyprazdňování nádoby za minutu SLOW (Pomalá) 0,1 m/min (0,32 ft/min) MED (Střední) 1,0 m/min (3,28 ft/min) FAST (Rychlá) 10,0 m/min (32,8 ft/min) Nastavte větší rychlost reakce než je maximální rychlost plnění či vyprazdňování ale ne příliš. Str. CS-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 37 Rychlého uvedení do provozu se displej vrátí do menu 1.1 Průvodce rychlého uvedení do provozu.) Pro přenos hodnot nastavených Průvodcem rychlého uvedení do provozu zařízení a návrat do programovacího menu stiskněte (Ukončit). Následně stiskněte pro návrat do Měřicího módu. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Str. CS-13...
 • Page 38 Software Downloads (Soubory ke stažení). AMS Device Manager (Správce zařízení) AMS Device Manager je softwarový balíček určený k obsluze a údržbě SITRANS LR560 a jiných podobných zařízení. Respektujte, prosím, instrukce k použití AMS Device Manager 9.0 obsažené v návodu nebo v on-line nápovědě. (Více informací naleznete na: http://www.emersonprocess.com/AMS/.)
 • Page 39 (Správce zařízení), což synchronizuje parametry mezi zařízením a AMS. Ve liště menu otevřete roletové menu Actions (Činnosti) – Scan Device (Skenování zařízení). Pokud přidáváte nové zařízení, konfigurujte jej pomocí Průvodce rychlým uvedením do provozu. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Str. CS-15...
 • Page 40 (Provést) (tlačítko Apply je aktivní pouze došlo-li ke změně). Cílový režim nevybrán Cílový režim vybrán Apply (provést) Vrat’te se do hlavního menu. Potom blok charakteristiky zařízení a převodní blok hladiny přejde samočinně do režimu AUTO. Str. CS-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 41 Apply (Provést). • Průvodce rychlým uvedením do provozu je nyní dokončen. Vrat’te Blok charakteristiky zařízení do automatického režimu (viz Změna režimů bloků na str. 16). Změny parametrů mající vliv na výstupy bloku. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Str. CS-17...
 • Page 42 Údržba SITRANS LR560 nevyžaduje žádnou údržbu ani čištění v normálních pracovních podmínkách. Pokud je čistění nutné: Věnujte pozornost konstrukčnímu materiálu antény a skladovanému médiu, a zvolte čisticí prostředky které na ně nebudou nepříznivě působit. Odstavte zařízení z provozu a očistěte anténu pomocí tkaniny napuštěné adekvátní...
 • Page 43 Brána HSE/H1 Nevýbušné prostředí FF (H1) Výbušné prostředí LR560 FF LR560 FF Konfigurace přes NI-FBUS kartu PCI/PCMCIA Ovladač Sběrnice PCI/ FC375 PCMCIA PC/notebook Rozhraní H1 Nevýbušné prostředí FF (H1) Výbušné prostředí LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Str. CS-19...
 • Page 44 (Evropa/mezinárodní) Výrobní štítek (ATEX/IECEx/C-TICK) Certifikát ATEX uvedený na výrobním štítku lze stáhnout z internetových stránek produktu: www.siemens.com/LR560.) Vyberte Support (Podpora) > Approvals (Schválení) / Certificates (Certifikáty). Certifikát IECEx uvedený na výrobním štítku naleznete na internetových stránkách IECEx Vyberte: http://iecex.iec.ch.
 • Page 45 Výrobní štítek (FM/CSA) Výkres zapojení FM/CSA Třídy 1, Div. 2 čísla A5E02795836, lze stáhnout z internetových stránek produktu: www.siemens.com/LR560 v sekci Support (Podpora). • Požadavky napájecího zdroje: viz Graf sníženého tepelného namáhání na str. 18. Pokyny specifické pro instalaci ve výbušném prostředí...
 • Page 46 ‘n’, resp. zvýšené bezpečnosti ‘e’ či ohnivzdorného zařízení ‘d’. • Napájení zařízení musí být dimenzováno pro možný zkratový proud do 10 kA a musí být chráněno vhodně dimenzovanou pojistkou. Str. CS-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 47 Vælg Technical Support (Teknisk support) under Service. For on-line teknisk support, gå til: www.siemens.com/automation/support-request • Indtast apparatets navn (SITRANS LR560) eller ordrenummeret, klik på Search (Søg) og vælg den relevante produkttype. Klik på Next. • Indtast et nøgleord, der beskriver problemet. Gennemløb derefter den relevante dokumentation eller klik på...
 • Page 48 Kun for installationer i USA: Regler fra Federal Communications Commission (FCC) ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Siemens Milltronics, kan ophæve brugerens ret til at benytte udstyret. Bemærk: • Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en klasse A digital anordning i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne.
 • Page 49 LR560 overholder Udkastet ETSI EN 302 729 mht. brug uden for lukkede tanke i de fleste EU- lande. (For en liste over undtagelserne, se LR560 Erklæring for EN 302 729, som kan findes online på www.siemens.com/LR560.) Ved installationer i fri luft skal følgende betingelser iagttages: Installationen og vedligeholdelsen skal udføres af tilstrækkeligt kvalificeret og uddannet...
 • Page 50 SITRANS LR560 ADVARSEL: SITRANS LR560 bør kun anvendes som beskrevet i denne manual, da den beskyttelse, udstyret yder, ellers kan forringes. Bemærk: dette produkt er beregnet til at anvendes i industriområder. Brugen at dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage interferens med diverse frekvensbaserede kommunikationsmidler.
 • Page 51 Trykudstyrsdirektivet, 97/23/EF Bemærk: Angår kun versionen til anvendelser under tryk. SITRANS LR560 radarniveaumålingsinstrument ligger under grænserne for et trykbærende udstyr af kategori I i artikel 3, afsnit 1 og 2 i Trykudstyrsdirektivet (97/23/EF). Ikke desto mindre er dette udstyr udviklet og fremstillet i overensstemmelse med God Teknisk Praksis (Sound Engineering Practice - SEP) ifølge Trykudstyrsdirektivet, 97/23/EF, artikel 3, afsnit 3 (se...
 • Page 52 • Ukorrekt installation kan medføre tab af procestryk. SITRANS LR560-enhederne er trykafprøvet og opfylder eller overskrider kravene i Bemærk: ASME Boiler and Pressure Vessel Code samt det europæiske Trykudstyrsdirektiv.
 • Page 53 LR560 bevæger sig en smule ned. Derefter kan instrumenthuset drejes frit. Ret så vidt muligt SITRANS LR560, så antennens retning er vinkelret på materialets overflade. Når den ønskede position er nået, strammes låseringen igen ved hjælp af nøglen, og sætskruerne strammes.
 • Page 54 Forbind ledningerne med klemmerne som vist. kabelafskærm pakdåse SITRANS LR560 FF er ikke polaritetsfølsom. (eller NPT Jordforbind instrumentet i henhold til de lokale kabelindføring) bestemmelser. Stram pakdåsen for at opnå en god tætning.
 • Page 55 FF (HSE) kontroller PC/bærbar computer HSE/H1 Linking Device FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Konfiguration via NI-FBUS PCI/PCMCIA-kort Configurator PCI/PCMCIA bus PC/bærbar computer H1 Interface FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Side DA-9...
 • Page 56 17. Aktivering af SITRANS LR560 Tænd for apparatet. Ved første opstart vil SITRANS LR560 ikke straks begynde at udføre målinger, og samtlige blokke vil være Out of Service (Ude af drift), indtil instrument er konfigureret enten lokalt eller ved fjernbetjening.
 • Page 57 ændre det. Med Enter-ikonet fremhævet , tryk på for at tilføje et tal på højre side. Når værdien er komplet, tryk på , indtil Enter-ikonet fremhæves , og tryk derefter på for at acceptere værdien. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Side DA-11...
 • Page 58 0,1 m/min (0,32 ft/min) MED (MIDDEL) 1,0 m/min (3,28 ft/min) FAST (HURTIG) 10,0 m/min (32,8 ft/min) Brug en indstilling, der lige netop er hurtigere end beholderens maksimale fyldnings- eller tømningshastighed (den største af disse). Side DA-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 59 BACK (Tilbage), CANCEL (Annuller), FINISH (Afslut) (Skærmen vender tilbage til Valgmuligheder Kvikstartguidens menu 1.1, når Kvikstarten er vel gennemført). For at overføre Kvikstartværdierne til apparatet og vende tilbage til Programmenuen, tryk på (Finish (Afslut)). Tryk derefter på for at vende tilbage til Målingsmode. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Side DA-13...
 • Page 60 Tjek produktsiden på vort website på: www.siemens.com/LR560, under Support > Software Downloads, for den seneste version af EDD: SITRANS LR560 FF - Foundation Fieldbus - AMS V9.0. Tjek, at De har den seneste version af EDD for AMS Device Manager. Om nødvendigt downloades EDD fra den ovenfor angivne produktside.
 • Page 61 Scan Device (Scan apparatet) indlæser parametre fra apparatet til AMS Device Manager. Herved synkroniseres parametrene mellem apparatet og AMS. Fra menubjælken åbnes rullemenuen Actions – Scan Device (Handlinger - Scan apparatet). Hvis De er ved at tilføje et nyt apparat, konfigureres dette via Kvikstartguiden. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Side DA-15...
 • Page 62 Vælg den ønskede måltilstand (Target mode) og fravælg den anden valgmulighed. Klik på Apply (Udfør) (knappen Apply aktiveres, når der indføres en ændring). Fravalgt måltilstand Valgt måltilstand Udfør Vend tilbage til hovedmenuen. I dette tilfælde sættes blokkene RESOURCE og LTB automatisk i tilstanden AUTO. Side DA-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 63 ændringer, og klik derefter på Apply (Udfør). • Kvikstarten er nu gennemført. Sæt blokken Resource i tilstanden Automatic (Automatisk) Ændring af blokkenes tilstand på side 16). Ændringer af parametre, der påvirker blokkenes output. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Side DA-17...
 • Page 64 Vedligeholdelse SITRANS LR560 kræver ingen vedligeholdelse eller rengøring under normale driftsbetingelser. Hvis rengøring bliver nødvendig: Kontrollér antennematerialet og procesmediet og vælg et rengøringsmiddel, der ikke reagerer uhensigtsmæssigt med det ene eller det andet. Tag apparatet ud af drift og tør antennen ren ved hjælp af en klud og et egnet rengøringsmiddel.
 • Page 65 FC375 HSE/H1 Gateway Ufarligt område FF (H1) Risikoområde LR560 FF LR560 FF Konfiguration via NI-FBUS PCI/PCMCIA-kort Configurator PCI/PCMCIA bus FC375 PC/bærbar computer H1 Interface Ufarligt område FF (H1) Risikoområde LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Side DA-19...
 • Page 66 Apparatets skilt (ATEX/IECEx/C-TICK) ATEX-certifikatet, der er angivet på apparatets skilt, kan downloades fra produktsiden på vort website på: www.siemens.com/LR560. Gå til Support > Approvals (Godkendelser)/ Certificates (Certifikater). IECEx-certifikatet, der er angivet på apparatets skilt, kan læses på IECEx-websitet. Gå til: http://iecex.iec.ch og klik på Ex Equipment Certificates of Conformity og indtast certifikatnummeret IECEx SIR 09.0149X.
 • Page 67 2) Ikke-antændingsfarlig og støvantændelsesbeskyttet elinstallation (USA/Canada) Apparatets skilt (FM/CSA) Diagram over FM/CSA Klasse 1, Div 2 installation nummer A5E02795836 kan downloades fra produktsiden på vores website på: www.siemens.com/LR560 under Support. Temperatur-underbelastningskurve • For strømbehov, se på side 18. Særlige anvisninger vedrørende installation i risikoområder...
 • Page 68 ‘n’ , øget sikkerhed ‘e’ eller flammesikkerhed ‘d’ . • Udstyrets strømforsyning skal have en potentiel kortslutningsstrøm på højst 10 kA og skal være beskyttet af en sikring af passende værdi. Side DA-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 69 Wählen Sie Technical Support unter Service. Für technischen Support online, siehe: www.siemens.com/automation/support-request • Wählen Sie Deutsch als Sprache und geben Sie den Produktnamen (SITRANS LR560) oder die Bestellnummer ein. Klicken Sie auf Suchen und treffen Sie die entsprechende Produktauswahl. Klicken Sie auf Weiter.
 • Page 70 Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll. FCC-Konformität Nur für Installationen in den USA: Richtlinien der FCC (Federal Communications Commission) WARNUNG: Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von Siemens Milltronics genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebsgenehmigung des Benutzers führen. Hinweise: •...
 • Page 71 Der LR560 erfüllt den Entwurf der Norm ETSI EN 302 729 zum Einsatz außerhalb geschlossener Behälter in den meisten EU-Ländern. (Eine Liste mit Ausnahmen finden Sie in der LR560 Erklä- rung zu EN 302 729, die online unter www.siemens.com/LR560 zur Verfügung steht.) Für Instal- lationen im Freien müssen folgende Bedingungen eingehalten werden: Die Installation und Wartung darf nur durch entsprechend qualifiziertes und geschultes Personal durchgeführt werden.
 • Page 72: Technische Daten

  SITRANS LR560 unterstützt das Foundation Fieldbus-Kommunikationsprotokoll und die Soft- ware AMS Device Manager. Zur Signalverarbeitung wird die Software Process Intelligence verwendet. Technische Daten Eine vollständige Liste finden Sie in der Betriebsanleitung SITRANS LR560 (Foundation Field- Zulassungen bus). Informationen zu den Zulassungen finden Sie unter auf Seite 5.
 • Page 73 Druckgeräterichtlinie, DGRL, 97/23/EG Hinweis: Bezieht sich nur auf die druckbeständige Ausführung. Das Radar-Füllstandmessgerät SITRANS LR560 fällt als druckhaltendes Ausrüstungsteil der Kategorie I unter die Grenzwerte von Artikel 3, Absatz 1 und 2 der Druckgeräterichtlinie (DGRL, 97/23/EG). Entsprechend der DGRL, 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3, wurde dieses Betriebsmittel jedoch in Übereinstimmung mit der geltenden guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt...
 • Page 74 Verwendung entsprechen und für die Betriebsbe- dingungen geeignet sein. • Eine unsachgemäße Installation kann zu Druckverlust im Prozess führen. SITRANS LR560 Geräte wurden einer Druckprüfung unterzogen. Sie erfüllen oder Hinweis: übertreffen die Anforderungen des „ASME Boiler and Pressure Vessel Code“ und der Europäischen Druckgeräterichtlinie.
 • Page 75 Hakenschlüssel soweit zu lockern, bis das LR560 leicht nach unten kippt. Das Gehäuse lässt sich nun frei drehen. Richten Sie SITRANS LR560 nach Möglichkeit so aus, dass die Antenne senkrecht zur Materialoberfläche steht. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, ziehen Sie den Sicherungsring mit dem Hakenschlüssel wieder an und schrauben Sie die Stellschrauben fest.
 • Page 76 Trennung zwischen Ein- und Ausgang verfügt. Alle Feldanschlüsse müssen entsprechend der angelegten Spannung isoliert sein. Anschluss des SITRANS LR560 WARNUNGEN: • Überprüfen Sie die Zulassungen auf dem Typenschild des Gerätes. • Verwenden Sie geeignete Conduit- und Kabelverschraubungen, um die Schutzart IP oder NEMA zu gewährleisten.
 • Page 77 FF (HSE) PC/Laptop controller HSE/H1 Linking Device FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Konfiguration mit NI-FBUS PCI/PCMCIA-Karte Configurator PCI/PCMCIA-Bus PC/Laptop H1 Interface FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) – KURZANLEITUNG Seite DE-9...
 • Page 78 • Siehe auf Seite 17. Einschalten des SITRANS LR560 Gerät einschalten. Bei der ersten Inbetriebnahme nimmt SITRANS LR560 solange keine Mes- sungen vor und alle Blöcke bleiben Außer Betrieb, bis das Gerät entweder vor Ort oder ent- fernt konfiguriert wird.
 • Page 79 Bei hervorgehobenem Enter-Symbol drücken Sie Taste , um eine Stelle rechts hin- zuzufügen. Wenn der Wert vollständig ist, drücken Sie , bis das Symbol Enter hervorgehoben ist und dann zur Annahme des Werts. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) – KURZANLEITUNG Seite DE-11...
 • Page 80 0,1 m/min (0.32 ft/min) MITTEL 1,0 m/min (3.28 ft/min) SCHNELL 10,0 m/min (32.8 ft/min) Die Einstellung sollte die max. Geschwindigkeit beim Befüllen oder Entleeren des Behälters (es gilt der größere Wert) gerade etwas übersteigen. Seite DE-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 81 Schnellstart erfolgreich beendet ist.) Um Schnellstart-Werte an das Gerät zu übertragen und in das Menü der Programmierung zurückzukehren, drücken Sie (Fertigstellen). Drücken Sie dann , um in den Messmodus zurückzukehren. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) – KURZANLEITUNG Seite DE-13...
 • Page 82 Gehen Sie zur Produktseite unserer Website: www.siemens.com/LR560, unter Support > Software Downloads, für die neueste Version der EDD: SITRANS LR560 FF - Foundation Fieldbus - AMS V9.0. Prüfen Sie, dass Sie die aktuellste EDD für AMS Device Manager haben. Bei Bedarf laden Sie die EDD von der oben angegebenen Produktseite herunter.
 • Page 83 Synchronisierung der Parameter zwischen Gerät und AMS. Öffnen Sie aus der Menüleiste das Pull-down Menü Actions – Scan Device (Geräte-Scan). Wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird, projektieren Sie es mit dem Schnellstartassistenten. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) – KURZANLEITUNG Seite DE-15...
 • Page 84 Option ab. Klicken Sie auf Apply (Durchführen) (die Schaltfläche Apply ist aktiviert, wenn eine Änderung vorgenommen wird). Zielmodus abgewählt Zielmodus gewählt Durchführen Rückkehr zum Hauptmenü. Die RESOURCE- und LTB-Blöcke kehren dann automatisch in den Modus AUTO zurück. Seite DE-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 85 • Sobald ein Parameter eines beliebigen Ablaufschritts geändert wird, wird die Schaltflä- che Apply (Durchführen) aktiviert. Klicken Sie auf Apply (Durchführen), um Änderungen an das Gerät zu schreiben. Parameteränderungen, die den Blockausgang beeinflussen. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) – KURZANLEITUNG Seite DE-17...
 • Page 86 Block-Modi ändern matisch (siehe auf Seite 16). Wartung Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert das SITRANS LR560 keine Wartung oder Rei- nigung. Wenn eine Reinigung erforderlich ist: Berücksichtigen Sie das Antennenmaterial und das Prozessmedium und wählen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel. Bauen Sie das Gerät aus und wischen Sie die Antenne mit einem Tuch und einem geeig- neten Reinigungsmittel ab.
 • Page 87 FF (HSE) Controller PC/Laptop FC375 HSE/H1-Gateway Sicherer Bereich FF (H1) Ex-Bereich LR560 FF LR560 FF Konfiguration mit NI-FBUS- PCI/PCMCIA-Karte Configurator PCI/PCMCIA-Bus FC375 PC/Laptop H1-Interface Sicherer Bereich FF (H1) Ex-Bereich LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) – KURZANLEITUNG Seite DE-19...
 • Page 88 Typenschild des Geräts (ATEX/IECEx/C-TICK) Das auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte ATEX-Zertifikat steht auf der Produktseite unserer Website zum Download zur Verfügung: www.siemens.com/LR560. Wählen Sie Deutsch als Sprache und dann Support > Approbationen/Prüfbescheinigungen / Zertifikate. Das auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte IECEx-Zertifikat finden Sie auf der IECEx- Website.
 • Page 89 Staub-Ex-Schutz (USA/Kanada) Typenschild des Geräts (FM/CSA) Die Installationszeichnung FM/CSA Class 1, Div 2, Nr. A5E02795836 steht auf der Produktseite unserer Website zum Download zur Verfügung: www.siemens.com/LR560 unter Support. Herabsetzung der Temperaturbetriebswerte • Angaben zum Strombedarf finden Sie unter auf Seite 18.
 • Page 90 Anforderungen der Zündschutzart „n“ oder erhöhte Sicherheit „e“ oder druckfest „d“ erfüllt. • Die Versorgung des Betriebsmittels ist mit einer geeigneten Sicherung so zu schützen, dass ein möglicher Kurzschlussstrom von max. 10 kA nicht überschritten wird. Seite DE-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 91 Επιλέξτε Technical Support (Τεχνική υποστήριξη) στο Service. Για on-line τεχνική υποστήριξη επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.siemens.com/automation/ support-request • Εισαγάγετε το όνομα της συσκευής (SITRANS LR560) ή τον αριθμό παραγγελίας, μετά κάντε κλικ στο Search (Αναζήτηση) και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο προϊόντος. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
 • Page 92 τμήμα του εγχειριδίου χρήσης. Συμμόρφωση FCC Μόνο εγκαταστάσεις Η.Π.Α.: Κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής για τις Επικοινωνίες (FCC) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς ρητή έγκριση από τη Siemens Milltronics θα μπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Σημειώσεις: •...
 • Page 93 επικοινωνήσετε και με το Διευθυντή του Radio Equipment Standards, Industry Canada). Συμμόρφωση R&TTE (Ευρώπη) Με την παρούσα, η Siemens Milltronics Process Instruments δηλώνει ότι το SITRANS LR560 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
 • Page 94 παρόντος εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ορισμένες ραδιοεπικοινωνίες. Το SITRANS LR560 είναι ένας πομπός ραντάρ μέτρησης στάθμης FMCW 2 καλωδίων στα 78 GHz για τη συνεχή παρακολούθηση στερεών σε δοχεία για εμβέλεια έως 100 m (329 ft). Η...
 • Page 95 Οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση, PED, 97/23/EK Σημείωση: Αφορά μόνο στην έκδοση για λειτουργία υπό πίεση. Το όργανο ραντάρ μέτρησης στάθμης SITRANS LR560 πέφτει κάτω από τα όρια του Άρθρου 3, παράγραφοι 1&2 της Οδηγίας περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED, 97/23/EC), ως...
 • Page 96 Η μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της πίεσης διεργασίας. Σημείωση: Οι μονάδες SITRANS LR560 έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υπό πίεση και ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Κώδικα ASME για λέβητες και δοχεία πίεσης καθώς και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί εξοπλισμού υπό πίεση.
 • Page 97 LR560 πέσει ελαφρώς προς τα κάτω. Το περίβλημα μπορεί τότε να περιστραφεί ελεύθερα. Στρέψτε το SITRANS LR560 κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η κεραία να είναι στραμμένη κάθετα προς την επιφάνεια του υλικού, εάν είναι εφικτό. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θέση, σφίξτε ξανά το δακτύλιο ασφάλισης με το...
 • Page 98 περάστε με σπειροτόμηση τα καλώδια μέσα από το στυπιοθλίπτη Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες όπως θωράκιση στυπιοθλίπτης καλωδίου φαίνεται στο σχήμα. Στο SITRANS LR560 FF καλωδίου (ή είσοδος δεν έχει σημασία η πολικότητα. καλωδίου NPT) Γειώστε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς...
 • Page 99 ελεγκτής υπολογιστής Συσκευή σύνδεσης HSE/H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Ρύθμιση παραμέτρων μέσω κάρτας PCI/PCMCIA NI-FBUS Configurator δίαυλος PCI/PCMCIA PC/φορητός υπολογιστής διεπαφή H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Σελίδα ΕL-9...
 • Page 100 • Βλέπε Οδηγός Γρήγορης Έναρξης μέσω του AMS Device Manager στη σελίδα 17. Ενεργοποίηση του SITRANS LR560 Τροφοδοτήστε τη συσκευή με ρεύμα. Κατά την αρχική εκκίνηση, το SITRANS LR560 δεν θα ξεκινήσει τις μετρήσεις, και όλα τα μπλοκ θα είναι Out of Service (Εκτός λειτουργίας), έως...
 • Page 101 να το τροποποιήσετε. Με το εικονίδιο Enter φωτισμένο, πατήστε για να προσθέσετε ένα ψηφίο στα δεξιά. Όταν συμπληρωθεί η τιμή, πατήστε μέχρι να φωτιστεί το εικονίδιο Enter , και μετά πατήστε για να αποδεχθείτε την τιμή. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Σελίδα ΕL-11...
 • Page 102 0,1 m/min (0,32 ft/min) MED (ΜΕΣΑΙΟΣ) 1,0 m/min (3,28 ft/min) FAST (ΓΡΗΓΟΡΟΣ) 10,0 m/min (32,8 ft/min) Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση λίγο υψηλότερη από το μέγιστο ρυθμό πλήρωσης ή κένωσης δοχείου (όποιος από τους δύο είναι μεγαλύτερος). Σελίδα EL-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 103 ολοκληρωθεί επιτυχώς, η οθόνη επιστρέφει στο στοιχείο μενού 1.1 Οδηγός Γρήγορης έναρξης.) Για να μεταφέρετε τις τιμές της Γρήγορης Έναρξης στη συσκευή και να επιστρέψετε στο μενού Program (Πρόγραμμα), πατήστε (Τέλος). Μετά πατήστε για να επιστρέψετε στη λειτουργία Measurement (Μέτρηση). 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Σελίδα ΕL-13...
 • Page 104 συμβουλευθείτε τις οδηγίες λειτουργίας ή την ηλεκτρονική βοήθεια. (Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.emersonprocess.com/AMS/.) Περιγραφή ηλεκτρονικής συσκευής (EDD) Σημείωση: Για να λειτουργήσει το SITRANS LR560, απαιτείται η EDD για το AMS Device Manager, έκδοση 9.0. Ελέγξτε στη σελίδα προϊόντων της τοποθεσίας μας Web στο Διαδίκτυο: www.siemens.com/ LR560, στο...
 • Page 105 AMS Device Manager. Αυτή εκτελεί συγχρονισμό των παραμέτρων μεταξύ της συσκευής και του AMS. Ανοίξτε από τη γραμμή μενού το αναπτυσσόμενου μενού Actions (Ενέργειες) – Scan Device (Σάρωση συσκευής). Αν προσθέτετε νέα συσκευή, ρυθμίστε τις παραμέτρους της μέσω του Οδηγού Γρήγορης Έναρξης. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Σελίδα ΕL-15...
 • Page 106 άλλη επιλογή. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) (το κουμπί Εφαρμογή ενεργοποιείται όταν πραγματοποιηθεί μια αλλαγή). Επιδιωκόμενη κατάσταση αποεπιλεγμένη Επιδιωκόμενη κατάσταση επιλεγμένη Apply (Εφαρμογή) Επιστρέψτε στο κύριο μενού. Στη συνέχεια, εκτελείται αυτόματα επιστροφή των μπλοκ RESOURCE και LTB στην αυτόματη λειτουργία (AUTO). Σελίδα EL-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 107 απαιτούμενες αλλαγές και κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή). • Η Γρήγορη Έναρξη έχει πλέον ολοκληρωθεί. Θέστε το Μπλοκ πόρου στην αυτόματη λειτουργία (βλέπε Αλλαγή καταστάσεων μπλοκ στη σελίδα 16). Αλλαγές παραμέτρων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του μπλοκ. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Σελίδα ΕL-17...
 • Page 108 Συντήρηση Το SITRANS LR560 δεν χρειάζεται συντήρηση ή καθαρισμό υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Αν ο καθαρισμός θεωρηθεί απαραίτητος: Σημειώστε το υλικό κατασκευής της κεραίας και το μέσο της διεργασίας, και επιλέξτε ένα διάλυμα καθαρισμού που δεν θα έχει αρνητική επίδραση σε κάποιο από αυτά.
 • Page 109 Ακίνδυνη περιοχή FF (H1) Επικίνδυνη περιοχή LR560 FF LR560 FF Ρύθμιση παραμέτρων NI-FBUS μέσω κάρτας PCI/PCMCIA Configurator δίαυλος PCI/PCMCIA FC375 PC/φορητός υπολογιστής διεπαφή H1 Ακίνδυνη περιοχή FF (H1) Επικίνδυνη περιοχή LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Σελίδα ΕL-19...
 • Page 110 Ετικέτα συσκευής (ATEX/IECEx/C-TICK) Το πιστοποιητικό ATEX που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής μπορεί να ληφθεί από τη σελίδα προϊόντων της τοποθεσίας μας Web στο Διαδίκτυο: www.siemens.com/LR560. Πηγαίνετε στο Support (Υποστήριξη) > Approvals/Certificates (Εγκρίσεις/Πιστοποιητικά). Το πιστοποιητικό IECEx που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής μπορείτε να το δείτε στην...
 • Page 111 Το διάγραμμα συνδέσεων της εγκατάστασης FM/CSA Κλάση 1, Τμ. 2, αριθμός A5E02795836, μπορεί να ληφθεί από τη σελίδα προϊόντων της τοποθεσίας μας Web στο Διαδίκτυο: www.siemens.com/LR560 στο Support (Υποστήριξη). • Για τις απαιτήσεις ισχύος βλέπε Καμπύλη μείωσης ονομαστικών τιμών για αυξημένη...
 • Page 112 ειδών προστασίας τύπου ‘n’ ή αυξημένης ασφάλειας ‘e’ ή πυρίμαχης προστασίας ‘d’. Η τροφοδοσία του εξοπλισμού πρέπει να καθορίζεται για πιθανό ρεύμα βραχυκυκλώματος που δεν υπερβαίνει τα 10 kA και πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλη ασφάλεια. Σελίδα EL-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 113 Seleccione Technical Support bajo Servicio. Para soporte online, consulte: www.siemens.com/automation/support-request • Introduzca el nombre de aparato (SITRANS LR560) o el número de pedido, haga clic en Search (Buscar), y seleccione el tipo de producto correspondiente. Haga clic en Seguir. • Búsqueda por palabra clave: introduzca la palabra. Acceda a la documentación relacionada con el producto o haga clic en Next (Seguir) para contactar con los servicios de soporte técnico Siemens.
 • Page 114 Conformidad FCC Sólo para EE.UU.: Reglas FCC (Federal Communications Commission) ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones efectuados sin autorización previa de Siemens Milltronics pueden provocar la anulación de la autorización del usuario a utilizar este aparato. Notas: • El equipo se ha comprobado para garantizar su conformidad con los límites aplicables a los aparatos digitales tipo Clase A, de acuerdo con la Sección 15 de la reglamentación...
 • Page 115 250-493-2277 y fax: 250-493-7767. (También puede contactar el Director de Radio Equipment Standards, Industry Canada). Compatibilidad con la Directiva R&TTE (Europa) Por medio de la presente Siemens Milltronics Process Instruments declara que el producto SITRANS LR560 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables de la Directiva 1999/5/CE.
 • Page 116 SITRANS LR560 es un transmisor de nivel por radar FMCW a 2 hilos, frecuencia 78 GHz, para la monitorización continua de nivel de materiales sólidos en rangos hasta 100 m (329 ft). El instrumento ofrece verdadera flexibilidad plug-and-play ideal para aplicaciones con materiales sólidos, pulverulentas, con temperaturas extremas hasta +200 °C (+392 °F).
 • Page 117 Nota: Sólo para el modelo resistente a la presión. El instrumento para medida de nivel por radar SITRANS LR560 cumple las condiciones establecidas en el Artículo 3, secciones 1 y 2 de la Directiva de Equipos a Presión 97/23 (PED) como accesorio a presión, categoría I.
 • Page 118 • La instalación incorrecta puede provocar una caída de presión del proceso. Los equipos SITRANS LR560 se someten a rigurosos controles de calidad que Nota: incluyen la realización de pruebas de presión. Los resultados cumplen con (o exceden) con los requisitos de ASME para calderas y recipientes a presión y la Directiva europea de...
 • Page 119 LR560 hasta la posición requerida. La caja puede hacerse girar libremente. Orientar el SITRANS LR560 de forma que la antena esté inclinada, perpendicular a la superficie del material, si es posible.
 • Page 120 70 mm (2.75"), y pasar los cables a través del prensaestopas Conectar los cables con los terminales como se blindaje prensaestopas indica. SITRANS LR560 FF es insensible a la de cable (o entrada de polaridad. cable NPT) El equipo se debe conectar a tierra observando las recomendaciones locales.
 • Page 121 HSE/H1 Dispositivo de enlace FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Configuración con configurador tarjeta PCI/PCMCIA NI-FBUS bus PCI/PCMCIA ordenador de sobremesa/portátil interfaz H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página ES-9...
 • Page 122 , página 17. Activación del SITRANS LR560 Conectar la alimentación eléctrica. Al arrancar el SITRANS LR560, no se obtiene la medida y los bloques se mantienen en estado Out of Service (Fuera de servicio) hasta configurar el instrumento local o remotamente.
 • Page 123 Pulsar para modificar el valor. Con el icono Enter seleccionado pulsar para introducir otro dígito. Cuando aparezca el valor completo, pulsar hasta seleccionar el icono Enter luego pulsar para aceptar el valor. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página ES-11...
 • Page 124 0,1 m/min (0.32 ft/min) MEDIO 1,0 m/min (3.28 ft/min) RÁPIDO 10,0 m/min (32.8 ft/min) Seleccionar un tiempo de reacción un poco más rápido que la máxima velocidad de llenado o vaciado (se aplica el valor más alto). Página ES-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 125 Opciones menú Asistente de arranque rápido aparece al finalizar el arranque rápido.) Pulsar (Finish) (Terminar) para transferir valores de arranque rápido al instrumento y volver al menú Program. Pulsar para volver al modo Measurement. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página ES-13...
 • Page 126 Nota: Consultar la página Producto en nuestra web: www.siemens.com/LR560, bajo Support > Software Downloads, para la versión más reciente del EDD: SITRANS LR560 FF - Foundation Fieldbus - AMS V9.0. Comprobar si hay actualizaciones más recientes del EDD para AMS Device Manager.
 • Page 127 AMS Device Manager. Esto permite sincronizar parámetros entre el dispositivo y AMS. Abrir el menú desplegable Actions – Scan Device (Acciones - Verificar dispositivo) en la barra de menús. Para añadir un dispositivo adicional, realizar la configuración con el Asistente de arranque rápido. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página ES-15...
 • Page 128 Seleccionar el modo y deseleccionar la otra opción. Hacer clic en Apply (Aplicar) (la tecla correspondiente se activa realizando la modificación). Modo deseleccionado Modo seleccionado Aplicar Regresar al menú principal. Los bloques de recursos y LTB cambian automáticamente al modo AUTO. Página ES-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 129 Apply. • Fin del Asistente de arranque rápido. Colocar el bloque de recursos en modo automático Configuración de bloques (ver , página 16). Modificaciones de parámetros que influyen en las salidas del bloque. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página ES-17...
 • Page 130 Mantenimiento Al funcionar en condiciones normales el SITRANS LR560 no requiere ningún tipo de mantenimiento o limpieza especial. Si hace falta, el equipo se puede limpiar: Utilizar un producto de limpieza compatible con el material de construcción de la antena, y que no contamine el medio a medir.
 • Page 131 Zona segura FF (H1) Area peligrosa LR560 FF LR560 FF Configuración con configurador tarjeta PCI/PCMCIA NI-FBUS bus PCI/PCMCIA FC375 ordenador de sobremesa/portátil interfaz H1 Zona segura FF (H1) Area peligrosa LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página ES-19...
 • Page 132 Placa de identificación del equipo (ATEX/IECEx/C-TICK) El certificado ATEX indicado en la etiqueta de identificación del equipo puede descargarse en la página web: www.siemens.com/LR560. Ver Support > Approvals/Certificates. El certificado IECEx referenciado en la etiqueta de identificación puede visualizarse en el sitio web IECEx.
 • Page 133 (EE.UU./Canadá) Placa de identificación del equipo (FM/CSA) Diagrama de conexión FM/CSA Clase 1, Div 2, ref. A5E02795836 puede descargarse en nuestra web, página Producto: www.siemens.com/LR560 bajo Support. Curva de reducción de la temperatura • Requisitos de alimentación: ver , página 18.
 • Page 134 'n', seguridad aumentada 'e', o a prueba de llamas 'd'. • La fuente de alimentación eléctrica del instrumento debe soportar una corriente de cortocircuito máxima de 10 kA y estar protegida por un fusible adecuado. Página ES-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 135 Vous trouverez l'assistance technique en ligne à l'adresse : www.siemens.com/automation/support-request • Indiquer le nom du produit (SITRANS LR560) ou le numéro de commande et cliquez sur Rechercher, puis sélectionner le type de produit. Cliquer sur Suite. • Entrer un mot clé pour la requête. Accéder à la documentation souhaitée en ligne ou cliquez sur Suivant pour envoyer un courriel aux spécialistes de l'Assistance Technique...
 • Page 136 Conformité FCC U.S.A. uniquement : Règles FCC (Federal Communications Commission) AVERTISSEMENT : Tout(e) changement ou modification effectué(e) sans l’accord préalable de Siemens Milltronics peut remettre en cause les droits d’utilisation de l'équipement. N.B. : • Cet instrument est conforme aux limites imposées (alinéa 15 de la réglementation FCC, Classe A).
 • Page 137 (+1) 250-493-2277/ fax : 250-493-7767. (Vous pouvez si besoin, contacter le Directeur de Radio Equipment Standards, Industry Canada.) Conformité R&TTE (Europe) Siemens Milltronics Process Instruments déclare par la présente que le système SITRANS LR560 est conforme aux exigences essentielles et à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.
 • Page 138 Le SITRANS LR560 est un transmetteur radar FMCW, technologie 2 fils, 78 GHz, pour la mesure en continu de solides. Distance de mesure max. 100 m (329 ft). Véritable solution "plug-and- play", cet instrument mesure tout type de produit solide, y compris en milieu très poussiéreux,...
 • Page 139 N.B. : Concerne uniquement la version résistante à la pression. L'instrument de mesure de niveau radar SITRANS LR560 s'inscrit dans les limites de l'Article 3, sections 1&2 de la Directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression, en tant qu'accessoire sous pression de la catégorie I. Toutefois, conformément à l'Article 3, section 3 de la Directive 97/23/CE, cet instrument a été...
 • Page 140 • L'installation incorrecte peut entraîner une perte de pression dans le process. Les appareils SITRANS LR560 sont soumis à des tests de pression, et présentent des N.B. : résultats conformes ou supérieurs aux exigences établies par le Code sur les chaudières et appareils à...
 • Page 141 à l'aide de la clé fournie, jusqu'à ce que le LR560 bascule légèrement vers le bas. La rotation du boîtier se fait librement. Orienter le SITRANS LR560 afin que l'antenne soit inclinée perpendiculairement à la surface du produit, si possible.
 • Page 142 Insérer les câbles à l'intérieur du presse- tour étoupe Connecter les câbles aux borniers tel qu’illustré. blindage presse-étoupe SITRANS LR560 FF n'est pas sensible à la câble (ou entrée de polarité. câble NPT) Effectuer la mise à la terre de l'appareil suivant les prescriptions locales.
 • Page 143 HSE/H1 Dispositif de liaison FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Configuration via Configurateur carte PCI/PCMCIA NI-FBUS Bus PCI/PCMCIA PC portable ou standard Interface H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page FR-9...
 • Page 144 Integration, dans les instructions de service mesure de niveau (7ML19985MP01) • Pendant l'élaboration de la première mesure, l'afficheur indique le logo Siemens suivi de la révision du micrologiciel. • Lors de la première configuration de l'appareil, sélectionner la langue (anglais, allemand, français, espagnol ou chinois).
 • Page 145 Lorsque l'icône Enter est surlignée, appuyer sur pour ajouter un chiffre à droite. Une fois la valeur complétée, appuyer sur jusqu'à ce que l'icône Enter soit surlignée , puis appuyer sur pour accepter la valeur. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page FR-11...
 • Page 146 MED (MOY) 1,0 m/min (3.28 ft/min) FAST (RAPIDE) 10,0 m/min (32.8 ft/min) Sélectionner une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de remplissage ou de vidange maximale de la cuve (la plus élevée des deux). Page FR-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 147 1.1, Assistant de mise en service à la fin de la mise en service.) Pour transférer les valeurs de mise en service vers l'appareil et revenir au mode programmation, appuyer sur (Terminer). Appuyer sur pour revenir au mode de Mesure. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page FR-13...
 • Page 148 Le logiciel AMS Device Manager est utilisé pour la configuration et la maintenance d'appareils tels que le SITRANS LR560. Pour plus de détails sur l'utilisation de AMS Device Manager, consulter les instructions de service ou l'aide en ligne. (Pour plus d'informations, se reporter à...
 • Page 149 AMS Device Manager. Ceci permet d'établir la synchronisation entre l'appareil et AMS. Ouvrir le menu déroulant Actions – Scan Device (Balayage appareil) dans la barre de menu. Lors de l'intégration d'un nouvel appareil, réaliser la configuration à l'aide de l'assistant de mise en service. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page FR-15...
 • Page 150 Sélectionner le mode souhaité et désélectionner l'autre option. Cliquer sur la touche Apply (Appliquer) (la modification entraîne l'activation de la touche). Mode Target (cible) désélectionné Mode Target (cible) sélectionné Appliquer Revenir au menu principal. Les blocs RESOURCE et LTB reviennent automatiquement au mode AUTO. Page FR-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 151 étapes au choix, réaliser des modifications, puis cliquer sur Apply (Appliquer). • Fin de l'Assistant de mise en service simplifiée. Commuter le bloc Ressource en mode Modification des blocs Automatique (cf page 16). Modifications des paramètres intervenant sur les blocs. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page FR-17...
 • Page 152 Maintenance Utilisé en conditions de fonctionnement normales, le SITRANS LR560 ne requiert pas de maintenance ou de nettoyage. Si le nettoyage s’avère nécessaire : Choisir un produit de nettoyage adapté aux matériaux de construction de l’antenne et au produit présent dans le process contrôlé.
 • Page 153 Passerelle HSE/H1 Sécurité FF (H1) Zone Ex LR560 FF LR560 FF Configuration via Configurateur carte PCI/PCMCIA NI-FBUS Bus PCI/PCMCIA FC375 PC portable ou standard Interface H1 Sécurité FF (H1) Zone Ex LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Page FR-19...
 • Page 154 Etiquette de l'instrument (ATEX/IECEx/C-TICK) Les certificats ATEX mentionnés sur l'étiquette de l'appareil sont disponibles sur notre site web : www.siemens.com/LR560. Consulter Support > Approvals/Certificates. Le certificat IECEx mentionné sur l'étiquette de l'appareil est accessible à partir du site internet IECEx. Consulter : http://iecex.iec.ch, cliquer sur Ex Equipment Certificates of Conformity, puis entrer le numéro du certificat IECEx SIR 08.0107X.
 • Page 155 Etiquette de l'instrument (FM/CSA) Le schéma de raccordement FM/CSA Classe 1, Div 2 numéro A5E02795836. peut être téléchargé sur la page produit de notre site : www.siemens.com/LR560, Support. Courbes de limitation : • Pour plus de détails sur la consommation de courant, voir température...
 • Page 156 'n' ou sécurité augmentée 'e' ou antidéflagrants 'd'. • L'alimentation de l'appareil doit être adaptée à un courant présumé de court-circuit de 10 kA maximum, et protégée par un fusible approprié. Page FR-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 157 Manuale di avvio rapido SITRANS LR560 (Foundation Fieldbus) Questo manuale descrive le caratteristiche e le funzioni più importanti del SITRANS LR560 (Foundation Fieldbus). Si consiglia all'operatore di leggere il manuale d'uso integrale per ottenere i massimi risultati. Il manuale integrale è disponibile sulla pagina prodotto SITRANS LR560 del nostro sito web: www.siemens.com/LR560.
 • Page 158 Installazioni negli USA: Regole della FCC (Federal Communications Commission) ATTENZIONE: Ogni cambiamento o modifica non espressamente approvato da Siemens Milltronics potrebbe revocare il diritto all'utilizzo dell'apparecchio. Note: • Il presente apparecchio è stato collaudato e risultato conforme ai vincoli relativi ai dispositivi digitali di Classe A, inclusi nella Parte 15 della normativa FCC.
 • Page 159 Il LR560 è conforme alla norma ETSI EN 302 729 (draft) per l'uso all'esterno di serbatoi chiusi, nella maggior parte dei paesi dell'UE. (Eventuali eccezioni sono riportate nella dichiarazione di conformità LR560 (EN 302 729), scaricabile da www.siemens.com/LR560.) Per le installazioni a cielo aperto è necessario osservare alcune regole: Le operazioni di installazione e manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite da personale abilitato.
 • Page 160 SITRANS LR560 è un transmettitore radar FMCW, 2 fili 78 GHz per la misura continua di livello di solidi in silo, con campo di misura fino a 100 m (329 ft). Soluzione plug & play ideale per applicazioni su solidi, con condizioni ambientali estremamente polverose e temperature elevate fino a +200 °C (+392 °F).
 • Page 161 Direttiva Europea sulle attrezzature in pressione, PED, 97/23/EC Avvertenza: Applicabile esclusivamente alla versione per pressioni elevate. Il misuratore di livello radar SITRANS LR560 ricade nei limiti dell'articolo 3, sezioni 1 e 2 della direttiva PED (Pressure Equipment Directive) sulle apparecchiature a pressione (PED, 97/23/ EC), nella categoria I, accessori a pressione.
 • Page 162 • L'installazione errata può provocare un calo della pressione di lavoro. Gli apparecchi SITRANS LR560 sono sottoposti a prove di pressione. Rispettano Note: rigorosamente ed eccedono gli standard stabiliti dall'ASME (Boiler and Pressure Vessel Code) e dalla direttiva Europea PED sulle apparecchiature a pressione.
 • Page 163 Aimer con la chiave a nasello fornita per abbassare leggermente il LR560. La custodia può girare liberamente. Orientare il SITRANS LR560 in modo da inclinare l'antenna affinché sia perpendicolare alla superficie del prodotto, se possibile. Una volta raggiunta la posizione desiderata, serrare la ghiera con la chiave speciale e stringere le viti di pressione.
 • Page 164 (2.75") partendo dall'estremità, quindi passare il fili attraverso il serracavo Collegare i fili con gli appositi morsetti seguendo schermo serracavi il diagramma sottoriportato. SITRANS LR560 FF è cavo (o ingresso insensibile alla polarità. cavi NPT) Attenersi alle prescrizioni vigenti per effettuare il collegamento a terra dell'apparecchio.
 • Page 165 HSE/H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Configurazione con NI-FBUS scheda PCI/PCMCIA Configurator bus PCI/PCMCIA PC desktop e portatile/laptop interfaccia H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina IT-9...
 • Page 166 Foundation Fieldbus for Level Instruments (FF per misuratori di livello) istruzioni operative (7ML19985MP01) • Durante l'elaborazione del primo segnale di misura, sul display appare il logo Siemens seguito dall'attuale versione del firmware. • Durante la configurazione iniziale è possibile selezionare la lingua (inglese, tedesco, francese, spagnolo o cinese).
 • Page 167 / meno. Premere modificare il simbolo. Accertarsi che sia evidenziata l'icona Enter premere per inserire una cifra. Se il valore è impostato, premere per evidenziare l'icona Enter , e premere accettare il valore. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina IT-11...
 • Page 168 0,1 m/min (0.32 ft/min) MED (Media) 1,0 m/min (3.28 ft/min) FAST (Veloce) 10,0 m/min (32.8 ft/min) Impostare un valore leggermente superiore alla massima velocità di riempimento o svuotamento (a seconda del valore più alto). Pagina IT-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 169 BACK (indietro), CANCEL (annulla), FINISH (fine) (il display indica 1.1 Quick Start Opzioni Wizard menu alla fine dell'Assistente.) Per trasmettere all'apparecchio i valori impostati durante l'avvio rapido e accedere nuovamente al modo Program, premere (Finish). Premere per accedere nuovamente al modo Measurement. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina IT-13...
 • Page 170 AMS Device Manager è un pacchetto software per la messa in servizio e la manutenzione del SITRANS LR560 e di altre apparecchiature da campo. Per ulteriori informazioni su AMS Device Manager versione 9.0 si prega di consultare le istruzioni d'uso o l'aiuto in linea. (Per ulteriori informazioni potete consultare: http://www.emersonprocess.com/AMS/.)
 • Page 171 Scan Device carica parametri dall'apparecchio (sincronizza parametri) a AMS Device Manager. Sincronizza i parametri dell'apparecchio - AMS. Aprire il menù a tendina Actions – Scan Device nella barra dei menù. Per impostare un'altro apparecchio, utilizzare l'assistente Quick Start. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina IT-15...
 • Page 172 Selezionare il modo desiderato e deselezionare l'altra opzione. Cliccare su Apply (il pulsante Apply viene attivato quando si esegue una modifica). Modo desiderato deselezionato Modo desiderato selezionato Conferma Accedere nuovamente al menù principale. Il blocco risorse e il blocco trasduttore tornano automaticamente alla modalità automatica. Pagina IT-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 173 • Nella tappa 4 – Sommario, controllare i valori impostati. Correggere le impostazioni e cliccare su Apply. • Fine dell'Assistente di avvio rapido. Configurare il blocco risorse in modo Automatic(o) Impostazione del modo funzionamento blocchi (vedi pagina 16). Modifiche di parametri che influiscono sull'output del blocco. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina IT-17...
 • Page 174 Manutenzione SITRANS LR560 non richiede interventi di manutenzione o pulizia in condizioni operative normali. Se è necessaria la pulizia dell'apparecchio: procedere alla pulizia tenendo conto dei materiali utilizzati per l'antenna e del materiale all'interno del serbatoio. Rimuovere l'apparecchio e pulire l'antenna con un panno e una soluzione detergente appropriata.
 • Page 175 FF (H1) LR560 FF LR560 FF Configurazione con NI-FBUS scheda PCI/PCMCIA Configurator bus PCI/PCMCIA FC375 PC desktop e portatile/laptop Interfaccia H1 Area di sicurezza FF (H1) Area a rischio esplosione LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina IT-19...
 • Page 176 1) Cablaggio antiscintilla/a energia limitata (Europa) e a prova di esplosione di polveri (Europa/Internazionale) Targhetta identificativa (ATEX/IECEx/C-TICK) Il certificato ATEX è scaricabile dalla pagina prodotti del nostro sito: www.siemens.com/ LR560. Rubrica Support > Approvals/Certificates. Il certificato IECEx riportato sulla targhetta dell'apparecchio è disponibile sul sito internet IECEx.
 • Page 177 2) Cablaggio NI (non-incendive) e a prova di esplosione di polveri (USA/Canada) Targhetta identificativa (FM/CSA) Il diagramma di collegamento FM/CSA Classe 1, Div 2, numero A5E02795836 è scaricabile dalla pagina prodotto del nostro sito internet: www.siemens.com/LR560 rubrica Support. Curva di derating - Temperatura • Per informazioni sull'alimentazione necessaria vedi pagina 18.
 • Page 178 'n', o di sicurezza aumentata 'e', o antideflagrante 'd'. • L'alimentazione elettrica dell'apparecchio deve essere adatta ad una corrente presunta di cortocircuito di max. 10 kA e deve essere protetta con un fusibile adatto. Pagina IT-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 179 Ga voor online technische ondersteuning naar: www.siemens.com/automation/support- request • Voer de apparaatnaam in (SITRANS LR560) of bestelnummer, klik vervolgens op Search en selecteer het juiste producttype. Klik op Next. • Voer een sleutelwoord in dat uw vraag omschrijft. Blader vervolgens door de relevante documentatie, of klik op Next om een omschrijving van uw vraag op te sturen naar het technische ondersteuningspersoneel van Siemens.
 • Page 180 FCC conformiteit Alleen voor VS installaties: Federal Communications Commission (FCC) regelgeving Waarschuwing: wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Siemens Milltronics kunnen de toestemming om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Opmerkingen: • deze apparatuur is getest, en voldoet aan de grenswaarden voor een Class A digital device, zoals vastgelegd in Part 15 van de FCC regelgeving.
 • Page 181 De LR560 voldoet aan het concept ETSI EN 302 729 voor gebruik buiten gesloten tanks in de meeste EU-landen. (Zie voor een lijst van uitzonderingen de LR560 verklaring EN 302 729, die online kan worden bekeken op www.siemens.com/LR560.) Voor installaties in de open lucht moeten de volgende condities worden aangehouden: Installatie en onderhoud wordt uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd en getraind personeel.
 • Page 182 SITRANS LR560 is een 2-draads 78 GHz FMCW radar niveausensor voor continue bewaking van stortgoed in silo's tot een bereik van 100 m (329 ft). De plug en play prestaties zijn ideaal voor alle stortgoedtoepassingen, inclusief diegene met extreem veel stof en hoge temperaturen tot max.
 • Page 183 Richtlijn drukapparatuur, PED, 97/23/EC Opmerking: heeft alleen betrekking op drukversie. Het SITRANS LR560 radar niveaumeetinstrument valt onder de grenswaarden van artikel 3, secties 1&2 van de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur (PED, 97/23/EC), als een categorie I drukaccessoire. Echter, overeenkomstig PED, 97/23/EC, artikel 3, sectie 3, is deze apparatuur bedoeld en geproduceerd overeenkomstig de regels van goed vakmanschap (SEP) (zie EU Commissie richtlijn 1/5).
 • Page 184 • Onjuiste installatie kan leiden tot verlies aan procesdruk. de SITRANS LR560 eenheden zijn drukgetest, waarbij (ruim) wordt voldaan aan Opmerking: de vereisten van de ASME "Boiler and Pressure Vessel" norm alsmede de Europese richtlijn voor drukapparatuur.
 • Page 185 LR560 iets naar beneden zakt. De behuizing kan dan vrij worden gedraaid. Richt de SITRANS LR560 zo dat de hoornantenne loodrecht op het materiaaloppervlak is gericht, indien mogelijk. Wanneer de gewenste positie is bereikt, de borgring weer vastdraaien met de C-sleutel en de stifttappen aandraaien.
 • Page 186 70 mm (2.75") vanaf het einde van de kabel en voer de draden door de wartel. Sluit de draden op de klemmen aan zoals kabelaf- kabelwartel weergegeven. SITRANS LR560 FF niet scherming (of NPT polariteitsgevoelig. kabeldoorvoer) Aard het instrument overeenkomstig de lokale regelgeving.
 • Page 187 FF (HSE) PC/laptop regelaar HSE/H1 Aangesloten apparaat FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Configuratie via PCI/PCMCIA kaart NI-FBUS configurator PCI/PCMCIA bus PC/laptop H1 Interface FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina NL-9...
 • Page 188 17. Activeren SITRANS LR560 Inschakelen van het instrument. Bij initiële opstart begint de SITRANS LR560 niet met metingen en alle blokken zullen Buiten bedrijf zijn totdat het instrument of lokaal, of vanaf een locatie op afstand is gemonteerd.
 • Page 189 Druk, terwijl het symbool is gemarkeerd, op om een cijfer aan de rechterkant toe te voegen; Wanneer de waarde compleet is, druk op totdat het symbool is gemarkeerd , druk vervolgens op om de waarde te accepteren. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina NL-11...
 • Page 190 1,0 m / min (3.28 ft / min) FAST 10,0 m / min (32.8 ft / min) Gebruik een instelling die net iets sneller is dan de maximale vul- of leegsnelheid van het vat / de tank (welke maar groter is). Pagina NL-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 191 Quick Start succesvol is afgerond.) Voor het overdragen van de Quick Start waarden naar het apparaat en terug te gaan naar het Programmeermenu, druk op (Finish). Druk vervolgens op om terug te gaan naar de Meetmodus. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina NL-13...
 • Page 192 Opmerking: Zie de productpagina van onze website: www.siemens.com/LR560, onder Support > Software Downloads, voor de laatste versie van EDD: SITRANS LR560 FF - Foundation Fieldbus - AMS V9.0. Controleer of u beschikt over de laatste versie van de EDD voor AMS Device Manager.
 • Page 193 Hierdoor worden de parameters tussen apparaat en AMS gesynchroniseerd. Open uit de menubalk het vervolgkeuzemenu Actions – Scan Device. Wanneer u een nieuw apparaat toevoeg, configureer dan het apparaat via de Quick Start wizard. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina NL-15...
 • Page 194 Apply knop is geactiveerd wanneer een wijziging is gemaakt). Target modus gedeselecteerd Target Mode geselecteerd Apply Ga terug naar het hoofdmenu. Vervolgens gaan de RESOURCE en LTB blokken automatisch weer in de AUTO modus. Pagina NL-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 195 Apply. Wijzi- • De Quick Start is nu afgerond. Zet het Resource Block in Automatische modus (zie gen block modi op pagina 16). Wijzigt de parameter die invloed heeft op de block uitgang. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina NL-17...
 • Page 196 Onderhoud De SITRANS LR560 vereist geen onderhoud of reiniging onder normale bedrijfsomstandigheden. Indien reiniging noodzakelijk wordt: houd rekening met het materiaal van de antenne en het procesmedium en kies een reinigingsmiddel dat op beide geen negatieve invloed heeft. Neem het instrument uit bedrijf en veeg de antenne schoon met een doek en een oplossing van een geschikt reinigingsmiddel.
 • Page 197 Niet explosiegevaarlijke zone FF (H1) Explosiegevaarlijke zone LR560 FF LR560 FF Configuratie via PCI/PCMCIA kaart NI-FBUS Configurator PCI/PCMCIA bus FC375 PC/laptop H1 Interface Niet explosiegevaarlijke zone FF (H1) Explosiegevaarlijke zone LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Pagina NL-19...
 • Page 198 Apparaatlabel (ATEX/IECEx/C-TICK) Het ATEX certificaat dat is vermeld op het apparaatlabel kan worden gedownload vanaf de productpagina van onze website: www.siemens.com/LR560. Ga naar Support > Approvals/ Certificates. Het IECEx certificaat dat is vermeld op het apparaatlabel kan worden bekeken op de IECEx website.
 • Page 199 2) Niet brandveroorzakend en stofexplosieveilige bedrading (US/Canada) Apparaatlabel (FM/CSA) FM/CSA Class 1, Div 2 installatie tekeningnummer A5E02795836 kan worden gedownload vanaf de productpagina van onze website: www.siemens.com/LR560 onder Support. Temperatuur derating curve • Voor voedingsvereisten zie op pagina 18. Instructies speciaal voor installatie in explosiegevaarlijke zones: (Referentie Europese ATEX richtlijn 94/9/EC, Annex II, 1.0.6)
 • Page 200 'n' of verhoogde veiligheid 'e' of vlambestendig ‘d’ . • De voedingsspanning naar de apparatuur moet gedimensioneerd zijn voor een eventuele kortsluitstroom van maximaal 10 kA en moet beveiligd worden met en voldoende gedi- mensioneerde zekering. Pagina NL-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 201 Selecione Technical Support (Suporte Técnico) em Service. Para suporte técnico on-line, acesse: www.siemens.com/automation/support-request • Digite o nome do dispositivo (SITRANS LR560) ou número do pedido; em seguida, clique em Search (Pesquisar) e selecione o tipo de produto apropriado. Clique em Next (Seguinte).
 • Page 202 Apenas para instalações nos EUA: Normas da “Federal Communications Commission” (FCC) (Organismo norte-americano que regulamenta as comunicações nos EUA) ADVERTÊNCIA: As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Siemens Milltronics podem anular a autoridade do usuário de utilizar o equipamento. Observações: •...
 • Page 203 UE. (Para ter acesso à lista de exceções, consulte a Declaração do LR560 na norma EN 302 729, que pode ser acessada on-line no site www.siemens.com/LR560.) Para instalações ao ar livre, as seguintes condições devem ser observadas: A instalação e a manutenção são realizadas por pessoal devidamente qualificado e...
 • Page 204 área residencial pode causar interferência em várias comunicações com base em frequência. O SITRANS LR560 é um transmissor de nível de radar de pulsos de 2 fios e 78 Ghz que usa ondas contínuas de frequência modulada para monitoramento contínuo de sólidos em vasos de armazenamento com um intervalo de até...
 • Page 205 Observação: Pertence somente a versão de pressão nominal. O instrumento de medição de Nível de Radar SITRANS LR560 fica abaixo dos limites do artigo 3, seções 1 e 2 da Diretiva de Equipamentos de Pressão (PED 97/23/CE), como um acessório de pressão da categoria I.
 • Page 206 às condições de serviço. • Uma instalação incorreta pode resultar na perda de pressão do processo. As unidades SITRANS LR560 são testadas quanto à pressão, atendendo ou Observação: superando as exigências do Código de Caldeira e Vaso de Pressão da ASME e da Diretiva Europeia de Equipamentos de Pressão.
 • Page 207 C, até o LR560 descer lentamente. O recinto pode ser girado livremente. Direcione o SITRANS LR560 de forma que a antena esteja direcionada em um ângulo perpendicular em relação à superfície do material, se possível. Ao alcançar a posição desejada, reaperte o anel de travamento utilizando a chave C, e aperte os parafusos.
 • Page 208 70 mm (2,75") a partir do seu extremo e passe os fios pela bucha Conecte os fios aos terminais conforme exibido. proteção gaxeta de cabo O SITRANS LR560 FF não é sensível à polaridade. de cabo (ou entrada de Aterre o instrumento de acordo com os cabo NPT) regulamentos locais.
 • Page 209 FF (HSE) PC/laptop controlador HSE/H1 Dispositivo de Conexão FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Configuração via Configurador cartão PCI/PCMCIA NI-FBUS Barramento PCI/PCMCIA PC/laptop Interface H1 FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página PT-9...
 • Page 210 , página 17. Ativação do SITRANS LR560 Ligue o instrumento. Na primeira inicialização, o SITRANS LR560 não começará as medições e todos os blocos estarão Fora de Serviço até que o instrumento tenha sido configurado, quer localmente ou a partir de um local remoto.
 • Page 211 Com o ícone Inserir destacado, pressione para acrescentar um dígito à direita. Quando o valor estiver completo, pressione até que o ícone Inserir seja destacado , em seguida, pressione para aceitar o valor. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página PT-11...
 • Page 212 0,1 m/min (0,32 pé/min.) MED (MÉD.) 1,0 m/min (3,28 pés/min.) FAST (RÁPIDA) 10,0 m/min (32,8 pés/min) Use uma configuração mais rápida do que a frequência máxima de enchimento ou esvaziamento do vaso (a que for maior). Página PT-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 213 Início Rápido 1.1 quando Início Rápido for concluído com êxito). Para transferir os valores de Início Rápido para o dispositivo e voltar ao menu do programa, pressione Finish (Finalizar). Em seguida, pressione para retornar ao modo Medição. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página PT-13...
 • Page 214 Observação: Verifique a página do produto em nosso website: www.siemens.com/LR560, em Support > Software Downloads, para acessar a última versão do EDD: SITRANS LR560 FF - Foundation Fieldbus - AMS V9.0. Verifique se você tem a versão mais recente de EDD para o AMS Device Manager. Caso seja necessário, faça o download do EDD a partir da página do produto listado acima.
 • Page 215 AMS Device Manager. Isso sincroniza os parâmetros entre o dispositivo e o AMS. A partir da barra do menu, abra o menu suspenso Actions – Scan Device (Ações - Dispositivo de Varredura). Caso esteja adicionando um novo dispositivo, configure o dispositivo via Assistente de Início Rápido. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página PT-15...
 • Page 216 (Aplicar) (o botão Apply é ativado quando uma alteração é realizada). Modo Objetivo desmarcado Modo Objetivo selecionado Aplicar Retorne ao menu principal. De seguida, os blocos de RECURSO e LTB voltam automaticamente ao modo AUTO. Página PT-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 217 • O Assistente de Início Rápido foi concluído. Coloque o Bloco de Recurso no Modo Alteração dos Modos de Bloco Automático (consulte , página 16). Alterações nos parâmetros que afetam a saída do bloco. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página PT-17...
 • Page 218 Manutenção O SITRANS LR560 não necessita de manutenção ou limpeza em condições de funcionamento normais. Se a limpeza tornar-se necessária: Tome nota do material da antena e do meio de processo, e selecione uma solução de limpeza que não reaja de forma adversa com ambos.
 • Page 219 Gateway HSE/H1 Área Não-perigosa FF (H1) Área Perigosa LR560 FF LR560 FF Configuração via Configurador cartão PCI/PCMCIA NI-FBUS Barramento PCI/PCMCIA FC375 PC/laptop Interface H1 Área Não-perigosa FF (H1) Área Perigosa LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Página PT-19...
 • Page 220 Placa de identificação do dispositivo (ATEX/IECEx/C-TICK) O certificado ATEX mencionado no rótulo do dispositivo pode ser baixado na página de produtos em nosso website: www.siemens.com/LR560. Acesse Support (Suporte) > Approvals (Aprovações)/Certificates (Certificados). O certificado IECEx listado na placa do dispositivo pode ser visto no website IECEx. Acesse: http://iecex.iec.ch e clique em Ex Certificados de Conformidade de Equipamento, em seguida, digite o número do certificado...
 • Page 221 Placa de identificação do dispositivo (FM/CSA) Número do desenho de instalação A5E02795836, FM/CSA Classe 1, Div 2 pode ser baixado da página do produto em nosso website: www.siemens.com/LR560 em Suporte. Curva de Redução de Temperatura • Para exigências de alimentação, consulte , página 18.
 • Page 222 'n' ou maior segurança 'e' ou à prova de fogo 'd'. • O fornecimento do equipamento deve ser avaliado para uma corrente de curto-circuito esperada não superior a 10 kA e deverá ser protegido por um fusível com capacidade nominal adequada. Página PT-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 223 Jos haluat teknistä online-tukea, vieraile sivustossa www.siemens.com/automation/support- request • Syötä laitteen nimi (SITRANS LR560) tai tilausnumero ja napsauta sen jälkeen Search (Etsi). Valitse sopiva tuotetyyppi. Napsauta Next (Seuraava). • Syötä avainsana, joka kuvaa ongelmaasi. Siirry sen jälkeen sopivaan asiakirjaan tai napsauta Next (Seuraava), jolloin voit lähettää...
 • Page 224 FCC-sääntöjen mukaisuus Ainoastaan asennuksissa Amerikan Yhdysvaltoihin: Amerikan Yhdysvaltojen liittovaltion televalvontaviranomaisen (Federal Communications Commission, FCC) säännöt VAROITUS: Laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita Siemens Milltronics ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat vaikuttaa laitteen käyttöoikeuksiin. Huomautukset: • Tämä laite on FCC-sääntöjen kohdan 15 mukaisten luokan A digitaalilaitteiden vaatimusten mukainen.
 • Page 225 250-493-2277/ faksi 250-493-7767. (Ongelmatilanteessa voi ottaa yhteyttä Industry Canadan radiolaitestandardien johtajaan.) Radio- ja telepäätelaitteiden vaatimustenmukaisuus (Eurooppa) Siemens Milltronics Process Instruments vakuuttaa täten, että SITRANS LR560 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden siihen sovellettavien säännösten mukainen. LR560 täyttää suojatuissa säilytysasioissa käyttöä koskevat yhdenmukaistetun standardin EN 302 372 edellytykset varten, kun se on asennettu standardin EN 302 372 asennusvaatimusten mukaisesti.
 • Page 226 Laitteen elektroniikkayksikkö on kytketty linssiantenniin ja laippaan sijoittamisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. SITRANS LR560 tukee Foundation Fieldbus -viestintäprotokollaa ja AMS Device Manager - ohjelmistoa. Signaalien käsittelyyn käytetään Process Intelligence -tekniikkaa. Tekniset tiedot Täydellinen erittely löytyy SITRANS LR560 (Foundation Fieldbus) -laitteen käyttöoppaasta.
 • Page 227 Painelaitedirektiivi 97/23/EY Huomautus: Koskee vain paineluokiteltua versiota. Tutkatoiminen SITRANS LR560 -tasonmittauslaite jää painelaitedirektiivin (97/23/EY) 3 artiklan 1 ja 2 kohdan rajojen alapuolelle eli luokan I paineenalaiseksi lisälaitteeksi. Direktiivin 97/23/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä laite on suunniteltava ja valmistettava hyvän konepajakäytännön mukaisesti (ks.
 • Page 228 • Käyttäjä vastaa laipan kiinnitys- ja tiivistemateriaaleista, käyttötavasta ja huoltokelpoisuudesta. • Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa prosessipaineen häviämisen. SITRANS LR560 -yksiköt on painetestattu, ja ne täyttävät tai ylittävät ASME Huomautus: Boiler and Pressure Vessel Code -säännöstön ja Euroopan yhteisön painelaitedirektiivin vaatimukset.
 • Page 229 Pidä elektroniikkakotelosta tiukasti kiinni, löysää tähtäimen (Aimer) lukitusrengasta käyttämällä mukana toimitettu C-avainta, kunnes LR560 laskeutuu hieman. Tämän jälkeen kotelo kääntyy vapaasti. Suuntaa SITRANS LR560 siten, että antenni on suorassa kulmassa kohti materiaalin pintaa, jos mahdollista. Kun asento on haluttu, kiristä lukitusrengas käyttämällä C-avainta ja kiristä säätöruuvit.
 • Page 230 Tasavirtaliittimiin on syötettävä virtaa virtalähteestä, jossa tulo- ja lähtöpuoli on eristetty sähköisesti toisistaan, jotta sovellettavat IEC 61010-1 - turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Kaikissa kenttäjohtimissa on oltava ilmoitetun jännitteen mukainen eristys. SITRANS LR560:n kytkeminen VAROITUKSET: • Tarkista laitteen hyväksyntäluokitus laitekilvestä. • Käytä asianmukaisia johdintiivisteitä, jotta laitteen IP- tai NEMA-luokitus säilyy.
 • Page 231 NI-FBUS- konfiguraattori avulla FF (HSE) PC/sylimikro ohjain HSE/H1 -linkityslaite FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Konfigurointi PCI-/PCMCIA- NI-FBUS- kortin avulla konfiguraattori PCI-PCMCIA-väylä PC/sylimikro H1-rajapinta FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sivu SU-9...
 • Page 232 • Katso sivulla 17. SITRANS LR560:n aktivointi Kytke laitteeseen virta. Ensitarkistuksen aikana SITRANS LR560 ei aloita mittausta ja kaikki lohkot ovat Out of Service (Pois käytöstä), kunnes mittalaite on konfiguroitu joko paikallisesti tai etänä. • Pikakäyttötoiminnosta poistuminen tai jonkin parametrin kirjoittaminen paikalliskäyttöliittymän avulla käynnistää...
 • Page 233 Vaihda merkkiä painamalla Kun Enter-kuvake näkyy korostettuna , voit lisätä numeron painamalla Kun arvo on valmis, paina , kunnes Enter-kuvake näkyy korostettuna , ja hyväksy arvo sen jälkeen painamalla 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sivu SU-11...
 • Page 234 1,0 m / min (3,28 jalkaa / min) FAST (NOPEA) 10,0 m / min (32,8 jalkaa / min) Käytä asetusta, joka on hieman nopeampi kuin astian täytön tai tyhjentymisen enimmäisnopeus (sen mukaan, kumpi on suurempi). Sivu SU-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 235 BACK (TAKAISIN), CANCEL (PERUUTA), FINISH (LOPETA) (Näyttö palautuu kohtaan Vaihtoehdot 1.1 Ohjatun pikakäyttötoiminnon valikko, kun toiminto on päättynyt.) Siirrä pikakäynnistysarvot laitteeseen ja palaa ohjelmointivalikkoon painamalla (Finish - Lopeta). Palaa sen jälkeen mittaustilaan painamalla -painiketta. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sivu SU-13...
 • Page 236 Support > Software Downloads (Tuki/Ohjelmisto/Lataukset). AMS Device Manager -ohjelmisto AMS Device Manager on ohjelmistopaketti, jolla otetaan käyttöön ja kunnossapidetään SITRANS LR560:tä ja muita prosessilaitteita. Katso yksityiskohtaiset tiedot AMS Device Manager -ohjelmiston version 9.0 käytöstä joko käyttöohjeista tai online-ohjeista. (Voit lukea lisätietoja osoitteesta http://www.emersonprocess.com/AMS/.) Sähköinen laitemääritys (EDD)
 • Page 237 Scan Device (Laitteen skannaus) lataa parametrit laitteesta AMS Device Manager - ohjelmistoon. Tällä tavoin parametrit synkronoidaan laitteen ja AMS:n kesken. Avaa valikkopalkista vetovalikko Actions – Scan Device (Toiminnot – Laitteen skannaus). Jos lisäät uutta laitetta, konfiguroi laite ohjatun pikakäyttötoiminnon avulla. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sivu SU-15...
 • Page 238 Block Mode (Lohkon tila). Valitse haluamasi tavoitetila ja poista valinta toisesta vaihtoehdosta. Napsauta Apply (Käytä) (Apply-painike aktivoituu, kun tilaa muutetaan). Tavoitetila ei valittuna Tavoitetila valittuna Käytä Palaa päävalikkoon. Tällöin RESOURCE- ja LTB-lohkot palautuvat automaattisesti AUTO-tilaan. Sivu SU-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 239 Halutessasi voit muuttaa niitä ja napsauttaa sen jälkeen Apply (Käytä). • Jollet halua muuttaa eri vaiheissa valintaikkunaan avautuvia oletusarvoja, napsauta seuraavan pikakäyttövaiheen kuvaketta. • Jos muutat parametria jossain vaiheessa, Apply-painike aktivoituu. Napsauttamalla Apply (Käytä) muutokset kirjautuvat laitteeseen. Lohkon ulostuloon vaikuttavien parametrien muutokset. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sivu SU-17...
 • Page 240 • Pikakäyttötoiminto on nyt valmis. Siirrä resurssilohko automaattitilaan (katso tilojen muuttaminen sivulla 16). Huolto SITRANS LR560 ei normaaleissa käyttöolosuhteissa vaadi huoltoa tai puhdistamista. Jos puhdistus on tarpeen: Valitse puhdistusaine, joka ei vahingoita antennia eikä reagoi prosessinesteen kanssa. Poista laite käytöstä ja pyyhi antenni puhtaaksi kankaalla ja sopivalla puhdistusaineella.
 • Page 241 FC375 PC/sylimikro HSE/H1-yhdyskäytävä Räjähdysvaaraton tila Räjähdysvaarallinen tila FF (H1) LR560 FF LR560 FF Konfigurointi PCI-/ NI-FBUS- PCMCIA-kortin avulla konfiguraattori PCI-PCMCIA-väylä FC375 PC/sylimikro H1-rajapinta Räjähdysvaaraton tila FF (H1) Räjähdysvaarallinen tila LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sivu SU-19...
 • Page 242 (Eurooppa/kansainvälinen) Laitteen nimikilpi (ATEX/IECEx/C-TICK) Laitekilvessä luetellut ATEX-sertifikaatit voidaan ladata tuotesivulta sivustostamme osoitteesta www.siemens.com/LR560. Siirry kohtaan Support (Tuki) > Approvals/ Certificates (Hyväksynnät/Sertifikaatit). Laitekilvessä mainittu IECEx-sertifikaatti on tarkistettavissa IECEx:n verkkosivustossa. Mene osoitteeseen http://iecex.iec.ch ja napsauta kohtaa Ex Equipment Certificates of Conformity. Syötä sen jälkeen sertifikaatin numero IECEx SIR 09.0149X.
 • Page 243 2) Sytyttämätön ja pölyssä sytyttämätön johdotus (USA/Kanada) Laitteen nimikilpi (FM/CSA) FM/CSA Luokka 1, div. 2 johdotuspiirustus numero A5E02795836 voidaan ladata tuotesivulta sivustostamme osoitteesta www.siemens.com/LR560 kohdasta Support (Tuki). Lämpötilan varmuuskäyrä • Tehontarve: katso sivulla 18. Räjähdysvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet (ATEX-direktiivi 94/9/EY, liite II, kohta 1.0.6)
 • Page 244 ’n’ vaatimukset, varmennetun rakenteen ’e’ vaatimukset tai tulenkestävän ’ d ’ suojauksen vaatimukset. • Laitteen virransyöttö on mitoitettava enintään 10 kA:n prospektiiviselle oikosulkuvirralle ja suojattava riittävällä sulakkeella. Sivu SU-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 245 (Sök), och välj motsvarande produkttyp. Klicka på Next. • För in ett nyckelord som beskriver din fråga. Bläddra igenom motsvarande dokumentation, eller klicka på Next för att skicka en e-post med din fråga till Siemens Tekniska Support-stab. Siemens IA&DT Technical Support Center (Siemens IA&DT Teknisk Support-central):...
 • Page 246 Endast för anläggningar i USA: Regler uppställda av Federal Communications Commission (FCC) VARNING: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av Siemens Milltronics kan upphäva användarens rätt att bruka utrustningen. Anmärkningar: • Denna utrustning har testats och befunnits klara de gränser som uppsatts för digital utrustning av Klass A, i enlighet med Del 15 av FCC-reglerna.
 • Page 247 även ledningen för Radio Equipment Standards, Industry Canada kontaktas.) R&TTE-överensstämmelse (Europa) Härmed intygar Siemens Milltronics Process Instruments att SITRANS LR560 uppfyller huvudkrav och andra föreskrifter av betydelse i direktivet 1999/5/EC. LR560 överensstämmer med EN 302 372 för användning i slutna behållare, när apparaten installeras enligt installationskraven i EN 302 372, och får användas i alla EU-länder.
 • Page 248 SITRANS LR560 VARNING: SITRANS LR560 får endast användas på det sätt som anges i denna manual; i annat fall kan det skydd, som utrustningen erbjuder, visa sig otillräckligt. Anmärkning: Denna produkt är avsedd att användas i industriområden. Om denna utrustning används i bostadsområden kan den förorsaka störningar på...
 • Page 249 Tryckutrustningsdirektiv, PED, 97/23/EC Anmärkning: Gäller endast tryckklassad version. SITRANS LR560 Radarnivåmätningsinstrument faller under gränserna i Artikel 3, avsnitten 1&2 i Tryckutrustningsdirektivet (PED, 97/23/EC), som ett kategori I tryckrelaterat tillbehör. I överensstämmelse med PED, 97/23/EC, Artikel 3, avsnitt 3, har dock denna utrustning konstruerats och tillverkats i enligt med Sound Engineering Practice (SEP) (se EU- kommissionens riktlinje 1/5).
 • Page 250 • Felaktig installation kan orsaka bortfall av processtryck. SITRANS LR560-enheter är tryckprovade och uppfyller eller överträffar alla Anmärkning: krav i pann- och tryckkärlslagen ”ASME Boiler and Pressure Vessel Code” och det Europeiska tryckkärlsdirektivet.
 • Page 251 LR560 faller ner en aning. Kapslingen kan sedan vridas fritt. Rikta SITRANS LR560 så att antennen pekar vinkelrätt mot materialytan, om möjligt. När det önskade läget nås, dra åt låsringen igen med hjälp av C-nyckeln och dra åt ställskruvarna.
 • Page 252 3) ¼ varv från änden på kabeln och trä ledningarna genom packboxen Anslut ledningarna till uttagsklämmorna så som kabel- packbox visas. SITRANS LR560 FF är inte polaritetskänslig. skärmning (eller NPT Jorda instrumentet i enlighet med lokala kabelinföring) bestämmelser. Dra åt packboxen så att den tätar ordentligt.
 • Page 253 FF (HSE) kontrollenhet PC/bärbar dator HSE/H1 Länkenhet FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF Konfiguration via NI-FBUS- PCI/PCMCIA-kort konfigurator PCI/PCMCIA-buss PC/bärbar dator H1 Gränssnitt FF (H1) FC375 FC375 LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sida SV-9...
 • Page 254 • Se på sida 17 Aktivering av SITRANS LR560 Inkoppling av apparaten på elnätet. Vid första igångsättning, påbörjar SITRANS LR560 inte mätningarna och alla block kommer att vara Ur drift ända tills instrumentet har konfigurerats antingen lokalt eller från annan plats.
 • Page 255 ändra den. Med Enter-ikonen upplyst , tryck på för att lägga till en siffra till höger. När värdet är fullständigt, tryck på tills Enter-ikonen lyses upp , tryck sedan på för att acceptera värdet. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sida SV-11...
 • Page 256 0,1 m/min (0,32 fot/min) MED (MEDEL) 1,0 m / min (3,28 fot/min) FAST (SNABB) 10,0 m / min (32,8 fot/min) Använd en inställning just över behållarens maximala fyllnings- eller tömningshastighet (den som är störst av dem). Sida SV-12 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 257 BACK (TILLBAKA), CANCEL (UPPHÄV), FINISH (AVSLUTA) (Visning återgår till 1.1 Alternativ Snabbstartsguidens meny när Snabbstarten är genomförd med framgång.) För att överföra Snabbstartsvärdet till apparaten och återgå till Programmeny, tryck på (Avsluta). Tryck sedan på för att återgå till Mätläge. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sida SV-13...
 • Page 258 AMS Device Manager AMS Device Manager är ett programvarupaket som används för att köra igång och upprätthålla funktionen hos SITRANS LR560 och andra processinstrument. Var god läs användarmanualen eller online-hjälp för detaljer rörande användningen av AMS Device Manager version 9.0. (Mer information ges på http://www.emersonprocess.com/AMS/.) Electronic Device Description (EDD) (Beskrivning Elektroniska Instrument) SITRANS LR560 behöver EDD för AMS Device Manager version 9.0.
 • Page 259 Scan Device (Scanna instrument) laddar parametrar från instrumentet till AMS Device Manager. Detta synkroniserar parametrar mellan instrumentet och AMS. Öppna nedfällningsmenyn från menystapeln Actions – Scan Device (Åtgärder – Scanna instrument). Om du lägger till ett nytt instrument, konfigurera instrumentet via Snabbstartsguiden. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sida SV-15...
 • Page 260 Välj det önskade Blockläget och välj bort det andra alternativet. Klicka på Apply (Tillämpa) (Tillämpa-knappen aktiveras när en ändring har gjorts). Target Mode (Målläge) bortvalt Målläge valt Tillämpa Återgå till huvudmenyn. RESURS- och LTB-blocken återgår sedan automatiskt till AUTO-läge. Sida SV-16 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 261 ändringar och klicka på Apply (Tillämpa). Ändring • Snabbstartsguiden är nu helt genomgången. Ställ Resurs-block på Automatik (se av Block-lägen på sida 16). Ändringar av parametrar som påverkar blockutgången. 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sida SV-17...
 • Page 262 Underhåll SITRANS LR560 kräver vare sig underhåll eller rengöring under normala driftförhållanden. Om rengöring blir nödvändig: Notera antennmaterial och processmedium och välj en rengöringslösning som inte är skadlig för någondera. Ta ur apparaten och rengör antennen med en duk och lämplig rengöringslösning.
 • Page 263 HSE/H1 Gateway Riskfritt område FF (H1) Riskfyllt område LR560 FF LR560 FF Konfiguration via NI-FBUS PCI/PCMCIA-kort Konfigurator PCI/PCMCIA-buss FC375 PC/bärbar dator H1 Gränssnitt Riskfritt område FF (H1) Riskfyllt område LR560 FF LR560 FF 7ML19985XR82 SITRANS LR560 (FF) Sida SV-19...
 • Page 264 Märkskylt (ATEX/IECEx/C-TICK) ATEX-intyg listade på märkskylten kan laddas ner från produktsidan på vår webbplats på: www.siemens.com/LR560. Gå till Support > Approvals/Certificates (Godkännanden/Intyg). IECEx-intyget listat på märkskylten kan ses på IECEx-webbplatsen. Gå till: http://iecex.iec.ch och klicka på Ex Equipment Certificates of Conformity (Överensstämmelseintyg för utrustning) och för sedan in intygsnumret IECEx SIR 09.0149X.
 • Page 265 2) Icke antändligt och Dammtändningssäkert kablage (USA/ Kanada) Märkskylt (FM/CSA) FM/CSA Klass 1, Div 2 anslutningsritning nummer A5E02795836, kan laddas ner från produktsidan på vår webbsida på: www.siemens.com/LR560 under Support. Temperaturkurva • För effektbehov, se på sida 18. Instruktioner gällande installationer i farliga områden (Referens: det europeiska ATEX-direktivet 94/9/EC, Bilaga II, 1.0.6)
 • Page 266 ‘n’ eller ökad säkerhet ‘e’ eller flamsäker ‘d’ . • Matningen av utrustningen skall dimensioneras för en kortslutningsström på högst 10 kA och skall skyddas med en lämpligt dimensionerad säkring. Sida SV-22 SITRANS LR560 (FF) 7ML19985XR82...
 • Page 267 παρακάτω: • Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις αλλαγές και επισκευές που γίνονται στη συσκευή. • Όλα τα καινούργια εξαρτήματα πρέπει να παρέχονται από τη Siemens. • Περιορίστε τις επισκευές μόνο στα ελαττωματικά εξαρτήματα. • Μην επαναχρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.
 • Page 268 Note importanti: • L’utente è responsabile delle eventuali modifiche e riparazioni effettuate sull’apparecchiatura. • Utilizzare solo pezzi di ricambio originali forniti da Siemens. • Riparare solo i componenti difettosi. • E’ importante non riutilizzare i componenti difettosi.
 • Page 269 For more information www.siemens.com/level www.siemens.com/weighing Siemens AG Subject to change without prior notice Industry Sector 7ML19985XR82 Rev. 2.0 1954 Technology Drive P.O. Box 4225 *7ml19985XR82* © Siemens AG 2012 Peterborough, ON Canada K9J 7B1 Printed in Canada email: techpubs.smpi@siemens.com www.siemens.com/processautomation...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: