Download  Print this page

Siemens SITRANS LR200 Quick Start Manual

Hart 2-wire, 6 ghz pulse radar level transmitter.
Hide thumbs

Advertisement

Quick Start Manual June 2008
sitrans
LR200 (HART)

Advertisement

   Related Manuals for Siemens SITRANS LR200

   Summary of Contents for Siemens SITRANS LR200

 • Page 1 Quick Start Manual June 2008 sitrans LR200 (HART)
 • Page 2: Safety Guidelines

  SITRANS LR200 (HART) Quick Start Manual This manual outlines the essential features and functions of the SITRANS LR200. We strongly advise you to acquire the detailed version of the manual so you can use your instrument to its fullest potential. The complete manual is available from the product page of our website at: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427.
 • Page 3: Specifications

  • SITRANS LR200 is to be used only in the manner outlined in this manual, otherwise protection provided by the equipment may be impaired.
 • Page 4 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) on page 3 of Appendix A, for drawing number 23651611, Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) on page 4 of Appendix A, for drawing number 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-3...
 • Page 5 • Avoid proximity to high voltage or current wiring, high voltage or current contacts, and to variable frequency motor speed controllers. • Avoid interference to the emission cone from obstructions or from the fill path. • Avoid central locations on vessels. Page EN-4 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 6: Mounting Instructions

  Use the 250 mm (10") shield on nozzles that are 250 mm (10") in length, or shorter. Mounting instructions • Simply screw SITRANS LR200 into the process connection, and hand tighten. • For pressure applications, it will be necessary to use PTFE paste (or other appropriate thread-sealing compound) and tighten the process connection beyond hand tight.
 • Page 7 Safety Extra Low Voltage If cable is routed through conduit, use only approved suitable-size hubs for waterproof application. Page EN-6 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 8 • For power demands see on page 5 of Appendix A. • For wiring requirements follow local regulations. Instructions specific to hazardous area installations • See also on page 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-7...
 • Page 9 23651611, Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) or see on page 4 of Appendix A, for drawing number 23651621. Europe: Follow local regulations. Australia: Follow local regulations. International: Follow local regulations. Page EN-8 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 10 How to select a passive barrier for SITRANS LR200 Make sure that the barrier safety description is suitable for the LR200 Intrinsically Safe (IS) input parameters.
 • Page 11 17 in Europe). Repair of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel in accordance with the applicable code of practice (e.g. EN 60079-19 within Europe). (continued on next page) Page EN-10 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 12 In the event of rare incidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur. This shall be considered when the SITRANS LR200 is being installed in locations that specifically require group II, category 1G equipment.
 • Page 13 SITRANS LR200 has 2 modes of operation: RUN and PROGRAM. After you complete the installation procedures and power up SITRANS LR200, it starts in RUN mode and detects the material level. It returns the distance (in meters) to the material level referenced from Empty (process empty level).
 • Page 14 Activate PROGRAM mode at any time, to change parameter values and set operating conditions. • For local programming, use the Siemens hand programmer. • If you are programming from a distance, you can use either a HART handheld communicator or a PC running SIMATIC PDM.
 • Page 15 * Factory setting for P069 is 1954: after a new value is entered and accepted, it becomes the default setting. Activating SITRANS LR200 Power up the instrument. SITRANS LR200 starts in RUN mode. Notes: • Keep infrared devices such as laptops, cell phones, and PDAs, away from SITRANS LR200 to prevent inadvertent operation.
 • Page 16 Key in 999. Press CLEAR then ENTER , to Clear All and initiate reset. The LCD displays C.ALL. Reset complete. (Reset takes several seconds to complete.) 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-15...
 • Page 17 + 50 mm PTFE extension fast 10m/minute rod + 100 mm PTFE extension Set P003 to a measurement response speed just faster than the maximum filling or emptying rate (whichever is greater). Page EN-16 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 18 6. Set measurement range (P007: Span) Range 0.0000 to 20.00 Value 19.56 m (see note Default below) Span can be set at any distance above Empty level. Default setting for Blanking is 0.4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-17...
 • Page 19 Using P837 and P838 (perform this function at low tank levels) If SITRANS LR200 displays an incorrect full level, or if the reading fluctuates between a false high level and a correct level, use P838 and P837 together to elevate the TVT (Time Varying Threshold) in this region and de-sensitize the receiver from any ‘base noise’...
 • Page 20 SITRANS LR200 (HART) Kvikstart manual Denne manual opridser de væsentligste karakteristika og funktioner af SITRANS LR200. Vi anbefaler kraftigt at anskaffe den detaljerede version af denne manual for at kunne anvende apparatet fuldt ud. Den komplette manual kan fås på produktsiden på vort website: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427.
 • Page 21 Brugen af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, som brugeren i givet fald vil være nødsaget til at udbedre for egen regning. • SITRANS LR200 bør kun anvendes som beskrevet i denne manual, da den beskyttelse, udstyret yder, ellers kan forringes.
 • Page 22 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Wiring Drawing på side 3 i Appendiks A for tegning nummer 23651611 og (Intrinsically Safe: CSA) på side 4 i Appendiks A for tegning nummer 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL Side DA-3...
 • Page 23 Forholdsregler • Undgå nærhed til højspændings- eller stærkstrømsledninger, højspændings- eller stærkstrømskontakter samt motorhastighedsregulatorer med variabel frekvens. • Undgå interferens med emissionskeglen fra forhindringer eller påfyldningssystemet. • Undgå centrale placeringer på beholderne. Side DA-4 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 24 Montageanvisning • SITRANS LR200 skrues blot på procestilslutningen og strammes med håndkraft. • For anvendelser under tryk er det nødvendigt at bruge PTFE-masse (eller et andet passende middel til tætning af gevind) og at stramme procestilslutningen mere end med håndkraft.
 • Page 25 Safety Extra Low Voltage (Sikkerhed ekstralav spænding) Hvis kablet føres gennem kabelrør, brug kun muffer af en passende størrelse, der er godkendt til vandtætte applikationer. Side DA-6 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 26 • Mht. effektbehov, jf. på side 5 i Appendiks A. • Mht. kravene til elinstallationen, følg de lokale bestemmelser. Særlige anvisninger vedrørende installation i risikoområder • Jf. også på side 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL Side DA-7...
 • Page 27 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) eller jf. på side 4 i Appendiks A for tegning nummer 23651621. Europa: Følg de lokale bestemmelser. Australien: Følg de lokale bestemmelser. Internationalt: Følg de lokale bestemmelser. Side DA-8 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 28 Valget af en egnet barriere eller strømforsyning kræver kendskab til egensikkerhed og applikationen. Det påhviler installatøren at sørge for, at den egensikre installation overholder både apparatets godkendelseskrav og de relevante nationale normer. Hvordan vælges en passiv barriere for SITRANS LR200? Kontrollér, at barrierens sikkerhedsbeskrivelse passer til LR200's egensikre (IS) inputparametre.
 • Page 29 (EN 60079-14 og EN 60079-17 i Europa). Reparation af dette udstyr skal udføres af tilstrækkeligt uddannet personale i henhold til de gældende normer (fx. EN 60079-19 inden for Europa). (fortsættes på næste side) Side DA-10 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 30 Dette skal der tages højde for ved installation af SITRANS LR200 på steder, der specifikt kræver udstyr af gruppe II kategori 1G.
 • Page 31 RUN Mode og PROGRAM Mode SITRANS LR200 har 2 driftstilstande: RUN og PROGRAM. Når installationsprocedurerne er afsluttet, og SITRANS LR200 tændes, starter den i RUN mode og måler afstanden til materialniveauet. Den opgiver afstanden til materialniveauet (i meter) i forhold til Tom (proces tom-niveau). Dette er standardtilstanden ved opstart.
 • Page 32 PC, der kører SIMATIC PDM. Håndholdt programmeringsenhed Håndholdt programmeringsenhed For direkte adgang til SITRANS LR200, ret programmeringsenheden mod displayet på SITRANS LR200 og tryk på Display tasterne. (Se detaljerede anvisninger på næste side). max. 600 mm (2 fod) Låsering...
 • Page 33 * Fabriksindstillingen for P069 er 1954: når en ny værdi indlæses og accepteres, bliver den standardindstillingen. Aktivering af SITRANS LR200 Tænd for instrumentet. SITRANS LR200 starter i RUN mode. Bemærkninger: • Hold infrarøde apparater, såsom bærbare computere, bærbare telefoner og PDA'er væk fra SITRANS LR200 for at undgå...
 • Page 34 åbne parameterfelterne. Indtast 999. Tryk på SLET og derefter på ENTER for at slette alt og starte reset. LCD-skærmen viser C.ALL. Reset afsluttet. (Det tager adskillige sekunder at gennemføre et reset). 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL Side DA-15...
 • Page 35 +50 mm PTFE forlængelse Værdi hurtig 10m/minut stav + 100 mm PTFE forlængelse Indstil P003 til en målingsresponshastighed, der lige netop er hurtigere end den maksimale fyldnings- eller tømningshastighed (den største af disse). Side DA-16 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 36 6. Indstil måleområdet (P007: Spændvidde) Måleområde 0,0000 til 20,00 Værdi Standard- 19,56 m (se værdi bemærkning herunder) Spændvidden kan indstilles til enhver afstand over niveauet Tom. Standardindstillingen for Slukning er 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KVIKSTART MANUAL Side DA-17...
 • Page 37 Ved hjælp af P837 og P838 (udfør denne funktion med lavt tankniveau) Hvis SITRANS LR200 ukorrekt angiver et fuldt niveau, eller hvis visningerne svinger mellem et falsk højt niveau og et korrekt niveau, så brug P838 og P837 sammen til at øge TVT (Time Varying Threshold –...
 • Page 38 SITRANS LR200 (HART) Kurzanleitung Diese Betriebsanleitung ist eine Kurzfassung der wesentlichen Merkmale und Funktionen des SITRANS LR200. Es ist sehr empfehlenswert, die ausführliche Version der Anleitung zu erwerben, damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können. Die vollständige Betriebsanleitung finden Sie auf der Produktseite unserer Website: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427.
 • Page 39: Technische Daten

  Die Kommunikation erfolgt über HART und die Signalverarbeitung über Sonic Intelligence®. Technische Daten Eine vollständige Liste finden Sie in der SITRANS LR200 Betriebsanleitung. Das Prozessschild des Geräts liefert genaue Angaben zu den Zulassungen. Umgebungs-/Betriebstemperatur Hinweis: Prozesstemperatur und Druckwerte sind von den Angaben auf dem Prozesss- child des Geräts abhängig.
 • Page 40 Seite 2, Anhang A. Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Zeichnung Nr. 23651611 finden Sie unter auf Seite 3 und Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) Zeichnung Nr. 23651621 unter auf Seite 4, Anhang A. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG Seite DE-3...
 • Page 41 • Vermeiden Sie Standorte in der Nähe von Hochspannungs- oder Motorleitungen, Schaltschützen oder Frequenzumrichtern (Thyristor Steuerantriebe). • Vermeiden Sie Störungen des Radarkegels durch Einbauten oder durch die Befüllung. • Vermeiden Sie eine mittige Montage auf Behältern. Seite DE-4 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG 7ML19985QL83...
 • Page 42 Verwenden Sie den 250 mm (10") Schirm auf Stutzen bis zu 250 mm (10") Länge. Montageanweisungen • Das SITRANS LR200 einfach in den Prozessanschluss schrauben und von Hand anziehen. • Für Druckbehälter ist die Verwendung von PTFE Paste (oder anderem geeigneten Dich- tungsstoff) erforderlich;...
 • Page 43 Standardanforderungen an den Anschluss oder elektrische Richtlinien zu erfüllen. Safety Extra Low Voltage (Schutzkleinspannungsquelle) Bei einer Kabeleinführung über Schutzrohr (Conduit) verwenden Sie nur zugelassene Rohrverschrau- bungen geeigneter Größe für wassergeschützte Applikationen. Seite DE-6 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG 7ML19985QL83...
 • Page 44 Curve 2 (Flameproof, Increased Safety, Explo- • Angaben zum Strombedarf finden Sie unter sion-proof) auf Seite 5, Anhang A. • Für Anschlussanforderungen beachten Sie lokale Richtlinien. Vorschriften bezüglich Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen • Siehe auch Seite 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG Seite DE-7...
 • Page 45 Seite 3, Anhang A, Wiring Drawing (Intrinsically Safe: oder Zeichnung Nr. 23651621 unter CSA) auf Seite 4, Anhang A. Europa: Beachten Sie lokale Vorschriften. Australien: Beachten Sie lokale Vorschriften. International: Beachten Sie lokale Vorschriften. Seite DE-8 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG 7ML19985QL83...
 • Page 46 Eigensicherheit und die Applikation voraus. Die Verantwortung für die Übereinstimmung der eigensicheren Installation mit den Zulassungsanforderungen des Betriebsmittels und den rele- vanten, nationalen Verfahrensregeln liegt beim Installateur. Auswahl einer passiven Barriere für SITRANS LR200 Prüfen Sie, dass die Sicherheitsbeschreibung der Barriere für die Eingangsparameter Eigensicherheit (IS) des LR200 geeignet ist.
 • Page 47 EN 60079-17 in Europa) durchgeführt werden. Die Reparatur dieses Geräts darf nur durch entsprechend geschultes Personal in Übere- instimmung mit den geltenden Verfahrensregeln (z. B. EN 60079-19 in Europa) durch- geführt werden. (Fortsetzung auf nächster Seite) Seite DE-10 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG 7ML19985QL83...
 • Page 48 Magnesium, Titan oder Zirkon verwendet werden. In seltenen Fällen können Zündquellen aufgrund einer Funkenbildung durch Aufprall und Reibung auftreten. Dies muss berücksichtigt werden, wenn das SITRANS LR200 in Bereichen installiert ist, die ausdrücklich Betriebsmittel der Gruppe II, Kategorie 1G erfordern.
 • Page 49 RUN Modus und PROGRAMMIER-Modus SITRANS LR200 besitzt 2 Betriebsarten: RUN und PROGRAMMIERUNG. Nach Beenden der Installation und erstem Spannungsanschluss an das SITRANS LR200 startet das System im RUN Modus und erfasst den Materialfüllstand. Der Abstand (in Metern) zum Mate- rialfüllstand wird bezogen auf den Messbereich (Nullpunkt des Prozesses) angezeigt. Dies entspricht der Voreinstellung der Anzeige.
 • Page 50 • Die PROGRAMMIERUNG kann jederzeit aktiviert werden, um Parameterwerte zu ändern und Betriebsbedingungen einzustellen. • Für die Programmierung am Gerät verwenden Sie das Siemens Handprogrammi- ergerät. • Eine Fernprogrammierung können Sie entweder mit einem HART Hand-Communi- cator oder über PC mit SIMATIC PDM durchführen.
 • Page 51 * Werkseinstellung für P069 ist 1954: nach Eingabe und Bestätigung eines neuen Wertes wird dieser zur Vorgabe. Aktivierung des SITRANS LR200 Schalten Sie das Gerät ein. Das SITRANS LR200 startet im RUN Modus. Hinweise: • Halten Sie Infrarotgeräte, wie z. B. Laptops, Mobiltelefone und PDAs, vom SITRANS LR200 fern, um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern.
 • Page 52 öffnet Parameterfelder. Geben Sie den Wert 999 ein. Taste LÖSCHEN gefolgt von ENTER zum Löschen aller Werte und Start des Resets. Auf der LCD erscheint C.ALL. Reset beendet. (Der Reset dauert einige Sekunden.) 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG Seite DE-15...
 • Page 53 Stab + 50 mm PTFE Wert schnell 10 m/Minute Verlängerung Stab + 100 mm PTFE Die Reaktionszeit P003 soll die max. Verlängerung Geschwindigkeit beim Befüllen oder Entleeren (es gilt der größere Wert) leicht übertreffen. Seite DE-16 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG 7ML19985QL83...
 • Page 54 Korrigieren Mess- 0,0000 bis 20,00 bereich Wert Vorein- 19,56 m (siehe stellung Anmerkung unten) Der Vollpunkt kann auf jeden beliebigen Abstand oberhalb des Nullpunkts eingestellt werden. Die voreingestellte Ausblendung beträgt 0,4 m. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – KURZANLEITUNG Seite DE-17...
 • Page 55 P837 und P838 (Durchführen dieser Funktion bei niedrigem Füllstand) Wenn das SITRANS LR200 einen falschen hohen Füllstand anzeigt oder wenn der Messwert zwis- chen einem falschen hohen Wert und dem Ist-Füllstand schwankt, kann die TVT Kennlinie (Time Varying Threshold) mit P838 und P837 in diesem Bereich angehoben werden; der Empfänger kann damit Störgeräusche von internen Antennenreflexionen, Echos des Montagestutzens oder andere...
 • Page 56 για ηλεκτρονική έκδοση ή εκτυπωµένο αντίγραφο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Το ΜILLTRONICS είναι σήµα κατατεθέν της Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Οδηγίες ασφαλείας Οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται προκειµένου να διασφαλίζεται η προσωπική σας ασφάλεια και η ασφάλεια τρίτων καθώς και να προστατεύεται το προϊόν και...
 • Page 57 προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές, περίπτωση κατά την οποία απαιτείται από το χρήστη να διορθώσει τις παρεµβολές µε δικό του κόστος. Το SITRANS LR200 πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε τον τρόπο που περιγράφεται • στο παρόν εγχειρίδιο, διαφορετικά ενδέχεται να διακυβευτεί η ασφάλεια που παρέχει ο...
 • Page 58 Βλέπε Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) στη σελίδα 3 του Παραρτήµατος A, για αριθµό διαγράµµατος 23651611 και Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) στη σελίδα 4 του Παραρτήµατος A, για αριθµό διαγράµµατος 23651621. SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ Σελίδα ΕL-3...
 • Page 59 • Αποφύγετε τη γειτνίαση µε υψηλές τάσεις ή καλώδια µε ρεύµα, επαφές υψηλής τάσης ή ρεύµατος και ελεγκτές ταχύτητας κινητήρων µεταβλητής συχνότητας. • Αποφύγετε τις παρεµβολές στον κώνο εκποµπής από εµπόδια ή από τη διαδροµή πλήρωσης. • Αποφύγετε τις κεντρικές θέσεις στα δοχεία. Σελίδα EL-4 SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 7ML19985QL83...
 • Page 60 • µικρότερο. Οδηγίες τοποθέτησης • Βιδώστε απλώς το SITRANS LR200 στο συνδετήρα διεργασίας και σφίξτε το µε το χέρι σας. • Σε συσκευές υπό πίεση θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε πάστα PTFE (ή άλλη κατάλληλη ουσία στεγανοποίησης σπειρωµάτων) και σφίξτε περαιτέρω το συνδετήρα...
 • Page 61 για συµµόρφωση µε τις • πρότυπες πρακτικές καλωδίωσης οργάνων ή τους ηλεκτρικούς κώδικες. Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας Αν κάποιο καλώδιο περνά µέσα από αγωγό, να χρησιµοποιείτε µόνο κατάλληλου µεγέθους υδατοστεγείς διανοµείς. Σελίδα EL-6 SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 7ML19985QL83...
 • Page 62 • Για τις απαιτήσεις τροφοδοσίας, βλέπε Curve 2 (Flameproof, Increased Safety, Explosion-proof) στη σελίδα 5 του Παραρτήµατος A. • Για τις απαιτήσεις καλωδίωσης, ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισµούς. • Βλέπε επίσης Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές στη σελίδα 10. SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ Σελίδα ΕL-7 7ML19985QL83...
 • Page 63 ή βλέπε Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) στη σελίδα 4 του Παραρτήµατος A, για αριθµό διαγράµµατος 23651621. Ευρώπη: Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισµούς. Αυστραλία: Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισµούς. ∆ιεθνώς: Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισµούς. Σελίδα EL-8 SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 7ML19985QL83...
 • Page 64 εξασφαλίζει ότι η ενδογενώς ασφαλής εγκατάσταση συµµορφώνεται τόσο µε τις απαιτήσεις έγκρισης της συσκευής όσο και µε το σχετικό εθνικό κώδικα πρακτικής. Πώς να επιλέξετε ένα παθητικό φράγµα για το SITRANS LR200 Βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή της ασφάλειας φράγµατος είναι κατάλληλη για τις...
 • Page 65 εφαρµοστέο κώδικα πρακτικής (EN 60079-14 και EN 60079-17 στην Ευρώπη). Η επισκευή του παρόντος εξοπλισµού θα πρέπει να πραγµατοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, σύµφωνα µε τον εφαρµοστέο κώδικα πρακτικής (π.χ. ΕΝ 60079-19 στην Ευρώπη). (συνέχεια στην επόµενη σελίδα) Σελίδα EL-10 SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 7ML19985QL83...
 • Page 66 προσπελάσιµη επιφάνεια του εξοπλισµού. Στην περίπτωση σπανίου ατυχήµατος, ενδέχεται να προκληθεί ανάφλεξη από τους σπινθήρες που εµφανίζονται λόγω πρόσκρουσης ή τριβής. Αυτό λαµβάνεται υπόψη όταν το SITRANS LR200 εγκαθίσταται σε χώρους για τους οποίους απαιτείται ειδικός εξοπλισµός της οµάδας II, κατηγορίας 1G.
 • Page 67 Κλάση III Λειτουργίες RUN και PROGRAM Το SITRANS LR200 έχει 2 τρόπους λειτουργίας: RUN και PROGRAM. Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγκατάστασης και τροφοδοσίας του, το SITRANS LR 200 ξεκινά µε τη λειτουργία RUN και µετρά τη στάθµη υλικού. ∆ίνει την απόσταση (σε...
 • Page 68 του SITRANS LR200 και πατήστε τα πλήκτρα. (Για λεπτοµερείς οδηγίες ανατρέξτε στην επόµενη σελίδα). µέγ. 600 mm (2 ft.) ∆ακτύλιος ασφάλισης που ασφαλίζει µε τρεις ρυθµιζόµενες βίδες Allen των 2 mm SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ Σελίδα ΕL-13 7ML19985QL83...
 • Page 69 * Προεπιλεγµένη ρύθµιση για την P069 είναι η 1954: µετά την εισαγωγή και αποδοχή νέας τιµής, η τιµή αυτή αποτελεί τη νέα προεπιλεγµένη ρύθµιση. Ενεργοποίηση του SITRANS LR200 Τροφοδοτήστε το όργανο µε ρεύµα. Το SITRANS LR200 ξεκινά από τη λειτουργία RUN. Σηµειώσεις: ∆ιατηρείτε...
 • Page 70 και µετά ENTER , για µηδενισµό/ απαλοιφή όλων και για να ξεκινήσει η επαναφορά. Η οθόνη LCD εµφανίζει την ένδειξη C.ALL. Η επαναφορά ολοκληρώθηκε. (Η επαναφορά µπορεί να διαρκέσει µερικά δευτερόλεπτα). SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ Σελίδα ΕL-15 7ML19985QL83...
 • Page 71 10 m/min ραβδοειδής κεραία + Ρυθµίστε την P003 σε ταχύτητα απόκρισης προέκταση PTFE 100 mm µέτρησης λίγο υψηλότερη από το µέγιστο ρυθµό πλήρωσης ή κένωσης (όποιος από τους δύο είναι µεγαλύτερος). Σελίδα EL-16 SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 7ML19985QL83...
 • Page 72 (ανατρέξτε στην τιµή παρακάτω σηµείωση) Το Εύρος κλίµακας µπορεί να ρυθµιστεί σε οποιαδήποτε απόσταση πάνω από τη µηδενική στάθµη (Κενό). Η προεπιλεγµένη τιµή για τη «Νεκρή ζώνη» είναι 0,4 m SITRANS LR200 (HART) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ Σελίδα ΕL-17 7ML19985QL83...
 • Page 73 Χρήση P837 και P838 (εκτελέστε τη λειτουργία αυτή για χαµηλές στάθµες δοχείου) Αν το SITRANS LR200 εµφανίζει εσφαλµένη πλήρη στάθµη ή αν η ένδειξη παρουσιάζει διακυµάνσεις ανάµεσα σε µια εσφαλµένη υψηλή στάθµη και µια σωστή στάθµη, χρησιµοποιήστε τις P838 και P837 µαζί για να αυξήσετε το TVT (Μεταβλητό όριο χρόνου) σε...
 • Page 74 SITRANS LR200 (HART) Este manual contiene indicaciones importantes y condiciones para la utilización del sistema SITRANS LR200. Le recomendamos encarecidamente que obtenga la versión completa del manual de instrucciones para beneficiarse de todas las funciones del dispositivo. Para obtener la versión completa del manual consulte nuestro sitio:...
 • Page 75 El SITRANS LR200 es un transmisor de nivel de 2 hilos: utiliza la tecnología de radar y funciona a una frecuencia de 5,8 GHz (6,3 GHz en EE.UU.). El sistema combina una electrónica conectada a una antena, y la conexión al proceso (roscada).
 • Page 76 2, Anexo A, diagrama n°23650537. Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Wiring Consultar el página 3, Anexo A, diagrama n°23651611 y el Drawing (Intrinsically Safe: CSA) página 4, Anexo A, diagrama n°23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-3...
 • Page 77 • Mantener el cono de emisión lejos de las obstrucciones o aberturas de llenado. • Evite montar el dispositivo en la parte central del tanque. Página ES-4 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QL83...
 • Page 78 El blindaje de 250 mm (10") se emplea con tubos de 250 mm (10") (máximo). Instrucciones de montaje • El sistema SITRANS LR200 se fija mediante la rosca (conexión al proceso). Apriete a mano únicamente. • Utilizar pasta con PTFE o cualquier otro sellador para asegurar una unión hermética de la conexión al proceso en aplicaciones con presión.
 • Page 79 Safety Extra Low Voltage (voltaje de seguridad especialmente bajo). Si se emplean conductos para tender los cables se recomienda utilizar prensaestopas certificados adecuados para garantizar la estanqueidad. Página ES-6 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QL83...
 • Page 80 • Consultar los requisitos de alimentación en la Explosion-proof) página 5, Anexo A. • Efectuar el cableado observando la normativa local. Instrucciones específicas para instalaciones en • Consultar también las entornos peligrosos página 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-7...
 • Page 81 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) o el página 4, Anexo A, diagrama n°23651621. Europa: Observe la normativa local. Australia: Observe la normativa local. Internacional: Observe la normativa local. Página ES-8 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QL83...
 • Page 82 LR 200. • Todas las barreras indicadas a continuación ofrecen compatibilidad HART. Módulos de entrada PLC Fabricante Número de la pieza Siemens Módulo de entrada HART SM331 PCS7 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-9...
 • Page 83 (EN 60079-14 y EN 60079-17 en Europa). La reparación de este aparato deberá realizarse por personal calificado en conformidad con los códigos de práctica aplicables (EN 60079-19 en Europa). (sigue) Página ES-10 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QL83...
 • Page 84 Los incidentes son raros pero los impactos y la fricción pueden causar fuentes de ignición. Es importante tener en cuenta estas condiciones si el sistema SITRANS LR200 se utiliza en ambientes que requieren aparatos del Grupo II, categoría 1G.
 • Page 85 Clase III Modo RUN y Modo PROGRAM El sistema SITRANS LR200 tiene dos modos básicos de funcionamiento: RUN y PROGRAM. Una vez completados los procedimientos de instalación y puesta en marcha, el SITRANS LR 200 arrancará en modo RUN, con el cual se detecta el nivel del producto. Se obtiene la indicación de la distancia entre el punto Vacío (nivel proceso vacío) y el nivel del material, en...
 • Page 86 SITRANS LR200. (Para mayores detalles véase la página siguiente.) máx. 600 mm (2 pies) Anillo de fijación colocado con tres tornillos de presión Allen de 2 mm 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-13...
 • Page 87 * Valor de fábrica para P069 = 1954: el usuario puede sustituir el valor por otro valor numérico (= valor predeterminado). Activación del sistema SITRANS LR200 Conectar la alimentación eléctrica del sistema. El SITRANS LR200 accede directamente al modo RUN. Notas: •...
 • Page 88 Pulsar CLEAR y ENTER , para borrar todos los valores y activar la reinicialización. C.ALL. aparece en la pantalla. Reinicialización efectuada. (La puesta a cero requiere varios segundos.) 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-15...
 • Page 89 + extensión de 100 mm PTFE Ajustar P003 para obtener un tiempo de respuesta un poco más rápido que la máxima velocidad de llenado / vaciado (o el valor más alto). Página ES-16 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QL83...
 • Page 90 19,56 m (ver las notas a definido continuación) Ajustar el Rango de medida libremente (distancia por encima del nivel proceso vacío). Zona muerta predefinida = 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-17...
 • Page 91 Utilizar P837 y P838 (realizar con niveles bajos de material) Si en la pantalla del SITRANS LR200 aparece un nivel 100% incorrecto, o si la lectura varía (nivel alto incorrecto / nivel correcto), utilizar P838 y P837 para levantar la curva TVT (Time...
 • Page 92 SITRANS LR200 (HART) – Mise en service simplifiée Ce manuel décrit les caractéristiques et les fonctions essentielles du SITRANS LR200. Il est recommandé de se reporter à la version complète du manuel d’utilisation pour accéder à l’ensemble des fonctions du système. Le manuel complet est disponible sur la page produit de notre site : https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427.
 • Page 93 Le SITRANS LR200 est un système 2 fils à alimentation par boucle de courant. Avec une fréquence de 5,8 GHz (6,3 GHz en Amérique du Nord), ce radar à impulsions délivre la mesure de niveau en continu.
 • Page 94 2, Annexe A, dessin n° 23650537. Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Wiring Drawing Voir page 3, Annexe A, dessin n° 23651611 et (Intrinsically Safe: CSA) page 4, Annexe A, dessin n° 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-3...
 • Page 95 / contacts pour courant élevé et régulateurs de vitesse à fréquence variable. • Eviter toute interférence du faisceau d’émission avec les obstructions ou les points de remplissage. • Ne pas installer le système au centre du toit d’une cuve. Page FR-4 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QL83...
 • Page 96 250 mm (10") maximum. Instructions pour le montage • Il suffit de visser le SITRANS LR200 sur le raccord process et de serrer manuellement. • En présence de pression dans l’application, appliquer une colle au téflon (ou un produit d’étanchéité équivalent) et assurer un vissage plus serré du raccord process.
 • Page 97 électriques. Safety Extra Low Voltage : tension de sécurité extra-basse. Lorsque le câble est installé sous un tube protecteur, utiliser des bouchons étanches adaptés. Page FR-6 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QL83...
 • Page 98 • La consommation électrique est détaillée dans l'Annexe A, Increased Safety, Explosion-proof) page 5. • Effectuer le câblage selon les restrictions locales. Instructions spécifiques pour l’installation en zone dangereuse • Se reporter aux page 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-7...
 • Page 99 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) page 4, Annexe A, dessin numéro 23651621. Europe : Respecter les prescriptions locales. Australie : Respecter les prescriptions locales. International : Respecter les prescriptions locales. Page FR-8 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QL83...
 • Page 100 • Les barrières indiquées ci-dessous ont été testées et sont compatibles avec le système LR 200. • Ces barrières offrent également la compatibilité HART. Modules d’entrée API Fabricant Numéro de pièce Siemens Module d’entrée SM331 PCS7 HART 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-9...
 • Page 101 Toute réparation de ce système doit être effectuée par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonne pratique applicable (ex. EN 60079-19 pour l’Europe). (cf. page suivante) Page FR-10 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QL83...
 • Page 102 Dans certains cas rares les impacts et les étincelles statiques à l’origine d’une inflammation peuvent se produire. Ces considérations s’appliquent particulièrement à l’utilisation du SITRANS LR200 dans les applications qui requièrent des systèmes de groupe II, catégorie 1G.
 • Page 103 SITRANS LR200 fonctionne sous deux modes : RUN et PROGRAM(mation) Une fois l’installation effectuée, le système SITRANS LR200 commute en mode RUN dès la mise sous tension pour mesurer le niveau de produit. La distance entre la surface du produit et le point de référence Vide (niveau process vide) est affichée, en mètres.
 • Page 104 (Pour plus de détails, se reporter à la page suivante.) 600 mm (2 pieds) max. Bague de blocage serrée via trois vis de pression Allen 2 mm 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-13...
 • Page 105 * La valeur par défaut de P069 est 1954. Cette valeur peut être remplacée par une autre valeur, au choix. Activation du système SITRANS LR200 Mettre le système sous tension. Le SITRANS LR200 démarre en mode RUN. Notes : • Pour garantir le fonctionnement optimal, il est préférable de ne pas utiliser les ordinateurs, téléphones portables et assistants téléphoniques à...
 • Page 106 Appuyer sur CLEAR et ENTER , pour effacer toutes les valeurs et lancer la remise à zéro. C.ALL. est affiché. Remise à zéro effectuée. (Cette opération prend quelques secondes.) 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-15...
 • Page 107 + rallonge PTFE de 100 mm Régler P003 pour obtenir une vitesse de réponse légèrement supérieure à la vitesse de remplissage / vidange maximale (soit la valeur la plus élevée). Page FR-16 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QL83...
 • Page 108 19,56 m (voir note ci- dessous) défaut L’étendue de mesure correspond à un niveau au choix, au dessus du Vide. Le réglage par défaut de la zone morte est de 0,4 m. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-17...
 • Page 109 Utiliser P837 et P838. Le niveau de produit dans la cuve doit être bas. Si le SITRANS LR200 indique un niveau plein erroné, ou si la lecture varie entre un niveau haut erroné et un niveau correct, régler P838 et P837 pour « hausser » la courbe TVT dans la zone correspondante.
 • Page 110 Manuale per l’avvio rapido del sistema SITRANS LR200 (HART) In questo manuale vengono descritte le caratteristiche e le funzioni di base di SITRANS LR200. Per un uso ottimale del prodotto, si consiglia di fare riferimento alla versione dettagliata del manuale. Il manuale completo è...
 • Page 111: Caratteristiche Tecniche

  Il presente apparecchio è stato progettato e prodotto per l'uso in ambienti industriali. L'uso in zone residenziali può causare disturbi alle comunicazioni radiofoniche. SITRANS LR200 è un misuratore di livello continuo a circuito alimentato a due fili, che utilizza una tecnologia radar ad impulsi all’avanguardia a 5,8 GHz (6,3 GHz nell’ A merica del Nord).
 • Page 112 3 dell’ A ppendice A relativa allo schema 23651611 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) e la sezione a pagina 4 dell’ A ppendice A relativa allo schema 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-3...
 • Page 113 • Evitare interferenze al cono di emissione causate da ostruzioni o dal circuito di riempimento. • Evitare l’installazione centrale su serbatoi. Pagina IT-4 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 114 Utilizzare lo schermo da 250 mm (10”) su coni di lunghezza pari a 250 mm (10”) o inferiore. Istruzioni per il montaggio • Avvitare l’unità SITRANS LR200 nell’attacco di collegamento al sistema e stringerla manualmente. • Per le applicazioni a pressione, è necessario utilizzare nastro PTFE (o un altro composto appropriato per sigillare le filettature) e stringere l’attacco di collegamento al sistema in...
 • Page 115 Safety Extra Low Voltage (tensione bassissima di sicurezza). Se il cavo viene inserito in un tubo protettivo, utilizzare solo tenute di dimensioni appropriate e certificate per applicazioni stagne. Pagina IT-6 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 116 5 dell’ A ppendice A. • Per i requisiti di cablaggio, attenersi alle normative locali. Istruzioni specifiche per installazioni in zone a rischio • Vedere inoltre a pagina 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-7...
 • Page 117 4 dell’ A ppendice A relativa allo schema 23651621. Europa: Attenersi alle normative locali. Australia: Attenersi alle normative locali. Internazionale: Attenersi alle normative locali. Pagina IT-8 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 118 LR 200. • Tutti gli isomalmenti elencanti di seguito sono compatibili con HART. Moduli di ingresso PLC Produttore Numero di serie Siemens Modulo di ingresso HART SM331 PCS7 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-9...
 • Page 119 Le riparazioni del presente apparecchio devono essere effettuate da personale specializzato autorizzato in conformità con il codice di procedura applicabile (ad esempio, EN 60079-19 in Europa). (continua alla pagina successiva) Pagina IT-10 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 120 In caso di incidenti rari, è possibile che si verifichino sorgenti di accensione dovute all’impatto e scintille di attrito. Ciò deve essere tenuto in considerazione quando il SITRANS LR200 viene installato in luoghi che richiedono specificamente apparecchiature del gruppo II, categoria 1G.
 • Page 121 RUN e modo PROGRAM SITRANS LR200 dispone di 2 modalità di funzionamento: RUN e PROGRAM. Dopo aver completato le procedure di installazione e aver acceso SITRANS LR200, l'apparecchio si avvia nel modo RUN e rileva il livello del materiale. Viene restituita la distanza (in metri) al livello di riferimento del materiale da Empty (livello di processo vuoto).
 • Page 122 Per istruzioni dettagliate, consultare la pagina successiva. 600 mm (2 ft.) max. Ghiera di bloccaggio fissata da tre viti a esagono incassato da 2 mm 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-13...
 • Page 123 Note: • Tenere lontani i dispositivi a raggi infrarossi, quali laptop, telefoni cellulari e computer palmari, dal sistema SITRANS LR200 onde evitare operazioni involontarie. • Le istruzioni che seguono si riferiscono all’utilizzo del programmatore manuale. • Non utilizzare il programmatore manuale e SIMATIC PDM contemporaneamente, onde evitare problemi di funzionamento.
 • Page 124 Il display a cristalli liquidi visualizza C.ALL. La procedura di azzeramento è completata (il completamento di tale procedura richiede alcuni secondi). 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-15...
 • Page 125 + estensione PTFE da Impostare P003 su una velocità di risposta di 100 mm misurazione leggermente superiore rispetto alla velocità massima di riempimento o svuotamento, indipendentemente dalla grandezza. Pagina IT-16 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 126 19,56 m (vedere la nota Default seguente) Span può essere impostato da qualsiasi distanza al di sopra del livello di vuoto. L’impostazione predefinita della distanza di Blanking è di 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-17...
 • Page 127 Utilizzo di P837 e P838 (funzione da eseguire con livelli di serbatoio ridotti) Se SITRANS LR200 visualizza un livello di pieno errato o se la lettura varia tra un alto livello falso e un livello corretto, utilizzare le funzioni P838 e P837 contemporaneamente per elevare il TVT (Time Varying Threshold) nella propria regione e per de-sensibilizzare il ricevitore da qualsiasi “disturbo di base”...
 • Page 128 SITRANS LR200 (HART) Quick Start Handleiding Deze handleiding beschrijft de belangrijkste kenmerken en functies van de SITRANS LR200. Wij raden u sterk aan de uitgebreide versie van de handleiding aan te schaffen zodat u uw instrument zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. De complete handleiding is beschikbaar op de productpagina op onze website: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427.
 • Page 129 Wanneer dit het geval is zal de gebruiker de interferentie moeten corrigeren voor eigen rekening. • De SITRANS LR200 mag uitsluitend worden gebruikt op de manier zoals beschreven in deze handleiding, anders kan de bescherming die door deze apparatuur wordt geboden in gevaar komen.
 • Page 130 2 van Appendix A, voor tekeningnr. 23650537. Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) op pagina 3 van Appendix A, voor tekeningnr. 23651611 en Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) op pagina 4 van Appendix A, voor tekeningnr. 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-3...
 • Page 131 • Vermijd nabijheid van hoogspanningsbekabeling, contacten met hoge spanningen of stromen en frequentie-omvormers. • Voorkom interferentie naar de zendantenne als gevolg van obstructies in de vulstroom. • Niet midden op tanks plaatsen. Pagina NL-4 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QL83...
 • Page 132 Gebruik de 250 mm (10") afscherming op nozzles met een lengte van 250 mm (10") of minder. Montage-instructies • Schroef de SITRANS LR200 in de procesaansluiting. Handvast aandraaien. • Voor druktoepassingen is het nodig om PTFE-pasta (of een ander schroefdraadafdichtmiddel) te gebruiken en vervolgens de procesaansluiting meer dan handvast aandraaien.
 • Page 133 Safety Extra Low Voltage Wanneer de kabel door een doorvoer wordt gevoerd, gebruik dan uitsluitend wartels van de goede maat die zijn goedgekeurd, voor een waterdichte toepassing. Pagina NL-6 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QL83...
 • Page 134 • Voor voedingsvereisten, zie pagina 5 van Appendix A. • Hanteer de lokale regelgeving voor de bekabelingsvereisten. Instructies speciaal voor installatie in explosiegevaarlijke zones: • Zie ook op pagina 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-7...
 • Page 135 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) of zie op pagina 4 van Appendix A, tekeningnr. 23651621. Europa: Houd de lokale regelgeving aan. Australië: Houd de lokale regelgeving aan. Internationaal: Houd de lokale regelgeving aan. Pagina NL-8 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QL83...
 • Page 136 Selectie van een passieve zenerbarrière voor de SITRANS LR200 Zorg er voor dat de omschrijving van de zenerbarrière geschikt is voor de LR200 Intrinsically Safe (IS) ingangsparameters.
 • Page 137 (EN 60079-14 en EN 60079-17 in Europa). Reparatie van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door voldoende opgeleid personeel, conform de geldende normen (EN 60079-19 en EN in Europa). (vervolg op volgende pagina) Pagina NL-10 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QL83...
 • Page 138 In het geval van zeldzame incidenten, kunnen ontstekingsbronnen als gevolg van impact en frictievonken optreden. Hier moet rekening mee worden gehouden wanneer de Sitrans LR200 wordt geïnstalleerd op locaties waarvoor group II, category 1G apparatuur noodzakelijk is.
 • Page 139 Leeg (Empty) (proces leeg niveau). Dit is de default start display modus. RUN modus display Gebruik de handprogrameereenheid om het display te bedienen. Normaal bedrijf Failsafe bedrijf Pagina NL-12 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QL83...
 • Page 140 Display SITRANS LR200 en druk op de toetsen. (Raadpleeg de volgende pagina voor gedetailleerde max. 600 mm (2 ft.) instructies). Borgring geborgd m.b.v. drie 2 mm inbusborgschroeven 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-13...
 • Page 141 * Fabrieksinstelling voor P069 is 1954: nadat een nieuwe waarde is ingevoerd en geaccepteerd, wordt het de default instelling. Activering SITRANS LR200 Inschakelen van het instrument. SITRANS LR200 start in de RUN modus. Opmerkingen: • Houdt infrarood apparaten, zoals laptops, mobiele telefoons en PDA's uit de buurt van de SITRANS LR200 om ongewenste werking te voorkomen.
 • Page 142 ENTER , om alle parameters te wissen en een reset uit te voeren. Op het LCD verschijnt C.ALL. Reset afgerond. (Het duurt een aantal seconden voordat de reset is afgerond.) 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-15...
 • Page 143 10 m/min staaf + 100 mm PTFE verleng- Stel P003 in op een meetresponsiesnelheid die net even sneller is dan de max. vul- of leegsnelheid (welke maar groter is) Pagina NL-16 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QL83...
 • Page 144 0.0000 ... 20.00 waarde 19,56 m (zie opmerking Default hieronder) Bereik kan worden ingesteld op elke gewenste afstand boven het Leeg niveau. De default instelling voor Blanking is 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-17...
 • Page 145 Gebruik P837 en P838 (voer deze functie uit bij lage tankniveaus) Wanneer de SITRANS LR200 een onjuist max. niveau weergeeft, of wanneer de meetwaarde fluctueert tussen een onjuist hoog niveau en een correct niveau, gebruik dan P838 en P837 samen om de TVT (Time Varying Threshold) in dit gebied te verhogen en om de ontvanger minder gevoelig te maken voor eventuele 'basisruis' die wordt veroorzaakt door interne antennereflecties, nozzle echo's, of andere onjuiste echo's in de tank.
 • Page 146 Manual de Início Rápido do SITRANS LR200 (HART) Este manual realça as características e funções essenciais do SITRANS LR200. Aconselhamos vivamente que obtenha a versão pormenorizada do manual por forma a poder utilizar o seu instrumento no seu completo potencial. O manual completo encontra-se disponível na página de produto do nosso website, em: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427.
 • Page 147 área residencial cause interferências nocivas, pelo que se isto acontecer o utilizador terá que corrigir a interferência às suas próprias custas. • O SITRANS LR200 deve ser utilizado apenas conforme o que está descrito neste manual, caso contrário a protecção fornecida pelo equipamento pode ser comprometida.
 • Page 148 Consultar no na página 3 do Apêndice A, o desenho número Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) 23651611, e no na página 4 do Apêndice A, o desenho número 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-3...
 • Page 149 • Evitar interferências no cone de emissão, provenientes de obstruções ou do percurso de enchimento. • Evitar localizações centrais nos reservatórios. Página PT-4 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 150 Instruções de montagem • Enrosque simplesmente o SITRANS LR200 na ligação de processo e aperte à mão. • Para aplicações de pressão, será necessário utilizar massa de PTFE (ou outro composto vedante de roscas apropriado) e apertar a ligação de processo para além do aperto à...
 • Page 151 Tensão de Segurança Extra Baixa. Se o cabo for encaminhado através de conduta, utilize apenas cubos de tamanho adequado e aprovados para aplicação à prova de água. Página PT-6 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 152 5 do Apêndice A. • Para os requisitos de instalação eléctrica, siga os regulamentos locais. Instruções específicas para instalações em áreas perigosas • Consulte também as página 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-7...
 • Page 153 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) ou consultar no na página 4 do Apêndice A, o desenho número 23651621. Europa: Seguir os regulamentos locais. Austrália: Seguir os regulamentos locais. Internacional: Seguir os regulamentos locais. Página PT-8 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 154 Como seleccionar uma barreira passiva para o SITRANS LR200 Garantir que a descrição da barreira de segurança é adequada para os parâmetros de entrada do LR200 Intrinsecamente Seguro (IS).
 • Page 155 A reparação deste equipamento deverá ser efectuada por pessoal com formação adequada, de acordo com o código de prática aplicável (por exemplo, EN 60079-19 na Europa). (continuação na página seguinte) Página PT-10 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 156 Na eventualidade de raros incidentes, fontes de ignição devidas a faíscas por impactos e fricção, poderão ocorrer. Estes deverão ser tidos em consideração quando o SITRANS LR200 estiver a ser instalado em locais que requerem especificamente equipamento do grupo II, categoria 1G.
 • Page 157 O SITRANS LR200 tem 2 modos de funcionamento: RUN e PROGRAM. Após completar os procedimentos de instalação e ligar a alimentação ao SITRANS LR200, ele arranca em modo RUN e detecta o nível do material. Ele mede então a distância (em metros) ao nível do material, em referência à...
 • Page 158 SITRANS LR200 e prima as teclas. (Para instruções detalhadas, ver página seguinte). máx. 600 mm (2 pés) Anel de freio preso por três parafusos de fixação Allen de 2 mm 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-13...
 • Page 159 * A definição de fábrica para P069 é 1954: após um valor novo ser introduzido e aceite, este torna-se a definição por defeito. Activação do SITRANS LR200 Ligue o instrumento. O SITRANS LR200 arranca em modo RUN. Notas: • Mantenha dispositivos com infra-vermelhos tais como computadores portáteis, telefones celulares, e PDAs, afastados do SITRANS LR200 para impedir funcionamentos inadvertidos.
 • Page 160 Introduza 999. Pressione CLEAR e a seguir ENTER , para Limpar Tudo e iniciar o rearme. O LCD apresenta C.ALL. Rearme completo. (O rearme demora vários segundos a concluir). 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-15...
 • Page 161 + extensão PTFE de 100 mm rápida 10 m/minuto Definir P003 para uma velocidade de resposta da medição mais rápida do que a velocidade máxima de enchimento ou esvaziamento (a que for maior). Página PT-16 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QL83...
 • Page 162 19,56 m (ver nota em defeito baixo) O Span pode ser definido para qualquer distância acima do nível Vazio A definição por defeito para Zona Cega é 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-17...
 • Page 163 Utilização de P837 e P838 (efectuar esta função com níveis de reservatório baixos) Se o SITRANS LR200 apresentar um nível cheio incorrecto, ou se a leitura variar entre um nível elevado falso e um nível correcto, utilize os parâmetros P838 e P837 juntos para elevar o TVT (limiar de variação de tempo) nesta área e para dessensibilizar o receptor de qualquer "ruído...
 • Page 164 SITRANS LR200 (HART) – Pikakäyttöopas Tämä opas kertoo SITRANS LR200:n ominaisuuksista ja toiminnoista. On erittäin suositeltavaa tutustua myös oppaan laajaan versioon, jossa laitteen ominaisuudet on selvitetty yksityiskohtaisesti. Täydellinen opas löytyy vastaavalta tuotesivulta verkkosivuiltamme osoitteesta: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427. Tämän oppaan sisältöä koskevia asioita voi tiedustella osoitteesta: Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
 • Page 165 Laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä. Käyttäjä vastaa itse tällaisten häiriöiden korjaamisesta. • SITRANS LR200 -laitetta saa käyttää ainoastaan tässä oppaassa kuvatulla tavalla, muussa tapauksessa laiteturvallisuus saattaa heikentyä. • Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi teollisuustiloissa. Laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä...
 • Page 166 Katso liite A, sivulla 2, piirustus nro 23650537. Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Wiring Katso liite A, sivulla 3, piirustus nro 23651611, ja liite A, Drawing (Intrinsically Safe: CSA) sivulla 4, piirustus nro 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu SU-3...
 • Page 167 • Asennuspaikan on oltava laitteen kotelon luokituksen ja rakenneaineiden mukainen. Varotoimet • Vältä sijoittamista korkeajännitteisten ja -virtaisten johtojen ja liittimien sekä vaihtuvataajuisten moottorien nopeudenohjainten lähelle. • Vältä esteiden tai täyttöaukon aiheuttamia häiriöitä havaintoalueelle. • Vältä säiliöiden keskeisiä kohtia. Sivu SU-4 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QL83...
 • Page 168 • Käytä 250 mm:n (10") suojaa 250 mm:n (10") pituisissa tai lyhyemmissä suuttimissa. Asennusohjeet • Kiinnitä SITRANS LR200 prosessiliitäntään kiertämällä paikoilleen ja kiristä käsin. • Painesovelluksissa on käytettävä PTFE-nauhaa (tai muuta hyväksyttyä kierretiivistettä) ja prosessiliitäntä on kiristettävä koneellisesti. Suurin vääntömomentti on 40 Nm (30 ft-lbs).
 • Page 169 Käytä suojattuja kierrettyjä parikaapeleja: lankamitta AWG 22 - 14 (0,34 mm - 2,5 mm • Standardien tai sähköasetusten mukaiseen johdotukseen saatetaan tarvita erilliset kaapelit ja johtimet Turvallinen pienoisjännite Jos vedät kaapelin putken kautta, käytä vain hyväksyttyjä ja sopivankokoisia vedenkestäviä keskittimiä. Sivu SU-6 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QL83...
 • Page 170 ATEX II 1/2 G, EEx em ia IIC T4 Eurooppa Curve 2 (Flameproof, Increased Safety, Explosion-proof) • Tehontarve: katso liite A, sivulla • Noudata johdotuksessa aina paikallisia määräyksiä. Räjähdysvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet • Katso myös sivulla 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu SU-7...
 • Page 171 Katso liite A, sivulla 3, piirustus nro 23651611, Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) tai katso liite A, sivulla 4, piirustus nro 23651621. Eurooppa: Noudata paikallisia määräyksiä. Australia: Noudata paikallisia määräyksiä. Kansainvälinen: Noudata paikallisia määräyksiä. Sivu SU-8 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QL83...
 • Page 172 Asentajan vastuulla on varmistaa, että luonnostaan turvallinen asennus on sekä laitteen hyväksyntävaatimusten että asiaa koskevien kansallisten käytännesääntöjen mukainen. Passiivisen suojarajoittimen valinta SITRANS LR200 -laitteeseen Varmista, että suojarajoittimen kuvaus vastaa LR200:n luonnostaan turvallisen asennuksen (IS) tuloparametreja. Määritä suojauksen enimmäisvastus päästä päähän (Re-e) teknisistä tiedoista.
 • Page 173 Tämän laitteen saa asentaa ja tarkistaa vain koulutettu henkilö sovellettavan standardin (Euroopassa EN 60079-14 ja EN 60079-17) mukaisesti. Tämän laitteen saa korjata vain koulutettu henkilö sovellettavan käytännön ja standardin (Euroopassa EN 60079-19) mukaisesti. (jatkuu seuraavalla sivulla) Sivu SU-10 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QL83...
 • Page 174 Laitteen esillä olevalla pinnalla voidaan käyttää alumiinia, magnesiumia, titaania tai zirconiumia. Joissakin harvinaisissa tapauksissa iskut ja kitka voivat aiheuttaa sytyttäviä kipinöitä. Tämä tulee huomioida asennettaessa SITRANS LR200 tiloihin, joissa on käytettävä ryhmän II, luokan 1G laitteita. Laitteen sertifiointi perustuu seuraaviin laitteessa käytettyihin materiaaleihin: Alumiiniseos ANSI A380.0 (alumiinikotelollinen vaihtoehto)
 • Page 175 RUN- ja PROGRAM-tilat SITRANS LR200:ssa on kaksi toimintatilaa: RUN ja PROGRAM. Kun asennusvaihe on valmis ja kytket virran SITRANS LR200:een, se käynnistyy ja asettuu RUN-tilaan ja mittaa aineen korkeustasoa. Se ilmoittaa (metreinä) etäisyyden aineen pinnan tasoon, joka on määritelty suhteessa Tyhjään (prosessin perustasoon). Kyseessä on oletuskäynnistystila.
 • Page 176 Käytä paikalliseen ohjelmointiin Siemens-käsiohjelmointilaitetta. • Etäohjelmointiin voi käyttää joko HART-yhteensopivaa taskutieturia tai SIMATIC PDM -järjestelmällä toimivaa henkilökohtaista tietokonetta. Käsiohjelmointilaite. Käsiohjelmointilaite Voit käyttää SITRANS LR200 -laitetta suoraan suuntaamalla ohjelmointilaitteen SITRANS LR200 - Näyttö laitteen näyttöä kohti ja painamalla painikkeita. (Yksityiskohtaiset ohjeet ovat seuraavalla sivulla).
 • Page 177 SITRANS LR200:n aktivoiminen Kytke laitteeseen virta. SITRANS LR200 käynnistyy RUN-käyttötilassa. Huomautukset: • Pidä infrapunalaitteet, kuten kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja taskutieturit poissa SITRANS LR200 -laitteen läheisyydestä, jottei sen toiminta häiriinny. • Seuraavat ohjeet koskevat käsiohjelmointilaitetta. • Älä käytä käsiohjelmointilaitetta samanaikaisesti SIMATIC PDM -taskutieturin kanssa, jottei laitteen toiminta häiriinny.
 • Page 178 , jolloin laite siirtyy PROGRAM- ohjelmointitilaan. Avaa parametrikentät painamalla DISPLAY Näppäile 999. Paina ensin CLEAR ja sitten ENTER , jolloin kaikki arvot palautuvat oletusarvoiksi. Nestekidenäytössä näkyy C.ALL. Oletusarvojen palautus on valmis. (Arvojen palautus kestää useita sekunteja). 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu SU-15...
 • Page 179 1 m minuutissa nopea 10 m minuutissa Sauva + 100 mm:n PTFE-laajennus Aseta P003-parametrin avulla mittausvastinnopeus sellaiseksi, että se on hieman nopeampi kuin enimmäistäyttönopeus tai enimmäistyhjennysnopeus (sen mukaan kumpi on suurempi). Sivu SU-16 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QL83...
 • Page 180 6. Aseta mittausalue (P007: Ääritaso) Käytä opittua Arvo aikavaihtelukynnystä Alue 0,0000–20,00 Oppiminen Arvo 19,56 m (katso Oletusarvo seuraava huomautus) Ääritasoksi voi määrittää minkä tahansa etäisyyden tyhjää tasoa korkeammalla tasolla. Oletusarvo on 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu SU-17...
 • Page 181 P837- ja P838-parametrien käyttäminen (suorita nämä toimet pinnan ollessa alhaalla) Jos SITRANS LR200 näyttää virheellisesti täyttä pinnankorkeutta tai jos näytettävä mittausarvo vaihtelee virheellisen korkean ja oikean välillä, on parametrit P837 and P838 syytä säätää. Nosta näillä parametreilla kyseisen mittausalueen TVT-arvoa (aikavaihtelukynnys) ja vaimenna vastaanottimen herkkyyttä...
 • Page 182 Tekniska data kan komma att ändras utan föregående varsel. MILLTRONICS är ett registrerat varumärke för Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Riktlinjer för säkerhet Varningsnotiser måste efterlevas för att din personliga och andras säkerhet skall kunna säkerställas samt skydda produkten och ansluten utrustning. Dessa varningsnotiser åtföljs av anvisningar om den säkerhetsnivå...
 • Page 183 åläggas att avhjälpa störningarna på egen bekostnad. • SITRANS LR200 skall endast användas på det sätt som anges i denna manual; i annat fall kan det skydd som utrustningen ger visa sig otillräckligt.
 • Page 184: Table Of Contents

  2 i Bilaga A, för ritning nummer 23650537. Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Wiring Drawing på sida 3 i Bilaga A, för ritning nummer 23651611, och (Intrinsically Safe: CSA) på sida 4 i Bilaga A, för ritning nummer 23651621. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-3...
 • Page 185 • Undvik att ha apparaturen i närheten av högspännings- eller strömledningar, högspännings- eller strömkontakter samt frekvensvarierande motorvarvtalsstyrningar. • Undvik störning på emissionskonen från hinder eller från påfyllningsbanan. • Undvik centrala platser på kärl. Sida SV-4 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 186 Instruktioner för montering • Skruva bara i SITRANS LR200 i processanslutningen och dra åt för hand. • För trycktillämpningar måste man använda PTFE-massa (eller annat lämpligt gängtätningsmedel); dra åt processanslutningen så mycket att det inte går att vrida ur anslutningen för hand.
 • Page 187 Separata kablar och ledningar kan krävas för att uppfylla standardiserad kabeldragningspraxis, eller elbestämmelser. Extra låg spänning för säkerhet Om kabel dras genom kanal, använd endast godkända genomföringar av lämplig storlek för vattentät tillämpning. Sida SV-6 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 188: Atex Ii 1/2 G, Eex Dm Ia Iic T4

  Curve 2 (Flameproof, Increased Safety, Explosion-proof) • För effektbehov se på sida 5 i Bilaga A. • För kabeldragningskrav, följ lokala bestämmelser. Instruktioner gällande installationer i riskzoner • Se även på sida 10. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-7...
 • Page 189: Klass I, Div. 1, Grupperna A, B, C, D Klass Ii, Div. 1, Grupperna E, F, G Klass

  23651611, Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) eller se på sida 4 i Bilaga A, för ritning nummer 23651621. Europa: Följ lokala bestämmelser. Australien: Följ lokala bestämmelser. Internationellt: Följ lokala bestämmelser. Sida SV-8 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 190 Det är installatörens ansvar att säkerställa att installationen med förhöjd säkerhet uppfyller både apparatens godkännandekrav och gällande nationell praxis. Hur man väljer en passiv barriär för SITRANS LR200 Säkerställ att beskrivningen av säkerhetsbarriären lämpar sig för LR200 Intrinsically Safe (IS) inmatningsparametrar.
 • Page 191 (EN 60079-14 och EN 60079-17 i Europa). Reparation av denna utrustning skall utföras av lämpligt utbildad personal i enlighet med tillämpliga delar av arbetspraxis (t.ex. EN 60079-19 inom Europa). (forts. se nästa sida) Sida SV-10 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 192 Eftersom vare sig Aluminum, Magnesium, Titan eller Zirkonium får användas på utrustningens åtkomliga yta. I sällsynta fall kan det hända att tändkällor uppstår genom stöt- och friktionsgnistor. Detta skall tas i beaktande när SITRANS LR200 installeras på platser som där det behövs utrustning av grupp II, kategori 1G.
 • Page 193 RUN-läge och PROGRAM-läge SITRANS LR200 har 2 körsätt: RUN och PROGRAM. Efter avslutad installation och spänningspåslag, startar SITRANS LR200 i RUN och detekterar materialnivån. Den returnerar avståndet (i meter) till materialnivån räknat från Tomt (process tomnivå). Detta är standardstartsättet i displayläge.
 • Page 194 PC som kör SIMATIC PDM. Handprogrammerare Handhållen programmerare För direkt tillträde till SITRANS LR 200, peka med programmeraren mot displayen på SITRANS LR200 och Display tryck på knapparna. (För detaljerade instruktioner, se nästa sida). max. 600 mm (2 ft.)
 • Page 195 * Fabriksinställning för P069 är 1954: efter det att ett nytt värde angivits och accepterats blir detta det nya standardvärdet. Aktivering av SITRANS LR200 Inkoppling av instrumentet på elnätet. SITRANS LR200 startar i RUN -läge. Anmärkningar: • Håll infraröda apparater såsom bärbara datorer, mobiltelefoner och fickdatorer borta från SITRANS LR200 för att förhindra oavsiktliga manövrar.
 • Page 196 Tryck på DISPLAY för att öppna parameterfälten. Ange 999. Tryck på RADERA sedan BEKRÄFTA (ENTER) , för att Radera Alla och utföra återställning. LCD-displayen visar C.ALL. Återställning fullbordad. (Återställning tar flera sekunder att fullborda). 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-15...
 • Page 197 + 50 mm PTFE-förlängning snabb 10 m/minut stav + 100 mm PTFE-förlängning Ställ in P003 till ett mätningssvar för hastighet knappt större än den maximala påfyllnings- eller tömningshastigheten (den som är störst). Sida SV-16 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 198 6. Ställ in mätområde (P007: Vidd) Område 0,0000 till 20,00 Värde 19,56 m (läs anm. Standard nedan) Vidd kan ställas in på varje avstånd ovanför Tom nivå. Standardinställning för Blanking är 0,4 m 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-17...
 • Page 199 Användning av P837 och P838 (kör denna funktion vid låg nivå i tanken) Om SITRANS LR200 visar en felaktig full-tanknivå eller om mätvärdet svävar mellan en falsk- högnivå och en korrekt nivå, använd P838 och P837 tillsammans för att höja TVT-tröskeln (Time Varying Threshold) i detta område och gör mottagaren okänslig för varje form av ‘basbrus’...
 • Page 200 Appendix A: Connection Drawings and Loop Power Curves Wiring Drawing (Explosion Proof: FM/CSA) Reference drawing 23650597 is available from the product page of our website at: Note: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page A-1...
 • Page 201 05 / MAR / 2004 R. CLYSDALE SITRANS LR 200 / PROBE LR T. LITTLE CLASS I, Div. 2 S. NGUYEN CONNECTION DRAWING PETERBOROUGH FOR INTERNAL USE ONLY 23650537 2365053701 1 : 1 Page A-2 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 202 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: FM) Reference drawing 23651611 is available from the product page of our website at: Note: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427. 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page A-3...
 • Page 203 Wiring Drawing (Intrinsically Safe: CSA) Reference drawing 23651621 is available from the product page of our website at: Note: https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=7427. Page A-4 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 204 (17.8v, 300 ohms) ALLOWABLE OPERATING RL=272.7*VL - 4554.1 AREA (16.7v, 0 ohms) 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Loop Voltage-V (Source voltage) Curve 2 (Flameproof, Increased Safety, Explosion-proof) Loop Voltage versus Loop Resistance 7ML19985QL83 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL Page A-5...
 • Page 205 Notes Page A-6 SITRANS LR200 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QL83...
 • Page 206 Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2008 1954Technology Drive, P .O. Box 4225 Subject to change without prior notice Peterborough, ON, Canada K9J 7B1 Rev. 3.1 Tel: (705) 745-2431 Fax: (705) 741-0466 *7ML19985QL83* Email: techpubs.smpi@siemens.com...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: