Download  Print this page

Fieldmann FZR 2025-E User Manual

Electric lawnmower.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FZR 2025 -E

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Summary of Contents for Fieldmann FZR 2025-E

 • Page 1 FZR 2025 -E...
 • Page 2 English ........................................1 - 18 Čeština........................................19 - 34 Slovenština ......................................35 - 50 Magyarul ......................................51 - 66 Polski .........................................67 - 84 FZR 2025-E...
 • Page 3: Table Of Contents

  Table of Contents Electric Lawnmower USER’S MANUAL Thank you for purchasing this rotary electric lawnmower. Before you start using it, please, carefully read this user’s manual and save it for possible future use. TABLE OF CONTENTS 1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS .........................4 Important safety information ..........................4 Packaging ..................................4 User’s Manual ................................4...
 • Page 4: General Safety Instructions

  Following the instructions in the included user's manual is a prerequisite for the proper use of the machine. The user's manual also contains operating, maintenance and repair instructions. The manufacturer takes no responsibility for accidents or damages resulting from not following the instructions in this manual. FZR 2025-E...
 • Page 5: Symbols

  Symbols 2. SYMBOLS Read the manual with the instructions before using this machine. Bystanders must be at a suffi cient distance. Be careful of the sharp blade edges. The blades continue to rotate even after the motor is turned off. Before carrying out maintenance or if the power cord is damaged, disconnect the power plug from the mains.
 • Page 6: Description (fig. 1)

  3. Start button 4. Start lever 5. Nut with quick coupler 6. Bottom part part of the handle 7. Safety grass catcher cover 8. Transport handle 9. Lawnmower chassis 10. Wheels 11. Grass catcher 12. Full grass catcher indicator FZR 2025-E...
 • Page 7: Fundamentals Of Work Safety

  Fundamentals of work safety 4. FUNDAMENTALS OF WORK SAFETY Never use the machine if the power cord is damaged or visibly worn out. In the event that you connect the lawnmower using a damaged power cord to a power source and then touch the place that is uninsulated before the lawnmower is disconnected from the power source, you subject yourself to a risk of injury by electrical shock.
 • Page 8: Before You Start Using The Lawnmower

  OPERATION Only operate the machine during daylight hours or under suffi cient artifi cial lighting. If possible, do not mow wet grass. Make sure that during work you always have fi rm support and a secure stance. FZR 2025-E...
 • Page 9: Maintenance And Storage

  Fundamentals of work safety Do not run when pushing the mower but rather walk at a normal pace. The following general rules apply for work with the lawnmower: When mowing vegetation on a slope, one does not move up and down but always along the contours, i.e. horizontally perpendicular to the incline of the slope.
 • Page 10: Assembly

  Connect the top and bottom part of the handle using the included screws and nuts with quick coupler levers. Figure 3.2 Connect the bottom part of the handle to the lawnmower. Figure 3.3 Attach the power cord to the handle using the plastic clips. Note: The handle is height-adjustable and can be folded down for storage. FZR 2025-E...
 • Page 11: Installing The Grass Catcher, Attaching The Wheel Cover

  Assembly 5.3 INSTALLING THE GRASS CATCHER, ATTACHING THE WHEEL COVER Fig. 4.2 Fig. 4.3 Fig. 4.1 Fig. 4.4 Attach the handle to the top part of the grass catcher using the included screws. Figure 4. 1 Connect the top and bottom part of the grass catcher. Figure 4.2 To seat the grass catcher on to the lawnmower, it is fi...
 • Page 12: Operation

  The length of the power cord should not exceed 30 m. The lawnmower may lose power when a longer power cord is used. 6.3 TURNING THE LAWNMOWER ON/OFF ATTENTION: Do not start the lawnmower when it is standing in a place with tall grass. FZR 2025-E...
 • Page 13: Mowing

  Operation Turning on: Press and hold the safety button. Figure 6, point A. Then pull the starting lever to the handle. Figure 6, point B. Release the safety button. Turning off: Release the starting lever (Figure 6, point B) Fig. 6 ATTENTION: The blade will rotate several seconds after the lawnmower is turned off.
 • Page 14: Technical Specifications

  Weight when empty: 7.25 Kg Noise level according to norm EN ISO 3744 Guaranteed emission level of acoustic power (LWA max) in accordance with the Noise Level Directive 2000/14: LwA MAX 96 dB (A) Vibrations: < 30 m/s² FZR 2025-E...
 • Page 15: Maintenance

  In the event that despite regular maintenance, the machine does not work, please contact our customer service, the potential repair should be carried out by our contractual partner in one of the specialised workshops of the Fieldmann brand. 8.1 BLADE REPLACEMENT For this task, we recommend that you contact an authorised service centre.
 • Page 16 Maintenance Fig. 8.1 Fig. 8.2 FZR 2025-E...
 • Page 17: Declaration Of Conformity

  FAST ČR, a. s. Černokostelecká 2111, 100 00 Prague 10, Czech Republic Tax ID number: CZ26726548 Product/brand: ELECTRIC LAWNMOWER / FIELDMANN Type/model: FZR 2025 E as factory model EAL-21008-5 220–230 V ~ , 50 Hz, 1300 W This product meets the requirement of the directives and regulations below: ES Council Directive No.
 • Page 18: Disposal

  This product meets all the basic requirements of EU directives related to it. Changes in the text, design and technical specifi cations may be made without prior notice and we reserve the right to make such changes. User s manual in the original language. FZR 2025-E...
 • Page 19 Obsah Elektrická zahradní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto zahradní elektrickou rotační sekačku. Než ji začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití. OBSAH 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ......................20 Důležitá...
 • Page 20: VŠeobecnÉ BezpeČnostnÍ PŘedpisy

  Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy. Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu. FZR 2025-E...
 • Page 21: Symboly

  Symboly 2. SYMBOLY Před použitím tohoto stroje si přečtěte příručku s pokyny. Přihlížející osoby musí být v dostatečné vzdálenosti. Dávejte pozor na ostré čepele. Čepele rotují ještě po vypnutí motoru. Před údržbou nebo při poškození kabelu vyndejte zástrčku z hlavního vedení. Mějte ohebný...
 • Page 22: Popis (obr 1)

  Obr. 1 2. Spínací jednotka 3. Spínací tlačítko 4. Spínací páka 5. Matice s rychloupínákem 6. Spodní část madla 7. Bezpečnostní kryt koše 8. Transportní madlo 9. Šasi sekačky 10. Kola 11. Sběrný koš 12. Indikátor stavu zaplnění koše FZR 2025-E...
 • Page 23: ZÁsady BezpeČnosti PrÁce

  Zásady bezpečnosti práce 4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE Zařízení nikdy nepoužívejte v případě, že je poškozený či viditelně opotřebený napájecí kabel. V případě, že sekačku připojíte poškozeným kabelem ke zdroji napětí a poté se dotknete místa, kde je porušená izolace dříve, než bude sekačka od zdroje napětí odpojena, vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.
 • Page 24: Než Začnete Sekačku Používat

  Váš zásah nezpůsobil nerovnováhu. OBSLUHA Zařízení obsluhujte pouze za denního světla či za dostatečného umělého osvětlení. Pokud možno nesekejte mokrou trávu. Dbejte na to, abyste při práci vždy měli pevnou oporu a jistý postoj. FZR 2025-E...
 • Page 25: Údržba A Uskladnění

  Zásady bezpečnosti práce Za sekačkou neběhejte, nýbrž vždy pouze choďte normálním tempem. Pro práci se sekačkou platí následující obecná pravidla: Při sekání porostu ve svahu nepostupujeme směrem nahoru a dolů, ale zásadně po vrstevnicích, tedy vodorovně, kolmo ke sklonu svahu. Při každé...
 • Page 26: SestavenÍ

  Spojte horní a spodní díl madla pomocí přiložených šroubu a matic s pákou rychloupínáku. Obrázek 3.2 Připojte spodní díl madla k sekačce. Obrázek 3.3 Připevněte kabel k madlu pomocí plastových spon. Poznámka: Madlo je výškově nastavitelné a pro účely skladování je možné ho zcela sklopit. FZR 2025-E...
 • Page 27: Instalace Koše, Nasazení Krytů Kol

  Sestavení 5.3 INSTALACE KOŠE, NASAZENÍ KRYTŮ KOL Obr. 4.2 Obr. 4.3 Obr. 4.1 Obr. 4.4 K horní části koše připevněte madlo pomocí přiložených vrutů. Obrázek 4. 1 Spojte horní a spodní část koše. Obrázek 4.2 Pro nasazení koše na sekačku je nutné nejprve zvednou zadní Bezpečnostní kryt koše. Obrázek 4.3 Kolo sekačky nasaďte na osu.
 • Page 28: Provoz

  Délka kabelu by neměla přesáhnout 30 m. Při použití delšího kabelu může sekačka ztrácet výkon. 6.3 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SEKAČKY UPOZORNĚNÍ: Sekačku nespouštějte, stojí-li na místě s vysokou trávou. Zapnutí: Stiskněte a držte bezpečnostní tlačítko. Obrázek 6 bod A. Poté přitáhněme spínací páku k madlu. Obrázek 6 bod B. Uvolněte bezpečnostní tlačítko. FZR 2025-E...
 • Page 29: Sečení

  Provoz Vypnutí: Uvolněte spínací páku (Obrázek 6 bod B) Obr. 6 UPOZORNĚNÍ: Nůž se po vypnutí sekačky několik sekund točí. UPOZORNĚNÍ: Sekačku nevypínejte a nezapínejte v rychlém sledu. 6.4 SEČENÍ UPOZORNĚNÍ: Sekejte trávník jen když je suchý. Sečení vlhké trávy způsobí nežádoucí zanášení sekačky a následný...
 • Page 30: TechnickÉ Údaje

  20/38/56 mm - 3 pozice Objem sběrného koše 30 l Prázdná hmotnost: 7,25 Kg Hlučnost podle normy EN ISO 3744 Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA max) v souladu se směrnicí pro hlučnost 2000/14: LwA MAX 96 dB(A) Vibrace: < 30 m/s² FZR 2025-E...
 • Page 31: ÚdrŽba

  Před každým použitím zařízení proveďte veškeré potřebné opravy a údržbu. V případě, že zařízení i přes pravidelnou údržbu nefunguje, obraťte se na náš zákaznický servis, případná oprava by měla být provedena u našeho smluvního partnera, v některé z odborných dílen značky Fieldmann. 8.1 VÝMĚNA NOŽE Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované...
 • Page 32 Údržba Obr. 8.1 Obr. 8.2 FZR 2025-E...
 • Page 33: ProhlÁŠenÍ O ShodĚ

  FAST ČR, a. s. Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika DIČ: CZ26726548 Produkt/značka: ELEKTRICKÁ ZAHRADNÍ SEKAČKA / FIELDMANN Typ/model: FZR 2025 E jako tovární model EAL-21008-5 220–230 V ~ , 50 Hz, 1300 W Tento produkt splňuje požadavky níže uvedených směrnic a předpisů: Směrnice Rady ES pro strojní...
 • Page 34: Likvidace

  Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. Návod k použití v originálním jazyce. FZR 2025-E...
 • Page 35 Obsah Elektrická záhradná kosačka NÁVOD NA OBSLUHU Ďakujeme vám, že ste si kúpili túto záhradnú elektrickú rotačnú kosačku. Skôr ako ju začnete používať prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia. OBSAH 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ......................36 Dôležité...
 • Page 36: VŠeobecnÉ BezpeČnostnÉ Predpisy

  Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje tiež pokyny na obsluhu, údržbu a opravy. Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom nedodržiavania tohto návodu. FZR 2025-E...
 • Page 37: Symboly

  Symboly 2. SYMBOLY Pred použitím tohto stroja si prečítajte príručku s pokynmi. Prizerajúce sa osoby musia byť v dostatočnej vzdialenosti. Dávajte pozor na ostré čepele. Čepele rotujú ešte po vypnutí motora. Pred údržbou alebo pri poškodení kábla vyberte zástrčku z hlavného vedenia. Majte ohybný...
 • Page 38: Popis (obr. 1)

  Obr. 1 2. Spínacia jednotka 3. Spínacie tlačidlo 4. Spínacia páka 5. Matica s rýchloupínadlom 6. Spodná časť držadla 7. Bezpečnostný kryt koša 8. Transportné držadlo 9. Šasi kosačky 10. Kolesá 11. Zberný kôš 12. Indikátor stavu zaplnenia koša FZR 2025-E...
 • Page 39: ZÁsady BezpeČnosti PrÁce

  Zásady bezpečnosti práce 4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE Zariadenie nikdy nepoužívajte v prípade, že je poškodený či viditeľne opotrebený napájací kábel. V prípade, že kosačku pripojíte poškodeným káblom k zdroju napätia a potom sa dotknete miesta, kde je porušená izolácia skôr, ako sa kosačka od zdroja napätia odpojí, vystavujete sa riziku úrazu elektrickým prúdom.
 • Page 40: Skôr Ako Začnete Kosačku Používať

  či opotrebený diel, ktorý sa na zariadení nevyskytuje iba v jednom exemplári, vymieňajte zakaždým celú skupinu, aby váš zásah nespôsobil nerovnováhu. OBSLUHA Zariadenie obsluhujte iba za denného svetla či za dostatočného umelého osvetlenia. Pokiaľ možno nekoste mokrú trávu. FZR 2025-E...
 • Page 41: Údržba A Uskladnenie

  Zásady bezpečnosti práce Dbajte na to, aby ste pri práci vždy mali pevnú oporu a istý postoj. Za kosačkou nebehajte, ale vždy iba choďte normálnym tempom. Pre prácu s kosačkou platia nasledujúce všeobecné pravidlá: Pri kosení porastu na svahu nepostupujte smerom hore a dole, ale zásadne po vrstevniciach, teda vodorovne, kolmo ku sklonu svahu.
 • Page 42: Zostavenie

  Spojte horný a spodný diel držadla pomocou priložených skrutiek a matíc s pákou rýchloupínadla. Obrázok 3.2 Pripojte spodný diel držadla ku kosačke. Obrázok 3.3 Pripevnite kábel k držadlu pomocou plastových spôn. Poznámka: Držadlo je výškovo nastaviteľné a na účely skladovania je možné ho celkom sklopiť. FZR 2025-E...
 • Page 43: Inštalácia Koša, Nasadenie Krytov Kolies

  Zostavenie 5.3 INŠTALÁCIA KOŠA, NASADENIE KRYTOV KOLIES Obr. 4.2 Obr. 4.3 Obr. 4.1 Obr. 4.4 K hornej časti koša pripevnite držadlo pomocou priložených skrutiek. Obrázok 4. 1 Spojte hornú a spodnú časť koša. Obrázok 4.2 Na nasadenie koša na kosačku je nutné najprv zdvihnúť zadný bezpečnostný kryt koša. Obrázok 4.3 Koleso kosačky nasaďte na os.
 • Page 44: PrevÁdzka

  Dĺžka kábla by nemala presiahnuť 30 m. Pri použití dlhšieho kábla môže kosačka strácať výkon. 6.3 ZAPNUTIE/VYPNUTIE KOSAČKY UPOZORNENIE: Kosačku nespúšťajte, ak stojí na mieste s vysokou trávou. Zapnutie: Stlačte a držte bezpečnostné tlačidlo. Obrázok 6, bod A. Potom pritiahnite spínaciu páku k držadlu. Obrázok 6, bod B. Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo. FZR 2025-E...
 • Page 45: Kosenie

  Prevádzka Vypnutie: Uvoľnite spínaciu páku (Obrázok 6, bod B) Obr. 6 UPOZORNENIE: Nôž sa po vypnutí kosačky niekoľko sekúnd točí. UPOZORNENIE: Kosačku nevypínajte a nezapínajte v rýchlom slede. 6.4 KOSENIE UPOZORNENIE: Koste trávnik len keď je suchý. Kosenie vlhkej trávy spôsobí nežiaduce zanášanie kosačky a následný...
 • Page 46: TechnickÉ Údaje

  20/38/56 mm – 3 pozície Objem zberného koša 30 l Prázdna hmotnosť: 7,25 kg Hlučnosť podľa normy EN ISO 3744 Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA max.) v súlade so smernicou pre hlučnosť 2000/14: LwA MAX. 96 dB(A) Vibrácie: < 30 m/s² FZR 2025-E...
 • Page 47: ÚdrŽba

  V prípade, že zariadenie aj napriek pravidelnej údržbe nefunguje, obráťte sa na náš zákaznícky servis, prípadná oprava by sa mala vykonať u nášho zmluvného partnera, v niektorej z odborných dielní značky Fieldmann. 8.1 VÝMENA NOŽA Na tento účel odporúčame kontaktovať autorizované servisné stredisko.
 • Page 48 Údržba Obr. 8.1 Obr. 8.2 FZR 2025-E...
 • Page 49: VyhlÁsenie O Zhode

  FAST ČR, a. s. Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika DIČ: CZ26726548 Produkt/značka: ELEKTRICKÁ ZÁHRADNÁ KOSAČKA / FIELDMANN Typ/model: FZR 2025 E ako továrenský model EAL-21008-5 220 – 230 V ~ , 50 Hz, 1300 W Tento produkt spĺňa požiadavky nižšie uvedených smerníc a predpisov: Smernica Rady ES pre strojové...
 • Page 50: LikvidÁcia

  Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu. Návod na použitie v originálnom jazyku. FZR 2025-E...
 • Page 51 Tartalom Elektromos kerti fűnyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti elektromos rotációs fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ......................52 Fontos biztonsági fi gyelmeztetések ........................ 52 Csomagolás ................................
 • Page 52: ÁltalÁnos BiztonsÁgi ElŐÍrÁsok

  Megjegyzés: Ha a gépet másik személynek adja át, az útmutatót is adja oda. A használati útmutató utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat is tartalmaz. A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért vagy károkért. FZR 2025-E...
 • Page 53: SzimbÓlumok

  Jelzések 2. JELZÉSEK A gép használata előtt olvassa el az utasításokat tartalmazó kézikönyvet. A környezetben levő embereknek megfelelő távolságban kell lenniük. Vigyázzon az éles késekre. A kések a motor kikapcsolása után is forognak. Karbantartás előtt vagy a vezeték meghibásodása esetén húzza ki a csatlakozódugót. A tápellátást szolgáló...
 • Page 54: LeÍrÁs (1. Ábra)

  1. Felső fogantyú ábra 1 2. Kapcsoló egység 3. Kapcsológomb 4. Kapcsolókar 5. Gyorskioldós anyacsavarok 6. A fogantyú alsó része 7. A kosár biztonsági borítása 8. Fogantyú a szállításhoz 9. A fűnyíró háza 10. Kerekek 11. Gyűjtőkosár 12. Kosártelítettség-jelző FZR 2025-E...
 • Page 55: A BiztonsÁgos MunkavÉgzÉs Alapelvei

  A biztonságos munkavégzés alapelvei 4. A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS ALAPELVEI A készüléket soha ne használja abban az esetben, ha a tápkábel sérült vagy szemmel láthatóan elhasználódott. Abban az esetben, ha a fűnyírót sérült kábellel csatlakoztatja a feszültségforráshoz, majd olyan helyen ér hozzá, ahol a szigetelés sérült, áramütés kockázatának teszi ki magát. Soha ne nyúljon a késekhez, amíg a készülék nincs kihúzva a hálózatból, és a kések nem hagyják abba a forgást.
 • Page 56: Mielőtt A Fűnyírót Használni Kezdi

  Ha olyan sérült vagy elhasználódott alkatrészt akar kicserélni, amelyből több is van a készüléken, midig egyszerre cserélje le az összeset, nehogy a beavatkozásra kiegyensúlyozatlanságot okozzon. KEZELÉS A készüléket csak nappali fénynél vagy megfelelő erősségű mesterséges fény mellett használja. FZR 2025-E...
 • Page 57: Karbantartás és Tárolás

  A biztonságos munkavégzés alapelvei Ha lehet, ne nyírjon nedves füvet. Gondoskodjon róla, hogy munka közben biztos támasza legyen, és stabilan álljon. A fűnyíróval ne fusson, hanem normális tempóban gyalogoljon. A fűnyíróval való munkára az alábbi általános szabályok érvényesek: Ha növényzetet vagy lejtőt nyír, ne felfelé és lefelé...
 • Page 58: ÖsszeszerelÉs

  Szerelje össze a fogantyú alsó és felső részét a mellékelt csavarok és gyorskioldós anyák segítségével. 3.2 ábra Csatlakoztassa a fogantyú alsó részét a fűnyíróhoz. 3.3 ábra A műanyag kapcsok segítségével rögzítse a kábelt a fogantyúhoz. Megjegyzés: A kar magassága állítható, és tárolás céljára teljesen összehajtható. FZR 2025-E...
 • Page 59: A Kosár Felszerelése, és A Kerékfedelek Felerősítése

  Összeszerelés 5.3 A KOSÁR FELSZERELÉSE, ÉS A KERÉKFEDELEK FELERŐSÍTÉSE ábra 4.2. ábra 4.3 ábra 4.1 ábra 4.4 A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a fogantyút a kosár felső részéhez. 4. 1 ábra Illessze össze a kosár felső és alsó részét. 4.2 ábra Ahhoz, hogy a kosarat ráillesszük a fűnyíróra, először fel kell emelni a kosár hátsó...
 • Page 60: ÜzemeltetÉs

  Bizonyosodjon meg róla, hogy elegendő hosszúságú kábel áll rendelkezésre. A kábel hossza ne haéadja meg a 30 métert. Hosszabb kábel használata esetén a fűnyíró veszíthet teljesítményéből. 6.3 A FŰNYÍRÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA FIGYELMEZTETÉS: A fűnyírót ne indítsa be, ha magas fűben áll. FZR 2025-E...
 • Page 61: Vágás

  Üzemeltetés Bekapcsolás: Nyomja meg, és tartsa lenyomva a biztonsági gombot. 6. ábra A pont Ezután húzza a kapcsolókart a fogantyúhoz. 6. ábra B pont Engedje fel a biztonsági gombot. Kikapcsolás: Engedje el a kapcsolókart (6. ábra B pont) ábra 6 FIGYELMEZTETÉS: A kés a fűnyíró...
 • Page 62: MŰszaki Adatok

  20/38/56 mm - 3 állás A gyűjtőkosár térfogata 30 l Üres tömeg: 7,25 kg Zajszint Az EN ISO 3744 szabvány szerint A garantált akusztikai teljesítményszint (max. LWA) összhangban van a 2000/14 zajszintről szóló irányelvvel: LwA MAX 96 dB(A) Vibráció: < 30 m/s² FZR 2025-E...
 • Page 63: KarbantartÁs

  A készülék minden használata előtt végezzen el minden szükséges javítást és karbantartást. Amennyiben a készülék a rendszeres karbantartás ellenére nem működik, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, az esetleges javítást szerződéses partnerünk, a Fieldmann egyik műhelyében kell elvégezni. 8.1 A KÉS KICSERÉLÉSE Javasoljuk, hogy ehhez lépjen kapcsolatba a szakszervizzel Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
 • Page 64 Karbantartás ábra 8.1 ábra 8.2. FZR 2025-E...
 • Page 65: MegfelelŐsÉgi Nyilatkozat

  FAST ČR, a. s. Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság Adóazonosító: CZ26726548 Termék/márka: ELEKTROMOS KERTI FŰNYÍRÓ / FIELDMANN Típus/modell: FZR 2025 E, mint EAL-21008-5 gyári modell 220-230 V ~ , 50 Hz, 1300 W Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek: Az EK Tanácsának gépi berendezésekre vonatkozó...
 • Page 66: MegsemmisÍtÉs

  önkormányzati hivatal illetékes osztályához. Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit. Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva. Használati útmutató az eredeti nyelven. FZR 2025-E...
 • Page 67 Spis treści Elektryczna kosiarka ogrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakupienie tej ogrodowej elektrycznej kosiarki rotacyjnej. Zanim zaczniesz z niej korzystać, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ......................68 Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ..................68 Opakowanie ................................
 • Page 68: OgÓlne Zasady BezpieczeŃstwa

  Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją wraz z instrukcją. Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi stanowi przesłankę do prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. FZR 2025-E...
 • Page 69: Symbole

  Symbole 2. SYMBOLE Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi jego obsługi. Osoby towarzyszące powinny znajdować się w dostatecznej odległości. Zachowaj ostrożność podczas pracy z ostrzami. Ostrza obracają się również po wyłączeniu silnika. Przed rozpoczęciem konserwacji lub w przypadku uszkodzenia kabla wyjmij wtyczkę...
 • Page 70: Opis (obr 1)

  Rys. 1 2. Jednostka zapłonu 3. Przycisk zapłonu 4. Dźwignia uruchamiająca 5. Nakrętka szybkomocująca 6. Spodnia część uchwytu 7. Pokrywa zabezpieczająca kosza 8. Uchwyt do transportu 9. Obudowa kosiarki 10. Koła 11. Kosz zbiorczy 12. Kontrolka poziomu zapełnienia kosza FZR 2025-E...
 • Page 71: Zasady Bezpiecznej Pracy

  Zasady bezpiecznej pracy 4. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub w sposób widoczny zużyty. Jeśli podłączysz kosiarkę z uszkodzonym kablem do źródła napięcia, a następnie dotkniesz miejsca, na którym izolacja jest uszkodzona, przed odłączeniem kosiarki od źródła napięcia, narażasz się na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 • Page 72: Zanim Zaczniesz Korzystać Z Kosiarki

  UWAGA! Przed każdym użyciem urządzenia sprawdź, czy nie jest uszkodzony lub nadmiernie zużyty nóż tnący, czop i jego mocowanie oraz cała konstrukcja kosiarki. Jeśli chcesz wymienić uszkodzoną lub zużytą część, która nie występuje w urządzeniu w jednym egzemplarzu, wymień zawsze cały komplet, aby wymiana nie spowodowała utraty równowagi. FZR 2025-E...
 • Page 73: Obsługa

  Zasady bezpiecznej pracy OBSŁUGA Obsługuj urządzenie wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dostatecznie silnym sztucznym oświetleniu. O ile to możliwe, nie koś mokrej trawy. Zadbaj o to, aby podczas pracy mieć stabilną postawę i mocne wsparcie. Nie biegaj za kosiarką, ale zawsze chodź w normalnym tempie. Podczas pracy z kosiarką...
 • Page 74: MontaŻ

  Połącz górną i dolną część uchwytu przy pomocy dołączonych śrub i nakrętek z głowicą rozetową. Rysunek Podłącz dolną część uchwytu do kosiarki. Rysunek 3.3 Przymocuj kabel do uchwytu przy pomocy plastikowych klamer. Uwaga: Wysokość uchwytu jest regulowana i w celu przechowywania można go całkowicie opuścić. FZR 2025-E...
 • Page 75: Instalacja Kosza, Założenie Pokrywy Kół

  Montaż 5.3 INSTALACJA KOSZA, ZAŁOŻENIE POKRYWY KÓŁ Rys. 4.2 Rys. 4.3 Rys. 4.1 Rys. 4.4 Do górnej części kosza przymocuj uchwyt przy pomocy załączonych wkrętów. Rysunek 4. 1 Połącz górną i dolną część kosza. Rysunek 4.2 Aby założyć kosz na kosiarkę, należy najpierw podnieść tylną pokrywę zabezpieczającą kosza. Rysunek 4.3 Załóż...
 • Page 76: UŻytkowanie

  Długość kabla nie powinna przekraczać 30 m. Przy użyciu dłuższego kabla kosiarka może tracić moc. 6.3 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE KOSIARKI UWAGA: Nie włączaj kosiarki, jeśli stoi w wysokiej trawie. Włączenie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk bezpieczeństwa. Rysunek 6 punkt A. Następnie przyciągnij dźwignię uruchamiającą do uchwytu. Rysunek 6 punkt B. Zwolnij przycisk zabezpieczający. FZR 2025-E...
 • Page 77: Koszenie

  Eksploatacja Wyłączenie: Zwolnij dźwignię uruchamiającą (Rysunek 6 punkt B) Rys. 6 UWAGA: Po wyłączeniu kosiarki nóż obraca się jeszcze przez kilka sekund. UWAGA: Nie wyłączaj i nie włączaj kosiarki szybko po sobie. 6.4 KOSZENIE UWAGA: Koś trawnik tylko wówczas, gdy jest suchy. Koszenie wilgotnej trawy spowoduje niepożądane zanieczyszczenie kosiarki oraz spadek mocy i gorsze zbieranie skoszonej trawy.
 • Page 78: Dane Techniczne

  20/38/56 mm - 3 pozycje Pojemność kosza zbiorczego 30 l Ciężar pustego urządzenia 7,25 Kg Głośność wg normy EN ISO 3744 Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA max) zgodnie z dyrektywą dotyczącą głośności 2000/14: LwA MAX 96 dB(A) Wibracje < 30 m/s² FZR 2025-E...
 • Page 79: Konserwacja

  Jeśli pomimo regularnej konserwacji urządzenie nie działa, zwróć się o pomoc do naszego serwisu, ewentualna naprawa powinna zostać wykonana przez naszego partnera umownego w jednym z wyspecjalizowanych warsztatów marki Fieldmann. 8.1 WYMIANA NOŻA W celu wymiany fi ltru powietrza zalecamy skontaktowanie z autoryzowanym serwisem.
 • Page 80 Konserwacja Rys. 8.1 Rys. 8.2 FZR 2025-E...
 • Page 81: Deklaracja ZgodnoŚci

  FAST ČR, a. s. Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska DIČ (NIP) : CZ26726548 Produkt/marka: ELEKTRYCZNA KOSIARKA OGRODOWA / FIELDMANN Typ/model: FZR 2025 E jako model fabryczny EAL-21008-5 220–230 V ~ , 50 Hz, 1300 W Produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw i przepisów: Dyrektywa Rady w sprawie maszyn 2006/42/WE Dyrektywa WE odnosząca się...
 • Page 82: Likwidacja

  Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia. Instrukcja użycia w języku oryginalnym. FZR 2025-E...
 • Page 83 ELEKTRYCZNA KOSIARKA OGRODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: