Delta SI 5000 Operation And Installation Manual

Solar inverter
Hide thumbs Also See for SI 5000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Solar Inverter SI 5000
Návod k obsluze (1-32)
Operation and installation manual (33-64)

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Delta SI 5000

 • Page 1 Solar Inverter SI 5000 Návod k obsluze (1-32) Operation and installation manual (33-64)
 • Page 3: Table Of Contents

  Obsah Rozsah dodávky Obecné / bezpečnostní pokyny Úvod Systém 4.1 Vyhodnocování dat a komunikace 4.2 Technická konstrukce solárního invertoru 4.3 Přehled jednotky Instalace Montáž jednotky 6.1 Místo instalace 6.2 Minimální požadavky 6.3 Údržba 6.4 Montáž 6.5 Okolní teplota 6.6 Síťová přípojka 6.7 Připojení fotovoltaických modulů 6.7.1 Pracovní rozsah solárního invertoru 6.7.2 Stupeň účinnosti 6.8 Přípojka rozhraní RS485 (EIA485) 6.9 Elektrické připojení a uvedení do provozu 6.10 Provozní a poruchová hlášení LED Koncepce obsluhy 7.1 Displej 7.2 Navigace na displeji...
 • Page 4: Rozsah Dodávky

  Dodržujte bezpečnostní předpisy (VDE, VDEW, Profesní sdružení jemné mechaniky a elektrotech- niky, technické podmínky připojení EVU). Pečlivá manipulace s Vaším výrobkem pomáhá dlou- hodobě udržovat jeho trvalou kvalitu a spolehlivost. Ty jsou zásadními předpoklady pro vynikající efektivitu produkce. Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny: • Během provozu jsou určité části elektrických zařízení pod nebezpečným napětím. • Neodborná manipulace může mít za následek zranění a věcné škody! • Dodržujte předpisy pro instalaci. • Práce, spojené s instalací a uváděním do provozu mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci v elektrice. • Opravy zařízení může provádět pouze výrobce. • Dodržujte prosím všechny body návodu k obsluze! • Před prováděním prací, odpojte jednotku od sítě a fotovoltaických modulů. • Při chodu na vysoký výkon a vysoké okolní teplotě může být povrch tělesa horký. • Je nutné zajistit dostatečné chlazení jednotky. • Vzhledem k vysoké hmotnosti > 18 kg by měl být solární invertor zvedán minimálně dvěma oso bami • Mějte na zřeteli, že v jednotce vzniká zvýšený svodový proud. Je nutný provoz s připojeným ochranným vodičem. Mějte prosím na zřeteli, že jednotka nesmí být za žádných okolností otevírá- na, protože jinak zanikne záruka! Poté, co jste odpojili jednotku od sítě a fotovoltaických modulů, vyskytuje se v jednotce po dobu minimálně 5 minut nebezpečné napětí! © Copyright – Delta Energy Systems (Germany) GmbH – Všechna práva vyhrazena. Tento návod je přiložen k našim výrobkům a je určen pro použití koncovým uživatelem. Technické pokyny a ilustrace, uvedené v tomto návodu, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být bez předchozího písemného povolení servisních inženýrů firmy Delta Energy Systems ani zcela, ani částečně rozmnožovány. Koncový uživatel nesmí zde uve- dené informace předávat třetím osobám nebo používat tento návod pro jiné účely, než pro zajištění řádného používání výrobků. Všechny informace a specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení.
 • Page 5: Úvod

  Úvod V této jednotce jste získali vysoce kvalitní solární invertor pro připojení fotovoltaických zařízení na síť. Tento solární invertor se vyznačuje pokrokovým designem a nejmodernější vysokofrekvenční technikou, která umožňuje ten nejvyšší stupeň účinnosti. Tato jednotka sériově obsahuje prvky pro monitorování, jako je ENS, displej a rozhraní RS485 (EIA485). Tento invertor lze používat ve vnitřních a vnějších prostorách. Splňuje požadavky směrnic VDEW (Asociace německých elektráren) pro paralelní provoz zařízení pro výrobu energie v síti nízkého napětí regionálních distributorů elektřiny. Funkce ENS (samočinné odpojovací zařízení pro vlastní výrobu energie) rozhoduje o dodržování předpisů DIN VDE 0126-1-1 a dodržování směrnice o nízkém napětí. To je deklarováno znakem GS-Innova a značkou CE (viz strana 28, část 12). V následujícím technickém popisu jsou pracovníkům pro instalaci a uživatelům vysvětlovány přes- né funkce, které jsou potřebné pro instalaci, uvedení do provozu a ovládání solárních inventorů. Systém Podíl obnovitelných energií na celkové spotřebě energií celosvětově každoročně vzroste o cca 25%. Důvodem tohoto nárůstu je především trvale se zvyšující poptávka po elektrickém proudu, rostoucí zájem o technologie, šetrné k životnímu prostředí a vzrůstající náklady na neobnovitelné...
 • Page 6: Vyhodnocování Dat A Komunikace

  4.1 Vyhodnocování dat a komunikace Integrované zobrazení, úprava a komunikace dat zařízení umožňuje jednoduchou obsluhu solár- ního invertoru. Monitorování provozního stavu a hlášení provozních poruch lze provádět prostřed- nictvím displeje jednotky. Datová rozhraní umožňují stahování dat, která mohou být počítačovým systémem vyhodnocována a tak je zaručena kontinuální evidence provozních dat. Tuto funkci lze optimálně zajistit nabízeným příslušenstvím (na př. WEB`log) a tak je zajištěno úplné a kompletní monitorování solárního invertoru. Načítání dat za pomoci integrovaného rozhraní a displeje je možné pouze v solárním provozu. 4.2 Technická konstrukce solárního invertoru Oddělení potenciálu solárního invertoru od sítě se dosahuje vysokofrekvenčním měničem s inte- grovaným transformátorem. Přitom je fotovoltaické napětí nastaveno tak, aby bylo dosaženo maxi- málního výstupního výkonu fotovoltaických modulů také při různých intenzitách ozáření a teplotách (MPP tracking). MPP rozsah solárního invertoru je 150 V až 450 V. To umožňuje použití fotovoltaických modulů různých výrobců. V každém případě je nutno mít na zřeteli, že maximální napětí naprázdno nesmí v žádném případě překročit hodnotu 540 V. Mějte prosím na zřeteli, že maximální napětí naprázdno vzniká při nejnižších očekávaných teplotách. Bližší údaje k závislostech na teplotách naleznete v datovém listu fotovoltaických modulů. Vlastní potřeba energie jednotky je omezena na minimum. Vysoce kvalitní tělo z hliníku vykazuje druh krytí IP65 (chráněno proti stříkající vodě a prachotěsné) a je proti působení vlivu počasí chráněno úpravou povrchu. Chladící profil je koncipován tak, aby byl provoz solárního invertoru možný při teplotách prostředí od -25°C do +60°C. Pro odvod ztrátového výkonu, který vzniká při konverzi napětí, slouží chladící profil. Interní regulace teploty chrání jednotku před příliš vysokými vnitřními teplotami. Při vysokých te- plotách okolí se omezí maximálně přenositelný výkon (viz diagram pod bodem 6.5). Solární invertor je řízen mikroprocesory, které zajišťují také komunikaci rozhraní a zobrazení hodnot a hlášení na displeji.
 • Page 7: Přehled Jednotky

  4.3 Přehled jednotky (1) Přípojky pro fotovoltaické moduly (2) Síťová přípojka (3) Přípojka rozhraní RS485 (EIA485) (4) Displej stavu a pole tlačítek obsluhy (5) 3 světelné diody pro zobrazení provozního stavu...
 • Page 8: Instalace

  Instalace Instalaci solárního invertoru smějí provádět výhradně odborní pracovníci, s kvalifikací v oboru elek- triky! Je nutno dodržovat předepsané bezpečnostní předpisy, technické podmínky pro připojení (TAB 2000) a předpisy VDE. Pro měření energie musí být mezi bodem napájení sítě a solárním invertorem umístěn elektroměr (podle směrnice VDEW „Zařízení pro výrobu energie v síti nízkého napětí“). V německé verzi je zásluhou integrovaného ENS splněna funkce předepsaného spojovacího spínače podle směrnice VDEW. V případě, že ENS není k dispozici, musí být provedena opatření podle výše uvedené směrnice pro odpojení od sítě. Pozor: Zkratový proud se zvyšuje v bodě předávání do veřejné energetické sítě o jmenovitý proud připojeného solárního invertoru. Montáž jednotky 6.1 Místo instalace • Instalujte jednotku na nehořlavém podkladě. • Zabraňte montáži na rezonující tělesa (lehké příčky atd.). • Montáž je možná jak ve vnitřním, tak v chráněném vnějším prostoru. • Zvýšená teplota okolí může snižovat efektivitu fotovoltaického zařízení. • Může docházet k nízké hlučnosti (zabraňte instalaci v obytném sektoru). • Dbejte na čitelnost LED a displeje (úhel čtení / montážní výška).
 • Page 9: Údržba

  6.3 Údržba Během celkové doby provozu dbejte na to, aby nebyl solární invertor zakrytý. Kromě toho musíte v pravidelných intervalech zbavovat těleso prachu a nečistot. V zařízení nejsou žádné komponenty, které je nutno udržovat a těleso nesmí být za žádných okolností otevíráno. 6.4 Montáž Pro bezproblémovou instalaci solárního invertoru použijte dodanou montážní desku. Upevnění na stěně by mělo být provedeno vhodnými šrouby. Namontujte nástěnný držák tak, aby bylo později nutno solární invertor pouze zavěsit. Pak je nutno jednotku pevně přitáhnout. Návod k montáži Pro správné uchycení nástěnného držáku upevněte montážní desku příslušnými šrouby (max. Ø 6mm) nejméně ve čtyřech z osmi otvorů. Pro označení pozic pro vrtání otvorů můžete použít nástěnný držák jako šablonu. Vzhledem ke hmotnosti solárního invertoru 32 kg jej musí z kartonu vyjímat nejméně 2 osoby. Do nástěnného držáku by měly solární invertor zavěšovat minimálně dvě osoby. Pro zajištění zařízení utáhněte dodané upevňovací matky a podložky na svorníku se závi- tem. Překontrolujte pevnou polohu solárního invertoru. N á s t ě n n ý držák Svorník se závitem pro Svorník se zabezpečení závitem pro zařízení 319.5 zabezpečení zařízení 410 ± 0.5...
 • Page 10: Okolní Teplota

  6.5 Okolní teplota Solární invertor lze provozovat při okolní teplotě od -25°C do +60°C. Následující diagram ukazuje automatický pokles výkonu solárního invertoru v závislosti na okolní teplotě. Zařízení by mělo být nainstalováno na dobře větraném, chladném a suchém místě. 5000 W bez ventilátoru 5 0 0 0 W s ventilátorem 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Okolní teplota (°C ) 6.6 Síťová přípojka Síť (AC Output) se připojí AC zástrčkou Phoenix VARIOCON. Na šroubových svorkách zástrčky naleznete správné osazení. Solární invertor musí být na síť připojen vodičem o třech žilách (L1, N, PE). Připojený AC vodič musí být před uvolněním, respektive před montáží AC zástrčky zbaven napětí. Připojení na AC zástrčce AC Phoenix VARIOCON musí být provedeno flexibilním vodičem s průře- zem minimálně 4,0 mm² až maximálně 6,0 mm². Přípojka Význam Barva vodiče fáze černá nebo hnědá neobsazeno nulový vodič...
 • Page 11: Připojení Fotovoltaických Modulů

  Před každou jednotku musí být na vodiči L1 zapojen pojistkový automat se jmenovitým proudem 32A a vypínací charakteristikou typu B. Kromě toho je nutno respektovat selektivitu pojistného prv- ku, který je zapojen před tímto automatem. Uzemnění solárního invertoru musí být provedeno PE vodičem AC zástrčky. K tomu je nutno připo- jit PE vodič na k tomu určenou svorku. Pokud chcete při jedné instalaci spojit více měničů, postu- pujte podle informací z výkresu v příloze. Dodržujte prosím také délku a průřez vodičů, protože jejich vlivem může docházet k nežádoucímu nárůstu teploty a výkonovým ztrátám. Dodržujte prosím také délku a průřez vodičů, protože jejich vlivem může docházet k nežádoucímu nárůstu teploty a výkonovým ztrátám. 6.7 Připojení fotovoltaických modulů Před připojením fotovoltaického zařízení je nutno překontrolovat správnou polaritu fotovoltaické- ho napětí na zástrčkách Tyco. Zástrčky jsou označeny červeně (+) a modře (-) a jsou kódovány. Připojení fotovoltaických modulů se provádí zástrčkou Tyco Solarlok, přičemž se minusový pól na- lézá v horní a plusový pól na dolní řadě zástrček jednotky. Zástrčky nelze vzhledem ke kódování chybně zastrčit. Vždy prosím dbejte na to, • aby se nikdo v žádném případě nedotýkal pólů solárního invertoru, protože mezi póly může vzni- kat životu nebezpečný potenciál. • aby fotovoltaické moduly nebyly za žádných okolností odpojovány od solárního intertoru pod napětím. Pokud je nutné provést odpojení, vypněte prosím nejprve síť, aby solární invertor nemohl již absorbovat žádný výkon. Poté rozpojte předřazený DC jistič. Solární invertor je vybaven zástrčkovým systémem firmy Tyco. Maximální vstupní napětí solárního invertoru je 540 V. Maximální proudové zatížení jednotlivé zástrčky Tyco je 25 A. Na to je nutno dbát obzvláště pro maximální proud 36,6 A. Vstupní proud je nutno případně rozdělit na několik vstupních konektorů Tyco. Jednotka má na straně DC monitorování izolace a uzemnění. Opce lze nastavit v setup menu „6. S -> Solar ISO / GND“ (viz strana 19, část 7.3.7). Monitorování izolace má dva módy: • ISO-ON-Error (solární invertor bude při závadě na izolaci odpojen od sítě) • ISO-ON-Warning (solární invertor ukazuje závadu, nebude však přesto odpojen od sítě).
 • Page 12: Pracovní Rozsah Solárního Invertoru

  Alternativně lze monitorování izolace a uzemnění odpojit: • ISO / GND OFF. Průřez Průřez Průřez Proti- Protikonektor Tyco kabelu kabelu kabelu Protikonektor konektor kódovaný objedn. 2,5 mm 4,0 mm 6,0 mm kódovaný plus polarita mínus číslo (AWG 14) (AWG 12) (AWG 10) • • Plus 1394462-1 konektor •...
 • Page 13: Stupeň Účinnosti

  6.7.2 Stupeň účinnosti Nejlepší stupeň účinnosti solárního invertoru je dosahován při vstupních napětích > 250 V. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Výstupní výkon (W ) DC 150V DC 250V DC 350V DC 450V 6.8 Přípojka rozhraní RS485 (EIA485) Nepoužitá rozhraní musí být vždy uzavřena. Při použití jednoho nebo obou rozhraní je nutno použí- vat pouze protikus, vhodný ke konektoru rozhraní. Dodavatel protikonektorů je firma HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D - 32381 Minden; www.harting.com) Označení objednávky: 09 45 145 1510 Cable Manager Blue IP67 Push-Pull Data Plug 09 45 145 1500 Cable Manager Blue IP67 Push-Pull Data Plug Odporová zátěž RS485 (EIA485) 230 V – vnitřní obvod RS485 (EIA485) –...
 • Page 14 Osazení přípojek RS485 (EIA485) Not used Not used Not used GND (RS485) TERM (RS485) RX_B (RS485) TX_A (RS485) Not used Top View Při sériovém zapojení několika zařízení při celkové dílce datového vedení ode 2 metrů jsou pro připojení rozhraní RS485 (EIA485) následující možnosti: Not used TX_A Pin 7...
 • Page 15: Elektrické Připojení A Uvedení Do Provozu

  Regulátor Komuni- síťového kace proudu Řízení provozu a systému String A MPP- Izolace Veřejná síť regulátor String B Booster String C String D Solární invertor 6.9 Elektrické připojení a uvedení do provozu Při dodávce je solární invertor ve funkčním stavu. Elektrické připojení tohoto solárního konvertoru se provádí kontakty zástrčky, které jsou umístěny na tělese. Jednotka nesmí být v žádném případě otevírána!
 • Page 16: Provozní A Poruchová Hlášení Led

  Při elektrickém připojování jednotky musí být dodržen následující postup: 1. DC přípojka: Nejprve spojte strings fotovoltaických modulů s DC odpojovačem (není součástí dodávky). 2. DC odpojovač spojte se solárním invertorem (dodržujte polaritu). 3. AC přípojka: Potom připojte AC zástrčku na solární invertor a potom do sítě. 4. Před zapnutím zkontrolujte ještě jednou přívody a upevnění. 5. Zapněte DC odpojovací spínač. 6. Zapněte síťový jistič vedení. 7. Jednotka nyní při dostatečném fotovoltaickém napětí (UPV > 170 V) přechází do módu start up. 8. Při nové instalaci je nutno nastavit čas a datum v podmenu S (Setup) (viz strana 19, část 7.3.7). Všechny neobsazené zástrčky a přípojky musí být uzavřeny dodanými záslep- kami. 6.10 Provozní a poruchová hlášení LED Na čelní straně jsou umístěny 3 světelné diody (LEDs), které zobrazují provozní stav solárního invertoru: • LED (A), zelená: „Operation“ ukazuje provoz- ní stav. Operation • LED (B), červená: „Earth Fault“ ukazuje záva- du izolačního odporu nebo závadu uzemnění Earth Fault (B) fotovoltaiky (GND) na straně DC. Failure • LED (C), žlutá: „Failure“ ukazuje výskyt inter- ních nebo externích závad a přerušení provo- zu s napájením do sítě. Stav LED Provozní stav Vysvětlení...
 • Page 17: Koncepce Obsluhy

  Stav LED Provozní stav Vysvětlení zelená: <vyp> Interní nebo externí porucha červená: <zap/vyp> Porucha jednotky. (Napájení přerušeno). žlutá: <zap/vyp> Viz hlášení na displeji! zelená: <zap/ bliká> Izolační odpor mezi PV(-) a / nebo PV(+) je menší, červená: <zap Uzemnění. než 550 kOhm. žlutá: <vyp> zelená: <vyp> Solární inventor není připojen na síť. Obecný chybový červená: <zap/vyp> Jednotka nedodává do sítě žádné napětí. stav. žlutá: <zap> Viz hlášení na displeji! zelená: <zap/vyp> Solární inventor může být dále provozován. červená: <zap/vyp> Varovné hlášení. Viz hlášení na displeji! žlutá: <bliká> Koncepce obsluhy 7.1 Displej Solární invertor je dodáván v provozuschopném stavu. Uživatel proto nemusí provádět žádná před- nastavení. Displej zařízení ukazuje různé informace. Vstupní tlačítka slouží pro nastavení jednotky a pro vyvo- lání informací. Zobrazená naměřená data mohou mít toleranci až 5%. Tlačítko (A), ESC: K přechodu z bodů menu do hlavního menu a pro vý- stup z každého podmenu.
 • Page 18: Hlavní Menu

  7.3 Hlavní menu Hlavní menu tvoří 7 bodů menu, které jsou opět rozděleny do podmenu: • Menu N (Now) • Menu D (Day) • Menu W (Week) • Menu M (Month) • Menu Y (Year) • Menu T (Total) • Menu S (Setup) Ovládání bodů menu: Hlavní menu můžete procházet stiskem tlačítek výběru. Pro výběr podmenu stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko ESC. ENTER 1. Menu - N Sub Menu Now (act. Data) 2. Menu - D Sub Menu Day Statistic 3. Menu - W Sub Menu Week Statistic 4. Menu - M Sub Menu Month-Statistic 5.
 • Page 19: Podmenu N (Now)

  7.3.1 Podmenu N (Now) Tento bod menu ukazuje momentální hodnoty. ENTER 1. Menu - N Now (act. Data) 1. N -> AC-Power Zobrazení aktuálního xxxx W výstupního výkonu Zobrazení aktuálního 2. N -> AC-Voltage výstupního napětí xxx V Zobrazení aktuálního 3. N -> AC-Current výstupního proudu xx.x A Zobrazení...
 • Page 20: Podmenu W (Week)

  7.3.3 Podmenu W (Week) Tento bod menu ukazuje průměrné hodnoty běžného týdne. ENTER 1. Menu - W Week Statistic Zobrazení týdenní 1. W -> Energy produkce energie xxxx.x kWh 2. W -> Revenue Zobrazení týdenních xxxxx Euro hodnot napájení Zobrazení týdenní provozní 3. W -> Runtime doby solárního invertoru xxxx h 7.3.4 Podmenu M (Month)
 • Page 21: Podmenu T (Total)

  7.3.6 Podmenu T (Total) Tento bod menu ukazuje kumulované a maximální a minimální hodnoty od prvotního uvedení do provozu. ENTER 1. Menu - T Total Statistic Zobrazení celkové 1. T -> Energy produkce energie xxxx.x kWh 2. T -> Revenue Zobrazení celkových xxxxx Euro hodnot napájení Zobrazení maximálního 3. T -> PV1-Vol.-Max. xxx V napětí...
 • Page 22: Diagnóza A Vyhodnocování Dat

  Diagnóza a vyhodnocování dat 8.1 Odstraňování poruch Solární invertor je vybaven automatickou diagnózou, která samočinně zjistí určité závady a ty zpřístupní na displeji. Odstraňování závad za provozu Principiálně lze při ohlášení závady na displeji nejprve zkusit provést reset solárního invertoru jeho vrácením do původního nastavení. Vrácení do původního nastavení jednotky znamená: 1. Odpojte solární invertor od sítě (vypněte jistič vedení). 2. Vypněte hlavní spínač DC. 3. Čekací doba: cca 1 minuta 4. Opět zapněte hlavní spínač DC. 5. Připojte síť (zapněte jistič vedení). (Při provozu musí být nejprve proveden dotaz na možné příčiny závad, které solární inventor kont- roluje a které mohou mít případně za následek vypnutí.) Na displeji lze provádět dotazy na různé důležité parametry, z jejichž hodnot lze vyvozovat možné příčiny závad. Momentální hodnoty v menu N AC Voltage -> Zobrazení aktuálního výstupního napětí-> Mezní hodnoty napětí AC Frequency -> Zobrazení aktuální síťové frekvence-> Hodnoty frekvence Solar Voltage -> Zobrazení aktuálního napětí solárních buněk-> Práh připojení 8.2 Hlášení na displeji Stav LED...
 • Page 23 Stav LED Popis displeje Příčina Návrh řešení zelená: <vyp> - Pokud se chyba stále vyskytuje i po Interní chyba komunikace červená: <vyp> Error # 301 resetu jednotky, informujte Vašeho servis- nebo hardwaru. žlutá: <zap> ního technika. Jednotka se vypne a zelená: <vyp> přechází opět do provozu - Překontrolujte místo instalace (nesmí být červená: <vyp> Error # 302 napájení sítě, pokud teplota přímý sluneční osvit, cirkulace vzduchu). žlutá: <zap> poklesla. Chyba izolačního odporu zelená: <vyp> Error # 506 na DC straně během fáze - Izolační odpor na DC straně solárních červená: <zap> Error # 508 start-up (# 508) respektive modulů je nutno překontrolovat. žlutá: <vyp> provozu (# 506). Isolation start-up zelená: <zap> Chyba izolačního odporu - Izolační odpor na DC straně solárních warning červená: <zap> na DC straně během fáze modulů je nutno překontrolovat. Solární...
 • Page 24: Technické Údaje

  Technické údaje Vstup (DC) Výstup (AC) Max. doporučený FV výkon 6000 W Jmenovitý výkon 5000 W Jmenovitý výkon 5500 W * Max. výkon 5240 W * Rozsah napětí 125 ... 540 V Jmenovité napětí 230 V MPP pracovní rozsah 150 ... 450 V Rozsah napětí 196 ... 264 V Max. rozmezí výkonů 150 ... 450 V Jmenovitý proud 22,0 A Jmenovitý proud 17,2 A Max. proud 27,2 A Max. proud 36,6 A Max. proud při připojení 30,0 A Max. zkratový proud 42,0 A Jmenovitá frekvence 50 Hz Max. zpětná energie AC 0 A interním trafo Frekvenční rozsah 49,5 ... 50,5 Hz Stand-by spotřeba < 0,2 W...
 • Page 25: Příklady Připojení

  Příloha 10.1 Příklady připojení Jednotlivé soustavy pro výrobu energie v paralelním provozu bez možnosti samostatného provozu sítě, jednofázové napájení s ENS. Síť nízkého napětí ~ 400 / 230 V Vedení domácí přípojky Domácí přípojková skříň Hranice vlastnictví Zákazník Měřící zařízení: (1) Měřič odběru (2) Měřič...
 • Page 26: Přehledná Schémata Zapojení

  10.2 Přehledná schémata zapojení Fotovoltaický generátor Fotovoltaický generátor DC svorkovnice DC odpojovač Měřič odběru K podružnému rozvodu SI 5000 Pojistkový Selektivní Domácí automat typu B Měřič jistič hlavního přípojková 32 A dodávky vedení skříň Vedení domácí přípojky Fotovoltaický generátor Fotovoltaický generátor DC odpojovač...
 • Page 27 Fotovoltaický generátor DC odpojovač SI 5000 Pojistka...
 • Page 28: Glosář

  Glosář Zkratka pro „Alternating Current“ (střídavý proud). CE značkou potvrzuje výrobce shodu výrobku s příslušnými směrnicemi ES a dodržení v nich sta- novených „závažných požadavků“. Zkratka pro „Direct Current“ (stejnosměrný proud). Elektromagnetická kompatibilita (EMV), anglicky electromagnetic compatibility (EMC), pojednává technické a právní základy vzájemného ovlivňování elektrických zařízení elektromagnetickými poli, která tato zařízení vyvolávají. Zařízení pro monitorování sítě s přiřazenými spínacími jednotkami (ENS) je automatické spínací zařízení pro malá zařízení na výrobu elektrické energie (do 30kWp). Pod pojmem podnik, dodávající energii (EVU) je chápán podnik, který vyrábí elektrickou energii a dodává ji do veřejné sítě. Inicializace Pod pojmem inicializace (viz anglicky to initialize) je chápána část nahrávání programu, ve které se rezervuje pro program paměť, potřebná pro jeho provádění ( na př. proměnné, kód, vyrovnávací paměť, ...) a ve které se plní startovacími hodnotami. Zařízení s izolovanou sítí Zařízení pro zásobování energií, které je zcela nezávislé na síti. Maximum Power Point je bod diagramu proudu a napětí solární buňky, ve kterém lze odebírat největší výkon, to znamená že to je bod, ve kterém dosahuje výrobek maximální proud a napětí. Jmenovitý výkon Jmenovitý výkon je výrobcem udávaný maximálně přípustný trvalý odevzdávaný výkon jednotky nebo zařízení. Běžně je jednotka také tak optimalizovaná, že je při provozu se jmenovitým výkonem dosahováno maximálního stupně účinnosti.
 • Page 29 Separace potenciálu Mezi dvěma dílci není žádné vodivé spojení. RJ45 Zkratka pro normované osmipólové elektrické kotentorové spojení. RJ znamená Registered Jack (normovaná zdířka). RS485 (nebo EIA485) Diferenciální napěťové rozhraní při které se jedním vodičem přenáší pravý signál a druhým vodičem invertovaný (negativní) signál. Fotovoltaický generátor Zařízení, skládající se z více modulů. Solární modul Část FV generátoru, která převádí zářivou energii do elektrické energie. Solární buňka Solární buňky jsou velkoplošné fotodiody, převádějící světelnou energii (zpravidla sluneční světlo) na elektrickou energii. To se provádí při využití fotoelektrického efektu (fotovoltaiky). String Anglický výraz pro „větev“, označuje skupinu solárních modulů, které jsou elektricky zapojeny do série. String-měnič (koncepce měniče) FV generátor je rozdělen do jednotlivých větví, které napájejí síť vlastními string měniči. Tak se instalace podstatně ulehčuje a také se značně eliminuje možnost snížení efektivity, ke které může docházet vlivem instalace nebo různého propojení solárních modulů. TAB (2000) TAB 2000 jsou Technické podmínky připojení ve verzi platné od roku 2000 pro připojení do sítě níz- kého napětí provozovatelů sítí v Německu. Stanovují požadavky na elektrická zařízení koncových zákazníků elektroenergetických podniků.
 • Page 30: Certifikáty

  Certifikáty...
 • Page 31 Businesspark A96 86842 Türkheim Duitsland + 49 (0) 8245 96810-0 info-tur@de.bureauveritas.com Potvrzení o nezávadnosti Žadatel: Delta Energy Systems (Germany) GmbH Coesterweg 45 59494 Soest Německo Výrobek: Samostatná spínací stanice mezi síťově paralelním vlastním výrobním zařízením a veřejnou sítí nízkého napětí.
 • Page 35 Table of Contents Scope of delivery General / Notes on safety Introduction System 4.1 Data evaluation and communication 4.2 Technical structure of the solar inverter 4.3 Equipment overview Installation Installation of equipment 6.1 Installation location 6.2 Minimum requirements 6.3. Maintenance 6.4 Installation 6.5 Ambient temperature 6.6 Network connection 6.7 Connection of PV modules 6.7.1 Solar inverter range 6.7.2 Efficiency 6.8 Interface connection RS485 (EIA485) 6.9 Electrical connection and operational start-up 6.10 LED operation and fault display Operating concept 7.1 The display 7.2 Navigation in the display 7.3...
 • Page 36: Scope Of Delivery

  Please consider the safety regulations (VDE, VDEW, BGFE, technical connection conditions for local utility company). Careful handling with your product will contribute to its service life durability and reliability. These are essential prerequisites for maximum yield. Please consider the following notes on safety: • During operation of electrical devices, certain parts are under dangerous voltage. • Inappropriate handling can lead to physical injury and material damage! • Adhere to the installation regulations. • Installation and operational start-up work may be implemented only through qualified electrical experts. • Repair work on the device may be carried out by the manufacturer only. • Please consider all points in the operating and installation manual! • Isolate the device from the mains and the PV modules before carrying out any work on it. • As a result of very high temperatures, the device surface area can become hot. • Sufficient cooling is necessary. • As the solar inverter is heavy (weight > 18 kg) it should be lifted by at least two persons. • Remember that the unit has a high leakage current. The PE conductor MUST be connected prior to commencing operation. Do not open the solar inverter. No user serviceable parts. Risk of electrical hazard and invalidated warranty. Dangerous voltage present for 5 minutes after disconnecting all sources of power. © Copyright – Delta Energy Systems (Germany) GmbH - All rights reserved. This manual accompanies our equipment for use by the end users. The technical instructions and illustrations contained in this manual are to be treated as confidential and no part may be repro- duced without the prior written permission of Delta Energy Systems Service engineers and end users may not divulge the informa- tion contained herein or use this manual for purposes other than those strictly connected with correct use of the equipment. All information and specifications are subject to change without notice.
 • Page 37: Introduction

  Introduction With this device you have acquired a solar inverter for the mains connection of photovoltaic sys- tems. This solar inverter is characterized by its advanced housing design and state-of-the-art radio frequency technology, which enable the highest levels of efficiency. The solar inverter includes series monitoring units, such as anti-islanding protection, display and RS485 (EIA485) interface. The inverter is usable indoors and outdoors. It fulfills the directives of the VDEW (Union of German Electrical Power Stations) for parallel operation of power generation plants on low-voltage network of regional electrical utility companies. The function of the anti-islanding protection (automatic isolation point for in-plant generation sys- tems) stipulates compliance with the specifications of DIN VDE 0126-1-1 and compliance with the low-voltage guideline. These are declared through the attached GS-Innova character and the CE mark (see page 60, section 12). In the following technical description, the precise functions are explained to the installer, as well as the user, which are required for the installation, operational start-up and handling of the solar inverter. System The content of renewable energy with respect to overall power consumption worldwide is increas- ing annually by approx. 25%. The reason for this rise can be primarily attributed to the constantly increasing demand for power, the increasing interest in environmentally friendly technologies, as well as the increasing costs of non-renewable energy. By the use of renewable energy sources, the earth‘s atmosphere can be enormously relieved of increases in CO and other harmful gases which result from power generation. The solar inverter converts direct current from the solar cells into alternating current. This enables you to feed your self-produced solar energy into the public mains. Thanks to efficient MPP tracking, maximum capacity utilization of the solar energy plant is ensured even in case of a misty and clouded over sky. The string concept means that PV modules are always connected in series (in a string) and/or that strings with the same voltage are connected in parallel to the solar inverter with the aim of signifi- cantly reducing the photovoltaic system’s cabling requirements. The fact that the modules are connected in strings also means that the photovoltaic system can be perfectly matched to the solar inverter’s input voltage range.
 • Page 38: Data Evaluation And Communication

  Data evaluation and communication The integrated data display, processing and communication of the device enables easy operation of the solar inverter. Monitoring of the operational status and signaling of operational failures are capable of being called up over the device display. The data interfaces enable the downloading of data which can be evaluated with the aid of a PC system and thus guarantees continuous recording of operating data. The best way of accessing this functionality is via the available accessories (e.g. WEB´log); com- prehensive and seamless solar inverter monitoring is ensured. The read-out of the data over the integrated interface and the display is possible only in solar op- eration. 4.2 Technical structure of the solar inverter A potential isolation of the solar inverter from the mains network is achieved through a radio fre- quency converter with integrated transformer. The photovoltaic voltage is adjusted so that the maxi- mum power output of the PV modules is also achieved with different solar irradiation levels and temperatures (MPP-Tracking). The MPP range of the solar inverter is between 150 V and 450 V. This facilitates the use of PV modules by a variety of manufacturers. Measures must be taken to ensure that the maximum no- load voltage of 540 V is never exceeded. Please note that the maximum no-load voltage will occur at the lowest temperatures anticipated. You will find more detailed information about temperature dependency in the data sheet for the PV modules. The device’s power consumption is kept to a minimum. The high-quality aluminum casing corresponds to Protection Type IP65 (water-jet-proof and dust- proof) and is protected against weathering processes by surface refinement. The cooling charac- teristic profile is designed so that operation of the inverter is possible with ambient temperatures from -25°C to +60°C. A cooling characteristic profile is used for the removal of the power dissipation caused through the voltage conversion. An internal temperature control protects the device against too high tem- peratures in the interior of the solar inverter. In case of high ambient temperatures, the maximum transferable power is limited (see diagram under 6.5).
 • Page 39: Equipment Overview

  The equipment provided for the disconnection is a so-called „automatic isolation for in-plant genera- tion systems of nominal power ≤ 4.6 kVA, with single-phase parallel feed-in over solar inverter into the mains network of the public supply“. 4.3 Equipment overview (1) Connections for PV modules (2) Mains connection (3) Interface connection RS485 (EIA485) (4) Display for status display and keyboard for operation (5) 3 light-emitting diodes for operating status display...
 • Page 40: Installation

  Installation Installation and commissioning must only be carried out by qualified electrical experts! The prescribed safety regulations, the technical interface conditions (TAB 2000), as well as the VDE specification, are to be complied with. In order to be able to carry out an energy measurement, a meter must be attached between the network feed-in point and the solar inverter (in accordance with the VDEW directive concerning „In- plant generation systems on the low-voltage mains network“). In the German version, by means of the integrated anti-islanding protection, the function of the prescribed section switch is fulfilled in accordance with the VDEW directive. In case of the anti- islanding protection is not being present, precautions must be provided through a section switch for the disconnection from the network, in accordance with above directive. Caution: The secondary short-circuit current rating is increased at the transfer connection point to the public electricity supply system by the nominal current of the connected solar inverter.
 • Page 41: Maintenance

  6.3. Maintenance Make sure that the device remains uncovered during the complete operating time. To avoid that the casing of the solar inverter becomes too heavily soiled, it should be cleaned from time to time. User serviceable parts are not contained in the device. Under no circumstances the solar inverter should be opened! Installation You should employ the delivered mounting plate for problem-free installation of the solar inverter. The attachment on the wall should be implemented with adequate screws. Mount the wall bracket so that the solar inverter only has to be simply attached at a later time. After that, the device is to be bolted on securely. Assembly instructions Mount the mounting plate with appropriate screws (max. Ø 6mm) into at least four of the eight holes to fix the wall bracket in place. You can employ the mounting plate as a drill template for marking the positions for the boreholes. As the solar inverter weighs 32 kg, it should be lifted out of the transport crate by at least two persons. Place the solar inverter onto the mounting plate with at least two persons. Fasten the supplied mounting nuts and washers on the threaded bolt intended for secu- ring the device. Check the solar inverter for secure seating. Mounting plate Locking screw Locking screw 319.5 410 ± 0.5...
 • Page 42: Ambient Temperature

  Ambient temperature The solar inverter can be operated in an ambient temperature between -25°C to +60°C. The following diagram illustrates how the power supplied by the solar inverter is reduced automati- cally in accordance with ambient temperature. The device should be installed in a well-ventilated, cool and dry location. 5000 W without fan 5 0 0 0 W with fan 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Ambient temperature (°C ) Network connection The network (AC output) is connected over an Phoenix VARIOCON AC connector. You can find the correct allocation on the screw-type terminal connection of the connector. The solar inverter must be connected to the network over a three-core line (L1, N, PE). The connected AC line must be switched potential-free before the disconnection or the insertion of the AC connector. The connection to the Phoenix VARIOCON AC connector must be implemented with a flexible line and a conductor cross section of min. 4.0 mm² to max. 6.0 mm². Connection Signification Cable color Phase black or brown not used Neutral...
 • Page 43: Connection Of Pv Modules

  The solar inverter must be earthed via the AC connector’s PE conductor. To do this, connect the PE conductor to the designated terminal. If you wish to integrate more than one inverter into the instal- lation, please proceed as illustrated in the drawings in the appendix. Please note the cable length and the cable cross-section, due to the risk of undesirable temperature rise and power losses. Please note the cable length and the cable cross-section, due to the risk of undesirable temperature rise and power losses. 6.7 Connection of PV modules Before the photovoltaic system is connected, the polarity of the PV voltage at the Tyco connectors must be checked to ensure that it is correct. The connectors are colour coded red (+) and blue (-). The connection of the PV module is implemented using a Tyco Solarlok connector, where the minus pole is located on the connector upper row and the positive pole on the connector lower row. The connectors are coded to prevent you from accidentally plugging them into the wrong terminal. Please ensure the following at all times: • that there is never any risk of anyone coming into contact with the solar inverter connection terminals, due to the risk of dangerous voltages across them. • that under no circumstances the PV modules are disconnected from the solar inverter under load. If a disconnection should be necessary, first switch the network off so that the solar inver- ter cannot absorb any further power. Next, open the upstream DC disconnect switch. The solar inverter is equipped with the connector connection system from the company Tyco. The maximum input voltage of the solar inverter is 540 V. The maximum current load of each individual Tyco connector is 25 A. This is particularly important for the maximum current of 36.6 A. The input current may have to be distributed across several Tyco input connectors. The solar inverter has an insulation and grounding monitoring on the DC side. The options can be configured in the Setup menu “6. S -> Solar ISO / GND” (see page 51, section 7.3.7). The insulation monitoring has two modes: • ISO-ON-Error (the solar inverter is disconnected from the mains in the event of an insulation fault) • ISO-ON-Warning (the solar inverter indicates the fault but is not disconnected from the mains). The solar inverters are factory-set to ISO-ON-Warning mode on delivery. The grounding monitoring has two modes: • PV+ grounding (grounding monitoring of the positive pole of the PV generator) • PV- grounding (grounding monitoring of the negative pole of the PV generator). In these modes the solar inverter remains in feed-in operation and will not be disconnected from the mains in case of a fault. The error message “PV+ grounding fault” or “PV- grounding fault” will appear on the display. If you need to connect the positive or negative pole of the PV system to meet requirements set out by the module manufacturer, you can do this. Earth continuity must be implemented close to the inverter. We suggest using Deltas grounding kit “Grounding Set A Solar” (EOE 99000115). The grounding connection is monitored and should be configured in the Setup menu (see above).
 • Page 44: Solar Inverter Range

  Alternatively, it is possible to turn off the insulation- and grounding monitoring: • ISO / GND OFF. Cable Wire size Wire size Wire size Female cable Female cable Tyco coupler 2.5 mm 4.0 mm 6.0 mm coupler coupler Order polarity (AWG 14) (AWG 12) (AWG 10) Plus coded Minus coded number Plus • • 1394462-1 coupler Minus •...
 • Page 45: Efficiency

  6.7.2 Efficiency The best efficiency of the solar inverter is obtained at input voltages > 250 V. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Output power (W) DC 150V DC 250V DC 350V DC 450V 6.8 Interface connection RS485 (EIA485) The interfaces not used must always be closed off. In case of utilization of an interface, only the counterpart fitting the interface connector is to be employed. Mating connector supplier: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D - 32381 Minden; www. harting.com) Order designation: 09 45 145 1510 Cable Manager Blue IP67 Push-Pull Data Plug 09 45 145 1500 Cable Manager White IP67 Push-Pull Data Plug RS485 (EIA485) termina- ting resistor 230 V - House connection line RS485 (EIA485) - Connection Datalogger...
 • Page 46 Connector pin assignment RS485 (EIA485) Not used Not used Not used GND (RS485) TERM (RS485) RX_B (RS485) TX_A (RS485) Not used Top View When several devices are connected in series and the total length of the data line measures 2 m or more, the following options are available for terminating the RS485 (EIA485) interface: Not used TX_A...
 • Page 47: Electrical Connection And Operational Start-Up

  Communi- Power cation Controller Operating- and System Control String A Public MPP- Isolation mains Tracker String B Booster String C String D Solar Inverter 6.9 Electrical connection and operational start-up The solar inverter is delivered in an operable status. The electrical connection is implemented on this solar inverter using the connector contacts which are attached to the casing. In no case must the device be opened!
 • Page 48: Led Operation And Fault Display

  In order to connect the device electrically, the following procedures must be followed: 1. DC connection: First, connect the PV module strings to the DC disconnect switch (not included in the scope of delivery). 2. Connect the DC disconnect switch to the solar inverter (ensure correct polarity). 3. AC connection: Next, connect the AC connector to the solar inverter and then to the mains. 4. Before switching on the power, check all feeders and connections one last time. 5. Close DC disconnect. 6. Close the circuit breaker on the AC output side. 7. In case of sufficient PV voltage (UPV > 170 V), the device now goes into the start-up mode. 8. In the case of a new installation the time and date have to be set in sub-menu S (Setup) (see page 51, section 7.3.7). All unoccupied connectors and interfaces must be shut off airtight using the de- livered seals. 6.10 LED operation and fault display Three light-emitting diodes (LEDs), which display the operational state of the solar inverter, are at- tached on the front: • LED (A), green: „Operation“ displays the operational state. Operation • LED (B), red: „Earth Fault“ displays an insula- tion resistance fault or PV grounding (GND) Earth Fault (B) fault on the DC side. Failure • LED (C), yellow: „Failure“ displays existing faults internally or externally and whether the network feed-in operation has been inter- rupted. LED Status Operational state Explanation green: <off> The input voltage (UPV) is lower than 100 V. red: <off> Night disconnection. The solar inverter is not feeding power to the grid. yellow: <off>...
 • Page 49: Operating Concept

  LED Status Operational state Explanation green: <off> Internal or external fault red: <on/off> Equipment fault. (interrupted feed). yellow: <on/off> See also display messages! green: <on/flashes> The insulation resistance between PV(-) and/ red: <on> Earth fault. or PV(+) is less than 550 kOhms. yellow: <off> green: <off> Solar Inverter is not connected to the grid. General error red: <on/off> No power is delivered. conidtion. yellow: <on> See also display messages! green: <on/off> You can carry on using the solar inverter. red: <on/off> Warning message. See also display messages! yellow: <flashes> Operating concept The display The delivery of the solar inverter is implemented ready for operation. No presetting adjustments are therefore necessary for the user. The display on the device indicates different information. The enter keys are used for the adjustment of the device and for the call-up of information. The indicated measuring data can deviate with a tolerance of up to 5%. Key (A), ESC: To switch from the menu items to the main menu and to exit each sub-menu.
 • Page 50: Main Menu

  Main menu The main menu consists of 7 menu items which are subdivided into submenus: • Menu N (Now) • Menu D (Day) • Menu W (Week) • Menu M (Month) • Menu Y (Year) • Menu T (Total) • Menu S (Setup) Handling of the menu items: You can scroll the main menu by activating the selector keys Press the ENTER key to select the submenus. In order to exit the menus again, activate the ESC key. ENTER 1. Menu - N Sub Menu Now (act. Data) 2. Menu - D Sub Menu Day Statistic 3. Menu - W Sub Menu Week Statistic 4.
 • Page 51: Submenu N (Now)

  7.3.1 Submenu N (Now) This menu item displays the instantaneous values. ENTER 1. Menu - N Now (act. Data) 1. N -> AC-Power Display of the xxxxxx W active output power Display of the 2. N -> AC-Voltage active output voltage xxx V Display of the 3.
 • Page 52: Submenu W (Week)

  7.3.3 Submenu W (Week) This menu item displays the average values of the current week. ENTER 1. Menu - W Week Statistic Display of the weekly 1. W -> Energy energy gain xxxx.x kWh 2. W -> Revenue Display of the weekly revenue xxxxx Euro Display of the weekly operating 3.
 • Page 53: Submenu T (Total)

  7.3.6 Submenu T (Total) This menu item shows cumulated and maximum/minimum values since first use. ENTER 1. Menu - T Total Statistic Display of the total 1. T -> Energy energy gain xxxx.x kWh 2. T -> Revenue Display of the total xxxxx Euro revenue 3. T -> PV1-Vol.-Max. Display of the max. xxx V solar cell voltage input 1 Display of the max.
 • Page 54: Diagnostics And Data Evaluation

  Diagnostics and data evaluation 8.1 Malfunction rectification The solar inverter is provided with an automatic diagnostics system which independently identifies certain faults and which can make them visible externally on the display. Troubleshooting in the field In principle, it is always worth attempting a reset by reinitialising the solar inverter whenever an error message appears on the display. To reset the device, proceed as follows: 1. Isolate the solar inverter from the mains (open automatic cutouts). 2. Switch off DC main switch. 3. Wait time: approx. 1 minute. 4. Switch DC main switch back on. 5. Switch in mains (close automatic cutouts). (In the field, the first step is to scan for potential fault causes that could be picked up by the solar inverter and result in tripping.) Various key parameters can be scanned via the display, thereby enabling conclusions to be drawn about potential fault causes. Current values in the N menu AC Voltage -> Display of current output voltage -> Voltage limiting values AC Frequency -> Display of current mains frequency -> F requency limiting values Solar Voltage -> Display of current solar cell voltage -> Switch-in threshold Display messages Display LED Status Cause Elimination message green: <on>...
 • Page 55 Display LED Status Cause Elimination message green: <off> - If the fault persists after the device has Internal communication red: <off> Error # 301 been reset, please inform your service error or hardware fault. yellow: <on> technician. The device trips and re- green: <off> verts to mains input mode - Check the installation site (no direct red: <off> Error # 302 once the temperature has sunlight, air circulation). yellow: <on> dropped. Isolation resistance fault green: <off> Error # 506 on the DC side during - Check the isolation resistance on the DC red: <on> Error # 508 start-up phase (# 508) or side of the solar modules. yellow: <off> running phase (# 506). Isolation start- Isolation resistance fault green: <on> - You must check the isolation resistance up warning on the DC side during red: <on>...
 • Page 56: Technical Data

  Technical Data Input (DC) Output (AC) Max. recommended PV power 6000 W Nominal power 5000 W Nominal power 5500 W Max. power 5240 W Voltage range 125 ... 540 V Nominal voltage 230 V MPP range 150 ... 450 V Voltage range 196 ... 264 V Full power MPP range 150 ... 450 V Nominal current 22.0 A Nominal current 17.2 A Max. current 27.2 A Max. current 36.6 A Max. making current 30.0 A Max. fault current 42.0 A Nominal frequency 50 Hz 0 A via internal Max. AC recovery Frequency range 49.5 ... 50.5 Hz transformer...
 • Page 57: Appendix

  Appendix 10.1 Connection examples Individual in-plant generation system in parallel operation without isolated operation possibility, single-phase feed with ENS. Low-voltage network ~ 400 / 230 V House connection line House connection box Owner boundary Customer Measurement unit (1) Meter for power consumption (2) Meter for power feed-in with back stop in each case Remark: A meter can also be employed...
 • Page 58: Overview Of Connection Diagrams

  10.2 Overview of connection diagrams PV Generator PV Generator DC terminal strip DC disconnect switch Meter for power consumption Consumer equipment SI 5000 Automatic Selective House circuit breaker Meter for main line connection Type B 32 A power feed-in circuit breaker House connection...
 • Page 59 PV Generator DC disconnect switch SI 5000 Fuse...
 • Page 60: Glossary

  Glossary Abbreviation for „Alternating Current“. With the CE identification code, the manufacturer confirms the conformity of the product with the valid EC Guideline and compliance with the significant requirements stipulated therein. Abbreviation for „Direct Current“. The Electro-Magnetic Compatibility (EMC) concerns the technical and legal basics of the mutual influencing of electrical devices through electromagnetic fields caused by them in electrical engi- neering. Anti-islanding protection This is a unit for network monitoring with assigned switching elements (anti-islanding protection) and is an automatic isolation point for small power generation systems (to 30 kWp). Initialization Under initialization (cf. English to initialize) is understood the part of the loading process of a pro- gram, in which the storage space required for the execution (e.g. variable, code, buffers ...) for the program is reserved and is filled with initial values. LOCAL UTILITY COMPANY By local utility company is meant a company which generates electrical energy and distributes it over the public mains. The Maximum Power Point is the point of the current-voltage diagram of a solar cell at which the largest power can be tapped off, i.e. the point at which the product of current and voltage has its maximum value. Nominal power Nominal power is the maximum permissible continuous power output indicated by the manufacturer for a device or a system. Usually the device is also optimized so that the efficiency is at its maximum in case of operation with nominal power. Nominal current Nominal current is the absorbed current in case of electrical devices if the device is supplied with the nominal voltage and yields its nominal power. In electric systems and cables a protective earth conductor is frequently employed. This is also called grounding wire, protective grounding device, soil, grounding or PE (English „protective earth“). Photovoltaics (abbr.: PV) The conversion of solar energy into electrical energy. The name is composed of the component parts: Photos - the Greek word for light - and Volta - after Alessandro Volta, a pioneer in electrical research.
 • Page 61 Potential isolation No conductive connection between two component parts. Power dissipation Power dissipation is designated as the difference between absorbed power and power of a device or process yielded. Power dissipation is released mainly as heat. PV generator System comprising a number of solar modules. Solar inverter is an electrical device which converts DC direct voltage into AC voltage and/or direct current into alternating current. RJ45 Abbreviation for standardized eight-pole electrical connector connection. RJ stands for Registered Jack (standardized socket). RS485 (EIA485) Differential voltage interface on which the genuine signal is transmitted on one core and the ne- gated (or negative) signal on the other core. Separate network system Energy supply equipment which is completely independent of an interconnected network. Solar cell Solar cells are large-surface photodiodes which convert light energy (generally sunlight) into electri- cal energy. This comes about by utilization of the photoelectric effect (photovoltaics). Solar module Part of a PV generator; converts solar energy into electrical energy. String Designates a group of electrical solar modules switched in series. String solar inverter (solar inverter concept) The PV generator is divided up into individual strings which feed into the network over their own string solar inverters in each case. In this way, the installation is considerably facilitated and the gain decrease, which can arise from the installation or from different shading conditions of the solar modules, is considerably reduced.
 • Page 62: Certificates

  12 Certificates...
 • Page 63 Businesspark A96 86842 Türkheim Duitsland + 49 (0) 8245 96810-0 info-tur@de.bureauveritas.com Potvrzení o nezávadnosti Žadatel: Delta Energy Systems (Germany) GmbH Coesterweg 45 59494 Soest Německo Výrobek: Samostatná spínací stanice mezi síťově paralelním vlastním výrobním zařízením a veřejnou sítí nízkého napětí.
 • Page 64 Poznámky / Notes...
 • Page 68 Delta Energy Systems (Germany) GmbH Tscheulinstrasse 21 D-79331 Teningen Germany Sales Email: sales@solar-inverter.com Support Email: support@solar-inverter.com Sales Hotline: 0180 10 SOLAR (76527) Support Hotline: 0180 16 SOLAR (76527) Mondays to Fridays from 8 am to 5 pm (apart from official Bank Holidays) (3.9 ct/min.)

Table of Contents