Philips HD4407 User Manual

Philips HD4407 User Manual

Hide thumbs Also See for HD4407:
Table of Contents
 • Български
 • Čeština
 • Eesti 5
 • Hrvatski 0
 • Magyar 6
 • Қазақша
 • Lietuviškai 8
 • Latviešu
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Slovensky
 • Slovenščina
 • Srpski
 • Українська

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HD4407

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Philips HD4407

 • Page 1 HD4407...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Български 1 Čeština 19 eesti 5 Hrvatski 0 Magyar 6 ҚазаҚша Lietuviškai 8 Latviešu 5 PoLski 60 roMână 66 русский 7 sLovensky 78 sLovenšČina 8 srPski 90 українська 96...
 • Page 6: English

  Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 EnglisH electromagnetic field (eMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Before first use Remove the insert between the grilling plates and remove any stickers.
 • Page 8: Grilling Times

  EnglisH Party grill position: open the grill halfway and pull the upper grilling plate up to its highest position (1). Then put the grill in open position (2) (Fig. 9). If the grill is in sloped position, place the grease tray or trays under the drainage groove to collect fat or juice.
 • Page 9 EnglisH tips Lightly grease the food to be grilled with a little butter or oil.This prevents excess butter or oil from smoking. The health grill is unsuitable for grilling breadcrumbed food. Sausages tend to burst when you grill them. To prevent this, punch a few holes in them with a fork.
 • Page 10 Store the appliance in upright position in a safe and dry place. guarantee & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www. philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 11 EnglisH Problem Possible cause Solution During grilling, fat You have not put the grease tray/ Place the grease tray/trays under the or juice drips trays under the drainage groove/ drainage groove/grooves. onto the surface grooves. on which the appliance stands. You have grilled ingredients Place the grease tray/trays under the that contain a lot of fat or...
 • Page 12: Български

  Български увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) a Сгъваеми крачета B Светлинен температурен индикатор C Температурен регулатор...
 • Page 13 В случай че сте сваляли плочите, проверете дали са монтирани отново добре, преди да използвате уреда. Електромагнитни излъчвания (eMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
 • Page 14 Български Температурният индикатор светва, за да покаже, че грилът се нагрява. Никога не оставяйте уреда да работи без надзор. Изчакайте, докато температурният индикатор изгасне, и след това отворете грила, за да поставите съставките върху плочата или плочите. Внимавайте - плочите за печене са горещи. Положения за контактно печене и печене със заливки: отворете грила до половината (фиг. 8). Положение за печене “парти”: отворете грила до половината и издърпайте плочата за печене до най-високото положение (1). След това поставете грила в отворено положение...
 • Page 15 Български Ако искате да печете следваща порция храна, отстранете с парче кухненска хартия излишната мазнина от плочите. Изчакайте, докато температурният индикатор изгасне, преди да поставите храната върху плочата или плочите. Времена за печене Накрая на тази книжка ще намерите таблица със съставките, които можете да приготвите със здравословния грил. В таблицата е показано каква температура да избирате, колко време трябва да се пече храната и съответното положение на грила. Времето, необходимо за предварително...
 • Page 16 гаранция и сервизно обслужване Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите...
 • Page 17 Решение Захранващият кабел е Ако захранващият кабел се повреди, повреден. той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност. От уреда излиза Първите няколко пъти, когато Това е нормално. След като използвате...
 • Page 18 Български Проблем Възможна причина Решение Съставките Приготвяте ястия със заливки Ястия със заливки и открити сандвичи (напр. кашкавал) или открити сандвичи в трябва да се приготвят само в залепват за положение за контактно положение за печене със заливки. горната плоча за печене...
 • Page 19: Čeština

  Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. všeobecný popis (obr. 1) a Rozkládací nožičky B Kontrolka teploty C Řízení teploty D Vyjímatelná grilovací deska E Svorka pro upevnění...
 • Page 20 Čeština elektromagnetické pole (eMF) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Před prvním použitím Vyjměte vložku umístěnou mezi grilovacími deskami a sejměte všechny nálepky.
 • Page 21 Čeština Ve večírkové poloze otevřete gril do poloviny a vytáhněte grilovací desku do nejvyšší polohy (1). Poté gril otevřete (2) (Obr. 9). Pokud je gril v nakloněné poloze, umístěte nádobku nebo nádobky na tuk pod odkapávací drážku pro zachycení tuku nebo šťávy. Pokud je gril v kontaktní a gratinovací grilovací poloze, umístěte jednu nádobku na tuk pod odkapávací drážku umístěnou ve spodní části grilovací desky (Obr. 10). Pokud grilujete potraviny obsahující...
 • Page 22 Čeština Praktické rady Potřete potraviny, které budete grilovat, trochou másla nebo oleje. Zabráníte tím kouření, které způsobuje přebytečné množství másla nebo oleje. Gril není vhodný pro grilování potravin obalených ve strouhance. Uzenky mají při grilování sklon praskat. Abyste tomu předešli, propíchněte je na několika místech vidličkou.
 • Page 23 Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 24 Čeština Problém Možná příčina Řešení Během grilování Je nutné umístit nádobku/ Umístěte nádobku/nádobky na tuk pod tuk nebo šťáva nádobky na tuk pod odkapávací odkapávací drážku/drážky. stékají na povrch, drážku/drážky. na kterém je zařízení umístěno. Grilovali jste potraviny obsahující Umístěte nádobku/nádobky na tuk pod velké...
 • Page 25: Eesti 5

  Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
 • Page 26 eesti Enne esmakasutust Eemaldage grillimisplaatide vahelt vahetükk ja eemaldage kleebised. Puhastage seadme välispind niiske lapiga. Puhastage plaadid hoolikalt (vt ptk „Puhastamine”). Märkus: Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne nähtus. seadme kasutamine kaldus ja horisontaalne kasutamine Grillimispinda saab kasutada nii kaldus kui ka horisontaalselt. Tavaline grillimisasend on kaldus.
 • Page 27 eesti Kontaktgrilli- või gratäängrilliasend: pange üks rasvakogumisnõu grillimisplaadi põhjal oleva äravoolusoone alla (Jn 10). Horisontaalasendis rohket rasva või mahla eraldavate toiduainete grillimisel peaksite panema rasvakogumisnõu või -nõud äravoolu soone alla, et rasva ei tilguks grilli asukoha pinnale. Pidugrilliasend: kasutage mõlemat rasvakogumisnõud. Pange üks rasvakogumisnõu kummagi grillplaadi äravoolu soone alla (Jn 11).
 • Page 28 Hoiustage seade püstasendis turvalises ja kuivas kohas. garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti www. philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
 • Page 29 ühendage pistikupesasse mõni teine seade, et kontrollida, kas pesas on vool. Toitejuhe on vigastatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. Seadmest tuleb Esimestel kasutuskordadel võib See on normaalne nähtus.
 • Page 30: Hrvatski 0

  Hrvatski uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) a Sklopivi nogari B Indikator temperature C Kontrola temperature D Odvojiva ploča za pečenje E Kopča za pričvršćivanje ploče za pečenje...
 • Page 31 Hrvatski Prije prvog korištenja Uklonite umetak između ploča roštilja i uklonite sve naljepnice, ako postoje. Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom. Temeljito očistite ploče (pogledajte poglavlje “Čišćenje”). Napomena: Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima, no to je normalno. korištenje aparata korištenje u nagnutom i vodoravnom položaju Površina za pečenje može se koristiti i u nagnutom i vodoravnom položaju. Standardni položaj površine za pečenje je nagnuti položaj.
 • Page 32 Hrvatski Položaj preklopljenih grijaćih ploča i položaj za gratiniranje: postavite jedan pladanj za masnoću ispod odvodnog žlijeba donje grijaće ploče (Sl. 10). Ako pečete hranu koja sadrži dosta masnoće ili soka na roštilju u vodoravnom položaju, možda ćete morati postaviti i pladanj/pladnjeve za masnoću kako biste spriječili istjecanje masnoće ili soka na površinu na kojoj je roštilj postavljen.
 • Page 33 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike,...
 • Page 34 U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne možete riješiti problem uz dolje navedene informacije, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji ili na www.philips.com. Problem Mogući uzrok Rješenje...
 • Page 35 Hrvatski Problem Mogući uzrok Rješenje Sastojci (npr. sir) Pripremate gratinirana jela ili Gratinirana jela i otvorene tostove lijepe se za otvorene tostove u položaju pripremajte jedino u položaju za gratinirana gornju grijaću aparata s preklopljenim grijaćim jela. ploču. pločama.
 • Page 36: Magyar 6

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) a Kihajtható lábak B Hőmérsékletjelző fény C Hőmérséklet-vezérlés D Kivehető grillezőlap E Grillezőlap rögzítője F Hőszigetelt fogantyúk g Folyadékelvezető...
 • Page 37 Magyar teendők az első használat előtt Távolítsa el a grillezőlapok közötti betétet és a készüléken lévő matricákat. A készülék burkolatát nedves ruhával törölje le. Alaposan tisztítsa meg a grillezőlapokat (lásd a „Tisztítás” című fejezetet). Megjegyzés: A készülék első használatakor némi füst keletkezhet. Ez teljesen normális. a készülék használata Döntött és vízszintes használat A grillezőfelület döntött és vízszintes helyzetben is használható. A normál grillezési pozíció döntött helyzetű. Ebben a pozícióban az ételből származó zsiradék vagy lé...
 • Page 38 Magyar Kontaktgrill és gratin grill pozíció: helyezzen egy zsiradéktálcát az alsó grillezőlap folyadékelvezető mélyedése alá (ábra 10). Amikor sok zsírt vagy levet tartalmazó alapanyagot grillez, a grill vízszintes pozíciója mellett is szükséges lehet a zsiradéktálca vagy -tálcák használata, hogy a zsír vagy lé ne csepegjen a felületre, amelyen a grillsütő...
 • Page 39 Magyar Friss hússal jobb eredményt érhet el, mint fagyasztott vagy kiolvasztott hússal. Ha saslikot, csirke-, disznó- vagy borjúhúst készít, először pirítsa meg magas hőmérsékleten (5. fokozat). Ezután állítsa a hőfokszabályzót eggyel alacsonyabb fokozatra, és grillezze tovább, amíg el nem készül. Az asztali grillt szabályozható...
 • Page 40 Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 41 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás Vízszintes helyzetben olyan Helyezze a zsiradéktálcát vagy -tálcákat alapanyagokat grillezett, amelyek a folyadékelvezető mélyedés vagy sok zsiradékot vagy levet mélyedések alá. tartalmaznak, és nem helyezte a zsiradéktálcát vagy -tálcákat a folyadékelvezető mélyedés vagy mélyedések alá. Az alapanyagok Csőben sült ételeket vagy nyílt Csőben sült ételeket és nyílt grillételeket (pl.
 • Page 42: Қазақша

  Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. Егер тоқ сым зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет орталығында немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана ауыстыруы тиіс.
 • Page 43 Табақшаларды алғаннан соң, оларды дұрыстап бөлшектеңіз. Электромагниттік өріс (ЭМӨ) Осы Philips құралы Электрмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз болып келеді.
 • Page 44 ҚазаҚша Температура жарығы жанып, грильдің қызып жатқандығын білдіреді. Құралды қадағалаусыз қолдаңбаңыз. Температура жарығы сөнгенше күтіңіз, содан соң грильді ашып, ингредиенттерді табақшаға немесе табақшаларға салыңыз. Абайлаңыз, гриль табақшалары ыстық болады. Байланыс гриль немесе торлы гриль ұстанымдары: грильді жартылай ғана ашыңыз (Cурет 8). Той гриль ұстанымы: грильді жартылай ғана ашып, жоғарғы гриль табақшасын оның ең жоғарғы ұстанымына шейін тартыңыз (1). Содан соң грильді ашық ұстанымда қойыңыз (2) (Cурет...
 • Page 45 ҚазаҚша гриль уақыты Осы кітапша соңында сіз денсаулыққа пайдалы гриль құралымен қандай тамақтар жасауыңызға болатын ингредиенттер кестесін көресіз. Кестеде қандай температура таңдау керектігі, қанша уақыт грильдеу керектігі және қандай ұстанымда грильдеу керектігі көрсетілген. Көрсетілген уақыт ішіне құралды алдын ала қыздыру уақыты енгізілмеген. Грильдеу...
 • Page 46 ілмекке жапсырыңыз. (Cурет 21) Құралды тігінен тұрғызып, қауіпсіз және кебу жерде сақтаңыз. кепілдік және қызмет Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған...
 • Page 47 ҚазаҚша Келелі мәселе Ықтимал себептер Шешім Құрал біраз Құралды алғаш қолданғанда ол Бұл нормалы нәрсе. Құралды бірнеше түтін шығарады. біраз түтін шығаруы мүмкін. рет қолданғаннан соң, ол түтін шығаруын тоқтатады. Орнатылған температура Осы кітапша соңында берілген кестені грильдеп жатқан тағамдар қарап, әр түрлі тамақтарға арналған үшін...
 • Page 48: Lietuviškai 8

  Lietuviškai Įžanga Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma parama, užregistruokite produktą adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašas (Pav. 1) a Atlenkiamos kojelės B Temperatūros lemputė C Temperatūros reguliatorius D Išimama kepimo plokštė...
 • Page 49 Lietuviškai Prieš pirmąjį naudojimą Pašalinkite lipdukus ir įdėklą, esantį tarp plokščių. Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste. Kruopščiai išvalykite plokštes (žr. skyrių „Valymas“). Pastaba: Pirmą kartą naudojamas prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai normalu. Prietaiso naudojimas nuožulnus ir horizontalus naudojimas Kepimo paviršius gali būti naudojamas nuožulnioje ir horizontalioje padėtyje. Standartinė kepimo padėtis yra nuožulni. Šioje padėtyje riebalai arba iš maisto išsiskiriančios sultys nubėga nuo kepimo plokščių...
 • Page 50 Lietuviškai Kontaktinio grilio ir apkepimo padėtys: padėkite vieną taukų lovelį po nutekėjimo grioveliu kepimo plokštės apačioje (Pav. 10). Kai kepate produktus, kuriuose yra daug riebalų arba sulčių, horizontalioje padėtyje, jums taip pat gali prireikti padėti taukų lovelį (-ius), kad riebalai arba sultys nelašėtų ant paviršiaus, ant kurio stovi grilis.
 • Page 51 Laikykite prietaisą vertikalioje padėtyje, saugioje ir sausoje vietoje. garantija ir techninė priežiūra Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų...
 • Page 52 į elektros lizdą įjungdami kitą prietaisą patikrinkite, ar veikia elektros lizdas. Pažeistas maitinimo laidas. Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai. Prietaisas Prietaisą naudojant pirmus kelis Tai normalu.
 • Page 53 Lietuviškai Triktis Galima priežastis Sprendimas Produktai (pvz., Ruošėte apkepus arba Apkepus ir skrebučius ruoškite tik apkepimo sūris) prilimpa skrebučius kontaktinio grilio padėtyje. prie viršutinės padėtyje. kepimo plokštės.
 • Page 54: Latviešu

  Latviešu ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome. vispārējs apraksts (Zīm. 1) a Atlokamās kājiņas B Temperatūras gaismiņa C Temperatūras vadība D Noņemama grilēšanas plātne E Grilēšanas plātnes nostiprināšanas skava F Nesakarstoši rokturi...
 • Page 55 Latviešu Pirms pirmās lietošanas Izņemiet ieliktni starp grilēšanas plātnēm un noņemiet visas uzlīmes. Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru drānu. Rūpīgi notīriet plātnes (skatīt nodaļu ‘Tīrīšana’). Piezīme: Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli. ierīces lietošana Lietošana slīpā un horizontālā pozīcijā Grilēšanas virsmu var lietot gan slīpā, gan horizontālā pozīcijā. Standarta grilēšanas stāvoklis ir slīpā pozīcija. Šajā pozīcijā tauki vai sula, kas iztek no pārtikas, notek no plātnēm tauku paplātē...
 • Page 56 Latviešu Saskares grila un “gratin” grila pozīcijām: novietojiet vienu tauku paplāti zem apakšējās grilēšanas plātnes noteces iedobes (Zīm. 10). Grilējot produktus, kas satur daudz tauku vai sulas, horizontālā pozīcijā, jums arī var būt nepieciešams novietot tauku paplāti/paplātes, lai pasargātu no tauku vai sulas pilēšanas uz virsmas, kuras novietots grils.
 • Page 57 Latviešu Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, pārliecinieties, ka jūsu sagatavotās gaļas šķēles nav pārāk biezas (apm., 1,5cm). Labākus rezultātus var iegūt, grilējot svaigu, nevis saldētu vai atkausētu gaļu. Kad gatavojat satē, vistu, cūkgaļu vai teļa gaļu, vispirms apcepiet gaļu augstā temperatūrā (5. pozīcija).
 • Page 58 Latviešu garantija un apkalpošana Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www. philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
 • Page 59 Latviešu Problēma Iespējamais iemesls Atrisinājums Jūs grilējat produktus, kas satur Ievietojiet tauku paplāti/paplātes zem daudz tauku vai sulas , noteces rievas/rievām. horizontālā grilēšanas pozīcijā, neievietojot tauku paplāti/ paplātes zem noteces rievas/ rievām. Produkti (piem., Jūs esat pagatavojis “au gratin” Pagatavojiet “au gratin” ēdienus un vaļējās siers) pielīp ēdienus vai vaļējās sviestmaizes sviestmaizes tikai “gratin”...
 • Page 60: Polski

  PoLski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/ welcome. opis ogólny (rys. 1) a Nóżki B Wskaźnik temperatury C Regulacja temperatury D Wyjmowana płytka opiekająca E Zacisk płytki opiekającej...
 • Page 61 Przy wkładaniu płytek opiekających z powrotem do urządzenia, zwróć uwagę na ich prawidłowe zamontowanie. Pole elektromagnetyczne (eMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.
 • Page 62 PoLski Poczekaj aż wskaźnik temperatury zgaśnie, otwórz grill i nałóż składniki na jedną lub obie płytki. Uważaj — płytki opiekające są gorące. Pozycje prasy i rusztu: Otwórz grill do połowy (rys. 8). Pozycja blatu: Otwórz grill do połowy i ustaw górną płytkę opiekającą w pozycji pionowej (1). Następnie otwórz grill do końca (2) (rys. 9). Jeśli grill znajduje się w pozycji nachylonej, postaw tackę/tacki pod rowkiem ociekowym, aby zbierały wytopiony tłuszcz i sok. Pozycje prasy i rusztu: Postaw jedną tackę pod rowkiem ociekowym, u dołu dolnej płytki opiekającej (rys.
 • Page 63 PoLski Uwaga: Podczas grillowania wskaźnik temperatury od czasu do czasu zapala się i gaśnie. Oznacza to, że grill reguluje temperaturę opiekania stosownie do zadanego ustawienia. Można nadal bezpiecznie korzystać z urządzenia. Wskazówki Lekko posmaruj masłem lub olejem pożywienie przeznaczone do grillowania. Zapobiegnie to przypaleniu się...
 • Page 64 W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić...
 • Page 65 PoLski Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Dania są zbyt Ustawiona temperatura zbyt Ustaw niższą temperaturę i/lub piecz mocno wysoka lub danie było opiekane danie krócej. W tabeli na końcu niniejszej przypieczone. zbyt długo. instrukcji znajdziesz odpowiednie ustawienia temperatur i czasów opiekania dla różnych rodzajów pożywienia. Podczas Tacka/tacki na tłuszcz nie zostały Ustaw tackę/tacki na tłuszcz pod...
 • Page 66: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) a Picioare pliabile B Indicator de temperatură C Buton de control al temperaturii D Plită...
 • Page 67 Câmp electromagnetic (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent. Înainte de prima utilizare Îndepărtaţi accesoriul dintre plite şi îndepărtaţi orice etichete.
 • Page 68 roMână Poziţia de frigere pentru petrecere: deschideţi grătarul pe jumătate şi trageţi plita superioară în cea mai înaltă poziţie (1). Apoi puneţi grătarul în poziţie deschisă (2) (fig. 9). Dacă grătarul este în poziţie înclinată, puneţi tava sau tăvile pentru grăsime sub fanta pentru scurgere pentru a colecta grăsimea sau sucul. Poziţiile de frigere cu contact şi cu gratinare: poziţionaţi o tavă pentru grăsime sub fanta pentru scurgere a plitei inferioare (fig.
 • Page 69 roMână sugestii Ungeţi uşor alimentele care trebuie fripte cu puţin ulei sau unt. Acest lucru previne producerea fumului de la excesul de unt sau ulei. Grătarul sănătos nu este potrivit pentru frigerea alimentelor pane. Cârnaţii au tendinţa de a exploda la frigere. Pentru a preveni acest lucru, înţepati cârnaţii cu o furculiţă.
 • Page 70 Depozitaţi aparatul în poziţie verticală într-un loc sigur şi uscat. garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips la www. philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă la furnizorul dvs.
 • Page 71 roMână Problemă Cauză posibilă Soluţie În timpul frigerii, Nu aţi aşezat tava/tăvile Aşezaţi tava/tăvile pentru grăsime sub fanta/ grăsimea sau pentru grăsime sub fanta/ fantele de scurgere. sucul se scurge fantele de scurgere. pe suprafaţa pe care este aparatul poziţionat. Aţi fript ingrediente Aşezaţi tava/tăvile pentru grăsime sub fanta/ care conţin multă...
 • Page 72: Русский

  русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) a Складные ножки B Индикатор нагрева C Регулятор нагрева D Съемная пластина-гриль E Крепление пластины-гриль F Ненагревающиеся ручки...
 • Page 73 не повредить антипригарное покрытие. Убедитесь, что пластины правильно установлены на место. Электромагнитные поля (ЭМП) Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.
 • Page 74 русский Загорится индикатор. Это значит, что гриль нагревается. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Дождитесь выключения индикатора нагрева, затем откройте гриль и положите продукты на пластину или пластины. Соблюдайте осторожность: пластины горячие. Контактное положение гриля и положение для запекания: гриль полуоткрыт (Рис. 8). Положение гриля для вечеринки: откройте гриль до половины и поднимите верхнюю пластину в максимально высокое положение (1). Затем откройте гриль (2) (Рис. 9). Если гриль в наклонном положении, установите поддон или поддоны для жира под...
 • Page 75 русский Продолжительность приготовления В конце данного руководства находится таблица продуктов для приготовления на гриле. В таблице указаны температуры и продолжительность приготовления пищи и подходящее положение гриля. Время необходимое на прогрев прибора не входит в продолжительность приготовления, указанного в таблице. Продолжительность и температура приготовления зависят от типа продуктов (например, мяса), их...
 • Page 76 гарантия и обслуживание Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
 • Page 77 русский Проблема Возможная причина Способы решения Прибор При первом включении Это нормально. Выделение выделяет дым. прибора может выделяться дыма исчезнет после того, как прибор немного дыма. поработает несколько раз. Установлена слишком См. таблицу в конце этого руководства с высокая температура для указанием количества, температуры и обрабатываемых...
 • Page 78: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome. opis zariadenia (obr. 1) a Rozkladacie nožičky B Kontrolné svetlo nastavenia teploty C Ovládanie teploty D Odnímateľná...
 • Page 79 (eMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
 • Page 80 sLovensky Poloha kontaktného grilu a poloha na gratinovanie: gril otvorte dopolovice (Obr. 8). Poloha grilu na párty: gril otvorte dopolovice a hornú platňu na grilovanie potiahnite do najvyššej polohy (1). Potom gril otvorte úplne (2) (Obr. 9). Ak je gril v naklonenej polohe, položte podnos alebo podnosy na tuk pod odtokovú drážku, aby ste zachytili tuk alebo šťavu. Poloha kontaktného grilu a poloha na gratinovanie: pod odtokovú drážku spodnej platne na grilovanie umiestnite jeden podnos na tuk (Obr.
 • Page 81 sLovensky tipy Jedlo, ktoré chcete grilovať, namažte len troškou masla alebo oleja. Predídete tak pripáleniu prebytočného masla alebo tuku a dymeniu. Gril nie je vhodný na grilovanie potravín obalených v strúhanke. Klobásy majú tendenciu počas grilovania praskať. Aby ste tomu predišli, vidličkou v nich spravte niekoľko otvorov.
 • Page 82 Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips. riešenie problémov Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré...
 • Page 83 sLovensky Problém Možná príčina Riešenie Grilované jedlo je Zvolili ste príliš vysoké nastavenie Nastavte nižšiu teplotu a/alebo grilujte príliš tmavé. teploty alebo jedlo bolo grilované jedlo kratší čas. Pozrite si tabuľku na konci príliš dlho. tejto brožúrky, kde nájdete vhodné nastavenie teploty a čas grilovania pre rôzne typy jedla.
 • Page 84: Slovenščina

  Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi...
 • Page 85 sLovenšČina Pred prvo uporabo Odstranite vložek, ki je med ploščama za žar, in vse nalepke. Zunanjost aparata obrišite z vlažno krpo. Temeljito očistite plošči (oglejte si poglavje “Čiščenje”). Opomba: Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je običajno. uporaba aparata uporaba v nagnjenem in vodoravnem položaju Površino za peko lahko uporabljate v nagnjenem in vodoravnem položaju. Običajno se aparat uporablja v nagnjenem položaju. V tem položaju maščoba ali sok, ki prihaja iz hrane, odteka po ploščah v pladenj ali pladnja za maščobo Aparat je opremljen z raztegljivima nožicama.
 • Page 86 sLovenšČina Zaprti žar in položaj za peko z gratiniranjem: en pladenj za maščobo postavite pod žlebič za odtekanje spodnje plošče za žar (Sl. 10). Pri peki hrane, ki vsebuje veliko maščobe ali soka, je priporočljivo uporabiti pladenj/pladnja za maščobo tudi pri žaru v vodoravnem položaju, da tako preprečite kapljanje maščobe ali soka na površino, na kateri stoji žar.
 • Page 87 sLovenšČina Pri pripravi nabodal, piščanca, svinjine ali teletine meso najprej na hitro popecite pri visoki temperaturi (položaj 5). Nato temperaturni regulator nastavite za položaj nižje in hrano pecite, dokler ni pripravljena. Žar lahko uporabljate tudi kot termostatsko krmiljeno grelno ploščo, ki jedi samodejno ohranja pri zahtevani temperaturi.
 • Page 88 Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips. com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
 • Page 89 sLovenšČina Težava Možni vzrok Rešitev Z uporabo žara v vodoravnem Pod žlebič/žlebiča za odtekanje postavite položaju ste pekli sestavine, ki pladenj/pladnja za maščobo. vsebujejo veliko maščobe ali soka, ne da bi pod žlebič/žlebiča za odtekanje postavili pladenj/ pladnja za maščobo. Sestavine (npr. Gratinirano jed ali odprte Gratinirane jedi ali odprte popečene sir) so se prilepile...
 • Page 90: Srpski

  Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (sl. 1) a Rasklopive nožice B Indikator temperature C Regulator temperature D Odvojiva ploča roštilja E Štipaljka za ploču roštilja...
 • Page 91 (eMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
 • Page 92 srPski Položaj roštilja za zabave: otvorite roštilj napola i povucite gornju ploču roštilja na najviši položaj (1). Zatim otvorite roštilj (2) (Sl. 9). Ako je roštilj u položaju pod uglom, postavite fioku ili fioke za masnoću ispod odvodnog žleba kako biste sakupili masnoću ili sok. Kontaktni položaj i položaj za graten: postavite jednu fioku za masnoću ispod odvodnog žleba pri dnu ploče roštilja (Sl.
 • Page 93 srPski Roštilj nije podesan za pečenje hrane koja je uvaljana u prezle. Kobasice imaju tendenciju da pucaju kada ih pečete. Da biste ovo sprečili, izbušite nekoliko rupica u njima pomoću viljuške. Da biste postigli najbolje rezultate, nemojte praviti suviše debele komade mesa (približno 1,5 cm).
 • Page 94 Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.
 • Page 95 srPski Problem Mogući uzrok Rešenje Pekli ste hranu koja sadrži Postavite fioku/fioke za masnoću ispod mnogo masnoće ili soka na odvodnog žleba/žlebova. roštilju postavljenom u horizontalni položaj bez nameštene fioke/fioka za masnoću ispod odvodnog žleba/žlebova. Hrana (npr. sir) se Pripremali ste graten jela ili Graten jela i otvoreni tost pripremajte lepi za gornju otvoreni tost, a uređaj je bio...
 • Page 96: Українська

  українська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/ welcome. загальний опис (Мал. 1) a Розкладні ніжки B Індикатор температури C Система контролю температури...
 • Page 97 Після виймання пластин їх необхідно знову належно зібрати. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику...
 • Page 98 українська Зачекайте, поки індикатор температури не згасне, тоді відкрийте гриль та викладіть продукти на пластину чи пластини. Обережно, пластини для грилю гарячі. Контактне положення грилю та положення грилю для приготування продуктів, посипаних сиром: привідкрийте гриль (Мал. 8). Положення грилю для приготування їжі для пікніка: привідкрийте гриль та підніміть верхню пластину для грилю до найвищого положення (1). Потім повністю відкрийте гриль...
 • Page 99 українська Час підсмажування на грилі В кінці буклету подана таблиця зі списком продуктів, які можна готувати на цьому грилі. У таблиці вказано рекомендовану температуру і тривалість приготування на грилі та відповідне положення грилю. Вказаний час приготування не включає час, необхідний для попереднього нагрівання...
 • Page 100 Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
 • Page 101 українська Проблема Можлива причина Вирішення Для смаження продуктів Рекомендоване значення температури вибрано надто високу приготування для різних видів продуктів температуру. див. у таблиці в кінці буклету. Шматки продуктів та жир Щоразу після використання ретельно залишилися на пластинах для чистіть пластини для грилю. грилю.
 • Page 103 Min. 8-10 6-10 8-10...
 • Page 104 .00.011.1...

Table of Contents