Philips HD4469 User Manual

Philips HD4469 User Manual

Hide thumbs Also See for HD4469:
Table of Contents
 • Български
 • Čeština
 • Eesti
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Қазақша
 • Lietuviškai
 • Latviešu
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Slovensky
 • Slovenščina
 • Srpski
 • Українська

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HD4469, HD4467, HD4408, HD4407

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Philips HD4469

 • Page 1 HD4469, HD4467, HD4408, HD4407...
 • Page 2 Min. 10-14 12-16 8-13 9-12...
 • Page 3 A HD4407/HD4467 B HD4408/HD4469...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Български 12 ČEština 18 EEsti 24 Hrvatski 29 Magyar 34 ҚазаҚша 40 liEtuviškai 46 latviEšu 51 Polski 57 roMână 63 русский 69 slovEnsky 75 slovEnšČina 81 srPski 86 українська 92...
 • Page 6: English

  Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Philips refuses any liability for damage caused. Electromagnetic field (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8 Fully unwind the mains cord from the storage facility in the hinges of the appliance (Fig. 6). Make sure the grill is closed. Then put the plug in the wall socket (Fig. 7). HD4408/HD4469 only: The red power-on light goes on to indicate that the grill is connected to the mains.
 • Page 9: Grilling Times

  EnglisH timer (HD4408/HD4469 only) The timer indicates the end of the grilling time, but does NOT switch off the appliance. Note: You can also use the grill without setting the timer. Press the timer button to set the grilling time in minutes. (Fig. 14) The set time becomes visible on the display.
 • Page 10 Attach the grease tray to the bottom of the appliance. HD4407/HD4467 only: Hang the grease tray from the hook on the bottom of the appliance. (Fig. 25) HD4408/HD4469 only: Slide the grease tray under the bracket on the bottom of the appliance (‘click’) (Fig. 26).
 • Page 11 Store the appliance in upright position in a safe and dry place. guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www. philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 12: Български

  Български Въведение Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/ welcome. Общо описание (фиг. 1) a Грил (само за HD4407/HD4467) 1 Червен светлинен индикатор за температура...
 • Page 13 Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, или ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в ръководството за експлоатация, гаранцията става невалидна и Philips отказва отговорност за каквито и да е причинени щети.
 • Page 14 на уреда (фиг. 6). Убедете се, че грилът е затворен. След това включете щепсела в контакта (фиг. 7). Само за HD4408/HD4469: Червеният светлинен индикатор за ел. захранване светва, за да покаже, че грилът е включен в електрическата мрежа. Завъртете регулатора на температурата на положение, съответстващо на съставките, които...
 • Page 15 Ако искате да печете следваща порция храна, отстранете с парче кухненска хартия излишната мазнина от плочите. Изчакайте, докато зеленият светлинен индикатор за готовност светне (само за HD4408/ HD4469) или докато температурният индикатор угасне (само за HD4407/HD4467), преди да поставите храната върху плочата или плочите за печене. Таймер (само за HD4408/HD4469) Таймерът...
 • Page 16 Почистете външността на уреда с влажна кърпа. резервна част замяна на батерията на таймера (само за HD4408/HD4469) Батерията има живот от около две години при нормална употреба в домашни условия. Таймерът работи с 1 литиева батерия L1131 (1,55 V) тип “стотинка”, каквито се продават на...
 • Page 17 Само за HD4407/HD4467: Окачете тавичката за мазнина на куката на дъното на уреда. (фиг. 25) Само за HD4408/HD4469: Плъзнете тавичката за мазнина под скобата на дъното на уреда (до щракване) (фиг. 26). Съхранявайте уреда в изправено положение на безопасно и сухо място.
 • Page 18: Čeština

  ČEština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. všeobecný popis (obr. 1) a Gril (pouze u modelu HD4407/HD4467) 1 Červená kontrolka teploty 2 Řízení...
 • Page 19 Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody. Elektromagnetické pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
 • Page 20 (Obr. 6). Ujistěte se, že je gril zavřený. Poté zasuňte zástrčku do síťové zásuvky (Obr. 7). Pouze u modelu HD4408/HD4469: Rozsvítí se červená kontrolka zapnutí oznamující, že je gril připojen k síti. Otáčejte regulátorem teploty a nastavte teplotu vhodnou pro potraviny, které budete grilovat.
 • Page 21 ČEština Časovač (pouze u modelu HD4408/HD4469) Časovač upozorní na konec grilování, avšak NEVYPNE přístroj. Poznámka: Gril můžete použít i bez nastavení časovače. Stisknutím tlačítka časovače nastavte dobu grilování v minutách. (Obr. 14) Nastavený čas se zobrazí na displeji. Podržíte-li tlačítko stisknuté, budou se minuty měnit rychleji. Jakmile bude dosaženo požadované...
 • Page 22 Připevněte nádobku na tuk ke spodní části přístroje. Pouze u modelu HD4407/HD4467: Zavěste nádobku na tuk na hák ve spodní části přístroje. (Obr. 25) Pouze u modelu HD4408/HD4469: Zasuňte nádobku na tuk pod držák ve spodní části přístroje (ozve se ‚klapnutí‘) (Obr. 26).
 • Page 23 Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, obraťte se na místního dodavatele výrobků...
 • Page 24: Eesti

  EEsti tutvustus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) a Grill (ainult mudelitel HD4407/HD4467) 1 Punane temperatuuri märgutuli 2 Temperatuuriregulaator 3 Grillimisplaadid 4 Grillimisplaatide kinnitusklambrid 5 Mittekuumenevad käepidemed...
 • Page 25 Ohtlike olukordade vältimiseks ärge kasutage seda seadet kunagi koos välise taimeri või kaugjuhtimispuldiga. Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest. Elektromagnetiline väli (EMF) See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele.
 • Page 26 Märkus. Grillimise ajal roheline grillimisvalmiduse märgutuli aeg-ajalt kustub (ainult mudelid HD4408/ HD4469) või temperatuuri märgutuli süttib (ainult mudelid HD4407/HD4467). See tähistab, et grill on kuumenemas eelseadistatud väärtuseni. Kontaktgrilliasend ja ahjugrilliasend: pange toit alumise grillimisplaadi keskele.
 • Page 27 EEsti Maksimaalne seadistusaeg on 99 minutit. Kolm sekundit pärast taimeri seadistamist hakkab taimer aega loendama. Taimeri loendamise ajal vilgub näidikul järelejäänud grillimisaeg. Viimane minut kuvatakse sekundites. Märkus. Taimeri seadistuse tühistamiseks hoidke taimeri nuppu 3 sekundit all (ajal, mil taimer vilgub), kuni kuvatakse näit „00”.
 • Page 28 Hoiustage seade püstasendis turvalises ja kuivas kohas. garantii ja hooldus Kui vajate hooldust või teavet, aga ka probleemide korral külastage Philipsi veebisaiti www.philips. com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja...
 • Page 29: Hrvatski

  Hrvatski uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) a Roštilj (samo HD4407/HD4467) 1 Crveni indikator temperature 2 Kontrola temperature 3 Grijaće ploče...
 • Page 30 Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu. Elektromagnetsko polje (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.
 • Page 31 Napomena: Tijekom postupka pečenja zeleni indikator spremnosti se isključuje (samo HD4408/ HD4469) ili se povremeno uključuje indikator temperature (samo HD4407/HD4467), što znači da se roštilj zagrijava na prethodno postavljenu postavku temperature.
 • Page 32 Hrvatski Nekoliko sekundi nakon unosa vremena pečenja, timer će započeti odbrojavanje. Tijekom odbrojavanja preostalo vrijeme pečenja treperi na zaslonu. Posljednja minuta prikazuje se u sekundama. Napomena: Postavku timera možete izbrisati pritiskom na gumb timera u trajanju od 3 sekunde (u trenutku kada vrijeme zatreperi) dok se ne pojavi ‘00’.
 • Page 33 Pričvrste pladanj za masnoću za donji dio aparata. Samo HD4407/HD4467: Pladanj za masnoću ovjesite o kukicu na donjem dijelu aparata. (Sl. 25) Samo HD4408/HD4469: Pomaknite pladanj za masnoću ispod nosača na donjem dijelu aparata (treba se čuti ‘klik’) (Sl. 26).
 • Page 34: Magyar

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) a Grillsütő (csak HD4407/HD4467) 1 Piros hőmérsékletjelző fény 2 Hőmérséklet-vezérlés 3 Grillezőlapok 4 Grillezőlapok rögzítői 5 Hőszigetelt fogantyúk 6 Folyadékelvezető...
 • Page 35 A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre. A készülék nem rendeltetészerű vagy professzinális, vagy nem a használati utasítás szerinti használata esetén a garancia érvényét veszti és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért. Elektromágneses mező (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó...
 • Page 36 élelmiszertáblázatban. Megjegyzés: Grillezés közben az üzemkész állapotot jelző zöld fény felváltva világít és kialszik (csak HD4408/HD4469) vagy a hőmérsékletjelző fény világítani kezd (csak HD4407/HD4467), ami azt jelzi, hogy a grillsütő éppen az előre beállított hőmérsékletre melegszik.
 • Page 37 Magyar időzítő (csak HD4408/HD4469) Az időzítő csak a grillezési idő végét mutatja, a készüléket NEM kapcsolja ki. Megjegyzés: A grillsütő használható az időzítő bekapcsolása nélkül is. A grillezési idő beállításához nyomja meg az időzítőgombot. (ábra 14) A beállított idő a kijelzőn látható.
 • Page 38 Rögzítse a zsiradéktálcát a készülék aljához. Csak HD4407/HD4467: Akassza le a zsiradéktálcát a készülék alján található tárolóhorogról. (ábra 25) Csak HD4408/HD4469: Csúsztassa a zsiradéktálcát a készülék alján a rögzítőelem alá (kattanást kell hallania) (ábra 26). Tárolja a készüléket függőleges helyzetben, száraz és biztonságos helyen.
 • Page 39 Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen...
 • Page 40: Қазақша

  Ескерту Құралды қоспас бұрын, құралда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз. Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз. Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды...
 • Page 41 қашықтан басқару жүйесіне жалғамаңыз. Егер құрылғы дұрыс пайдаланылмаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарға пайдаланылса, пайдаланушы нұсқауларына сәйкес қолданылмаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады. Электромагниттік өріс (ЭМӨ) Осы Philips құралы Электрмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес...
 • Page 42 Грильдеу уақыты ингредиенттердің түріне, қалыңдығына және дайындаушының қалауына байланысты. Ұсынылатын грильдеу уақытын осы кітапшаның басында берілген тағам кестесінен қараңыз. Ескертпе: Грильдеу барысында «пісіруге дайын» жасыл шамы өшеді (тек HD4408/HD4469 үлгілерінде) немесе грильдің орнатылған пісіру температурада қызып жатқанын көрсетіп, анда-санда температура шамы жанады (тек HD4407/HD4467 үлгілерінде).
 • Page 43 Тамақтың келесі топтамасын грильдеу үшін, табақшалардағы артық майды ас үй қағазымен сүртіп алыңыз. Тағамды гриль табағына немесе табақтарына салмас бұрын, «пісіруге дайын» жасыл шамы жанғанша (тек HD4408/HD4469 үлгілерінде) немесе температура шамы өшкенше (тек HD4407/HD4467 үлгілерінде) күтіңіз. Таймер (тек HD4408/HD4469 үлгілерінде) Таймер...
 • Page 44 қарай төмендетіп, оларды бекіту қыстырмасы астына салып, төмен қарай итеріңіз (2). Құралдың сыртын дымқыл шүберекпен тазалаңыз. алмастыру Таймер батареясын ауыстыру (тек HD4408/HD4469 үлгілерінде) Әдеттегі үй ішінде қолдану барысында, батареялар шамамен екі жылға жетеді. Бұл таймер әдетте оңай табылатын 1 түймелі L1131 (1,55 В) литий батарея түрімен жұмыс істейді.
 • Page 45 Құралды тігінен тұрғызып, қауіпсіз және құрғақ жерде сақтаңыз. кепілдік және қызмет. Қызмет көрсету, ақпарат керек болса немесе мәселе пайда болса, Philips компаниясының www. philips.com веб-торабына кіріңіз немесе өз еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады). Еліңізде...
 • Page 46: Lietuviškai

  Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) a Grilis (taikoma tik HD4407/HD4467) 1 Raudona temperatūros lemputė 2 Temperatūros reguliatorius 3 Kepimo plokštės 4 Kepimo plokščių pritvirtinimo spaustukai 5 Neįkaistančios rankenos...
 • Page 47 Norėdami išvengti pavojingų aplinkybių, niekada nejunkite šio prietaiso prie išorinio laikmačio jungiklio ar nuotolinio valdymo sistemos. Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija taps negaliojančia ir „Philips“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už kilusią žalą. Elektromagnetinis laukas (EMF) Šis „Philips“...
 • Page 48 Kepimo laikas priklauso nuo produktų rūšies, jų storio ir jūsų asmeninio skonio. Rekomenduojamas kepimo laikas nurodytas maisto lentelėje, esančioje šios knygelės pradžioje. Pastaba: Kepimo metu žalia parengties lemputė kartais užgęsta (tik HD4408/HD4469) arba užsidega temperatūros lemputė (tik HD4407/HD4467), rodydama, kad grilis kaista iki nustatytos temperatūros.
 • Page 49 liEtuviškai Po trijų sekundžių, kai nustatėte kepimo laiką, laikmatis pradeda skaičiuoti laiką. Kol laikmatis skaičiuoja nustatytą laiką, likęs kepimo laikas mirksi ekrane. Paskutinė minutė skaičiuojama sekundėmis. Pastaba: Norėdami ištrinti laikmačio nustatymą, paspauskite laikmačio mygtuką ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę (laikmatis sumirksi) tol, kol pasirodo „00“. Praėjus nustatytam kepimo laikui, išgirsite garsinį...
 • Page 50 Laidą apvyniokite aplink saugojimo įtaisą, ant prietaiso lankstų. (Pav. 24) Pritvirtinkite taukų lovelį prietaiso apatinėje dalyje. Taikoma tik HD4408/HD4469: Pakabinkite taukų lovelį prietaiso apačioje. (Pav. 25) Taikoma tik HD4408/HD4469: Įstumkite taukų lovelį po laikikliu, esančiu prietaiso apačioje (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 26). Laikykite prietaisą vertikalioje padėtyje, saugioje ir sausoje vietoje.
 • Page 51: Latviešu

  Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, tas ir jānomaina pie Philips preču izplatītāja, Philips pilnvarotā apkalpes centrā, vai tā nomaiņa jāuztic līdzīgi kvalificētiem speciālistiem.
 • Page 52 Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem. Elektromagnētiskais lauks (EMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā ietvertajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama, balstoties uz mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem datiem.
 • Page 53 Pārliecinieties, ka grils ir aizvērts. Pēc tam iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā (Zīm. 7). Tikai modeļiem HD4408/HD4469: iedegas sarkanās krāsas strāvas ieslēgšanas indikators, lai norādītu, ka grils ir pievienots elektrotīklam. Iestatiet grilējamajām sastāvdaļām atbilstošu temperatūru, pagriežot temperatūras regulēšanas slēdzi. Skatiet tabulu lietošanas pamācības sākumā...
 • Page 54 (tikai modeļiem HD4408/HD4469) Taimeris norāda grilēšanas laika beigas, bet NEIZSLĒDZ ierīci. Piezīme. Grilu var lietot arī bez taimera. Nospiediet taimera pogu, lai izvēlētos cepšanas ilgumu minūtēs. (Zīm. 14) Iestatītais laiks tiek parādīts ekrānā. Lai ātri regulētu minūtes uz priekšu, turiet pogu piespiestu. Kad ir sasniegts vajadzīgais cepšanas ilgums, atlaidiet pogu.
 • Page 55 Ievietojiet tauku paplāti ierīces apakšā. Tikai modeļiem HD4407/HD4467: pakariet tauku paplāti uz ierīces apakšpusē esošā āķa. (Zīm. 25) Tikai modeļiem HD4408/HD4469: ievietojiet tauku paplāti zem skavas ierīces apakšpusē (atskan klikšķis) (Zīm. 26). Uzglabājiet ierīci stateniskā pozīcijā drošā un sausā vietā.
 • Page 56 Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips. com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips...
 • Page 57: Polski

  Polski Wstęp Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/ welcome. opis ogólny (rys. 1) a Grill (tylko modele HD4407/HD4467) 1 Czerwony wskaźnik temperatury 2 Regulacja temperatury 3 Płytki opiekające...
 • Page 58 W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania. Używanie tego urządzenia w celach profesjonalnych lub półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich przypadkach. Pole elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych.
 • Page 59 Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Poczekaj, aż urządzenie się nagrzeje. Tylko modele HD4408/HD4469: Zaczekaj, aż zielony wskaźnik gotowości do pracy zaświeci się. Tylko modele HD4407/HD4467: Zaczekaj, aż zgaśnie czerwony wskaźnik temperatury. Otwórz grill i nałóż składniki na jedną lub obie płytki opiekające.
 • Page 60 Polski Zanim ułożysz żywność na płytce lub płytkach opiekających poczekaj, aż zielony wskaźnik gotowości do pracy zaświeci się (tylko modele HD4408/HD4469) lub wyłączy się wskaźnik temperatury (tylko modele HD4407/HD4467). Zegar cyfrowy (tylko modele HD4408/HD4469) Zegar sygnalizuje koniec czasu grillowania, ale NIE wyłącza urządzenia.
 • Page 61 (2). Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką. Wymiana Wymiana baterii w zegarze (tylko modele HD4408/HD4469) W przypadku normalnego, domowego wykorzystania bateria wystarcza na około dwa lata. Zegar korzysta z jednej baterii litowej typu L1131 (1,55 V), która jest powszechnie dostępna.
 • Page 62 W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.
 • Page 63: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) a Grătar (numai HD4407/HD4467) 1 Led de temperatură roşu 2 Buton de control al temperaturii...
 • Page 64 Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional sau semi-profesional, sau fără respectarea instrucţiunilor din manualul de utilizare, garanţia poate fi anulată, iar Philips îşi va declina orice responsabilitate pentru daunele provocate.
 • Page 65 Notă: În timpul procesului de frigere, ledul verde Gata pentru preparare se stinge (numai HD4408/ HD4469) sau ledul de temperatură se aprinde (numai HD4407/HD4467) din când în când pentru a indica faptul că grătarul se încălzeşte la setarea de temperatură prestabilită.
 • Page 66 Cronometru (numai HD4408/HD4469) Cronometrul indică sfârşitul timpului de frigere, dar NU opreşte aparatul. Notă: Puteţi utiliza grătarul şi fără a seta cronometrul. Apăsaţi butonul pentru cronometru pentru a seta timpul de gătire, în minute. (fig. 14) Timpul setat va fi afişat pe display.
 • Page 67 Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. Înlocuire Înlocuirea bateriei cronometrului (numai HD4408/HD4469) Bateria are o durată de viaţă de aproximativ doi ani în caz de uz domestic normal. Acest cronometru funcţionează cu o baterie de ceas cu litiu, de tip L1131 (1,55 V), care este disponibilă...
 • Page 68 Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa www. philips.com sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament,...
 • Page 69: Русский

  русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) a Гриль (только модели HD4407/HD4467) 1 Красный индикатор нагрева 2 Регулятор нагрева 3 Пластины-гриль 4 Крепления пластин-гриль...
 • Page 70 В случае нарушения правил использования устройства, при его использовании в качестве профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Philips не несет ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб. Электромагнитные поля (ЭМП) Данный...
 • Page 71 приготовления. Примечание. Во время жарки зеленый индикатор готовности будет периодически гаснуть и загораться (только модели HD4408/HD4469), или индикатор нагрева будет периодически гаснуть и загораться (только модели HD4407/HD4467). Это говорит о том, что гриль нагревается в соответствии с установленным значением температуры.
 • Page 72 При необходимости приготовления другой порции продуктов удалите с пластин кулинарной бумагой излишки жира. Дождитесь включения зеленого индикатора готовности (только модели HD4408/ HD4469) или выключения индикатора нагрева (только модели HD4407/HD4467), перед тем как поместить продукты на пластину/пластины-гриль. Таймер (только модели HD4408/HD4469) Таймер...
 • Page 73 прибора и прижмите их креплением (2). Очищайте наружную поверхность прибора влажной тканью. замена деталей замена батарейки таймера (только модели HD4408/HD4469) Срок службы батарейки составляет примерно два года при нормальном домашнем использовании. Таймер прибора работает от 1 литиевой батарейки “таблетки” L1131 (1,55 В), имеющейся...
 • Page 74 Только модели HD4407/HD4467: прикрепите поддон для жира с помощью крючка в нижней части прибора. (Рис. 25) Только модели HD4408/HD4469: задвиньте поддон для жира под кронштейн в нижней части прибора (должен прозвучать щелчок) (Рис. 26). Храните прибор в вертикальном положении в сухом и безопасном месте.
 • Page 75: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips. com/welcome. opis zariadenia (obr. 1) a Gril (len modely HD4407/HD4467) 1 Červené kontrolné svetlo nastavenia teploty 2 Ovládanie teploty...
 • Page 76 V prípade, že zariadenie použijete nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody. Elektromagnetické polia (EMF) Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí...
 • Page 77 Poznámka: Počas grilovania môže zelené kontrolné svetlo zariadenie pripravené na grilovanie z času na čas zhasnúť, (len model HD4408/HD4469) alebo sa môže rozsvietiť kontrolné svetlo nastavenia teploty (len model HD4407/HD4467), čo signalizuje, že gril sa zohrieva na nastavenú teplotu.
 • Page 78 Kým položíte suroviny na platňu alebo platne na grilovanie, počkajte, kým sa nerozsvieti zelené kontrolné svetlo zariadenie pripravené na grilovanie (len model HD4408/HD4469), alebo kým nezhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty (len model HD4407/HD4467). stopky (len model HD4408/HD4469) Stopky signalizujú koniec grilovania, zariadenie však NEVYPNÚ.
 • Page 79 Vonkajšiu strany zariadenia očistite navlhčenou tkaninou. výmena výmena batérie stopiek (len model HD4408/HD4469) Pri bežnom používaní v domácnosti je výdrž batérie približne dva roky. Na napájanie stopiek sa používa 1 lítiová gombíková batéria typu L1131 (1,55 V), ktorá je bežne dostupná.
 • Page 80 Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
 • Page 81: Slovenščina

  Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje...
 • Page 82 Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo. Elektromagnetno polje (EMF) Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF).
 • Page 83 Čas peke je odvisen od vrste sestavin, njihove debeline in vašega osebnega okusa. Za priporočene čase peke si oglejte preglednico na začetku te knjižice. Opomba: Med peko občasno ugasne zeleni indikator pripravljenosti (samo HD4408/HD4469) ali indikator temperature (samo HD4407/HD4467), kar pomeni, da se žar segreva na nastavljeno temperaturo.
 • Page 84 slovEnšČina Med odštevanjem časovnika utripa na zaslonu preostali čas peke. Zadnja minuta je prikazana v sekundah. Opomba: Nastavitev časovnika lahko izbrišete tako, da 3 sekunde držite pritisnjen gumb časovnika (čas začne utripati), dokler se ne prikaže “00”. Po poteku nastavljenega časa zaslišite zvočni signal. Po desetih sekundah se signal ponovi. Zvočni signal lahko prekinete s pritiskom na gumb časovnika.
 • Page 85 Aparat shranite v pokončnem položaju na varno in suho mesto. garancija in servis Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips. com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
 • Page 86: Srpski

  Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. opšti opis (sl. 1) a Roštilj (samo HD4407/HD4467) 1 Crveni indikator temperature 2 Regulator temperature 3 Grejne ploče 4 Štipaljke za ploču roštilja...
 • Page 87 Philips neće prihvatiti odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja. Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.
 • Page 88 Odmotajte do kraja kabl za napajanje iz spremišta na nosaču aparata (Sl. 6). Uverite se da je roštilj zatvoren. Zatim uključite utikač u zidnu utičnicu (Sl. 7). Samo HD4408/HD4469: uključiće se crveni indikator napajanja kako bi ukazao da je roštilj povezan na naponsku mrežu.
 • Page 89 (samo HD4408/HD4469) Tajmer pokazuje kraj vremena pečenja, ali NE isključuje aparat. Napomena: Roštilj možete da koristite i bez podešavanja tajmera. Pritisnite taster tajmera da biste podesili vreme pečenja u minutima. (Sl. 14) Podešeno vreme će se pojaviti na displeju.
 • Page 90 Postavite fioku za masnoću sa donje strane aparata. Samo HD4407/HD4467: okačite fioku za masnoću o kukicu sa donje strane aparata. (Sl. 25) Samo HD4408/HD4469: uvucite fioku za masnoću ispod nosača sa donje strane aparata („klik“) (Sl. 26). Aparat uvek odlažite na suvo i sigurno mesto u uspravnom položaju.
 • Page 91 Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.
 • Page 92: Українська

  українська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips. com/welcome. загальний опис (Мал. 1) a Гриль (лише HD4407/HD4467) 1 Червоний індикатор температури...
 • Page 93 Для уникнення небезпеки не під’єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування. Якщо пристрій використовується неналежно, у професійних чи напівпрофесійних цілях або іншим чином всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей...
 • Page 94 Рекомендований час приготування див. у таблиці продуктів на початку буклету. Примітка. Під час приготування їжі зелений індикатор готовності до роботи (лише HD4408/ HD4469) чи індикатор температури (лише HD4407/HD4467) час від часу згасає , повідомляючи, що гриль нагрівається до встановленої температури.
 • Page 95 Щоб підсмажити нову порцію продуктів, витріть пластини від залишку олії паперовим рушником. Перед тим, як класти продукти на пластину для грилю, почекайте, поки засвітиться зелений індикатор готовності до роботи (лише HD4408/HD4469) або згасне індикатор температури (лише 4407/HD4467). Таймер (лише HD4408/HD4469) Таймер...
 • Page 96 пристрій і притисніть їх донизу під фіксатор (2). Витріть пристрій усередині вологою ганчіркою. заміна заміна батареї таймера (лише HD4408/HD4469) Батарею можна використовувати приблизно протягом двох років у разі її побутового використання. Цей таймер живиться від 1 літієвої батареї таблеткового типу L1131 (1,55 В), яка...
 • Page 97 Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб- сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти у гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
 • Page 100 4222.005.0119.1...

This manual is also suitable for:

Hd4467Hd4408Hd4407

Table of Contents