Download  Print this page

Dansk - Black & Decker Dustbuster Duo FV7201K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dustbuster
Tak fordi du valgte Black & Decker.
Vi håber, at du får glæde af dette
produkt i mange år.
OVERSIGT (fig. A)
1. Strømafbryder
2. Udløserknap til støvbeholder
3. Støvbeholder
4. Samlestykke
5. Øvre rør
6. Nedre rør
7. Gulvforsats
8. Børstemotorknap
9. Vægholder med indbygget
lader
10. Tilbehørsrum
11. Oplader
12. Tilbehørsholder i
anordningen
EU-OVERENSSTEMMELSES-
ERKLÆRING
FV7201K
Black & Decker erklærer, at dette
apparat er konstrueret i henhold
til:
98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 55014,
EN 60335, EN 61000
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
Den vægtede geometriske
middelværdi af
accelerationsfrekvensen
m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
®
Duo FV7201K
ANVENDELSESOMRÅDE
Din Black & Decker Dustbuster
Duo er designet til lette
tørstøvsugningsformål. Produktet
er kun beregnet til
husholdningsbrug.
ADVARSELSSYMBOLER
Følgende piktogrammer
anvendes i denne brugsanvisning:
Angiver risiko for
personskade, livsfare eller
ødelæggelse af apparatet,
hvis brugsanvisningens
instruktioner ikke følges.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Ved brug af
x
batteridrevne apparater skal
de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger,
herunder de nedenstående,
altid følges, således at
risikoen for brand, lækkende
batterier og person- og
materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning
x
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Værktøjet skal bruges som
x
angivet i denne brugsanvisning.
80
Anvendelsen af andet tilbehør
eller udførelse af opgaver
med andet udstyr end det her
2
< 2,5
anbefalede kan medføre
risiko for personskader.
Opbevar brugsanvisningen til
x
fremtidig brug.
Brugen af apparatet
Brug ikke apparatet til at
x
optage væsker med.
Brug ikke apparatet til at
x
optage letantændelige
materialer med.
Brug ikke apparatet i
x
umiddelbar nærhed af vand.
D A N S K
®
57

Advertisement

loading