Download  Print this page

Svenska - Black & Decker Dustbuster Duo FV7201K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dustbuster
Tack för att du valde
Black & Decker. Vi hoppas att du
kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
ÖVERSIKT (fig. A)
1. Strömbrytare
2. Låsknapp för dammbehållaren
3. Dammbehållare
4. Anslutare
5. Övre röret
6. Nedre röret
7. Golvmunstycke
8. Strömrytare för borste
9. Laddarhållare
10. Tillbehörsförvar
11. Laddare
12. Påsittande tillbehörshållare
CE-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
FV7201K
Black & Decker förklarar att
denna apparat är konstruerade
i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 55014,
EN 60335, EN 61000
L
(ljudtryck)
pA
Det vägda geometriska
medelvärdet av
vibrationsfrekvensen
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
®
Duo FV7201K
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Black & Decker Dustbuster
är avsedd för lätt och torr
dammsugning. Produkten är
endast avsedd för hemmabruk.
VARNINGSSYMBOLER
Följande symboler har använts i
bruksanvisningen:
Anger risk för personskada,
livsfara eller skada på
verktyg om du inte följer
instruktionerna i
bruksanvisningen.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Varning! När man använder
x
uppladdningsbara apparater
är det viktig att man bl.a.
följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att
minska risken för brand,
batteriläckage, personskador
och materialskador.
Läs bruksanvisningen innan
x
du använder apparaten.
Apparaten är avsedd för
x
användning som beskrivs i
denna bruksanvisning. Använd
endast de tillbehör och
dB(A)
80
tillsatser som rekommenderas
i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av
m/s
2
< 2,5
annat tillbehör eller tillsats kan
innebära risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för
x
framtida bruk.
Använda apparaten
Sug inte upp vätskor med
x
apparaten.
Sug inte upp lättantändligt
x
material med apparaten.
Använd inte apparaten i
x
närheten av vatten. Doppa
aldrig apparaten i vatten.
S V E N S K A
®
Duo
47

Advertisement

loading