Download  Print this page

Norsk - Black & Decker Dustbuster Duo FV7201K Manual

Hide thumbs

Advertisement

N O R S K
Dustbuster
Takk for at du valgte
Black & Decker. Vi håper du vil
bruke og ha glede av dette
produktet i mange år.
OVERSIKT (fig. A)
1. Strømbryter
2. Utløserknapp for støvoppsamler
3. Støvoppsamler
4. Kopling
5. Øvre slange
6. Nedre slange
7. Munnstykke til gulv
8. Børsteutløsere
9. Lader
10. Oppbevaring for tilbehør
11. Lader
12. Intern tilbehørsholder
CE-SIKKERHETSERKLÆRING
FV7201K
Black & Decker erklærer at disse
produkter er konstruert i henhold
til:
98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 55014,
EN 60335, EN 61000
L
(lydnivå)
dB(A)
pA
Den veide geometriske
middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen
m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
52
®
Duo FV7201K
BRUKSOMRÅDER
Black & Decker Dustbuster
er konstruert for lett, tørr
støvsuging. Apparatet er kun
ment for bruk i hjemmet.
VARSELSYMBOLER
Følgende symboler brukes i
denne bruksanvisningen:
Betegner risiko for
personskade, livsfare eller
skade på apparatet dersom
instruksene i denne
bruksanvisningen ikke følges.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når du bruker
x
oppladbare redskaper, må du
følge en del grunnleggende
sikkerhetsregler, se nedenfor,
for å redusere faren for brann,
batterilekkasjer, personskade
og materiell skade.
Les nøye gjennom hele
x
denne håndboken før du
begynner å bruke apparatet.
Håndboken beskriver hvordan
x
apparatet skal brukes. Bruk
bare tilbehør og utstyr til dette
80
apparatet som anbefales i
bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet
2
< 2,5
tilbehør eller utstyr kan medføre
en mulig risiko for personskade.
Oppbevar bruksanvisningen
x
på et lett tilgjengelig sted.
Bruke apparatet
Apparatet må ikke brukes til å
x
suge opp væske.
Apparatet må ikke brukes til å
x
suge opp materialer som kan
ta fyr.
Apparatet må ikke brukes i
x
nærheten av vann. Apparatet
må ikke dyppes i vann.
®
Duo

Advertisement

loading