Download Print this page

Philips AQ6688/00 Instrukcja Obs?Ugi page 7

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

ODBIÓR RADIOWY
STROJENIE
Strojenie bezpoœrednie
Musimy znaæ czêstotliwoœæ stacji radiowej, do której chcemy
siê dostroiæ. Czêstotliwoœæ mo¿na znaleŸæ w programach
radiowych w gazetach, itp.
1 Nacisnåæ ENTER w trybie radia.
™ Czêstotliwoœæ radiowa zniknie z wyœwietlacza.
2 Skorzystaæ z klawiszy pamiêci radiowej dla wpisania
w przeciågu 5 sekund czêstotliwoœci szukanej stacji.
3 Nacisnåæ ponownie ENTER dla wybrania stacji radiowej.
™ Wyœwietlacz wska¿e wybranå, lub najbli¿szå
czêstotliwoœæ.
™ Je¿eli dokonaliœmy niew¬aœciwego wyboru, wyœwietlacz
wska¿e Err.
Przyk¬ady wyboru pasma radiowego i czêstotliwoœci:
przyk¬ad 1. 98,1 MHz, FM: Nacisnåæ 9,8,1 oraz ENTER
przyk¬ad 2. 603 KHz, AM (MW): Nacisnåæ 6,0,3 oraz ENTER
Strojenie rêczne
• Naciskaæ krótko TUNING – lub +, jeden raz lub kilka razy, a¿
odnaleziona zostanie w¬aœciwa czêstotliwoœæ. W ten sposób
czêstotliwoœæ mo¿e byæ zmieniana krok po kroku.
Strojenie automatyczne
1 Nacisnåæ i przytrzymaæ TUNING – lub + , a¿ czêstotliwoœæ
na wyœwietlaczu zacznie siê szybko zmieniaæ.
2 Po znalezieniu stacji o wystarczajåco silnym sygnale
strojenie zatrzyma siê, mo¿na te¿ zatrzymaæ strojenie
naciskajåc ponownie TUNING – lub +.
3 Powtórzyæ powy¿sze kroki do chwili odnalezienia szukanej
stacji.
WYBÓR I ZAPISYWANIE STACJI W PAMIÊCI: PRESET
W pamiêci mo¿na zapisaæ do 20 stacji radiowych, po 10 w
ka¿dym paœmie. Stacja w pamiêci mo¿e byæ skasowana tylko
przez zapisanie innej stacji w to samo miejsce, lub przez
nacisniêcie klawisza RESET.
1 Wybraæ pasmo radiowe i dostroiæ siê do szukanej stacji.
2 Nacisnåæ jeden z numerów pamiêci 0-9 przez ponad 2
sekundy w celu zapisania wybranej stacji w pamiêci.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê PRESET oraz wybrany
numer pamiêci.
21

Advertisement

loading

  Also See for Philips AQ6688/00

  Related Manuals for Philips AQ6688/00

This manual is also suitable for:

Aq 6688