Download Print this page

Philips AQ6688/00 Instrukcja Obs?Ugi page 4

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

ZASILANIE
Zasilacz sieciowy
Napiêcie w lokalnej sieci musi odpowiadaæ napiêciu zasilacza
3V. Bolec œrodkowy o przekroju 1,3 mm wtyczki zasilacza 3,5
mm musi byæ ustawiony na biegun ujemny -.
• Pod¬åczyæ zasilacz do gniazdka DC 3V urzådzenia.
• Nale¿y zawsze wy¬åczyæ zasilacz, je¿eli nie jest u¿ytkowany.
Baterie (opcjonalne)
• Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie
alkaliczne typu R06, UM3 lub AA, zgodnie ze schematem.
Baterie Philips POWER LIFE zapewniajå 18 godzin dzia¬ania
magnetofonu.
• Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå
u¿ytkowane przez d¬u¿szy okres.
™ Je¿eli baterie så bliskie wyczerpania,
na wyœwietlaczu, nale¿y w¬o¿yæ nowe baterie. Je¿eli
radio jest w¬åczone, samoczynnie wy¬åczy siê.
™ Mo¿e zaistnieæ potrzeba ponownego zaprogramowania
stacji radiowych.
18
OCHRONA PAMIÊCI
Ochrona pamiêci dzia¬a jako zabezpieczenie na wypadek
przerwy w dop¬ywie prådu lub zasilania.
Podczas wymiany baterii lub Ÿród¬a zasilania, ustawienia
zegara, stacji radiowych w pamiêci oraz ostatnia s¬uchana
stacja radiowa zostanå zapamiêtane przez oko¬o 2 minuty.
Pozwala to na wymianê baterii lub Ÿród¬a zasilania bez
koniecznoœci ponownego ustawiania ca¬ej pamiêci.
bêdzie migaæ

Advertisement

loading

  Also See for Philips AQ6688/00

  Related Manuals for Philips AQ6688/00

This manual is also suitable for:

Aq 6688