Download Print this page

Odtwarzanie Kaset - Philips AQ6688/00 Instrukcja Obs?Ugi

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

ODBIÓR RADIOWY
Wyszukiwanie stacji z pamiêci
1 Nacisnåæ jeden raz, lub kilka razy RADIO ON-OFF w celu
wybrania pasma radiowego.
2 Nacisnåæ numer stacji zapisanej w pamiêci.
Kasowanie pamiêci za pomocå klawisza RESET
Za pomocå koñcówki d¬ugopisu nacisnåæ otwór RESET.
™ Bêdzie s¬yszalny trzask, oznaczajåcy, ¿e wszystkie stacje z
pamiêci i ostatnia s¬uchana stacja radiowa zosta¬y
skasowane.
Wszystkie ustawienia muszå byæ ponownie zaprogramowane w
pamiêci.
22

ODTWARZANIE KASET

ODTWARZANIE KASET
1 Otworzyæ kieszeñ magnetofonu i w¬o¿yæ kasetê.
2 Zamknåæ lekko kieszeñ magnetofonu.
3 Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka the p.
4 Rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem 1 2
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê tAPE oraz wskazania
zegara analogowego
5 Ustawiæ si¬ê g¬osu klawiszami VOLUME i DBB.
6 Przewijanie taœmy do przodu klawiszem 5, do ty¬u
klawiszem 6. Nacisnåæ 9 aby zakoñczyæ przewijanie.
7 Zmiana kierunku przewijania taœmy podczas odtwarzania
klawiszem DIRECTION 1 2.
8 Zatrzymanie odtwarzania klawiszem 9. Zasilanie jest
wyŒczone.
™ Wyœwietlacz wska¿e OFF, nastêpnie poka¿e aktualny
czas.
AUTO REVERSE
Na koñcu taœmy kierunek odtwarzania zostanie samoczynnie
odwrócony. Odtwarzanie bêdzie kontynuowane do chwili
wciœniêcia klawisza 9, lub do wyczerpania baterii.
w trybie tape.

Advertisement

loading

  Also See for Philips AQ6688/00

  Related Manuals for Philips AQ6688/00

  Related Content for Philips AQ6688/00

This manual is also suitable for:

Aq 6688