Download Print this page

Informacje Ogólne - Philips AQ6688/00 Instrukcja Obs?Ugi

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

INFORMACJE OGÓLNE
Klawisz reset
W przypadku zak¬óceñ zewnêtrznych np. naelektryzowania od
chodnika, wy¬adowañ podczas burzy, itp., mogåcych zak¬óciæ
dzia¬anie wyœwietlacza i innych elektronicznych funkcji
urzådzenia, klawisz reset pozwala na skasowanie wszystkich
parametrów pamiêci urzådzenia (np. siatka strojenia, stacje
radiowe w pamiêci) oraz ponowne ich ustawienie.
• Za pomocå koñcówki d¬ugopisu nacisnåæ klawisz RESET,
umieszczony z ty¬u pokrywy magnetofonu.
Blokada
Wciœniêcie klawisza zapobiega przypadkowemu wciœniêciu
pozosta¬ych klawiszy urzådzenia podczas s¬uchania radia, lub
przy wyŒczonym radiu.
1 Nacisnåæ LOCK.
pojawi siê na wyœwietlaczu po w¬åczeniu blokady.
2 Aby wy¬åczyæ blokadê, wystarczy ponownie nacisnåæ LOCK.
zniknie z wyœwietlacza.
WSKAZANIA ZEGARA
Zegar wskazuje czas w trybie 12- lub 24-godzinnym. Sekundy
odmierzane så zgodnie z migajåcym dwukropkiem ':', oraz
zgodnie z 12 czêœciowym wyœwietlaczem zegara analogowego,
gdzie ka¿dy segment
symbolizuje 5 sekund.
1 Nacisnåæ ENTER w trybie zegara.
™ Cyfry zegara zacznå migaæ przez 5 sekund.
2 Nacisnåæ
lub
, aby ustawiæ godzinê/minutê zegara,
HR
MIN
dopóki cyfry zegara migajå.
™ Przytrzymujåc klawisz
szybko miêdzy 0-12 lub 0-23. Zwolniæ klawisz
dotarciu do aktualnej godziny.
™ Przytrzymujåc klawisz
przesuwaæ siê. Dok¬adne ustawienie minut mo¿na
osiågnåæ przez krótkie naciskanie klawisza.
3 Nacisnåæ ponownie ENTER dla potwierdzenia ustawieñ
zegara.
™ Cyfry zegara przestanå migaæ.
REGULACJA ZEGARA
, godzina zacznie zmieniaæ siê
HR
po
HR
, minuty zacznå szybko
MIN
19

Advertisement

loading

  Also See for Philips AQ6688/00

  Related Manuals for Philips AQ6688/00

  Related Content for Philips AQ6688/00

This manual is also suitable for:

Aq 6688