Download Print this page

Informacje Ekologiczne - Philips AQ6688/00 Instrukcja Obs?Ugi

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

INFORMACJE OGÓLNE
Akcesoria (wyposa¿enie)
1 x s¬uchawki stereo, 1 x uchwyt do paska
Uchwyt do paska
1 W celu pod¬åczenia uchwytu nale¿y dopasowaæ zacisk (z ty¬u
uchwytu) do otworu na obudowie.
2 Nacisnåæ i obróciæ uchwyt w pozycjê LOCK zgodnie z
rysunkiem.
3 W celu zdjêcia uchwytu nale¿y delikatnie podnieœæ i obróciæ
go w pozycjê RELEASE zgodnie z rysunkiem.
KORZYSTAJ 'Z G£OWÅ' ZE S£UCHAWEK!
Ochrona s¬uchu:
Korzystaj ze s¬uchawek przy umiarkowanej sile g¬osu. S¬uchanie
g¬oœnej muzyki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego:
Podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy rowerem nie wolno
korzystaæ ze s¬uchawek – mo¿esz spowodowaæ wypadek!
KONSERWACJA
• Dla zapewnienia wysokiej jakoœci odtwarzania, po ka¿dych
50 godzinach u¿ytkowania lub œrednio raz na miesiåc nale¿y
oczyœciæ g¬owicê magnetycznå przez odtworzenie taœmy
czyszczåcej.
• Nie wolno wystawiaæ urzådzenia ani kaset na dzia¬anie
deszczu, wilgoci, piasku ani silnych Ÿróde¬ ciep¬a np.
kaloryferów lub promieni s¬onecznych w samochodzie.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

• Opakowanie zosta¬o uproszczone, aby mo¿na rozdzieliæ je na
dwa odrêbne materia¬y: karton oraz polietylen. Prosimy o
przestrzeganie przepisów lokalnych dotyczåcych
sk¬adowania tych materia¬ów.
• Prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów odnoœnie
recyklingu przestarza¬ego sprzêtu.
• Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne,
dlatego nale¿y wyrzucaæ je tylko do odpowiednich
kontenerów.
23

Advertisement

loading

  Also See for Philips AQ6688/00

  Related Manuals for Philips AQ6688/00

  Related Content for Philips AQ6688/00

This manual is also suitable for:

Aq 6688