Download Print this page

Philips AQ6688/00 Instrukcja Obs?Ugi

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

AQ 6688 Stereo Radio Cassette Player
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Instructions for use
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Návod na pou|itie
Használati útmutató

Advertisement

loading

  Also See for Philips AQ6688/00

  Related Manuals for Philips AQ6688/00

  Summary of Contents for Philips AQ6688/00

 • Page 1 AQ 6688 Stereo Radio Cassette Player Instructions for use êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Návod na pou|itie Használati útmutató...
 • Page 2 V pøípadì jakékoli závady se laskavì obra†te na svého obchodníka nebo pøímo na servisní organizaci firmy Philips. Dbejte té|, aby vám prodávající øádnì vyplnil záruèní list. Pokud by v∂ak byly na pøístroji shledány cizí zásahy, nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruèní...
 • Page 3 DC 3V ->+ RESET RADIO ON-OFF LOCK display preset memory buttons TUNING ENTER FAST WIND 11 REWIND 22 STOP 9 PLAY 1 2 battery door direction 1 2 p socket VOLUME...
 • Page 4 Baterie (opcjonalne) • Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie alkaliczne typu R06, UM3 lub AA, zgodnie ze schematem. Baterie Philips POWER LIFE zapewniajå 18 godzin dzia¬ania magnetofonu. • Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå u¿ytkowane przez d¬u¿szy okres.
 • Page 5: Informacje Ogólne

  INFORMACJE OGÓLNE Klawisz reset W przypadku zak¬óceñ zewnêtrznych np. naelektryzowania od chodnika, wy¬adowañ podczas burzy, itp., mogåcych zak¬óciæ dzia¬anie wyœwietlacza i innych elektronicznych funkcji urzådzenia, klawisz reset pozwala na skasowanie wszystkich parametrów pamiêci urzådzenia (np. siatka strojenia, stacje radiowe w pamiêci) oraz ponowne ich ustawienie. •...
 • Page 6 REGULACJA ZEGARA ZMIANA SIATKI STROJENIA ORAZ WSKAZAÑ ZEGARA 12/24 GODZ. W Ameryce Pó¬nocnej i Po¬udniowej odstêp pomiêdzy kolejnymi stacjami radiowymi w pasmie AM (MW) wynosi 10 kHz. W pozosta¬ych krajach odstêp wynosi 9 kHz. Zazwyczas siatka strojenia odbiornika radiowego ustawiona jest fabrycznie zgodnie z miejscowym standardem.
 • Page 7 ODBIÓR RADIOWY STROJENIE Strojenie bezpoœrednie Musimy znaæ czêstotliwoœæ stacji radiowej, do której chcemy siê dostroiæ. Czêstotliwoœæ mo¿na znaleŸæ w programach radiowych w gazetach, itp. 1 Nacisnåæ ENTER w trybie radia. ™ Czêstotliwoœæ radiowa zniknie z wyœwietlacza. 2 Skorzystaæ z klawiszy pamiêci radiowej dla wpisania w przeciågu 5 sekund czêstotliwoœci szukanej stacji.
 • Page 8: Odtwarzanie Kaset

  ODBIÓR RADIOWY Wyszukiwanie stacji z pamiêci 1 Nacisnåæ jeden raz, lub kilka razy RADIO ON-OFF w celu wybrania pasma radiowego. 2 Nacisnåæ numer stacji zapisanej w pamiêci. Kasowanie pamiêci za pomocå klawisza RESET Za pomocå koñcówki d¬ugopisu nacisnåæ otwór RESET. ™...
 • Page 9: Informacje Ekologiczne

  INFORMACJE OGÓLNE Akcesoria (wyposa¿enie) 1 x s¬uchawki stereo, 1 x uchwyt do paska Uchwyt do paska 1 W celu pod¬åczenia uchwytu nale¿y dopasowaæ zacisk (z ty¬u uchwytu) do otworu na obudowie. 2 Nacisnåæ i obróciæ uchwyt w pozycjê LOCK zgodnie z rysunkiem.
 • Page 10: Usuwanie Usterek

  – MO¯LIWA PRZYCZYNA • ŒRODEK ZARADCZY PrzydŸwiêk podczas korzystania z zasilacza – U¿ywany jest nieodpowiedni zasilacz • Skorzystaæ z zasilacza Philips SBC6650 lub dobrej jakoœci zasilacza stabilizowanego 3V DC S¬aba jakoœæ dŸwiêku/brak dŸwiêku – Wtyczka s¬uchawek nie jest w¬o¿ona do koñca •...

This manual is also suitable for:

Aq 6688