Download Print this page

Advertisement

de
Deutsch
en
English
fr
Français
it
Italiano
nl
Nederlands
da
Dansk
no
Norsk
sv
Svenska
fi
Suomi
es
Español
pt
Português
el
ÅëëçíéêÜ
Türkçe
tr
Polski
pl
Magyar
hu
uk
š®paï¸c¿®a
Pºcc®å¼
ru
ar
MK553../MK554..
5090484148
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Advertisement

   Related Manuals for Siemens MK554 SERIES

No related manuals

   Summary of Contents for Siemens MK554 SERIES

 • Page 1

  Deutsch English Français Italiano Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Español Português ÅëëçíéêÜ Türkçe Polski Magyar š®paï¸c¿®a Pºcc®å¼ MK553../MK554.. 5090484148 Gebrauchsanleitung Instruções de serviço Operating instructions Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Notice d’utilisation Kullanma talimatý Instrukcja obsługi Istruzioni per l’uso Használati utasítás Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning I¸c¹pº®ýiø...

 • Page 2

  ÇÉ SÉ wáíêìëéêÉëëÉ= eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= SÑ p~ÑíòÉåíêáÑìÖÉ åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK SÖ m~ëëáÉêÉáåë~íò a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= SÜ wìÄÉÜ∏êJ_çñ ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= Sá pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= gÉ=å~ÅÜ=jçÇÉää=ëáåÇ=òïÉá=çÇÉê=ãÉÜêÉêÉ fåíÉêåÉíëÉáíÉK pÅÜÉáÄÉå=áã=iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåK Sà pÅÜåÉáÇJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÇáÅâLÇΩåå aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ Sâ o~ëéÉäJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÖêçÄLÑÉáå= ®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå= Sä pÅÜåÉáÇJLo~ëéÉäJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå= Sã oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=Ó=ãáííÉäÑÉáå ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ Så píêÉáÑÉåJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= jáñÉê _áäÇ=`= ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ= kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå= T jáñÄÉÅÜÉê...

 • Page 3

  ÇÉ _ÉÇáÉåÉå aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=píìÑÉ=ëíÉääÉåK  rã=wìí~íÉå=å~ÅÜòìÑΩääÉåI=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=  dÉê®í=ìåÇ=wìÄÉÜ∏ê=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ= MLçÑÑ=ëíÉääÉåK ÖêΩåÇäáÅÜ=êÉáåáÖÉåI=ëáÉÜÉ=łoÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå“K píçéÑÉê=ÜÉê~ìëåÉÜãÉå=ìåÇ=wìí~íÉå=ÇìêÅÜ=  sçêÄÉêÉáíÉå k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÉáåÑΩääÉåK cäΩëëáÖâÉáíÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=píçéÑÉê=å~ÅÜÑΩääÉåK= dêìåÇÖÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉåI=ëí~ÄáäÉå=ìåÇ=   píçéÑÉêÉáåë~íò=â~åå=~äë=jÉëëÄÉÅÜÉê= ë~ìÄÉêÉå=råíÉêÖêìåÇ=ëíÉääÉåK ÄÉåìíòí=ïÉêÇÉåK h~ÄÉä=~ìë=ÇÉã=h~ÄÉäëÅÜ~ÅÜí=ÜÉê~ìëòáÉÜÉåK  kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK  ^ÅÜíìåÖ> pÅÜΩëëÉä=ãáí=wìÄÉÜ∏êLtÉêâòÉìÖ _Éá=^êÄÉáíÉå=áå=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä=â~åå=Ç~ë=dÉê®í= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ= åìê=ãáí=~ìÑÖÉëÉíòíÉê=pÅÜΩëëÉäI= êçíáÉêÉåÇÉ=tÉêâòÉìÖÉ> ~ìÑÖÉëÉíòíÉã=ìåÇ=ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉä= t®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄÉë=åáÉ=áå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä= ëçïáÉ=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉê=jáñÉê~åíêáÉÄëJ ÖêÉáÑÉåK=wìã=k~ÅÜÇêΩÅâÉå=îçå=wìí~íÉå= pÅÜìíòâä~ééÉ=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=ïÉêÇÉåK áããÉê=ÇÉå=píçéÑÉê=ER~F=îÉêïÉåÇÉåK= k~ÅÜ ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=ä®ìÑí=ÇÉê=^åíêáÉÄ= oΩÜêÄÉëÉå=ESÅF _áäÇ=b åçÅÜ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK=tÉêâòÉìÖ=åìê=ÄÉá= ÑΩê=p~ÜåÉI=báëÅÜåÉÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉ=qÉáÖÉK= píáääëí~åÇ=ÇÉë=^åíêáÉÄÉë=ïÉÅÜëÉäåK=...

 • Page 4

  ÇÉ ^ÅÜíìåÖ> gÉ=å~ÅÜ=jçÇÉääW pÅÜΩëëÉä=ÉåíäÉÉêÉå=ÄÉîçê=ÇáÉëÉ=ëç=îçää=áëíI= wÉêâäÉáåÉêìåÖëJpÅÜÉáÄÉå _áäÇ=c= Ç~ëë=Ç~ë=pÅÜåÉáÇJ=çÇÉê=o~ëéÉäÖìí=ÇÉå= pÅÜåÉáÇJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=ESàF=Ó=ÇáÅâLÇΩåå pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=ÉêêÉáÅÜíK òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK j~ñK=cΩääãÉåÖÉW=RMM=Ö o~ëéÉäJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=ESâF=Ó=ÖêçÄLÑÉáå= wáíêìëéêÉëëÉ=ESÉF _áäÇ=d= òìã=o~ëéÉäå=îçå=lÄëíI=dÉãΩëÉ=ìåÇ=h®ëÉK òìã=^ìëéêÉëëÉå=îçå=wáíêìëÑêΩÅÜíÉåI=òK=_K= pÅÜåÉáÇJLo~ëéÉäJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=ESäF lê~åÖÉåI=dê~éÉÑêìáíëI=wáíêçåÉåK= òìã=pÅÜåÉáÇÉå=ìåÇ=o~ëéÉäå=îçå=lÄëíI= ^ÅÜíìåÖ> dÉãΩëÉ=ìåÇ=h®ëÉK ^êÄÉáíÉå=ÇΩêÑÉå=åìê=ãáí=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉê= oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=ESãF=Ó=ãáííÉäÑÉáå jáñÉê~åíêáÉÄëJpÅÜìíòâä~ééÉ=EOF=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí= òìã=o~ëéÉäå=îçå=kΩëëÉåI=ÖÉâΩÜäíÉê= ïÉêÇÉåK pÅÜçâçä~ÇÉ=ìåÇ=e~êíâ®ëÉK wáíêìëéêÉëëÉ=~ìÑëÉíòÉå=EmÑÉáä=~å=wáíêìëéêÉëëÉ=  píêÉáÑÉåJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=ESåF ~ìÑ=mÑÉáä=~å=pÅÜΩëëÉäF=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå= òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=mçããÉë=cêáíÉë=ìåÇ= ÇêÉÜÉåK=k~ëÉ=~ã=páÉÄâçêÄ=ãìëë=Äáë=òìã= lÄëíë~ä~íòìí~íÉåK ^åëÅÜä~Ö=áã=pÅÜäáíò=ÇÉë=dêìåÇÖÉê®íÉë= pÅÜÉáÄÉ=~ìÑäÉÖÉåK  ëáíòÉåK dÉïΩåëÅÜíÉ=pÅÜåÉáÇJLo~ëéÉäëÉáíÉ=å~ÅÜ= ^ìëéêÉëëâÉÖÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=~åÇêΩÅâÉåK ...

 • Page 5

  ÇÉ m~ëëáÉêÉáåë~íò=ESÖF _áäÇ=f òìã=m~ëëáÉêÉå=îçå=ïÉáÅÜÉã=çÇÉê=ÖÉâçÅÜíÉã= sÉêÄêΩÜìåÖëÖÉÑ~Üê> lÄëí=çÇÉê=dÉãΩëÉK pÅÜΩëëÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå= _Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉá≈Éã=jáñÖìí=íêáíí=  Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK a~ãéÑ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=áã=aÉÅâÉä=~ìëK= j~ñáã~ä=MIR=iáíÉê=ÜÉá≈É=çÇÉê=ëÅÜ®ìãÉåÇÉ= m~ëëáÉêëáÉÄ=ãáí=m~ëëáÉêÑäΩÖÉä=~ìÑëÉíòÉåK  cäΩëëáÖâÉáí=ÉáåÑΩääÉåK aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=  òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK ^ÅÜíìåÖ> aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=píìÑÉ=Q=ëíÉääÉå=EëáÉÜÉ=  jáñÉê=â~åå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= òìë®íòäáÅÜÉë=eÉÑí=łoÉòÉéíÉ=ìåÇ=qáééë“FK hÉáåÉ íáÉÑÖÉÑêçêÉåÉå=wìí~íÉå=E~ìëÖÉåçããÉå= píçéÑÉê=ÜÉê~ìëåÉÜãÉå=ìåÇ=wìí~íÉå=ÇìêÅÜ=  báëïΩêÑÉäF=îÉê~êÄÉáíÉåK=jáñÉê=åáÅÜí=äÉÉê= k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÉáåÑΩääÉåK ÄÉíêÉáÄÉåK ^ÅÜíìåÖ> jáñÉå cΩääëí~åÇ=ÄÉ~ÅÜíÉåK=pÅÜΩëëÉä=ÉåíäÉÉêÉåI=ÄÉîçê= ^ÅÜíìåÖ> ÇÉê=p~Ñí=ÇÉå=páÉÄâçêÄ=ÉêêÉáÅÜíK wìã=_ÉíêáÉÄ=ÇÉë=jáñÉêë=ãΩëëÉå=ÇÉê= j~ñK=cΩääãÉåÖÉW=NMMM=Ö jáñÉêÇÉÅâÉä=ìåÇ=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä=ãáí=aÉÅâÉä= k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí ~ìÑÖÉëÉíòí=ìåÇ=ÑÉëíÖÉÇêÉÜí=ëÉáåK=tÉêâòÉìÖÉ= aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=MLçÑÑ=ëíÉääÉåK ...

 • Page 6

  ÇÉ oÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå qáééW=bíï~ë=t~ëëÉê=ãáí=péΩäãáííÉä=áå=ÇÉå= ~ìÑÖÉëÉíòíÉå=jáñÉê=ÖÉÄÉåK=cΩê=ïÉåáÖÉ=pÉâìåÇÉå= ~ìÑ=píìÑÉ=j=ëíÉääÉåK=t~ëëÉê=~ìëëÅÜΩííÉå=ìåÇ= píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê> jáñÉê=ãáí=âä~êÉã=t~ëëÉê=~ìëëéΩäÉåK jáñÉê=òÉêäÉÖÉå _áäÇ=i dêìåÇÖÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ= aÉå=jÉëëÉêÉáåë~íò=~å=ÇÉå=cäΩÖÉäå=ÖÉÖÉå=  åáÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉåI=_Éá=_ÉÇ~êÑ=ÇÉå= jáñÉêÇÉÅâÉä=òì=eáäÑÉ=åÉÜãÉåK= ^ÅÜíìåÖ> aÉê jÉëëÉêÉáåë~íò=ïáêÇ=ÖÉä∏ëíK lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= jÉëëÉêÉáåë~íò=ÉåíåÉÜãÉå=ìåÇ=ÇÉå=  hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä= aáÅÜíìåÖëêáåÖ=ÉåíÑÉêåÉåK îÉêïÉåÇÉåK jáñÉê=òìë~ããÉåëÉíòÉå dêìåÇÖÉê®í=êÉáåáÖÉå sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK  dêìåÇÖÉê®í=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉåK=_Éá=_ÉÇ~êÑ=  jáñÉê=åáÉ=~ìÑ=ÇÉã=dêìåÇÖÉê®í= Éíï~ë=péΩäãáííÉä=ÄÉåìíòÉåK òìë~ããÉåÄ~ìÉåK dÉê®í=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=íêçÅâÉåêÉáÄÉåK pÅÜΩëëÉä=ãáí=wìÄÉÜ∏ê=êÉáåáÖÉå aáÅÜíìåÖëêáåÖ=~ã=jÉëëÉêÉáåë~íò=~åÄêáåÖÉåK  jÉëëÉêÉáåë~íò=îçå=ìåíÉå=áå=ÇÉå=  sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= jáñÉêÄÉÅÜÉê=ÉáåëÉíòÉåK jÉëëÉêÉáåë~íò=~å=ÇÉå=cäΩÖÉäå=áã=...

 • Page 7

  ÇÉ jáñÉê eáåïÉáëW aáÉ=^ìÑÄÉï~ÜêìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÉåíåÉÜãÉå= pí∏êìåÖW páÉ=_áäÇ=lK=sçê=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=~ääÉ=wìÄÉÜ∏êJ dÉê®í=ä®ìÑí=åáÅÜí=~åK íÉáäÉ=~ìë=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä=ÄòïK=ÇÉã=jáñÉê= _ÉÜÉÄìåÖW åÉÜãÉåK=kìê=ÇáÉ=ÄÉå∏íáÖíÉå=qÉáäÉ=ÉáåëÉíòÉåK pÅÜΩëëÉä=EQF=ãáí=aÉÅâÉä=ERF=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Äáë=  pçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê=Ó=pÅÜÉáÄÉå òìã=^åëÅÜä~Ö=ÑÉëíÇêÉÜÉåK jáñÉê=ETF=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÑÉëíÇêÉÜÉåK  Eáã=c~ÅÜÜ~åÇÉä=ÉêÜ®äíäáÅÜI=ïÉåå=åáÅÜí=áã= jáñÉêÇÉÅâÉä=EU~F=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Äáë=òìã=  iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåF ^åëÅÜä~Ö=ÑÉëíÇêÉÜÉåK jwRmpMO=Ó=òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=mçããÉë= _Éá=~åÇÉêÉå=pí∏êìåÖÉå=ïÉåÇÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ= cêáíÉë=ìåÇ=lÄëíë~ä~íòìí~íÉåK ~å=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëíK jwRgpMN=Ó=òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=~ëá~íáëÅÜÉã= dÉãΩëÉK eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ jwRopMN=Ó=òìã=o~ëéÉäå=îçå=h~êíçÑÑÉäå=ÑΩê= aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê= h~êíçÑÑÉäâå∏ÇÉä=ìåÇ=JéìÑÑÉêK= Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd= jwRopMO=Ó=òìã=o~ëéÉäå=îçå=kΩëëÉåI= ΩÄÉê bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ= ÖÉâΩÜäíÉê=pÅÜçâçä~ÇÉ=ìåÇ=e~êíâ®ëÉK Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí= jwRhmMN=Ó=òìã=pÅÜåÉáÇÉå=ìåÇ=o~ëéÉäå=îçå= Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ= lÄëíI=dÉãΩëÉ=ìåÇ=h®ëÉK ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ= eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå...

 • Page 8

  Éå SÜ ^ÅÅÉëëçêó=Äçñ `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= Sá aáëÅ=ÜçäÇÉê åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=ãçÇÉäI=íïç=çê=ãçêÉ ÇáëÅë= få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ~êÉ=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= Sà päáÅáåÖ=êÉîÉêëáÄäÉ=ÇáëÅ=Ó=íÜáÅâLíÜáå éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK Sâ pÜêÉÇÇáåÖ=êÉîÉêëáÄäÉ=ÇáëÅ=Ó=Åç~êëÉLÑáåÉ= Sä oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖLëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= Sã dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Ó=ãÉÇáìãJÑáåÉ åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê= ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK= Så `ÜáééáåÖ=ÇáëÅ kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå= _äÉåÇÉê cáÖìêÉ=` ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáÅìäíìê~ä= T _äÉåÇÉê=àìÖ ~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë=ïÉää=~ë= U~ iáÇ ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää=ÜçíÉäë= UÄ cÉÉÇ=íìÄÉ ~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä= UÅ...

 • Page 9

  Éå _çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉëLíççäë t~êåáåÖ> oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=êçí~íáåÖ= íççäë> qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Å~å=çåäó=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=íç= éêçÅÉëë=ÑççÇ=áå=íÜÉ=ÄçïäI=ïáíÜ=~å=~íí~ÅÜÉÇ= tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=âÉÉé= ÄçïäI=~=äáÇ=ïÜáÅÜ=áë=~íí~ÅÜÉÇ=~åÇ=ëÅêÉïÉÇ= ÑáåÖÉêë=ÅäÉ~ê=çÑ=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=^äï~óë=ìëÉ= çå=íáÖÜí=~ë=ïÉää=~ë=~=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê= íÜÉ=éìëÜÉê=ER~F=Ñçê=~ÇÇáåÖ=áåÖêÉÇáÉåíëK= ïÜáÅÜ=áë=ÅäçëÉÇK ^ÑíÉê ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=Ñçê= ~ ëÜçêí=íáãÉK=`Ü~åÖÉ=íççäë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉ= píáêêÉê=ESÅF cáÖìêÉ=b ~ééäá~åÅÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK=_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ= Ñçê=ÅêÉ~ãI=ÄÉ~íÉå=ÉÖÖ=ïÜáíÉ=~åÇ=äáÖÜí=ÇçìÖÜK= ÄçïäI=~äï~óë=~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê= kçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=Ü~êÇ=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉKÖK=éáÉÅÉë=çÑ= EOF=~åÇ=åÉîÉê=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖK ÄìííÉê=Ñêçã=íÜÉ=êÉÑêáÖÉê~íçêFK fåëÉêí=ëíáêêÉê=áåíç=íÜÉ=Äçïä=EcáÖìêÉ N~FK  jìäíáJÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=ESÄF cáÖìêÉ=a ^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK  cçê=ÅìííáåÖI=ÅÜçééáåÖ=~åÇ=ëíáêêáåÖK ^íí~ÅÜ=äáÇ=ïáíÜ=éìëÜÉê=~åÇ=êçí~íÉ=~ë=Ñ~ê=~ë=  éçëëáÄäÉ=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëÉííáåÖ=  EëÉÉ=~ÇÇáíáçå~ä=ÄççâäÉí=“oÉÅáéÉë=~åÇ=íáéëÒFK låäó=Öêáé=íÜÉ=ãìäíáJÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ= qç=~ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëI=ëÉí=êçí~êó=âåçÄ=íç= ...

 • Page 10

  Éå ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Åáíêìë=éêÉëë=~åÇ=êçí~íÉ=áå= `ÜáééáåÖ=ÇáëÅ=ESåF  ~ ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK=qÜÉ=äìÖ=çå=íÜÉ=ÑáäíÉê= Ñçê=ëäáÅáåÖ=cêÉåÅÜ=ÑêáÉë=EÅÜáéëF=~åÇ=Ñêìáí=ë~ä~Ç= Ä~ëâÉí=ãìëí=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=Ñìääó=áå=íÜÉ=ëäçí=áå=íÜÉ= áåÖêÉÇáÉåíëK Ä~ëÉ=ìåáíK mìííáåÖ=íÜÉ=ÇáëÅë=çåK  ^íí~ÅÜ=~åÇ=éêÉëë=çå=éêÉëëáåÖ=ÅçåÉK qìêå=êÉèìáêÉÇ=ëäáÅáåÖLëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéK=  qç=Éñíê~Åí=àìáÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=ÑêìáíI=ëÉí=íÜÉ=êçí~êó= få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=íÜÉ=Öê~íáåÖ=ÇáëÅ=ESãF=~åÇ=íÜÉ=  ëïáíÅÜ=íç=ëÉííáåÖ=O=çê=P=~åÇ=éêÉëë=íÜÉ=Ñêìáí= ÅÜáééáåÖ=ÇáëÅ=ESåF=éä~ÅÉ=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ëáÇÉ=Ñ~ÅÉ= çåíç=íÜÉ=éêÉëëáåÖ=ÅçåÉK ìé=EëÉÉ=cáÖìêÉ=_FK=mä~ÅÉ=ÇáëÅ=çåíç=íÜÉ=ÇáëÅ= ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=Åáíêìë=éêÉëëI=ìåëÅêÉï=íÜÉ= Å~êêáÉê=ëìÅÜ=íÜ~í=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçìéäáåÖë=çå=íÜÉ=  Åáíêìë=éêÉëë=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄçïäK ÇáëÅ=Å~êêáÉê=Öêáé=áåíç=íÜÉ=ÇáëÅ=çéÉåáåÖëK= aáëÅ ãìëí=êÉëí=çå=íÜÉ=ä~íÉê~ä=äìÖ=çÑ=íÜÉ=ÇáëÅ= t~êåáåÖ> Å~êêáÉêK `ÜÉÅâ=íÜÉ=äÉîÉäK=bãéíó=íÜÉ=Äçïä=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= iáÖÜíäó=êçí~íáåÖI=~íí~ÅÜ=ÇáëÅ=Å~êêáÉê=íç=íÜÉ=  àìáÅÉ=êÉ~ÅÜÉë=íÜÉ=ÑáäíÉê=Ä~ëâÉíK ÇêáîÉ=~ñäÉK j~ñK=èì~åíáíóW=NMMM=Ö gìáÅÉ=ÅÉåíêáÑìÖÉ=ESÑF cáÖìêÉ=e oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> cçê=ëèìÉÉòáåÖ=íÜÉ=àìáÅÉ=çìí=çÑ=ëÉÉÇÉÇ=Ñêìáí=ïáíÜ= EÉKÖK=~ééäÉë=~åÇ=éÉ~êëFI=Åìêê~åíë=~åÇ=ÄÉêêáÉëI= aç=åçí=éìí=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK=...

 • Page 11

  Éå ^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK= ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ  j~ñáãìã=Å~é~Åáíó=Ó=äáèìáÇ=Z=NKR=äáíêÉë= pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑK  EÑêçíÜáåÖ=çê=Üçí=äáèìáÇë=ã~ñK=MKR=äáíêÉëFK= mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  léíáãìã=éêçÅÉëëáåÖ=èì~åíáíó=çÑ=ëçäáÇ= oçí~íÉ=íÜÉ=äáÇ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=  áåÖêÉÇáÉåíë=Z=NOR=ÖK ~åÇ=êÉãçîÉK ^íí~ÅÜ=äáÇ=~åÇ=êçí~íÉ=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ= oÉãçîÉ=íççäW   ÇáêÉÅíáçåK=iáÇ=äìÖ=ãìëí=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=Ñìääó=áå=íÜÉ= Ó oÉãçîÉ=íççä=ÜçäÇÉê=íçÖÉíÜÉê=ïáíÜ=íÜÉ= ëäçí=áå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ü~åÇäÉK ãìäíá=ÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=çìí=çÑ=íÜÉ=ÄçïäK= pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëÉííáåÖK oÉãçîÉ=íÜÉ=ãìäíáÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=Ñêçã=  qç=~ÇÇ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíëI=ëÉí=íÜÉ=êçí~êó= íÜÉ=íççä=ÜçäÇÉêK=  ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑK ^ÑíÉê=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=ãìäíá=ÑìåÅíáçå= oÉãçîÉ=íÜÉ=äáÇ=~åÇ=~ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíë Ää~ÇÉI=~ÑÑáñ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=éêçíÉÅíçêëK  çê Ó q~âÉ=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=~åÇLçê=ëíáêêÉê=çìí= êÉãçîÉ=íÜÉ=ÑìååÉä=~åÇ=Öê~Çì~ääó=~ÇÇ=ëçäáÇ= çÑ=íÜÉ=ÄçïäK ...

 • Page 12

  Éå qÜÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=ã~ó=ÄÉÅçãÉ=ÇáëÅçäçìêÉÇI= `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=àìáÅÉ=ÅÉåíêáÑìÖÉ cáÖìêÉ=j Ñçê Éñ~ãéäÉ=áÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Å~êêçíë=~åÇ=êÉÇ= qç=ÅäÉ~å=íÜÉ=àìáÅÉ=ÅÉåíêáÑìÖÉ=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÑáäíÉê= Å~ÄÄ~ÖÉI=~åÇ=Å~å=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïáíÜ=~=ÑÉï= Ä~ëâÉí=Ñêçã=íÜÉ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉêK=mêÉJêáåëÉ=é~êíë= Çêçéë=çÑ=ÅççâáåÖ=çáäK ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK qÜÉ=ëíáêêÉê=Å~å=ÄÉ=í~âÉå=~é~êí=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖK= `~êÉÑìääó=ÅäÉ~å=íÜÉ=ëä~íë=çÑ=íÜÉ=ÑáäíÉê=Ä~ëâÉí= cçê íÜáëI=éìää=íÜÉ=ëíáêêÉê=Ñêçã=íÜÉ=ÜçäÇÉê=~åÇ= ëç=~ë=åçí=íç=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉãK êÉãçîÉ=äáÇ=EcáÖìêÉ=hFK=mìí=Ä~Åâ=íçÖÉíÜÉê=~ÑíÉê= `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ã~ëÜáåÖ= ÅäÉ~åáåÖK ~íí~ÅÜãÉåí cáÖìêÉ=k `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê q~âÉ=ã~ëÜáåÖ=~íí~ÅÜãÉåí=~é~êí=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖK= cçê=íÜáëI=éêÉëë=ìåÇÉêåÉ~íÜ=çå=íÜÉ=ã~ëÜáåÖ= Ñä~åâë=~åÇ=êÉãçîÉ=Ñêçã=íÜÉ=ã~ëÜáåÖ=ëáÉîÉK oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> píçêáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ aç=åçí=íçìÅÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ= mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  Ü~åÇëK=`äÉ~å=íÜÉã=ïáíÜ=~=ÄêìëÜK ^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉêK  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄçïäK  fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê= ^äï~óë=ëíçêÉ=íÜÉ=ãìäíáJÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=  áããÉÇá~íÉäó=~ÑíÉê=ìëÉK=qÜáë=ïáää=éêÉîÉåí=êÉëáÇìÉ= ïáíÜ íÜÉ=Ää~ÇÉ=Öì~êÇ=~íí~ÅÜÉÇK Ñêçã=ÇêóáåÖ=çå=~åÇ=~íí~ÅâáåÖ=íÜÉ=éä~ëíáÅ= píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=íÜÉ=ÅçêÇ=ëíçêÉK= ...

 • Page 13

  Éå Ñê iÉ~îÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=Åççä=Ççïå=Ñçê=  sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= ~ééêçñK=NR=ãáåìíÉë=áå=çêÇÉê=íç=ÇÉ~Åíáî~íÉ= pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= íÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçåK ÅçêÇá~äÉãÉåíK pïáíÅÜ=çå=~ééäá~åÅÉ=~Ö~áåK  sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= qÜÉåI=áÑ=íÜÉ=ãçíçê=ÇçÉëåÛí=ëí~êíK= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=êÉãçîÉ=éäìÖK= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= `çãéäÉíÉäó=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÑççÇ=íç=ÄÉ= éêçÅÉëëÉÇK ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK _çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉë `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ= c~ìäíW èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë= ^ééäá~åÅÉ=ÇçÉë=åçí=ëí~êíK ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå= oÉãÉÇá~ä=~ÅíáçåW éêçÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= iÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê= ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Äçïä=EQF=~åÇ=ëÅêÉï=çå=íáÖÜí=~ë=Ñ~ê=  ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ ~ë=éçëëáÄäÉK ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI= ^íí~ÅÜ=äáÇ=ERF=~åÇ=ëÅêÉï=çå=íáÖÜí=~ë=Ñ~ê=~ë=  ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë= éçëëáÄäÉK ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ= `äçëÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=EOFK ...

 • Page 14

  Ñê kÉ=ÅÜ~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=èìÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåí= ^ÅÅÉëëçáêÉë cáÖìêÉ=_ EáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=MLçÑÑF=Éí=~éê≠ë= S~ mçêíÉJ~ÅÅÉëëçáêÉë ~îçáê=ǨÄê~åÅܨ=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ= SÄ i~ãÉ=ãìäíáÑçåÅíáçåë= Åçìê~åíK=kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=ÇÉë= SÅ cçìÉí=ãáñÉìê ~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë= SÇ `êçÅÜÉíë=ã~ä~ñÉìêë äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=äÛÉ~ì=Éí=åÉ=äÉ=íÉåÉò= SÉ mêÉëëÉJ~ÖêìãÉë à~ã~áë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉí=> SÑ `ÉåíêáÑìÖÉìëÉ= ríáäáë~íáçå SÖ q~ãáë= ^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=åÉííçóÉò=äÛ~éé~êÉáä= SÜ _ç≤íÉ=¶=~ÅÅÉëëçáêÉë ¶ ÑçåÇI=îçáê=Â=kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå=ÊK Sá mçêíÉJÇáëèìÉ mê¨é~ê~íáÑë pÉäçå=äÉ=ãçÇ≠äÉI=äÛ~éé~êÉáä=Éëí=äáîê¨=ÇÛçêáÖáåÉ= mä~ÅÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=  ~îÉÅ=ÇÉìñ=ÇáëèìÉë=çì=éäìëK äáëëÉI=êçÄìëíÉ=Éí=éêçéêÉK pçêíÉò=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=ÇÉ=ëçå= Sà aáëèìÉ=ê¨îÉêëáÄäÉ=¶=¨ãáåÅÉê=Ó=¨é~áëLãáåÅÉ ...

 • Page 15

  Ñê `êçÅÜÉí=ã~ä~ñÉìê=ESÇF cáÖìêÉ=b mçìê=ã~ä~ñÉê=äÉë=éßíÉë=¨é~áëëÉë=Éí=áåÅçêéçêÉê= ^ííÉåíáçå=> ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=èìÛáä=åÉ=Ñ~ìí=é~ë=ÄêçóÉê= Eé~ê ÉñÉãéäÉ=äÉë=ê~áëáåë=ëÉÅëI=äÉë=éä~èìÉííÉë= Ó kÛ~àçìíÉò=äÉë=éêçÇìáíë=¶=íê~áíÉê=èìÛ~éê≠ë= ÇÉ=ÅÜçÅçä~íFK= ~îçáê=ãçåí¨=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK= jÉííÉò=äÉ=ÅêçÅÜÉíë=ã~ä~ñÉìêë=Ç~åë=äÉ=Äçä= Ó pçêíÉò=ä~=ä~ãÉ=ãìäíáÑçåÅíáçåë=ESÄF=ÇÉ=ëçå=  EÑáÖìêÉ NÄFK= ÑçìêêÉ~ì=~î~åí=ÇÉ=ä~=ãÉííêÉ=Éå=éä~ÅÉK ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK  ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=éáäçå=éçìëëçáê=éìáë=   mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=éáäçå=éçìëëçáê= íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=  EÑä≠ÅÜÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=ëìê=ä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=Äçä= ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK ã¨ä~åÖÉìêF=éìáë=íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë= o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=îáíÉëëÉ=  ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK îçìäìÉ=Eîçáê=Ñ~ëÅáÅìäÉ=ëìééä¨ãÉåí~áêÉ= i~=ë~áääáÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí=~êêáîÉê=Éå=~ëëáëÉ=  oÉÅÉííÉë=Éí=~ëíìÅÉë=ÊFK àìëèìÛ¶=i~=Äìí¨É=ëáíì¨É=Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=ÇÉ= mçìê=ê~àçìíÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëI=ê¨ÖäÉò= ...

 • Page 16

  Ñê mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=éáäçå=éçìëëçáê= `ÉåíêáÑìÖÉìëÉ=ESÑF cáÖìêÉ=e  EÑä≠ÅÜÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=ëìê=ä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=Äçä= mçìê=Éñíê~áêÉ=äÉ=àìë=ÇÉë=Ñêìáíë=¶=Öê~áåÉë=Eé~ê=ÉñK= ã¨ä~åÖÉìêF=éìáë=íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë= éçããÉëI=éçáêÉëFI=ÇÉë=Ä~áÉëI=ÇÉë=Ñêìáíë= ÇÉë ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK= Ǩåçó~ìí¨ëI=ÇÉë=ä¨ÖìãÉë=Eé~ê=ÉñK=Å~êçííÉëI= i~=ë~áääáÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí=~êêáîÉê=Éå=~ëëáëÉ= íçã~íÉëFK àìëèìÛ¶=i~=Äìí¨É=ëáíì¨É=Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=ÇÉ= mçëÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éí=íçìêåÉòJäÉ=Ç~åë=  äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶= sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=¶=¨ãáåÅÉê=çì=êßéÉêK ä~=Äìí¨ÉK  ^ííÉåíáçå=> jÉííÉò=Éå=éä~ÅÉ=äÉ=ê¨ÅáéáÉåí=¶=êßéÉê=~îÉÅ=  äÉ é~åáÉê=ÑáäíêÉK iÉë=ÇáëèìÉë=áåÇáèì¨ë=åÉ=ÅçåîáÉååÉåí=é~ë=éçìê= mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ëìê=ä~=ÅÉåíêáÑìÖÉìëÉ= íê~áíÉê=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ÇìêI=äÉë=åçáñI=äÉ=ê~áÑçêí=Éí=  éìáë=íçìêåÉòJäÉ=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë= ~ëëáãáä¨ëK=aÉë=êßéÉë=~Ç~éí¨Éë=¶=ÇÛ~ìíêÉë= ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK=i~=ë~áääáÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí= áåÖê¨ÇáÉåíë=ëçåí=Éå=îÉåíÉ=Ç~åë=äÉ=ÅçããÉêÅÉ= ~êêáîÉê=Éå=~ëëáëÉ=àìëèìÛ¶=i~=Äìí¨É=ëáíì¨É= ëé¨Åá~äáë¨=Eîçáê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçåFK Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=  o~ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~= ...

 • Page 17

  Ñê ^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä ríáäáë~íáçå=Çì=ãáñÉìê ^ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=  ^ííÉåíáçå=> M L=çÑÑK mçìê=ìíáäáëÉê=äÉ=ãáñÉìêI=áä=Ñ~ìí=~îçáê=éçë¨=äÉ= a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=  ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãáñÉìêI=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=~îÉÅ= Åçìê~åíK ëçå=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=äÉë=~îçáê=íçìêå¨=¶=ÑçåÇK= qçìêåÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=  oÉíáêÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Çì=Äçä=> ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK lìîêÉò=äÉ=Åä~éÉí=éêçí¨ÖÉ~åí=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=  oÉíáêÉò=äÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=W  Çì=ãáñÉìêK=mçìê=ÅÉ=Ñ~áêÉI=~ééìóÉò=ëìê=äÉ= Ó aì=Äçä=ã¨ä~åÖÉìêI=êÉíáêÉò=äÉ=éçêíÉJ Äçìíçå=~ì ãáäáÉì=Çì=Åä~éÉí=éìáë=êÉäßÅÜÉòJäÉK ~ÅÅÉëëçáêÉë=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=ãìäíáÑçåÅíáçåK= mçëÉò=äÉ=Äçä=Çì=ãáñÉìê=EÑä≠ÅÜÉ=Çì=Äçä=ëìê=  aì=éçêíÉJ~ÅÅÉëëçáêÉI=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉ= äÉ éçáåí=ëáíì¨=ëìê=äÛ~éé~êÉáäF=éìáë=íçìêåÉòJäÉ= ãìäíáÑçåÅíáçåK= Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ= ^éê≠ë=äÉ=åÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ= àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK ãìäíáÑçåÅíáçåëI=ÑáñÉò=äÉ=ÑçìêêÉ~ì= ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK=  ÇÉ...

 • Page 18

  Ñê o¨ÖäÉò=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=éÉåÇ~åí=èìÉäèìÉë= ^ííÉåíáçå=> ëÉÅçåÇÉë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=jK=gÉíÉò=ÉåëìáíÉ=äÛÉ~ì= sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK= éìáë=êáåÅÉò=äÉ=ãáñÉìê=¶=äÛÉ~ì=Åä~áêÉK kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK a¨ãçåíÉê=äÉ=ãáñÉìê cáÖìêÉ=i kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ m~ê=äÉë=~áäÉííÉëI=íçìêåÉò=äÉ=éçêíÉJä~ãÉ=Éå=  a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=  ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK= Åçìê~åíK pá å¨ÅÉëë~áêÉI=ëÉêîÉòJîçìë=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì= bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJ  ãáñÉìê=éçìê=îçìë=~áÇÉêK=`ÉÅá=ÇÉëëÉêêÉ=äÉ= íçìí=ÜìãáÇÉK=pá=å¨ÅÉëë~áêÉI=~àçìíÉò=ìå=éÉì= éçêíÉJä~ãÉK ÇÉ=éêçÇìáí=¶=î~áëëÉääÉK oÉíáêÉò=äÉ=éçêíÉJä~ãÉ=éìáë=ÉåäÉîÉò=ä~=Ä~ÖìÉ=  båëìáíÉI=ÉëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJíçìí= ÇÛ¨í~åÅܨáí¨K ëÉÅK ^ëëÉãÄäÉê=äÉ=ãáñÉìê kÉííçóÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=~îÉÅ= äÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ= kÛ~ëëÉãÄäÉò=à~ã~áë=äÉ=ãáñÉìê=ëìê=äÛ~éé~êÉáä= ÇÉ=Ä~ëÉK äÉë ä~ãÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=> cáñÉò=ä~=Ä~ÖìÉ=ÇÛ¨í~åÅܨáí¨=ÅçåíêÉ=äÉ=éçêíÉJ kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=íê~åÅÜ~åíë=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ= ...

 • Page 19

  Ñê _çä=ã¨ä~åÖÉìê=~îÉÅ=~ÅÅÉëëçáêÉë oÉã~êèìÉ=W mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=éçëëáÄáäáí¨ë=ÇÉ=ê~åÖÉãÉåíI= a¨ê~åÖÉãÉåí=W êÉéçêíÉòJîçìë=¶=ä~=ÑáÖìêÉ=lK=^î~åí=äÛìíáäáë~íáçåI= iÛ~éé~êÉáä=åÉ=Ǩã~êêÉ=é~ëK ëçêíÉò=íçìë=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Çì=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê= oÉã≠ÇÉ=W ÉíLçì=Çì=ãáñÉìêK=kÉ=ãÉííÉò=Éå=éä~ÅÉ=èìÉ=äÉë= sáëëÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=EQF=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK  éá≠ÅÉë=Ççåí=îçìë=~îÉò=ÄÉëçáåK mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ERF=éìáë=îáëëÉòJäÉ=¶=ÑçåÇ=  ^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå=Ó=aáëèìÉë àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK cÉêãÉò=äÉ=Åä~éÉí=EOF=éêçí¨ÖÉ~åí=  EpÛáäë=åÛ~ÅÅçãé~Öå~áÉåí=é~ë=Ǩà¶=äÛ~éé~êÉáäI= äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Çì=ãáñÉìêK ÅÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ëçåí=ÇáëéçåáÄäÉë=ÅÜÉò=îçíêÉ= êÉîÉåÇÉìê=ëé¨Åá~äáë¨F jáñÉìê jwRmpMO=Ó=mçìê=¨ãáåÅÉê=äÉë=éçããÉë=ÇÉ= a¨ê~åÖÉãÉåí=W íÉêêÉ=Éå=ÑêáíÉë=Éí=¨ãáåÅÉê=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ÇÉë= iÛ~éé~êÉáä=åÉ=Ǩã~êêÉ=é~ëK ë~ä~ÇÉë=ÇÉ=ÑêìáíëK oÉã≠ÇÉ=W jwRgpMN=Ó=mçìê=¨ãáåÅÉê=äÉë=ä¨ÖìãÉë= mçëÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=EQF=~îÉÅ=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=  ~ëá~íáèìÉëK ERF=éìáë=íçìêåÉò=¶=ÑçåÇ=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK jwRopMN=Ó=mçìê=êßéÉê=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ= qçìêåÉò=äÉ=ãáñÉìê=ETF=¶=ÑçåÇ=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK  Éí=ÅçåÑÉÅíáçååÉê=ÇÉë=ÄçìäÉííÉë=Éí=Ö~äÉííÉë= mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ãáñÉìê=EU~F=éìáë=íçìêåÉò= ...

 • Page 20

  áí ríÉåëáäá cáÖìê~=_ `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= S~ mçêí~ìíÉåëáäá åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ= SÄ i~ã~=ãìäíáÑìåòáçåÉ= pfbjbkpK SÅ cêìëí~ `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= SÇ fãé~ëí~íçêÉ ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= SÉ péêÉãá~Öêìãá áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= SÑ `ÉåíêáÑìÖ~=éÉê=ëìÅÅÜá= ëáíç=fåíÉêåÉíK SÖ ^ÅÅÉëëçêáç=é~ëë~íìííç= nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J SÜ _çñ=~ÅÅÉëëçêá òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê= Sá mçêí~ÇáëÅç áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç= ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç= ^=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä=ãçÇÉääçI=ä~=Ñçêåáíìê~= ÇçãÉëíáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç= ÅçãéêÉåÇÉ=ÇìÉ=ç=éáª=ÇáëÅÜáK ÅìÅáåÉ=éÉê=áä=éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ= Sà aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=í~Öäáç=Ó=ëéÉëëçL ~ÖêáÅçäÉ=É=~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ= ëçííáäÉ äÛìëç=Ç~=é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä= É=ëáãáäá=ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK Sâ...

 • Page 21

  áí mÉê=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~J êÉÅÅÜáçI=ÅçãÉ=éK=ÉëK=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉä=Å~îç= ^ííÉåòáçåÉ> Çá ~äáãÉåí~òáçåÉ=Ç~ååÉÖÖá~íçI=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ= ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~= Ó fããÉííÉêÉ=~äáãÉåíá=Ç~=ä~îçê~êÉ=ëçäç=Ççéç= ÅäáÉåíáK= ~îÉêÉ=~ééäáÅ~íç=Öäá=ìíÉåëáäáK= pçëíáíìáêÉ=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=É=Öäá=ìíÉåëáäá=ëçäç= Ó mêáã~=Çá=~ééäáÅ~êÉ=ä~=ä~ã~=ãìäíáÑìåòáçåÉ= èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÑÉêãç=Eã~åçéçä~= ESÅF=Éëíê~êä~=Ç~ää~=ÅìëíçÇá~K ëì MLçÑÑF=É=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=≠=Éëíê~íí~K= rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=~ÅÅÉëëçêá= fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK  çêáÖáå~äáK=kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Åçå=éÉëíÉääç=EÑêÉÅÅá~=  Ä~ëÉ=áå=~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~= ëìä=ÅçéÉêÅÜáç=ëçéê~=ÑêÉÅÅá~=ëìää~=Åáçíçä~F= ÅçêêÉåíÉK É êìçí~êÉ=áå=ëÉåëç=çê~êáçK fä=å~ëÉääç=ÇÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÇÉîÉ=Éåíê~êÉ=Ñáåç= rëç ~ääÛ~êêÉëíç=åÉää~=ÑÉëëìê~=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ^ä=éêáãç=ìëç=éìäáêÉ=~ÅÅìê~í~ãÉåíÉ=~éé~êÉÅÅÜáç= Ä~ëÉK ÉÇ=~ÅÅÉëëçêáI=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âmìäáòá~=É=Åìê~ÊK oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìää~=îÉäçÅáí¶=  ÇÉëáÇÉê~í~K mêÉé~ê~òáçåÉ mÉê=~ÖÖáìåÖÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåíáI=êìçí~êÉ=ä~= ...

 • Page 22

  áí fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK ^ííÉåòáçåÉ>  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Åçå=éÉëíÉääç=É=êìçí~êÉ=  f=ëìÇÇÉííá=ÇáëÅÜá=åçå=ëçåç=áÇçåÉá=éÉê=ä~=ä~îçê~J áå=ëÉåëç=çê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK òáçåÉ=Çá=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=åçÅáI=ê~Ñ~åç=É ëáãáäáK= aáëéçêêÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìä=Öê~Çç=ÇÉëáÇÉê~íç=  aáëÅÜá=áÇçåÉá=éÉê=~äíêá=ëÅçéá=ëçåç=ÇáëéçåáÄáäá=åÉä= EîÉÇá=Ñ~ëÅáÅçäç=ëìééäÉãÉåí~êÉ=ÂoáÅÉííÉ= ÅçããÉêÅáç=ëéÉÅá~äáòò~íç=EîÉÇá ~ÅÅÉëëçêá=ëéÉÅá~äáFK É ÅçåëáÖäáÊFK oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìää~=îÉäçÅáí¶=  mÉê=~ÖÖáìåÖÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåíá=ÇáëéçêêÉ=ä~=  ÇÉëáÇÉê~í~K ã~åçéçä~=ëìä=Öê~Çç=ÇÉëáÇÉê~íçK péáåÖÉêÉ=Åçå=áä=éÉëíÉääç=Öäá=~äáãÉåíá=Ç~=í~Öäá~êÉ=  bëíê~êêÉ=áä=éÉëíÉääç=ÉÇ=áåíêçÇìêêÉ=Öäá= ç=Öê~ííìÖá~êÉ=ëçäç=Åçå=äÉÖÖÉê~=éêÉëëáçåÉK  mÉê=~ÖÖáìåÖÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåíáI=êìçí~êÉ=ä~= áåÖêÉÇáÉåíá=~ííê~îÉêëç=äÛ~éÉêíìê~=  ã~åçéçä~=ëì=MLçÑÑK ÇÛáåíêçÇìòáçåÉK bëíê~êêÉ=áä=éÉëíÉääç=ÉÇ=áåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉJ  ^=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä=ãçÇÉääçW ÇáÉåíá=~ííê~îÉêëç=äÛ~éÉêíìê~=ÇÛáåíêçÇìòáçåÉK fåíêçÇìêêÉ=Öäá=~äáãÉåíá=äìåÖÜá=É=ëçííáäá=  aáëÅç=ëãáåìòò~íçêÉ...

 • Page 23

  áí oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=îÉäçÅáí¶=PK cêìää~íçêÉ cáÖìê~=g  fåíêçÇìêêÉ=ä~=Ñêìíí~=ç=îÉêÇìê~=åÉää~=  ÄçÅÅÜÉíí~=Çá=Å~êáÅç=É=ëéáåÖÉêÉ=ÉëÉêÅáí~åÇç= mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ä~ãÉ= ëçäç=ìå~=äÉÖÖÉê~=éêÉëëáçåÉ=Åçå=áä=éÉëíÉääçK= í~ÖäáÉåíáLáåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ> pÉ=åÉÅÉëë~êáçI=éêáã~=ëéÉòòÉíí~êÉK kçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉä=Ñêìää~íçêÉ= ^ää~=ÑáåÉ=ÇÉä=ä~îçêç=ÇáëéçêêÉ=ÄêÉîÉãÉåíÉ=  ~ééäáÅ~íç> ä~ ã~åçéçä~=ëìä=Öê~Çç=Q=É=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ= fä=Ñêìää~íçêÉ=Ñìåòáçå~=ëçäç=Åçå=áä=ÅçéÉêÅÜáç= äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÑáåÅܨ=ä~=éçäé~=Çá=Ñêìíí~=åçå= ÄÉå=ëíêÉííçK=oáãìçîÉêÉL~ééäáÅ~êÉ=áä= ≠=ëí~í~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ÅÉåíêáÑìÖ~í~K ÅçéÉêÅÜáç=ëçäç=èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ=≠=ÑÉêãçK ^ííÉåòáçåÉ> sìçí~êÉ=íÉãéÉëíáî~ãÉåíÉ=áä=ÅçåíÉåáíçêÉW Ó Ççéç=~îÉêÉ=ä~îçê~íç=ã~ñK=RMM=Öê~ããáI mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ> Ó éêáã~=ÅÜÉ=áä=ëìÅÅç=~ÄÄá~=ê~ÖÖáìåíç= äÛ~ÅÅÉëëçêáç=ÅÉåíêáÑìÖ~K aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=Ñêìää~íá=ãçäíç=Å~äÇáI= Ç~ä=ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=åÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÉëÅÉ= ^ÅÅÉëëçêáç=é~ëë~íìííç=ESÖF cáÖìê~=f î~éçêÉK=fåíêçÇìêêÉ=ã~ëëáãç=MIR=äáíêá=Çá= éÉê=é~ëë~êÉ=Ñêìíí~=ç=îÉêÇìê~=íÉåÉê~=ç=Åçíí~K äáèìáÇç=ãçäíç=Å~äÇç=ç=ÅÜÉ=éêçÇìÅÉ=ëÅÜáìã~K ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~=É=êìçí~êä~=áå=ëÉåëç=  çê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK ^ííÉåòáçåÉ>...

 • Page 24

  áí çééìêÉ Ð=çééçêíìåç=ä~î~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëìÄáíç=Ççéç= áåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=äáèìáÇá=~ííê~îÉêëç= äÛìëçK=`çë±=Ñ~ÅÉåÇç=åçå=ëá=~íí~ÅÅ~åç=êÉëáÇìá=  áä ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉK É ä~=éä~ëíáÅ~=åçå=îáÉåÉ=Åçêêçë~=EéK=ÉëK=Ç~=çä≤= ÉíÉêáÅá=ÅçåíÉåìíá=åÉääÉ=ëéÉòáÉFK=fä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~J açéç=~îÉêÉ=Ñêìää~íç íçêÉI=áä=ÅçéÉêÅÜáç=É=äÛáãÄìíç=ëçåç=ä~î~Äáäá=áå= oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=MLçÑÑK  ä~î~ëíçîáÖäáÉK oìçí~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=  kçå=ä~î~êÉ=äÛáåëÉêíç=ä~ãÉ=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉI=ã~= É êáãìçîÉêäçK ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉ=Eåçå=ä~ëÅá~êäç=~=äìåÖç= oìçí~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=  åÉääÛ~Åèì~FK= É êáãìçîÉêäçK `çåëáÖäáçW=îÉêë~êÉ=ìå=éçÅç=Çá=~Åèì~=Åçå= `çåëáÖäáçW=≠=çééçêíìåç=ä~î~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ= ÇÉíÉêëáîç=éÉê=éá~ííá=åÉä=Ñêìää~íçêÉ=~ééäáÅ~íçK= ëìÄáíç=Ççéç=äÛìëçI=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âmìäáòá~= ^ÅÅÉåÇÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=éÉê=éçÅÜá=ëÉÅçåÇá=~ää~= É Åìê~ÊK îÉäçÅáí¶=jK=sÉêë~êÉ=äÛ~Åèì~=É=ëÅá~Åèì~êÉ=éçá=áä= mìäáòá~=É=Åìê~ Ñêìää~íçêÉ=Åçå=~Åèì~=éìê~K pÅçãéçêêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ cáÖìê~=i ^ÑÑÉêê~êÉ=äÛáåëÉêíç=ä~ãÉ=ëìääÉ=~äÉííÉ=É=êìçí~êäç= ...

 • Page 25

  áí `çåëÉêî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç `áçíçä~=Åçå=~ÅÅÉëëçêá dì~ëíçW bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK  iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=ëá=~îîá~K ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~=éÉê=  oáãÉÇáçW äÛáåÖê~å~ÖÖáç=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK oìçí~êÉ=ä~=Åáçíçä~=EQF=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~K   ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ERF=É=êìçí~êäç=Ñáåç= mÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=ä~=ä~ã~=ãìäíáÑìåòáçåÉ=   ~ääÛ~êêÉëíçK ~ééäáÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=ä~=ÅìëíçÇá~K `ÜáìÇÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~= oáéçêêÉ=áä=Å~îç=åÉä=î~åç=éçêí~Å~îçK=   áåÖê~å~ÖÖáç=Ñêìää~íçêÉ=EOFK ^îîÉêíÉåò~W iÉ=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ÅçåëÉêî~òáçåÉ=êáëìäí~åç=Ç~ää~= cêìää~íçêÉ ÑáÖìê~=lK=mêáã~=ÇÉääÛìëç=íçÖäáÉêÉ=Ç~ää~=Åáçíçä~= dì~ëíçW íìííá=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=É=íçÖäáÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉK= iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=ëá=~îîá~K ^ééäáÅ~êÉ=ëçäç=äÉ=é~êíá=åÉÅÉëë~êáÉK oáãÉÇáçW ^ÅÅÉëëçêá=ëéÉÅá~äá=Ó=ÇáëÅÜá ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~=EQF=Åçå=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ERF=  É êìçí~êÉ=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK EoÉéÉêáÄáäá=éêÉëëç=á=êáîÉåÇáíçêá=ëéÉÅá~äáòò~íáI= oìçí~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ETF=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK ëÉ...

 • Page 26

  åä eìäéëíìââÉå ^ÑÄK=_ e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= S~ eìäéëíìâÜçìÇÉê î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK SÄ jìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=ãÉë eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= SÅ oçÉêÖ~êÇÉ ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= SÇ håÉÉÇÜ~~â jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå= SÉ `áíêìëéÉêë îáåÇí ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK SÑ p~éÅÉåíêáÑìÖÉ aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= SÖ wÉÉÑáåòÉíëíìâ= ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê= SÜ qçÉÄÉÜçêÉåÇççë ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= Sá ëÅÜáàÑÜçìÇÉê eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK= ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI= ^ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí=ãçÇÉä=çãî~í=ÇÉ=äÉîÉêáåÖ= â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ= íïÉÉ=çÑ=ãÉÉê=ëÅÜáàîÉåK ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê= Sà...

 • Page 27

  åä lã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë=~~å= ÜÉí=~éé~ê~~í=Ó=ÄáàîK=ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=î~å=ÉÉå= ^ííÉåíáÉ> ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=~~åëäìáíëåçÉê=Ó=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå= ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK=qçÉÄÉÜçêÉå= Ó aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=é~ë=íçÉîçÉÖÉå=å~Ç~í= Éå=ÜìäéëíìââÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=îÉêî~åÖÉå=ï~ååÉÉê= ÇÉ ÜìäéëíìââÉå=òáàå=~~åÖÉÄê~ÅÜíK= ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~í=EÇê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑF= Ó eÉí=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=ãÉë=ESÄF=ìáí=ÇÉ= Éå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=áë=ÖÉíêçââÉåK= ãÉëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=Ü~äÉå=îççêÇ~í=ì=ÜÉí= dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=ãÉí=çêáÖáåÉÉä= ~~åÄêÉåÖíK íçÉÄÉÜçêÉåK=eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åççáí=áå=ï~íÉê= ÇçãéÉäÉå=çÑ=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉåK  eÉí=ÇÉâëÉä=ãÉí=ÇÉ=ëíçééÉê=~~åÄêÉåÖÉå= _ÉÇáÉåÉå  EÇÉ éáàä=çé=ÜÉí=ÇÉâëÉä=íÉÖÉå=ÇÉ=éáàä=çé=ÇÉ= eÉí=~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉå=ÖêçåÇáÖ=êÉáåáÖÉå= âçãF=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=Çê~~áÉåK îççêÇ~í=ì=òÉ=áå=ÖÉÄêìáâ=åÉÉãíI=òáÉ=łoÉáåáÖáåÖ=Éå= aÉ=ìáíëíìäéáåÖ=î~å=ÜÉí=ÇÉâëÉä=ãçÉí=íçí=~~å= çåÇÉêÜçìÇÒK ÇÉ=~~åëä~Ö=áå=ÇÉ=ëäÉìÑ=î~å=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í= ëíÉâÉåK sççêÄÉêÉáÇÉå aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ=  _~ëáë~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=Öä~ÇÇÉI=ëíÉîáÖÉ=Éå=  òÉííÉåK ëÅÜçåÉ=çåÇÉêÖêçåÇ=òÉííÉåK lã=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉ=íÉ=îçÉÖÉå=ÇÉ= ...

 • Page 28

  åä aÉâëÉä=ãÉí=ëíçééÉê=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=ãÉí= aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ=   òÉííÉåK ÇÉ âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK påáàJ=çÑ=ê~ëéÖçÉÇ=ëäÉÅÜíë=ãÉí=äáÅÜíÉ=Çêìâ=  aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ=  ~~åÇìïÉå=ãÉí=ÇÉ=ëíçééÉêK òÉííÉå=EòáÉ=ÜÉí=ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ=ÄçÉâàÉ= lã=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉ=íÉ=îçÉÖÉå=ÇÉ=  łoÉÅÉéíÉå=Éå=íáéëÒFK Çê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑ=òÉííÉåK lã=áåÖêÉÇáØåíÉå=Äáà=íÉ=îìääÉå=ÇÉ=Çê~~áJ  aÉ=ëíçééÉê=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=  ëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ=òÉííÉåK íçÉîçÉÖÉå=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖK aÉ=ëíçééÉê=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=  i~åÖ=Éå=Çìå=ëåáàÖçÉÇ=íçÉîçÉÖÉå=Çççê=  íçÉîçÉÖÉå=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖK ÇÉ ëíçééÉêK ^ííÉåíáÉ> ^ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí=ãçÇÉäW aÉ=âçã=äÉÉÖã~âÉå=îççêÇ~í=ÇÉòÉ=òç=îçä=áë=Ç~í= cáàåã~~âëÅÜáàîÉå ^ÑÄK=c ÜÉí=ëåáàJ=çÑ=ê~ëéÖçÉÇ=ÇÉ=ëÅÜáàÑÜçìÇÉê=ÄÉêÉáâíK påáàëÅÜáàÑ=ESàF=Ó=ÇáâLÇìå= j~ñK=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=RMM=Ö îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK `áíêìëéÉêë=ESÉF ^ÑÄK=d o~ëéëÅÜáàÑ=ESâF=Ó=ÖêçÑLÑáàå==...

 • Page 29

  åä ^ííÉåíáÉ> hçã=çé=íáàÇ=äÉÉÖã~âÉåW oáëáÅç=î~å=Äê~åÇïçåÇÉå> Ó å~=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ã~ñK=RMM=Öê~ãI _áà=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉíÉ=ãáñîäçÉáëíçÑÑÉå=âçãí= Ó îççêÇ~í=ÜÉí=ë~é=ÇÉ=ÜçìÇÉê=ÜÉÉÑí=ÄÉêÉáâíK Éê=ëíççã=ìáí=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=áå=ÜÉí=ÇÉâëÉäK= wÉÉÑáåòÉíëíìâ=ESÖF ^ÑÄK=f j~ñáã~~ä=MIR=äáíÉê=ÜÉíÉ=çÑ=ëÅÜìáãÉåÇÉ= îççê=ÜÉí=òÉîÉå=î~å=ò~ÅÜíÉ=çÑ=ÖÉâççâíÉ=ÖêçÉåíÉ= ãáñîäçÉáëíçÑ=íçÉîçÉÖÉåK çÑ=ÑêìáíK aÉ=âçã=çé=ÜÉí=~éé~ê~~í=éä~~íëÉå=Éå=ãÉí=  ^ííÉåíáÉ> ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK aÉ=ãáñÉê=â~å=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= wÉÉÑ=ãÉí=òÉÉÑÄä~Ç=~~åÄêÉåÖÉåK  dÉÉå ÄÉîêçêÉå=áåÖêÉÇáØåíÉå=EìáíÖÉòçåÇÉêÇ= aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí= áàëÄäçâàÉëF=îÉêïÉêâÉåK=aÉ=ãáñÉê=åáÉí=òçåÇÉê=  ~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK îìääáåÖ=ä~íÉå=äçéÉåK aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ëí~åÇ=Q=òÉííÉå=EòáÉ=  jáñÉå ÜÉí=ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ=ÄçÉâàÉ=łoÉÅÉéíÉå=Éå=íáéëÒFK ^ííÉåíáÉ> aÉ=ëíçééÉê=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=  lã=ÇÉ=ãáñÉê=íÉ=âìååÉå=ÖÉÄêìáâÉåI=ãçÉíÉå= íçÉîçÉÖÉå=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖK ÜÉí ãáñÉêÇÉâëÉä=Éå=ÇÉ=âçã=ãÉí=ÇÉâëÉä=òáàå= ^ííÉåíáÉ>...

 • Page 30

  åä oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ qáéW=açÉ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ï~íÉê=ãÉí=~Ñï~ëãáÇÇÉä=áå=ÇÉ= ~~åÖÉÄê~ÅÜíÉ=ãáñÉêK=pÅÜ~âÉä=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÉåâÉäÉ= ëÉÅçåÇÉå=áå=çé=ëí~åÇ=jK=a~~êå~=ÜÉí=ï~íÉê= dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ> îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=ãáñÉê=ãÉí=ëÅÜççå=ï~íÉê= ìáíëéçÉäÉåK eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åççáí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= jáñÉê=ìáí=Éäâ~~ê=åÉãÉå ^ÑÄK=i çÑ=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK eÉí=ãÉëáåòÉíëíìâ=~~å=ÇÉ=îäÉìÖÉäë=íÉÖÉå=ÇÉ=  âäçâ=áå=Çê~~áÉåK=wç=åçÇáÖ=ÇÉ=ÜÉí=ãáñÉêÇÉâëÉä= ^ííÉåíáÉ> ÖÉÄêìáâÉå=~äë=ÜìäéãáÇÇÉäK=eÉí=ãÉëáåòÉíëíìâ= aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= òáí=åì=äçëK dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå= eÉí=ãÉëáåòÉíëíìâ=Éêìáí=åÉãÉå=Éå=ÇÉ=  ÖÉÄêìáâÉåK ~ÑÇáÅÜíêáåÖ=îÉêïáàÇÉêÉåK jáñÉê=áå=Éäâ~~ê=òÉííÉå _~ëáë~éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK  sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=  îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâK=fåÇáÉå=åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ= aÉ=ãáñÉê=åáÉí=áå=Éäâ~~ê=òÉííÉå=íÉêïáàä=ÜÉí=çé= ~Ñï~ëãáÇÇÉä=ÖÉÄêìáâÉåK ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜíK a~~êå~=ÜÉí=~éé~ê~~í=~ÑÇêçÖÉåK jÉåÖâçã=Éå=íçÉÄÉÜçêÉå=êÉáåáÖÉå ^ÑÇáÅÜíêáåÖ=~~åÄêÉåÖÉå=çé=ÜÉí=  ãÉëáåòÉíëíìâK sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ= jÉëáåòÉíëíìâ=î~å=çåÇÉê~Ñ=áå=ÇÉ=ãáñâçã= ...

 • Page 31

  åä jáñÉê léãÉêâáåÖW ^ÑÄK=l=íççåí=ÇÉ=çéÄÉêÖãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK= píçêáåÖW sççê ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=~ääÉ=íçÉÄÉÜçêÉå=ìáí=ÇÉ= eÉí=~éé~ê~~í=ëí~êí=åáÉíK âçã çÑ ÇÉ=ãáñÉê=îÉêïáàÇÉêÉåK=ráíëäìáíÉåÇ=ÇÉ= léäçëëáåÖW ÄÉåçÇáÖÇÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=~~åÄêÉåÖÉåK aÉ=ãÉåÖâçã=EQF=ãÉí=ÜÉí=ÇÉâëÉä=ERF=  bñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå=Ó=ëÅÜáàîÉå ~~åÄêÉåÖÉå=Éå=íçí=ÇÉ=~~åëä~Ö=î~ëíÇê~~áÉåK aÉ=ãáñÉê=ETF=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=î~ëíÇê~~áÉåK  EîÉêâêáàÖÄ~~ê=áå=ÇÉ=ëéÉÅá~~äò~~â=áåÇáÉå=åáÉí= eÉí=ãáñÉêÇÉâëÉä=EU~F=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=íçí=ÇÉ=  ãÉÉÖÉäÉîÉêÇF ~~åëä~Ö=î~ëíÇê~~áÉåK jwRmpMO=Ó=îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=é~í~íÉë=ÑêáíÉë= kÉÉã=Äáà=~åÇÉêÉ=ëíçêáåÖÉå=~KìKÄK=Åçåí~Åí=çé= Éå=áåÖêÉÇáØåíÉå=îççê=îêìÅÜíÉåë~ä~ÇÉëK ãÉí=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK jwRgpMN=Ó=îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=^òá~íáëÅÜÉ= ÖêçÉåíÉK ^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í jwRopMN=Ó=îççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäë= aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ= îççê=~~êÇ~ééÉäâåçÉÇÉäë=Éå=Jé~ååÉâçÉâÉåK= bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ= jwRopMO=Ó=îççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=åçíÉåI= ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê= ÅÜçÅçä~=Éå=Ü~êÇÉ=â~~ëK Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí= jwRhmMN=Ó=îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=Éå=ê~ëéÉå=î~å= Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ= ÑêìáíI=ÖêçÉåíÉ=Éå=â~~ëK ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=...

 • Page 32

  Ç~ SÑ p~ÑíÅÉåíêáÑìÖÉ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= SÖ m~ëë¨êë~íë= Ñáêã~Éí=pfbjbkpK SÜ qáäÄÉÜ›êëÄçâë aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI= Sá pâáîÉÜçäÇÉê Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= qç=ÉääÉê=ÑäÉêÉ=ëâáîÉê=Ñ›äÖÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK ~ÑÜ‹åÖáÖí=~Ñ=ãçÇÉääÉåK Sà sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉëâáîÉ=Ó=íóâLíóåÇ= aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= Sâ sÉåÇÄ~ê=êáîÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= Sä sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉJLêáîÉëâáîÉ sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë= Sã oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäÑáå ÑK=ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ Så pâ‹êÉëâáîÉ=íáä=ëíêáãäÉê åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ= _äÉåÇÉê _áääÉÇÉ=` ~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™= éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê= T _äÉåÇÉêÄ‹ÖÉê ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ= U~ i™Ö...

 • Page 33

  Ç~ _ÉíàÉåáåÖ píáä=ÖêÉÄÉí=é™=MLçÑÑI=Ñ›ê=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=  é™ÑóäÇÉëK oÉåÖ›ê=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›êI=Ñ›ê=ÇÉå=í~ÖÉë=á=ÄêìÖ= q~Ö=ëíçééÉêÉå=ìÇ=çÖ=ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=  Ñ›êëíÉ=Ö~åÖ=EëÉ=łoÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ“FK ÖÉååÉã=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK cçêÄÉêÉÇÉäëÉ m™ÑóäÇ=î‹ëâÉ=ÖÉååÉã=ëíçééÉêÉåK=  píçééÉêáåÇë~íëÉå=â~å=~åîÉåÇÉë=ëçã= píáä=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=é™=Éå=Öä~íI=ëí~Äáä=çÖ=êÉå=  ã™äÉÄ‹ÖÉêK Ñä~ÇÉK qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=ìÇ=~Ñ=â~ÄÉäêìããÉíK  p‹í=ëíáââÉí=áK  m~ë=é™> pâ™ä=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLêÉÇëâ~Ä ^éé~ê~íÉí=â~å=âìå=í‹åÇÉëI=å™ê=ëâ™äÉå=Éê= ë~í=é™I=ä™ÖÉí=Éê=ë~í=é™=çÖ=ÇêÉàÉí=Ñ~ëí=çÖ= hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ÄäÉåÇÉêãçíçêJÄÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉåK ~Ñ êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê> píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉåI=å™ê= o›êÉêáë=ESÅF _áääÉÇÉ=b ~éé~ê~íÉí=Éê=á=Ö~åÖK=^åîÉåÇ=~äíáÇ=ëíçééÉêÉå= íáä=éáëâÉÑä›ÇÉI=éáëâÉÇÉ=‹ÖÖÉÜîáÇÉê=çÖ=äÉí=ÇÉàK= ER~F=íáä=~í=ëíçééÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=åÉÇ=ãÉÇK= fââÉ=ÉÖåÉí=íáä=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=EÑKÉâëK=âçäÇÉ= jçíçêÉå=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí=Éê= ëã›êëíóââÉê=Ñê~=â›äÉëâ~ÄÉíFK ëäìââÉíK=pâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=~éé~ê~íÉí= p‹í=éáëâÉêáëÉí=á=ëâ™äÉå=E_áääÉÇÉ...

 • Page 34

  Ç~ `áíêìëéêÉëëÉ=ESÉF _áääÉÇÉ=d áââÉ=~ääÉ=ãçÇÉääÉêW íáä=éêÉëåáåÖ=~Ñ=ÅáíêìëÑêìÖíÉê=EÑK ÉâëK=~ééÉäëáåÉêI= cáåÜ~âåáåÖëJëâáîÉê _áääÉÇÉ=c Öê~éÉÑêìÖíI=ÅáíêçåÉêFK= sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉëâáîÉ=ESàF=Ó=íóâLíóåÇ= m~ë=é™> íáä=ëåáíåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK ^êÄÉàÇÉ=ã™=âìå=ÖÉååÉãÑ›êÉë=ãÉÇ=äìââÉí= sÉåÇÄ~ê=êáîÉëâáîÉ=ESâF=Ó=ÖêçîLÑáå= ÄäÉåÇÉêãçíçêJÄÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉ=EOFK íáä=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖíI=Öê›åíë~ÖÉê=çÖ=çëíK `áíêìëéêÉëëÉå=é™=Eéáä=é™=ÅáíêìëéêÉëëÉ=ëâ~ä=  sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉJLêáîÉëâáîÉ=ESäF î‹êÉ=ìÇ=Ñçê=éáä=é™=ëâ™äF=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=ãçÇ= íáä=ëâ‹êáåÖ=çÖ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖíI=Öê›åíë~ÖÉê=çÖ=çëíK Ü›àêÉK=k‹ëÉå=é™=ëáâìêîÉå=ëâ~ä=ÄÉÑáåÇÉ=ëáÖ= oáîÉëâáîÉ=ESãF=Ó=ãáÇÇÉäÑáå á ÑçêÇóÄåáåÖÉå=é™=ÖêìåÇãçÇÉääÉåK íáä=êáîåáåÖ=~Ñ=å›ÇÇÉêI=âçäÇ=ÅÜçâçä~ÇÉ=çÖ=Ü™êÇ=çëíK p‹í=éêÉëëÉâÉÖäÉå=é™=çÖ=íêóâ=ÇÉå=é™=éä~ÇëK  pâ‹êÉëâáîÉ=íáä=ëíêáãäÉê=ESåF píáä=ÖêÉÄÉí=íáä=ÑêìÖíéêÉëåáåÖ=é™=íêáå=O=ÉääÉê=P=  íáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=éçããÉë=ÑêáíÉë=çÖ=áåÖêÉÇáÉåëÉê= çÖ=éêÉë=ÑêìÖíÉå=é™=éêÉëëÉâÉÖäÉåK íáä ÑêìÖíë~ä~íK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí=ÇêÉàÉë=ÅáíêìëéêÉëëÉå=ä›ë=çÖ=  i‹Ö=ëâáîÉå=é™K  ëâ™äÉå=í~ÖÉë=~ÑK sÉåÇ=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâ‹êÉJLêáîÉëâáîÉ=çé~ÇK= m~ë=é™>...

 • Page 35

  Ç~ üÄå=ÄäÉåÇÉêãçíçêJÄÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉåK= m~ë=é™>  aÉííÉ=Ö›êÉë=îÉÇ=~í=íêóââÉ=é™=âå~ééÉå= eçäÇ=›àÉ=ãÉÇ=é™ÑóäÇåáåÖëåáîÉ~ìÉíK= á ãáÇíÉå=~Ñ=âä~ééÉå=çÖ=ëäáééÉ=ÇÉå=áÖÉåK q›ã ëâ™äÉåI=Ñ›ê=ë~ÑíÉå=å™ê=ëáâìêîÉåK p‹í=ÄäÉåÇÉêÉå=é™=Eéáä=é™=ÄäÉåÇÉê=ëâ~ä=î‹êÉ=  j~âëáã~ä=ã‹åÖÇÉW=NKMMM=Ö ìÇ=Ñçê=éáä=é™=~éé~ê~íF=çÖ=ÇêÉà=ÜÉäí=ãçÇ=Ü›àêÉ= bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí áåÇíáä=ëíçéK píáä=ÖêÉÄÉí=é™=MLçÑÑK  m™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉK=  qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  j~ñK=ã‹åÖÇÉI=î‹ëâÉ=Z=NIR=äáíÉê= aêÉà=ä™ÖÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉí=~ÑK  EëâìããÉåÇÉ=ÉääÉê=î~êãÉ=î‹ëâÉê=ã~ñK= q~Ö=êÉÇëâ~ÄÉí=ìÇX  MIR äáíÉêFK= Ó q~Ö=êÉÇëâ~ÄëÜçäÇÉê=çÖ=ãìäíáÑìåâíáçåëJ léíáã~ä=ÄÉ~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉI= âåáî=çé=~Ñ=ëâ™äÉåK=q~Ö=ãìäíáÑìåâíáçåëJ Ñ~ëí âçåëáëíÉåë=Z=NMM=Öê~ãK âåáîÉå=~Ñ=êÉÇëâ~ÄëÜçäÇÉêÉåK= p‹í=ä™ÖÉí=é™=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=ãçÇ=Ü›àêÉK=  p‹í=âåáîÄÉëâóííÉäëÉå=é™=ÉÑíÉê= i™Öå‹ëÉå=ëâ~ä=ÄÉÑáåÇÉ=ëáÖ=á=ÑçêÇóÄåáåÖÉå= êÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ãìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉåK é™=ÄäÉåÇÉêÖêÉÄÉíK...

 • Page 36

  Ç~ oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ëâ™ä=çÖ=íáäÄÉÜ›ê ^åÄêáåÖ=é~âêáåÖÉå=é™=âåáîÉåK  p‹í=âåáîÉå=áåÇ=á=ÄäÉåÇÉêÉå=åÉÇÉÑê~K  pâêì=âåáîÉåë=îáåÖÉê=Ñ~ëí=ãçÇ=Ü›àêÉK= hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=  aêÉà ÇÉã=ãáåÇëí=ë™=ãÉÖÉíI=~í=Éå=îáåÖÉ= ~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉ> Ç‹ââÉê=ã~êâÉêáåÖÉå=é™=ÄäÉåÇÉêÉå= EéçëáíáçåÉêáåÖ=J[=_áääÉÇÉ=iSFK _Éê›ê=áââÉ=âåáîâäáåÖÉêåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK= _Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉ=ëâ~ä=êÉåÖ›êÉëK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÅáíêìëéêÉëëÉ ^ääÉ=ÇÉäÉ=í™äÉê=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK=mêÉëëÉâÉÖäÉå= ^ääÉ=ÇÉäÉ=í™äÉê=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK= êÉåÖ›êÉë=ÄÉÇëí=îÉÇ=~í=ëâóääÉ=ÇÉå=ìåÇÉê= cçêë›Ö=áââÉ=~í=âäÉããÉ=âìåëíëíçÑÇÉäÉ=Ñ~ëí= êáåÇÉåÇÉ=î~åÇ=Ñê~=~ääÉ=ëáÇÉê=ëíê~âë=ÉÑíÉê=ÄêìÖK= á çéî~ëâÉã~ëâáåÉåI=Ç~=ÇÉ=â~å=ÄäáîÉ= p™äÉÇÉë=í›êêÉê=ã~ÇêÉëíÉê=áââÉ=é™=âÉÖäÉåK ÇÉÑçêãÉêÉíK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ë~ÑíÅÉåíêáÑìÖÉ _áääÉÇÉ=j sÉÇ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÖìäÉê›ÇÇÉêI=ê›Çâ™ä=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ= çéëí™ê=ÇÉê=Éå=ê›Ç=ÄÉä‹ÖåáåÖI=ëçã=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ= p~ÑíÅÉåíêáÑìÖÉå=êÉåÖ›êÉë=îÉÇ=~í=í~ÖÉ= Éí=é~ê=Çê™ÄÉê=ëéáëÉçäáÉK ÑáäíÉêâìêîÉå=~Ñ=ÄÉÜçäÇÉêÉåK=pâóä=Ñ›êëí=~ääÉ= ÇÉäÉåÉ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK máëâÉêáëÉí=â~å=ëâáääÉë=~ÇI=Ñ›ê=ÇÉí=êÉåÖ›êÉëK= aÉííÉ=Ö›êÉë=îÉÇ=~í=íê‹ââÉ=êáëÉí=ÑçêëáÖíáÖí= oÉåÖ›ê=ÑçêëáÖíáÖí=ä~ãÉääÉêåÉ=á=ÑáäíÉêâìêîÉåI= ~Ñ ÜçäÇÉêÉå=çÖ=í~ÖÉ=ä™ÖÉí=~Ñ=E_áääÉÇÉ=hFK= Ç~ ÇÉ=ÉääÉêë=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK p~ãäÉ...

 • Page 37

  Ç~ eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä _çêíëâ~ÑÑÉäëÉ aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî=OMMOL c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> VSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ= qê‹â=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉåK ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê= sáÖíáÖÉ=ê™Ç ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ= Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI= píáä=ÖêÉÄÉí=é™=MLçÑÑ=çÖ=í‹åÇ=Ñçê=ÇÉå= ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=brJçãê™ÇÉíK áÖÉå=ÉÑíÉê=ëíê›ãëîáÖíK _êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=çÖ= cÉàäW ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=ãáäà›ÉíK= ^éé~ê~íÉí=ëäìââÉê=ìåÇÉê=ÄêìÖK bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=ÖÉåÄêìÖëJ ^ÑÜà‹äéåáåÖW éä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîÉêÉíK d~ê~åíá päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=çÖ=íê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=pfbjbkp=N=™êë=Ö~ê~åíáK= i~Ç=~éé~ê~íÉí=~Ñâ›äÉ=á=Å~K=NR=ãáåìííÉêI=  h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ= ë™ çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=â~å=~Ñâ›äÉK íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™= q‹åÇ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=áÖÉåK  Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=îáä êÉé~ê~J pí~êíÉê=ãçíçêÉå=áââÉI=ëäìââÉë=~éé~ê~íÉí= íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK= çÖ...

 • Page 38

  åç SÖ m~ëëÉêáåÖëáååë~íë= eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= SÜ qáäÄÉÜ›êëÄçâë ~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK Sá pâáîÉÜçäÇÉê aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ^äí=ÉííÉê=ãçÇÉää=Ñ›äÖÉê=ÇÉí=ãÉÇ=Éå=ÉääÉê=ÑäÉêÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=sáÇÉêÉ= ëâáîÉê=îÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåK áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=ÑáååÉê=Çì= é™=î™ê=åÉííëáÇÉK Sà pâà‹êÉJîÉåÇÉëâáîÉ=Ó=íóââLíóåå= Sâ oáîÉJîÉåÇÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î= î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=Ñçê= Sä pâà‹êÉJLÜ›îäÉJîÉåÇÉëâáîÉ áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëéêÉÖÉí= Sã o~ëéÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäë=Ñáå Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êÄÉáÇÉêJ Så pâà‹êÉëâáîÉ=Ñçê=ëíêáéÉê âà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê= jáâëÉê _áäÇÉ=` ~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=ë™ëçã=Äêìâ=~î= T jáâëÉÄÉÖÉê ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ= çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK U~ içââ j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ= UÄ...

 • Page 39

  åç _çääÉ=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLîÉêâí›ó lÄë> c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå= ~î êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó sÉÇ=~êÄÉáÇ=á=ÄçääÉå=â~å=~éé~ê~íÉí=âìå=ëä™ë= é™=ÇÉêëçã=ÄçääÉå=Éê=ë~íí=é™I=å™ê=äçââÉí=Éê= jÉåë=~êÄÉáÇÉí=é™Ö™ê=ã™=Çì=~äÇêá=ÖêáéÉ=åÉÇ= ë~íí=é™=çÖ=Éê=ëâêìÇÇ=Ñ~ëíI=çÖ=å™ê= á ÄçääÉåK=cçê=ÉííÉêÑóääáåÖ=~î=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™= ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=é™=ãáâëÉÇêÉîÉí=Éê=äìââÉíK ëí›íÉêÉå=~ääíáÇ=ÄêìâÉë=ER~FK=bííÉê=ìíâçéäáåÖÉå= Ö™ê=ÇêÉîÉí=ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK=sÉêâí›óÉí=ã™=âìå= sáëé=ESÅF _áäÇÉ=b ëâáÑíÉë=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK=^êÄÉáÇ=ã™= Ñçê=Ñä›íÉI=ÉÖÖÉÜîáíÉ=çÖ=äÉííÉ=ÇÉáÖÉêK= âìå=ìíÑ›êÉë=å™ê=ÄÉëâóííÉäëÉëÇÉâëÉäÉí=Éê=ë~íí= fââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê= é™=ãáâëÉêÉå=EOF=çÖ=~äÇêá=å™ê=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=Éê= EÑK ÉâëK ëã›êâä~ííÉê=Ñê~=âà›äÉëâ~éÉíFK ë~íí=é™K pÉíí=îáëéÉå=åÉÇ=á=ÄçääÉå=E_áäÇÉ N~FK  cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉK  jìäíáÑìåâëàçåëâåáî=ESÄF _áäÇÉ=a= pÉíí=é™=äçââÉí=ãÉÇ=ëí›íÉêÉå=çÖ=ÇêÉá=  Ñçê=âìííáåÖI=Ü~ââáåÖ=çÖ=ê›êáåÖK á âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=íáä=ÇÉí=ëíçééÉêK pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=›åëâÉí=íêáåå= c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= ...

 • Page 40

  åç pÉíí=é™=éêÉëëÉâàÉÖäÉå=çÖ=íêóââ=ÇÉå=åÉÇK pâà‹êÉëâáîÉ=Ñçê=ëíêáéÉê=ESåF  cçê=ìíéêÉëëáåÖ=~î=ÑêìâíÉå=ëÉííÉë= Ñçê=ëâà‹êáåÖ=~î=éçããÉë=ÑêáíÉë=çÖ=Ñêìâíë~ä~íK  ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=íêáåå=O=ÉääÉê=P=çÖ=ÑêìâíÉå= pÉíí=é™=ëâáîÉåK  íêóââÉë=çéé™=éêÉëëÉâàÉÖäÉåK påì=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâà‹êÉJLÜ›îäÉëáÇÉå= bííÉê=~êÄÉáÇÉí=ä›ëåÉë=ëáíêìëéêÉëëÉå=áÖàÉå= çééçîÉêK=sÉÇ=ê~ëéÉëâáîÉå=ESãF=çÖ=  çÖ ëâ™äÉå=í~ë=~îK ëâà‹êÉëâáîÉå=Ñçê=ëíêáéÉê=ESåF=ã™=ÇÉå=êáâíáÖÉ= ëáÇÉå=äÉÖÖÉë=çééçîÉê=EëÉ=_áäÇÉ=_FK= lÄë> iÉÖÖ ëâáîÉå=áåå=á=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=ëäáâ=~í= q~=ÜÉåëóå=íáä=ÑóääÉåáî™ÉíK=_çääÉå=ã™=í›ããÉë= ãÉÇÄêáåÖÉêÉå=é™=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=ÖêáéÉê=áåå= Ñ›ê ë~ÑíÉå=å™ê=çéé=íáä=ëáäâìêîÉåK á ™éåáåÖÉå=é™=ëâáîÉåK=pâáîÉå=ã™=äáÖÖÉ=çéé™= j~ñK=ÑóääÉãÉåÖÇÉW=NMMM=Ö í~ééÉåÉ=é™=ëáÇÉå=~î=ëâáîÉÜçäÇÉêÉåK p~ÑíëÉåíêáÑìÖÉ=ESÑF _áäÇÉ=e pÉíí=ë™=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=é™=ãÉÇ=Éå=äÉíí=ÇêÉáåáåÖK  Ñçê=™=éêÉëëÉ=ìí=âàÉêåÉÑêìâí=EÑKÉâëK=ÉéäÉêI=é‹êÉêFI= Ä‹êÑêìâíI=ëíÉáåÑêìâí=ìíÉå=ëíÉáåI=Öê›ååë~âÉê= c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= EÑK ÉâëK ÖìäêçíI=íçã~íÉêFK âåáîÉê>...

 • Page 41

  åç cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉK= bííÉê=~êÄÉáÇÉí  j~âëáã~ä=ãÉåÖÇÉI=ÑäóíÉåÇÉ=î‹ëâÉ=Z= pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=MLçÑÑK  NIR äáíÉê=EëâìããÉåÇÉ=ÉääÉê=î~êãÉ=î‹ëâÉê= qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉêFK= aêÉá=äçââÉí=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=çÖ=í~=ÇÉí=  léíáã~ä=~êÄÉáÇëãÉåÖÇÉI=Ñ~ëí=Z=NMM=Öê~ãK ~îK pÉíí=é™=äçââÉí=á=ÇêÉá=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖK= q~=~î=îÉêâí›óÉíK   kÉëÉå=é™=äçââÉí=ã™=ëáííÉ=á=ëéêÉââÉå=é™= Ó q~=îÉêâí›óÜçäÇÉêÉå=ìí=~î=ÄçääÉå= ãáâëÉêÜ™åÇí~âÉíK ë~ããÉå=ãÉÇ=ãìäíáÑìåâëàçåëâåáîÉåK= pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=›åëâÉí=íêáååK jìäíáÑìåâëàçåëâåáîÉå=í~ë=~î=  cçê=™=ÑóääÉ=é™=ãÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ëÉííÉë= îÉêâí›óÜçäÇÉêÉåK=  ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=MLçÑÑK bííÉê=êÉåÖà›êáåÖ=~î=ãìäíáÑìåâëàçåëJ q~=~î=äçââÉí=çÖ=Ñóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ âåáîÉå=ã™=âåáîÄÉëâóííÉäëÉå=ëÉííÉë=  ÉääÉê é™ áÖàÉåK í~=ìí=íê~âíÉå=çÖ=Ñóää=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÉííÉê= Ó...

 • Page 42

  åç sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=ÑKÉâëK=Öìäêçí=ÉääÉê=ê›Çâ™äI= oÉåÖà›êáåÖ=~î=ë~ÑíëÉåíêáÑìÖÉå _áäÇÉ=j â~å=ÇÉí=çééëí™=ãáëÑ~êÖáåÖ=é™=ÇÉäÉåÉ=~î= cçê=êÉåÖà›êáåÖ=~î=ë~ÑíëÉåíêáÑìÖÉå=ã™= âìåëíëíçÑÑK=aÉííÉ=â~å=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éí=é~ê=Çê™éÉê= ÑáäíÉêâìêîÉå=í~ë=~î=ê~ëéÉÄÉÜçäÇÉêÉåK= ã~íçäàÉK aÉäÉåÉ ëâóääÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK sáëéÉå=â~å=í~ë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=Ñçê=êÉåÖà›êáåÖK= i~ãÉääÉåÉ=é™=ÑáäíÉêâìêîÉå=êÉåÖà›êÉë=ÑçêëáâíáÖ= qêÉââ=îáëéÉå=ÑçêëáâíáÖ=ìí=~î=ÜçäÇÉêÉå=çÖ=í~=~î= Ñçê=áââÉ=™=ëâ~ÇÉ=ÇÉãK äçââÉí=E_áäÇÉ=hFK=bííÉê=êÉåÖà›êáåÖÉå=ëÉííÉë=ÇÉå= oÉåÖà›êáåÖ=~î=éìêÉêáåÖëJ ë~ããÉå=áÖàÉåK áååë~íëÉå _áäÇÉ=k oÉåÖà›êáåÖ=~î=ãáâëÉêÉå mìêÉêáåÖëáååë~íëÉå=í~ë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=Ñçê= êÉåÖà›êáåÖK=qêóââ=ìåÇÉê=îáåÖÉåÉ=é™=éìêÉêÉêÉå= c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= çÖ=í~=ÇÉå=ìí=~î=éìêÉêáåÖëëáäÉåK âåáîÉê> lééÄÉî~êáåÖ jáâëÉâåáîÉå=ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉë=ãÉÇ=ÜÉåÇÉåÉK= qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  cçê=êÉåÖà›êáåÖ=Ä›ê=ÇÉí=ÄêìâÉë=Éå=Ä›êëíÉK iìââ=äçââÉí=é™=ãáâëÉÇêÉîÉíK  pÉíí=ÄçääÉå=é™K  jáâëÉêÉå=Ä›ê=ÜÉäëí=êÉåÖà›êÉë=ëíê~âë=ÉííÉê= cçê=çééÄÉî~êáåÖ=ã™=âåáîÄÉëâóííÉäëÉå=  ÄêìâÉåK=oÉëíÉåÉ=í›êâÉê=Ç~=áââÉ=áåå=çÖ= ~ääíáÇ ëÉííÉë=é™=ãìäíáÑìåâëàçåëâåáîÉåK âìåëíëíçÑÑÉí=Ääáê=áââÉ=~åÖêÉéÉí=EÑK ÉâëK îÉÇ= sáâäÉ=çéé=â~ÄÉäÉå=á=â~ÄÉäêçããÉíK= ÉíÉêáëâÉ=çäàÉê=á=âêóÇÇÉêFK=jáâëÉÄÉÖÉêI=äçââ=çÖ=...

 • Page 43

  åç ëî pä™=ã~ëâáåÉå=é™=áÖàÉåK  sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå= aÉêëçã=ãçíçêÉå=áââÉ=ëâìääÉ=ëí~êíÉI=ã™= éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK ~éé~ê~íÉí=ëä™ë=~î=çÖ=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK= aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= càÉêå=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=Ü~ê=î‹êí= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= ÄÉ~êÄÉáÇÉíK jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= _çääÉå=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK cÉáäW j~ëâáåÉå=Ö™ê=áââÉK aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= ríÄÉÇêáåÖW ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää= çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ= pâêì=ÄçääÉå=EQF=Ñ~ëí=áååíáä=~åëä~ÖK  ~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää= pÉíí=äçââÉí=ERF=é™=çÖ=ÇêÉá=Ñ~ëí=íáä=~åëä~ÖK  ~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí= iìââ=äçââÉí=é™=ãáâëÉÇêÉîÉí=EOFK  âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~= jáâëÉê Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí= cÉáäW ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê= éêçÇìâíÉåK j~ëâáåÉå=Ö™ê=áââÉK ríÄÉÇêáåÖW ^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK= pâêì=ÄçääÉå=EQF=Ñ~ëí=áååíáä=~åëä~ÖK ...

 • Page 44

  ëî h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë= sÉêâíóÖ _áäÇ=_= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ∏êK=aáëâ~=~äÇêáÖ= S~ sÉêâíóÖëÜ™ää~êÉ ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ÇÉí=ÜÉääÉê=áåíÉ=ìåÇÉê= SÄ jìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉå êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK SÅ dêçîîáëé jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí SÇ aÉÖâêçâ SÉ `áíêìëéêÉëë oÉåÖ∏ê=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=~ää~=íáääÄÉÜ∏ê=ÖêìåÇäáÖí= Ñ∏êÉ=Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖÉåI=ëÉ=~îëåáííÉí= SÑ o™ë~ÑíÅÉåíêáÑìÖ ÒoÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉäÒK SÖ m~ëëÉêáåë~íëÉå= c∏êÄÉêÉÇÉäëÉê SÜ qáääÄÉÜ∏êëä™Ç~ Sá pâáîÜ™ää~êÉ pí®ää=ã~ëâáåÉå=é™=éä~åíI=êÉåí=çÅÜ=íçêêí=  ìåÇÉêä~ÖK bå=ÉääÉê=ÑäÉê~=ëâáîçê=ãÉÇÑ∏äàÉê=äÉîÉê~åëÉå= aê~=ìí=ëä~ÇÇÉå=ìê=ëä~ÇÇÑáÅâ~åK  ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ãçÇÉääK p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK  Sà s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó=íàçÅâíLíìåí _ä~åÇ~êëâ™äÉå=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏êLîÉêâíóÖ...

 • Page 45

  ëî e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK  _ÉêçÉåÇÉ=é™=ãçÇÉääW p®íí=é™=äçÅâÉí=ãÉÇ=é™ã~í~êÉå=EéáäÉå=á=äçÅâÉí=  oáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê _áäÇ=c= ëâ~=éÉâ~=ãçí=éáäÉå=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉåF=çÅÜ= îêáÇ=ãÉÇìêë=íáääë=âáäÉå=îêáÇë=áå=á=∏ééåáåÖÉåL s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=ESàF=Ó=íàçÅâíLíìåí ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíK Ñ∏ê=~íí=ëâ®ê~=Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉêK sêáÇ=íáääë=âáäÉå=îêáÇë=áå=á=∏ééåáåÖÉåL s®åÇÄ~ê=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=ESâF=Ó=ÖêçîLÑáå= ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíK Ñ∏ê=~íí=êáî~Lëíêáãä~=ÑêìâíI=Öê∏åë~âÉê=çÅÜ=çëíK sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=∏åëâ~Ç=Ü~ëíáÖÜÉíK s®åÇÄ~ê=ëâ®êJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=ESäF=  m™ÑóääåáåÖW=pí®åÖ=Ñ∏êëí=~î=â∏âëã~ëâáåÉå= i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=ëâ®ê~=çÅÜ=ëíêáãä~=ÑêìâíI=  ÖÉåçã=~íí=îêáÇ~=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=ä®ÖÉ=MLçÑÑK Öê∏åë~âÉê=çÅÜ=çëíK q~=ìéé=é™ã~í~êÉå=çÅÜ=Ñóää=é™=ãÉÇ=ãÉê~= ãÉÇÉäÑáå=êáîëâáî~=ESãF=Ó=éçí~íáëêáîëâáî~  äáîëãÉÇÉä=ÖÉåçã=ã~í~êê∏êÉíK êáîÉê=å∏ííÉêI=â~ää=ÅÜçâä~Ç=íáää=â~âçê=çÅÜ=Ü™êÇ=çëí e®ää=é™=î®íëâçê=ÖÉåçã=é™ã~í~êÉåK=få~íëÉå= s®åÇÄ~ê=ëâáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=ESåF  íáää=é™ã~í~êÉå=â~å=~åî®åÇ~ë=ëçã=ã™ííK ëâ®ê=éçí~íáëëí~î~ê=íáää=ÉÖå~=éçããÉë=ÑêáíÉë=çÅÜ= áåÖêÉÇáÉåëÉê=íáää=Ñêìâíë~ää~ÇK p®íí=∏åëâ~ÇK  lÄë> i®ÖÖ=ëâáî~å=ãÉÇ=∏åëâ~Ç=ëáÇ~=ìéé™íK= s~ê...

 • Page 46

  ëî sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=ä®ÖÉ=Ü~ëíáÖÜÉí=Q=  `áíêìëéêÉëë=ESÉF _áäÇ=d EpÉ ÇÉí=ëÉé~ê~í~=Ü®ÑíÉí=ÒoÉÅÉéí=çÅÜ=íáéëÒFK ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=ÅáíêìëÑêìâíÉêI=íKÉñK=~éÉäëáåÉêI= q~=ìéé=é™ã~í~êÉå=çÅÜ=Ñóää=é™=ãÉÇ=ãÉê~=  Öê~éÉÑêìâíI=ÅáíêçåÉêK= äáîëãÉÇÉä=ÖÉåçã=ã~í~êê∏êÉíK lÄë> lÄë> e~=~ääíáÇ=ëâóÇÇëäçÅâÉí=∏îÉê=ãáñÉêìíí~ÖÉí=EOF= e™ää=Éíí=∏Ö~=é™=î®íëâÉã®åÖÇÉå= å®ê Çì=~åî®åÇÉê=ÅáíêìëéêÉëëÉåK á Ää~åÇ~êëâ™äÉåK=q∏ã=ëâ™äÉå=áåå~å=ë~ÑíÉå= p®íí=é™=äçÅâÉí=ãÉÇ=é™ã~í~êÉå=EéáäÉå=á=äçÅâÉí=  å™ê ®åÇ~=ìéé=íáää=ëáäâçêÖÉåK ëâ~=éÉâ~=ãçí=éáäÉå=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉåF=çÅÜ= îêáÇ=ãÉÇìêë=íáääë=âáäÉå=îêáÇë=áå=á=∏ééåáåÖÉåL j~ñ=é™ÑóääåáåÖëã®åÖÇW=NMMM=Ö ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíK= bÑíÉê=~êÄÉíÉí i™ëâáäÉå é™=ëáäâçêÖÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=Ñ~ëí= sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=ä®ÖÉ=MLçÑÑK  á ∏ééåáåÖÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíK aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  p®íí=éêÉëëâìääÉå=é™=ÅáíêìëéêÉëëÉå=çÅÜ=íêóÅâ=  sêáÇ=äçÅâÉí=ãçíìêë=çÅÜ=í~=Äçêí=ÇÉíK ...

 • Page 47

  ëî _ä~åÇ~êëâ™äÉå=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏êÉå jáñ~ lÄë> s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= jáñÉêå=Ö™ê=áåíÉ=~íí=ëí~êí~=Ñ∏êê®å=äçÅâÉí=íáää= ÇáÖ=é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~> ãáñÉêå=ëáííÉê=Ñ~ëí=é™=ê®íí=ë®íí=çÅÜ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå= ãÉÇ=äçÅâÉí=é™=ëáííÉê=é™=ëáíí=Çêáîìíí~ÖK=q~=Äçêí= q~=~äÇêáÖ=á=âåáîÉå=ãÉÇ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~K= ÉîK=íáääÄÉÜ∏êLîÉêâíóÖ=ìê=Ää~åÇ~êëâ™äÉå> ^åî®åÇ Éå=ÄçêëíÉ=Ñ∏ê=~íí=êÉåÖ∏ê~=ÇÉãK £ééå~=ëâóÇÇëäçÅâÉí=∏îÉê=Çêáîìíí~ÖÉí=  ÖÉåçã=~íí=íêóÅâ~=é™=âå~ééÉå=ãáíí=é™=çÅÜ= p~ãíäáÖ~=ÇÉä~ê=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK= ëÉÇ~å=ëä®éé~=ÇÉåK= pí®ää=ÇÉä~êå~=é™=ë™Ç~åí=ë®íí=á=Çáëâã~ëâáåÉå= pí®ää=Ä®Ö~êÉå=é™=Çêáîìíí~ÖÉí=EéáäÉå=é™=  ~íí ÇÉ=áåíÉ=â~å=ÇÉÑçêãÉê~ë=ìåÇÉê=ÇáëâåáåÖÉåK= Ä®Ö~êÉå=ëâ~=î~ê~=êáâí~Ç=ãçí=éìåâíÉå=é™= hä®ã=áåíÉ=Ñ~ëí=ÇÉãK=aáëâ~=á=∏îÉêâçêÖÉå=é™= ãçíçêëí~íáîÉíF=çÅÜ=îêáÇ=ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉíK ®äÇêÉ=Çáëâã~ëâáåÉêK e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK=  mä~ëíÇÉí~äàÉê=â~å=ãáëëÑ®êÖ~ë=å®ê=Çì=êáîÉêL j~ñK=ã®åÖÇ=Ñäóí~åÇÉ=î®íëâ~=Z=NIR=äáíÉê= ëíêáãä~ê=íKÉñK=ãçê∏ííÉê=ÉääÉê=ê∏Çâ™ä=ãÉå=ÇÉåå~= Eëâìãã~åÇÉ=ÉääÉê=ÜÉí=î®íëâ~=ã~ñK=MIR=äáíÉêF= ãáëëÑ®êÖåáåÖ=Ö™ê=Äçêí=çã=Çì=ÖåìÖÖ~ê=ãÉÇ=äáíÉ= j~ñK=ã®åÖÇ=Éà=Ñäóí~åÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Z=NMM=Ö ã~íçäà~K p®íí=äçÅâÉí=é™=Ä®Ö~êÉå=çÅÜ=îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉí=  dêçîîáëéÉå=â~å=í~ë=áë®ê=Ñ∏ê=êÉåÖ∏êáåÖK=aê~= ãÉÇìêëK=sêáÇ=íáääë=âáäÉå=îêáÇë=áå=á=∏ééåáåÖÉåL Ñ∏ëáâíáÖí=ìí=îáëéÉå=ìê=Ü™ää~êÉå=çÅÜ=í~=Äçêí=äçÅâÉí= ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=é™=ãáñÉêÜ~åÇí~ÖÉíK E_áäÇ=hFK=p®íí=áÜçé=áÖÉå=ÉÑíÉê=êÉåÖ∏êáåÖÉåK...

 • Page 48

  ëî pâêìî~=Ñ~ëí=âåáîáåë~íëÉå=ÖÉåçã=~íí=îêáÇ~= cÉäW  îáåÖ~êå~=ãÉÇìêëK=håáîáåë~íëÉå=ëáííÉê= h∏âëã~ëâáåÉå=ëí®åÖÉê=~î=ëáÖ=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíK çêÇÉåíäáÖí=Ñ~ëí=å®ê=Éå=~î=îáåÖ~êå~=í®ÅâÉê= üíÖ®êÇW ã~êâÉêáåÖÉå=é™=Ä®Ö~êÉå=Ó[=ëÉ=_áäÇ=iSFK £îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉí=Ü~ê=~âíáîÉê~íëK `áíêìëéêÉëëÉå pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=çÅÜ=Çê~=ìí=  ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK p~ãíäáÖ~=ÇÉä~ê=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK= i™í=ã~ëâáåÉå=ëí™=çÅÜ=ëî~äå~=Å~K=NR=ãáåìíÉê= oÉåÖ∏ê=ÜÉäëí=éêÉëëâìääÉå=ÖÉå~ëí=ÉÑíÉê=  Ñ∏ê=~íí=ÇÉ~âíáîÉê~=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉíK ~åî®åÇåáåÖ=åçÖÖê~åí=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK= pí~êí~=Ç®êÉÑíÉê=™íÉê=ã~ëâáåÉåK a™=Ñ~ëíå~ê=áåÖÉíK  lã=ãçíçêå=®åÇ™=áåíÉ=ëí~êí~êI=ëí®åÖ=~î= o™ë~ÑíÅÉåíêáÑìÖÉå _áäÇ=j ã~ëâáåÉå=çÅÜ=Çê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê= içëë~=ëáäâçêÖÉå=Ñê™å=êáîÄÉÜ™ää~êÉåK= î®ÖÖìíí~ÖÉíK=e®ää=ìí=~ääí=ëçã=Çì=Ñ∏êë∏âÉê= oÉåÖ∏ê ~ää~ ÇÉä~ê=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK ÄÉ~êÄÉí~K s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=å®ê=Çì=êÉåÖ∏ê=ä~ãÉääÉêå~= _ä~åÇ~êëâ™äÉå=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏ê á ëáäâçêÖÉå=ë™=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ëâ~Ç~ëK cÉäW m~ëëÉêáåë~íëÉå _áäÇ=k h∏âëã~ëâáåÉå=ëí~êí~ê=áåíÉK q~=áë®ê=é~ëëÉêáåë~íëÉåK=qêóÅâ=ìåÇÉêíáää= üíÖ®êÇW...

 • Page 49

  Ñá s~êìëíÉÉí hìî~=_ lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK S~ s~êìëíÉÉåéáÇáå rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= SÄ jçåáíçáãáíÉê®= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= SÅ sáëéáä®í áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK SÇ q~áâáå~âçìââì q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= SÉ páíêìëéìëÉêêáå åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= SÑ jÉÜìäáåâç êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì= SÖ pçëÉìíáå= ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å= SÜ s~êìëíÉáÇÉå=ë®áäóíóëä~~íáââç êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå= Sá qÉê®åéáÇáå â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~= ãìáÇÉå=~ãã~íáääáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å= i~áíÉã~ääáå=ãìâ~~å=î~âáçî~êìëíÉÉå~=çå=â~âëá= âÉáííá∏íáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå= í~á=ìëÉ~ãéá=íÉê®K ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~= Sà h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó=é~âëìLçÜìí îáÉê~ëíáäçáëë~K kçìÇ~í~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=åçêã~~äÉà~= Sâ...

 • Page 50

  Ñá h®óíí∏ hìå=äáë®®í=~áåÉâëá~I=~ëÉí~=î~äáíëáå=Éåëáå=  ~ëÉåíççå=MLçÑÑK mìÜÇáëí~=ä~áíÉ=à~=î~êìëíÉÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå= mçáëí~=ëáííÉå=ëó∏íí∏é~áåáå=à~=äáë®®=~áåÉâëÉí=  Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~I=â~íëç=â~éé~äÉ= í®óíí∏~ìâçå=â~ìíí~K ÊmìÜÇáëíìëÂK iáë®®=åÉëíÉÉí=ëó∏íí∏é~áåáãÉå=ä®éáK=sçáí=  ^äâìî~äãáëíÉäìí â®óíí®®=ëó∏íí∏é~áåáãÉå=äáë®çë~~=ãáíí~J ~ëíá~å~K ^ëÉí~=âçåÉ=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK  sÉÇ®=äááí®åí®àçÜíç=ìäçë=àçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~ëí~K  i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK  eìçãK> hìäÜç=à~=äáë®î~êìëíÉÉíLî~êìëíÉÉí h®óíÉíí®Éëë®=âìäÜç~=âçåÉÉå=îçá=â®óååáëí®®= î~áåI=âìå=âìäÜç=çå=é~áâ~ää~~åI=â~åëá=äìâáííìå~= s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=Ó= âìäÜçå=é®®ääÉ=à~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> â®óíí∏äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=~ëÉååÉííìå~K ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~= íçáãáåå~ëë~K=hìå=äáë®®í=~áåÉâëá~I=â®óí®=~áå~= sáëéáä®=ESÅF hìî~=b ëó∏íí∏é~áåáåí~=ER~FK=hçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå= î~íâ~~=âÉêã~J=à~=î~äâì~áëî~~ÜÇçå=ëÉâ®=âÉîóÉí= ~áâ~~=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉåK=s~áÜÇ~=î~êìëíÉ= í~áâáå~íK= î~ëí~=ëáííÉåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®ÜíóåóíK= bá=ëçîÉääì=âááåíÉáääÉ=~áåÉâëáääÉ=EÉëáãK=îçáé~ä~í= h®óí®=âìäÜç~=î~áåI=âìå=íÉÜçëÉâçáííáãÉå= à®®â~~ééáâóäã®å®FK â®óíí∏äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=EOF=çå=é~áâ~ää~~åK=...

 • Page 51

  Ñá o~~ëíÉíÉê®=ESãF=Ó=âÉëâáÜáÉåç eìçãK> h®óí®=î~êìëíÉíí~=î~áåI=âìå=íÉÜçëÉâçáííáãÉå= êçìÜáá=é®Üâáå®íI=à®®â~~éáëí~=çíÉíìå=ëìâä~~å= â®óíí∏äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=EOF=çå=é~áâ~ää~~åK à~ âçî~å=àììëíçåK ^ëÉí~=ëáíêìëéìëÉêêáå=é~áâ~ääÉÉå=âçåÉÉëÉÉå= pìáâ~äçáåíáíÉê®=ESåF  EëáíêìëéìëÉêíáãÉå=åìçäá=à~=âìäÜçå=åìçäá= îááé~äçá=ê~åëâ~åéÉêìå~í=à~=ÜÉÇÉäã®ë~ä~~íáå= î~ëí~íìëíÉåF=à~=â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®åK= ~áåÉâëÉíK pááîáä®âçêáå=åçâ~å=éáí®®=é~áå~ìíì~= hááååáí®=íÉê®=é~áâ~ääÉÉåK  éÉêìëâçåÉÉëë~=çäÉî~~å=~ìââççå= Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáJLê~~ëíáåéìçäá=óä∏ëé®áåK= î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK hìå=â®óí®í=ê~~ëíÉíÉê®®=ESãF=à~=ëìáâ~äçáåJ ^ëÉí~=éìêáëíáå=é~áâ~ääÉÉå=à~=é~áå~=âááååáK  íáíÉê®®=ESåFI=~ëÉí~=çáâÉ~=éìçäá=óä∏ëé®áå=Eâ~íëç= h®óååáëí®=ÜÉÇÉäãáÉå=éìëÉêêìë=â®®åí®ã®ää®= hìî~=_FK=^ëÉí~=íÉê®=íÉê®åéáíáãÉÉå=åááåI=Éíí®=  î~äáíëáå=~ëÉåíççå=O=í~á=P=à~=é~áå~=ÜÉÇÉäã®®= íÉê®åéáíáãÉå=î®®åíá∏=í~êííìì=íÉê®ëë®=çäÉîááå= éìëÉêêáåí~=î~ëíÉåK êÉáâááåK=qÉê®å=éáí®®=~ëÉííì~=íÉê®åéáíáãÉå= fêêçí~=ëáíêìëéìëÉêêáå=â®óí∏å=à®äâÉÉå=à~=éçáëí~= ëáîìí~ééáÉå=é®®ääÉK  âìäÜçK ^ëÉí~=íÉê®éáÇáå=â®óíí∏~âëÉäáääÉ=à~=â®®åå®=  î®Ü®åK eìçãK> q~êââ~áäÉ=í®óíí∏âçêâÉìíí~K=qóÜàÉåå®=ãÉÜì~ëíá~I= s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó= ÉååÉå=âìáå=ãÉÜì~=ìäçííìì=ëááîáä®âçêááåK...

 • Page 52

  Ñá s~äáíëÉ=íÉÜç~äìÉ=Q=Eâ~íëç=ÉêáääáåÉå=îáÜâç= h®óíí∏  Êoìçâ~çÜàÉáí~=à~=îáåââÉà®ÂFK eìçãK> mçáëí~=ëáííÉå=ëó∏íí∏é~áåáå=à~=äáë®®=~áåÉâëÉí=  hìå=â®óí®í=íÉÜçëÉâçáíáåí~I=ëÉâçáííáãÉå=â~ååÉå= í®óíí∏~ìâçå=â~ìíí~K à~=âìäÜçå=â~åëáåÉÉå=éáí®®=çää~=é~áâçáää~~åK= eìçãK> jìáëí~=éçáëí~~=î~êìëíÉÉí=âìäÜçëí~> ^î~~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏äááí®åå®å= q~êââ~áäÉ=í®óíí∏âçêâÉìíí~K=qóÜàÉåå®=ãÉÜì~ëíá~I=  ëìçà~â~åëáK=m~áå~=â~ååÉå=âÉëâÉää®=çäÉî~~= ÉååÉå=âìáå=ãÉÜì~=ìäçííìì=ëááîáä®âçêááåK é~áåáâÉíí~=à~ é®®ëí®=áêíáK j~ñK=í®óíí∏ã®®ê®W=NMMM=Ö ^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜç=é~áâ~ääÉÉå=  h®óí∏å=à®äâÉÉå EâìäÜçå=åìçäá=à~=âçåÉÉå=åìçäá=î~ëí~íìëíÉåF= ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=MLçÑÑK  à~ â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  q®óí®=~áåÉâëÉíK=  fêêçí~=â~åëá=î~ëí~é®áî®®å=â®®åí®ÉåK  j~âëáãáã®®ê®=åÉëíÉáí®=Z=NIR=äáíê~~X= mçáëí~=î~êìëíÉW  Eã~âëáãáã®®ê®=âìçÜìîá~=í~á=âììãá~=åÉëíÉáí®= Ó mçáëí~=î~êìëíÉÉåéáÇáå=âìäÜçëí~= MIR=äáíê~~FK= óÜÇÉëë®=ãçåáíçáãáíÉê®å=â~åëë~K=...

 • Page 53

  Ñá hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=éìÜÇáëíìë hááååáí®=íááîáëíóëêÉåÖ~ë=íÉê®çë~~åK  ^ëÉí~=íÉê®çë~=íÉê®í=ÉÇÉää®=é~áâçáääÉÉå=  íÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜççåK s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó= hááååáí®=íÉê®çë~=ãó∏í®é®áî®®å=â®®åí®ÉåK=  äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> háÉêê®=î®Üáåí®®å=åááå=é~äàçåI=Éíí®=íçáåÉå= ëááîÉââÉáëí®=éÉáíí®®=íÉÜçëÉâçáííáãÉå= ûä®=âçëâÉ=íÉêááå=é~äà~áå=â®ëáåK= âìäÜçëë~=çäÉî~å=ãÉêâáå=EçáâÉ~=~ëÉåíç= h®óí® éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K Ó[=hìî~=iSFK h~áââá=çë~í=çî~í=âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K= páíêìëéìëÉêíáãÉå=éìÜÇáëíìë s~êçI=Éíí®=ãìçîáçë~í=Éáî®í=à®®=éìêáëíìâëááå= h~áââá=çë~í=çî~í=âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~I=åááÇÉå=ãìçíç=ë~~íí~~= mÉëÉ éìêáëíáå=ÜÉíá=â®óí∏å=à®äâÉÉå=àçâ~=éìçäÉäí~= ãììííì~=éÉëìå=~áâ~å~K àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K=k®áå=ëááÜÉå=à®®åóí= mçêââ~åçáëí~I=éìå~â~~äáëí~=íãëK=à®®=ãìçîáçëááå= ÜÉÇÉäã®äáÜ~=Éá=âìáîì=âááååáK éìå~áëí~=î®êá®I=àçåâ~=îçáí=éçáëí~~=ãììí~ã~ää~= jÉÜìäáåÖçå=éìÜÇáëíìë hìî~=j íáé~ää~=êìçâ~∏äàó®K hìå=éìÜÇáëí~í=ãÉÜìäáåÖçåI=áêêçí~=ëááîáä®çë~= sçáí=éìêâ~~=îáëéáä®å=çëááå=éìÜÇáëíìëí~=î~êíÉåK= ê~~ëíáå~ëíá~ëí~K=eììÜÇç=çë~í=àìçâëÉî~å= sÉÇ®=îáëéáä®=î~êçî~ëíá=áêíá=éáÇáââÉÉëí®=à~=áêêçí~= îÉÇÉå ~ää~K â~åëáçë~=Ehìî~=hFK=hááååáí®=çë~í=íçáëááåë~= éìÜÇáëí~ãáëÉå=à®äâÉÉåK mìÜÇáëí~=î~êçî~ëíá=ëááîáä®çë~å=ä~ãÉääáíI= åÉ...

 • Page 54

  Ñá qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå= háÉêê®íóëçÜàÉáí~ î~ê~ääÉ q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=ÉäÉâíêçåááâJ â~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=brJÇáêÉâíááîáå= OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ= içìââ~~åíìãáëî~~ê~ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó= tbbbFK=aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®= fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå= éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáJ Ü®áêá∏å=éçáëí~ãáëí~K âÉìÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=à~=ëÉ= âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K q®êâÉ®=çÜàÉ q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~= ^ëÉí~=ë®Üâ∏â~íâçå=à®äâÉÉå=î~äáíëáå= ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=âìåå~å= ~ëÉåíççå=MLçÑÑ=à~=â®óååáëí®=âçåÉ= îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=î~ëí~~îáäí~= ììÇÉääÉÉåK ÜÉåâáä∏áäí®K e®áêá∏W q~âìì hçåÉ=âóíâÉóíóó=â®óí∏å=~áâ~å~=éçáë=é®®äí®K q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å= qçáãÉåéáÇÉW ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK= väáâìçêãáíìëëìçà~=çå=~âíáîçáíìåìíK q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I= h~íâ~áëÉ=îáêí~=âçåÉÉëí~=à~=áêêçí~=éáëíçíìäéé~=  àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK= éáëíçê~ëá~ëí~K q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK ^åå~=âçåÉÉå=à®®Üíó®=NR=ãáåììííá~I=àçíí~= ...

 • Page 55

  Éë O q~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~= båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= Ä~íáÇçê~ ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK P `çãé~êíáãÉåíç=êÉÅçÖÉÅ~ÄäÉë `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå= oÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~= ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å= Åçå=~ÅÅÉëçêáçë cáÖK=^ Å~äáÇ~ÇK=j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= Q oÉÅáéáÉåíÉ éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK R q~é~ R~ bãéìà~Ççê bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~= RÄ ^ÅÅÉëçêáç=áåíÉêáçê=ÇÉä=Éãéìà~Ççê Éä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë= ^ÅÅÉëçêáçë cáÖK=_ ìëì~äÉë=Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç= S~ mçêí~J~ÅÅÉëçêáçë áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=ÇÉ= ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=Éå= SÄ `ìÅÜáää~=ãìäíáÑìåÅáçåÉë= ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêÅáçëI= SÅ s~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~ Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç=ÅçÅáå~ë= SÇ d~êÑáç=~ã~ë~Ççê é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ= SÉ...

 • Page 56

  Éë ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~= flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=äçë= ÇÉ=ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê= êÉÅáÄáÇç=áåëíêìÅÅáμå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~= ~ÅÅÉëçêáçë=Öáê~íçêáçë> êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK içë=íê~Ä~àçë=Éå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ëÉ= aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=íê~ë= êÉ~äáò~ê•å=ëáÉãéêÉ=Åçå=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=EOF= Å~Ç~=ìëçI=~ë∞=Åçãç=~åíÉë=ÇÉ=äáãéá~êäç= ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ÅÉêê~Ç~= ç ~êã~êäçK= ó åìåÅ~=Åçå ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~=ãçåí~Ç~K mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= ÇÉä ~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å=ãçãÉåíç=Éå= `ìÅÜáää~=ãìäíáÑìåÅáçåÉë=ESÄF cáÖK=a Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=ëìéÉêÑáÅáÉë=Åçêí~åíÉë= é~ê~=éáÅ~ê=ó=Ä~íáêK åá éáÉò~ë=Å~äáÉåíÉëK `çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=ëáíì~ÅáçåÉë=ÇÉ= flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë= éÉäáÖêçI=ä~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=É=áåíÉêîÉåÅáçåÉë=èìÉ= ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉë> ÇÉÄáÉê~å=ÉÑÉÅíì~êëÉ=Éå=Éä=~é~ê~íçI=éçê=ÉàÉãéäç= pìàÉí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=ãìäíáÑìåÅáçåÉë=ëμäç=éçê=ä~= ä~=ëìëíáíìÅáμå=ÇÉä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=ãáëãçI= éáÉò~=ÇÉ=éä•ëíáÅçK ëμäç=éçÇê•å=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=éÉêëçå~ä= í¨ÅåáÅç=Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä= `çäçÅ~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ëçÄêÉ=ä~=  ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K=`~ãÄá~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ëμäç=Åçå=Éä= Ä~ëÉ=ãçíêáò=ó=Öáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~= ãçíçê=é~ê~Çç=Eã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå= EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öì~ë=ÇÉä=êÉäçàFI= ÂMLçÑÑÊ=Z=m~ê~Ç~F=ó=Éä=~é~ê~íç=ÇÉëÅçåÉÅí~Çç=ÇÉ=...

 • Page 57

  Éë `ìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=ê~ää~Çç=ESâF=Ó= ÖêìÉëçLÑáåç= fl^íÉåÅáμå> é~ê~=ê~ää~ê=Ñêìí~ëI=îÉêÇìê~=ó=èìÉëçK aáëÅç=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=Åçêí~ê=ó=ê~ää~ê=ESäF= bä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~= é~ê~=Åçêí~ê=ó=ê~ää~ê=Ñêìí~I=îÉêÇìê~=ó=èìÉëçK ëáÉãéêÉ=ëÉ=êÉ~äáò~ê•=Åçå=¨ëíÉ=ãçåí~Çç= aáëÅç=ê~ää~Ççê=êÉîÉêëáÄäÉ=ESãF=Ó=ãÉÇáç=Ñáåç ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòI=ä~=í~é~=éìÉëí~= ÇáëÅç=é~ê~=ê~ää~ê=åìÉÅÉëI=ÅÜçÅçä~íÉ=êÉÑêáÖÉê~Çç= ó ~éêÉí~Ç~I=ó=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä= ç=èìÉëç=Åìê~ÇçK ~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ÅÉêêê~Ç~K aáëÅç=é~ê~=Åçêí~ê=Éå=íáê~ë=ESåF ÇáëÅç=é~ê~=Åçêí~ê=é~í~í~ë=Ñêáí~ë=ó=Ñêìí~ë=é~ê~= s~êáää~=Ä~íáÇçê~=ESÅF cáÖK=b Éåë~ä~Ç~=ÇÉ=Ñêìí~ëK é~ê~=ãçåí~ê=ä~=Åä~ê~=ÇÉ=ÜìÉîç=~=éìåíç=ÇÉ= `çäçÅ~ê=Éä=ÇáëÅç=Éå=ëì=ëçéçêíÉK  åáÉîÉI=éêÉé~ê~ê=å~í~=ç=Ä~íáê=ã~ë~ë=äáÖÉê~ëK= `çäçÅ~ê=Éä=ÇáëÅç=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=Åçêí~ê= kç=Éë=~ÇÉÅì~Ç~=é~ê~=Éä~Äçê~ê=éêçÇìÅíçë= ó ê~ää~ê=Åçå=ä~=Å~ê~=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~=ìíáäáò~ê= ëμäáÇçë=Eéçê=ÉàÉãéäç=íêçòçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~= Ü~Åá~=~êêáÄ~K=`çäçÅ~ê=Éä=ÇáëÅç=ê~ää~Ççê=ESãF= êÉíáê~Ççë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=ÇÉä=ÑêáÖçê∞ÑáÅçFK ó Éä=ÇáëÅç=é~ê~=Åçêí~ê=Éå=íáê~ë=Åçå=ä~=Å~ê~=∫íáä= `çäçÅ~ê=ä~=î~êáää~=Ä~íáÇçê~=Éå=ä~=à~êê~=  Ü~Åá~=~êêáÄ~=EcáÖK=_FK=`çäçÅ~ê=Éä=ÇáëÅç=ëçÄêÉ= EcáÖK N~FK Éä=éçêí~ÇáëÅçë=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=äçë=~êê~ëíê~J mçåÉê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K ...

 • Page 58

  Éë ^ä=ÅçåÅäìáê=ä~=çéÉê~ÅáμåI=ÅçäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç= fl^íÉåÅáμå>  Öáê~íçêáç=ÄêÉîÉãÉåíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáμå=Q= s~Åá~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=~åíÉë=ÇÉ=èìÉ=äçë= ó Ü~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=Éä=~é~ê~íç=Ü~ëí~=äáÅì~ê= áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçêí~Ççë=ç=éáÅ~Ççë=ÉåíêÉå=Éå= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ä~=éìäé~K Åçåí~Åíç=Åçå=Éä=éçêí~ÇáëÅçëK `~é~ÅáÇ~Ç=ã•ñáã~W=RMM=Ö fl^íÉåÅáμå> s~Åá~ê=ä~=à~êê~=~=íáÉãéçW bñéêáãáÇçê=ÇÉ=Å∞íêáÅçë=ESÉF cáÖK=d Ó íê~ë=Éä~Äçê~ê=ìå~=Å~åíáÇ~Ç=ã•ñáã~=ÇÉ= m~ê~=Éñéêáãáê=Å∞íêáÅçë=Eå~ê~åà~ëI=äáãçåÉëI= RMM Öê~ãçë=ÇÉ=áåÖêÉÇáÉåíÉëI éçãÉäçëI=ÉíÅKF= Ó ~åíÉë=ÇÉ=èìÉ=Éä=òìãç=ÉåíêÉ=Éå=Åçåí~Åíç= fl^íÉåÅáμå> Åçå=ä~=Å~òçäÉí~=ê~ää~Ççê~K fliçë=íê~Ä~àçë=ëμäç=ëÉ=êÉ~äáò~ê•å=Åçå=ä~=í~é~= éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~= ^ÅÅÉëçêáç=é~ê~=Ü~ÅÉê=éìê¨ë=ESÖF cáÖK=f EOF ÅÉêê~Ç~> m~ê~=íêáíìê~ê=EÜ~ÅÉê=éìê¨F=Ñêìí~ë=ç=îÉêÇìê~ë= jçåí~ê=Éä=ÉñéêáãáÇçê=ÇÉ=Å∞íêáÅçë=Eä~=ÑäÉÅÜ~=ÇÉä= Ää~åÇ~ë=ç=ÅçÅáÇ~ëK  ÉñéêáãáÇçê=ÇÉÄÉ=ÅçáåÅáÇáê=Åçå=ä~=ÑäÉÅÜ~=ÇÉä= `çäçÅ~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ëçÄêÉ=ä~=  êÉÅáéáÉåíÉFK=dáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~= Ä~ëÉ=ãçíêáò=ó=Öáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~= EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉä=êÉäçàFK= EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öì~ë=ÇÉä=êÉäçàFI=...

 • Page 59

  Éë dáê~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=Ü~Åá~=ä~= jçåí~ê=ä~=í~é~=ëçÄêÉ=Éä=~é~ê~íç=ó=~éêÉí~êä~I=   Öáê•åÇçä~=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ= áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä= ÇÉ ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉ=êÉäçàF=ó=êÉíáê~êäçK ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉ=êÉäçàFK=bä=ë~äáÉåíÉ=ÇÉ= ä~=í~é~=íáÉåÉ=èìÉ=ÉåÅ~à~ê=~=íçéÉ=Éå=ä~=ê~åìê~= iáãéá~ê=íçÇ~ë=ä~ë=éáÉò~ëK=s¨~ëÉ=~=ÉëíÉ=  ÇÉä=~ë~=ÇÉ=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=Â`ìáÇ~Ççë=ó=äáãéáÉò~ÊK `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=  _~íáÇçê~= cáÖK=g íê~Ä~àç=~éêçéá~Ç~K m~ê~=áåÅçêéçê~ê=~ÇáÅáçå~äãÉåíÉ=  flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~= áåÖêÉÇáÉåíÉëI=ÅçäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå= ÇÉ ä~ë ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëL ä~=éçëáÅáμå=ÂMLçÑÑÊK Éä ~ÅÅáçå~ãáÉåíç=Öáê~íçêáç> oÉíáê~ê=ä~=í~é~=É=áåÅçêéçê~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë  ç flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=ä~= êÉíáê~ê=Éä=ÉãÄìÇç=ó=~ÖêÉÖ~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=  Ä~íáÇçê~=ãçåí~Ç~> ëμäáÇçë=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=~ÄÉêíìê~ i~=Ä~íáÇçê~=ëμäç=íê~Ä~à~=Åçå=ä~=í~é~= ç ÉåêçëÅ~Ç~K=aÉëãçåí~ê=ç=ãçåí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~= ~ÖêÉÖ~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ä∞èìáÇçë=~=íê~î¨ë=ÇÉä= ...

 • Page 60

  Éë iáãéá~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~= bå Å~ëç åÉÅÉë~êáçI=ìë~ê=é~ê~=Éääç=ä~=í~é~=ÇÉ= ä~=Ä~íáÇçê~K=i~=ÅìÅÜáää~=ëÉ=Ü~=ëçäí~Çç=ÇÉ=ëì= Åçå ~ÅÅÉëçêáçë Éãéä~ò~ãáÉåíçK oÉíáê~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=ó=í~ãÄá¨å=ä~=àìåí~K  flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ= ^êã~ê=ä~=Ä~íáÇçê~ ä~ë ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉë> kç=íçÅ~ê=åá=ã~åáéìä~ê=åìåÅ~=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=Åçå= flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë> ä~ë=ã~åçëK=rë~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=ÅÉéáääç=é~ê~= äáãéá~ê=ä~=ÅìÅÜáää~K flkç=~êã~ê=åìåÅ~=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~=Éëí~åÇç= Éä î~ëç=ãçåí~Çç=Éå=Éä=~é~ê~íç> qçÇ~ë=ä~ë=éáÉò~ë=ëÉ=éìÉÇÉå=ä~î~ê=Éå=Éä= ä~î~î~àáää~ëK= jçåí~ê=ä~=àìåí~=Éå=ä~=ÅìÅÜáää~  ^ä=ÅçäçÅ~ê=ä~ë=éáÉò~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=Éå=Éä=ä~î~J fåíêçÇìÅáê=ä~=ÅìÅÜáää~=éçê=~Ä~àç=Éå=Éä=î~ëç=  î~àáää~ëI=éêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=åç=~éêáëáçå~êä~ëI= ÇÉ ä~=Ä~íáÇçê~X=ÅçäçÅ~êä~=Éå=ëì=ëáíáçK ÇÉ äç=Åçåíê~êáç=éçÇê∞~å=ëìÑêáê=ÇÉÑçêã~ÅáçåÉëK pìàÉí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=éçê=äçë=ë~äáÉåíÉë=  ^ä=ê~ää~ê=ò~å~Üçêá~ëI=äçãÄ~êÇ~ë=ç=éêçÇìÅíçë= ó ÉåêçëÅ~êä~=ÑáêãÉãÉåíÉ=Öáê•åÇçä~=~=ä~= ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=ëçÄêÉ=ä~ë=éáÉò~ë= ÇÉêÉÅÜ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë= ÇÉ...

 • Page 61

  Éë oÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=Åçå=~ÅÅÉëçêáçë ^ÇîÉêíÉåÅá~W i~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=é~ê~=Öì~êÇ~ê=Éä= ^îÉê∞~W Å~ÄäÉ=ëÉ=ãìÉëíê~å=Éå=ä~=cáÖK=lK=^åíÉë=ÇÉ=ìë~ê= bä=~é~ê~íç=åç=ëÉ=éçåÉ=Éå=ã~êÅÜ~K Éä=~é~ê~íçI=êÉíáê~ê=íçÇçë=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=èìÉ=ëÉ= cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~W éìÇáÉê~å=ÉåÅçåíê~ê=Éå=Éä=áåíÉêáçê=ÇÉä=êÉÅáéáÉåíÉ= cáà~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=EQF=Éå=ëì=ëáíáçI=  ÇÉ=ãÉòÅä~=ç=Éå=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K=jçåí~ê=ëμäç= Öáê•åÇçäç=~=í~ä=ÉÑÉÅíç=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK äçë=~ÅÅÉëçêáçë=èìÉ=ëÉ=î~ó~å=~=ìë~êK jçåí~ê=ä~=í~é~=ERF=ó=Ñáà~êä~I=Öáê•åÇçä~=Ü~ëí~=  ^ÅÅÉëçêáçë=çéÅáçå~äÉë=Ó=aáëÅçë Éä íçéÉK `Éêê~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=  EÇáëéçåáÄäÉë=Éå=Éä=ÅçãÉêÅáç=ÇÉä=ê~ãçI=Éå=Å~ëç= ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=EOFK ÇÉ=ëìãáåáëíê~êëÉ=Åçå=Éä=~é~ê~íçF _~íáÇçê~ jwRmpMO=Ó=ÇáëÅç=é~ê~=Åçêí~ê=é~í~í~ë=Ñêáí~ë= ó Ñêìí~ë=é~ê~=Éåë~ä~Ç~=ÇÉ=Ñêìí~ëK ^îÉê∞~W jwRgpMN=Ó=ÇáëÅç=é~ê~=Åçêí~ê=îÉêÇìê~=~ëá•íáÅ~K bä=~é~ê~íç=åç=ëÉ=éçåÉ=Éå=ã~êÅÜ~K jwRopMN=Ó=ÇáëÅç=é~ê~=ê~ää~ê=é~í~í~ë=é~ê~= cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~W éêÉé~ê~ê=¥çèìáë=ç=é~í~í~ë=~=ä~=ëìáò~K= cáà~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=EQF=ó=ä~=í~é~=ERFI=  jwRopMO=Ó=ÇáëÅç=é~ê~=ê~ää~ê=åìÉÅÉëI= Öáê•åÇçäç=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK ÅÜçÅçä~íÉ=êÉÑêáÖÉê~Çç=ç=èìÉëç=Åìê~ÇçK cáà~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ETF=Éå=ëì=ëáíáçI=Öáê•åÇçä~= ...

 • Page 62

  Éë éí bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~= jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=ìã= ÇÉä q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~= åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=ìëì~êáç= léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= ~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=k~=åçëë~= bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI= é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=ÉåÅçåíê~ê=ã~áë= éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë= áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=çë=åçëëçë=éêçÇìíçëK ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë= éçê Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç=åç= bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç= Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê= éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë= Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç= éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=~ä=~é~ê~íç= é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë= Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=äáãéáÉò~ëI= ~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=Éã= îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=ç=Ñ~äí~=ÇÉ= ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI= ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë= ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=Å~Ç~=~é~ê~íç= ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç= ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=áåëíêìÅÅáçåÉëK éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=É=ÇÉ= m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë= çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=Çç=Ö¨åÉêçK áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç= ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëμ=Åçã=~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë= ó...

 • Page 63

  éí pìÄëíáíìáê ~ÅÉëëμêáçë=É=ÑÉêê~ãÉåí~ë=ëμ=Åçã= cÉêê~ãÉåí~ë cáÖK=_= ç ~é~êÉäÜç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~Çç=EëÉäÉÅíçê= S~ pìéçêíÉ=ÇÉ=ÑÉêê~ãÉåí~ë å~ éçëá´©ç=MLçÑÑF=É=Åçã=~=ÑáÅÜ~=ÇÉëäáÖ~Ç~= SÄ ißãáå~=ÇÉ=ãìäíáÑìå´πÉë Ç~ íçã~Ç~K SÅ s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉë ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Åçã=çë=~ÅÉëëμêáçë= SÇ s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=Öêçëë~ë çêáÖáå~áëK=kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ= SÉ bëéêÉãÉÇçê=ÇÉ=Åáíêáåçë Éã=•Öì~=É=åÉã=ç=ä~î~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK SÑ `ÉåíêáÑìÖ~Ççê=ÇÉ=ëìãçë ríáäáò~´©ç SÖ aáëéçëáíáîç=é~ê~=é~ëë~ê= iáãé~ê=ÄÉã=ç=~é~êÉäÜç=É=çë=~ÅÉëëμêáçëI= SÜ `~áñ~=ÇÉ=~ÅÉëëμêáçë ~åíÉë Ç~=éêáãÉáê~=ìíáäáò~´©çI=îÉê=ÂiáãéÉò~= Sá pìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë É ã~åìíÉå´©çÊK aÉéÉåÇÉåÇç=ç=ãçÇÉäçI=ç=ÑçêåÉÅáãÉåíç=áåÅäìá= mêÉé~ê~´©ç Ççáë=çì=ã~áë=ÇáëÅçëK `çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ=ëçÄêÉ=ìã~= ...

 • Page 64

  éí jçåí~ê=~=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=Öêçëë~ë=å~=  íáÖÉä~=EcáÖK NÄFK= ^íÉå´©ç> fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉëK  jçåí~ê=~=í~ãé~=Åçã=ç=Å~äÅ~Ççê=É=êçÇ~êI= Ó ^ÇáÅáçå~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=~=íê~í~ê=ëμ=  ~í¨ ~ç=Ä~íÉåíÉI=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë= ÇÉéçáë=ÇÉ=~éäáÅ~Ç~ë=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ëK= Çç=êÉäμÖáçK Ó ^åíÉë=Ç~=ãçåí~ÖÉãI=êÉíáê~ê=~=äßãáå~=ÇÉ= `çäçÅ~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=êçí~íáîç=å~=Ñ~ëÉ=ÇÉëÉà~Ç~= ãìäíáÑìå´πÉë=ESÄF=Ç~=éêçíÉÅ´©çK  EîÉê=ç=ÑçäÜÉíç=~ÇáÅáçå~ä=ÂoÉÅÉáí~ë= fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉëK É ëìÖÉëíπÉëÊFK  jçåí~ê=~=í~ãé~=Åçã=ç=Å~äÅ~Ççê=E~=ëÉí~=å~= m~ê~=~ÇáÅáçå~ê=áåÖêÉÇáÉåíÉëI=ÅçäçÅ~ê=   í~ãé~=ÇÉîÉ=ÅçáåÅáÇáê=Åçã=~=ëÉí~=Ç~=íáÖÉä~F= ç ëÉäÉÅíçê=êçí~íáîç=å~=Ñ~ëÉ=ÇÉëÉà~Ç~K É êçÇ•Jä~=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç= oÉíáê~ê=ç=Å~äÅ~Ççê=É=áåíêçÇìòáê=çë=  êÉäμÖáçK áåÖêÉÇáÉåíÉë=~íê~î¨ë=Ç~=~ÄÉêíìê~=ÇÉ= ^=ë~äáÆåÅá~=Ç~=í~ãé~=íÉã=èìÉ=~ëëÉåí~êI=~í¨= ÉåÅÜáãÉåíçK ~ç=Ä~íÉåíÉI=å~=ê~åÜìê~=Çç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK aÉéÉåÇÉåíÉ=Çç=ãçÇÉäç...

 • Page 65

  éí jçåí~ê=ç=êÉÅáéáÉåíÉ=ê~ëé~Ççê=Åçã=ÅÉëíç= ^íÉå´©ç>  ÇÉ=ÑáäíêçK lë=ÇáëÅçë=êÉÑÉêáÇçë=å©ç=ë©ç=áåÇáÅ~Ççë=é~ê~= jçåí~ê=~=í~ãé~=é~ê~=ç=ÅÉåíêáÑìÖ~Ççê=ÇÉ=  ç éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èìÉáàç=ÇìêçI=åçòÉëI= ëìãçë=É=êçÇ•Jä~=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë= ê~Ä~åÉíÉë=É=éêçÇìíçë=ëáãáä~êÉëK= Çç=êÉäμÖáçK=^=ë~äáÆåÅá~=Ç~=í~ãé~=íÉã=èìÉ= lë ÇáëÅçë áåÇáÅ~Ççë=é~ê~=çìíêçë=Ñáåë=éçÇÉã= ~ëëÉåí~êI=~í¨=~ç=Ä~íÉåíÉI=å~=ê~åÜìê~= ëÉê=~ÇèìáêáÇçë=åç=Åçã¨êÅáç=ÉëéÉÅá~äáò~Çç= Çç ~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK EîÉê ~ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~áëFK `çäçÅ~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=å~=éçëá´©ç=Ñ~ëÉ=PK  oÉÖìä~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=éêÉíÉåÇáÇ~K  fåíêçÇìòáê=~=Ñêìí~=çì=äÉÖìãÉë=å~=~ÄÉêíìê~=  `çã=ç=Å~äÅ~ÇçêI=Éãéìêê~ê=ëì~îÉãÉåíÉ=  ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç=É=Éãéìêê~ê=Åçã= ç éêçÇìíç=é~ê~=Åçêí~ê=çì=ê~ä~êK ç Å~äÅ~ÇçêI=ëçÄ=äáÖÉáê~=éêÉëë©çK= m~ê~=~ÇáÅáçå~ê=áåÖêÉÇáÉåíÉëI=ÅçäçÅ~ê=  pÉ åÉÅÉëë•êáçI=Åçêí~ê=~åíÉëI=Éã=éÉÇ~´çë= ç ëÉäÉÅíçê=å~=éçëá´©ç=MLçÑÑK ãÉåçêÉëK oÉíáê~ê=ç=Å~äÅ~Ççê=É=áåíêçÇìòáê=çë= ...

 • Page 66

  éí aÉëãçåí~ê=~=ÑÉêê~ãÉåí~W ^Äêáê=~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~J   ãÉåíç=Çç=ãáëíìê~ÇçêK= Ó oÉíáê~êI=Ç~=íáÖÉä~I=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÑÉêê~J m~ê~=áëëçI=éêÉëëáçå~ê=É=äáÄÉêí~ê=ç=Äçí©ç= ãÉåí~ë=àìåí~ãÉåíÉ=Åçã=~=äßãáå~=ÇÉ= åç ÅÉåíêç=Ç~=í~ãé~K ãìäíáÑìå´πÉëK=aÉëãçåí~ê=~ë=äßãáå~ë= ãìäíáÑìå´πÉë=Çç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÑÉêê~J jçåí~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=E~=ëÉí~=åç=Åçéç=  ãÉåí~ëK= íÉã=èìÉ=ÅçáåÅáÇáê=Åçã=ç=éçåíç=åç=~é~êÉäÜçF= É=êçÇ~ê=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç= aÉéçáë=Ç~=äáãéÉò~=Ç~ë=äßãáå~ë= ~í¨=~ç=Ä~íÉåíÉK ãìäíáÑìå´πÉëI=~éäáÅ~ê=~=éêçíÉÅ´©ç= fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉëK= Ç~ë=äßãáå~ëK  nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~I=ä∞èìáÇ~=Z=NIR=äáíêçë= Ó aÉëãçåí~ê=~ë=î~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë= Ei∞èìáÇçë=èìÉ=ÇÉëÉåîçäî~ã=Éëéìã~=çì= éÉë~Ç~ë=çì=äÉîÉë=Ç~=íáÖÉä~K èìÉåíÉëI=ã•ñáãç=MIR=äáíêçëK= Ó aÉëãçåí~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=é~ëë~ê=çì= nì~åíáÇ~ÇÉ=áÇÉ~ä=é~ê~=íê~Ä~äÜ~ê=ëμäáÇçë=Z= ç=ÅÉåíêáÑìÖ~Ççê=ÇÉ=ëìãçë=Ç~=íáÖÉä~K NMM=Öê~ã~ëK Ó oÉíáê~ê=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë=é~ê~=Ñçê~= jçåí~ê=~=í~ãé~=É=êçÇ•Jä~=åç=ëÉåíáÇç=Ççë= Ç~ë=êÉÉåíêßåÅá~ë=Ç~=íáÖÉä~K=oÉíáê~ê= ...

 • Page 67

  éí iáãéÉò~=Ç~=íáÖÉä~=Åçã=çë=~ÅÉëëμêáçë jçåí~ê=ç=ãáëíìê~Ççê mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë ¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~> kìåÅ~=ãçåí~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=ëçÄêÉ= k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=ÇÉ=Åçêí~ê=Åçã=~ë=ã©çë= ç ~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK ÇÉëéêçíÉÖáÇ~ëK=m~ê~=~=äáãéÉò~I=ìíáäáò~ê=ìã~= ÉëÅçî~K ^éäáÅ~ê=ç=~åÉä=ÇÉ=îÉÇ~´©ç=åç=~Ç~éí~Ççê=ÇÉ=  äßãáå~ëK qçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=éçÇÉã=ëÉê=ä~î~Ç~ë= ^éäáÅ~êI=éçê=Ä~áñçI=ç=~Ç~éí~Ççê=Ç~=äßãáå~=åç=  å~ ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K= Åçéç=ãáëíìê~ÇçêK k©ç=éêÉåÇÉê=~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=å~=ã•èìáå~= ^é~ê~Ñìë~ê=ÄÉã=ç=~Ç~éí~Ççê=Ç~=äßãáå~=  ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~I=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=ëçÑê~ã= éÉä~ë=~ë~ë=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç= ÇÉÑçêã~´πÉëK êÉäμÖáçK=kÉëíÉ=Å~ëçI=êçÇ~êI=åç=ã∞åáãçI=~í¨= ^ç=éêÉé~ê~êI=éK=ÉñKI=ÅÉåçìê~ë=É=ÅçìîÉ=êçñ~I= èìÉ=ìã~=Ç~ë=~ë~ë=ÅìÄê~=~=ã~êÅ~=ÉñáëíÉåíÉ= Ñçêã~ãJëÉ=ã~åÅÜ~ë=å~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅçI= åç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=EéçëáÅáçå~ãÉåíç= èìÉ=ëÉ=Éäáãáå~ã=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=Åçã=~äÖìã~ë= Ó[=cáÖK=iSFK Öçí~ë=ÇÉ=μäÉç=~äáãÉåí~êK iáãéÉò~=Çç=ÉëéêÉãÉÇçê=ÇÉ=Åáíêáåçë ^=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉë=éçÇÉ=ëÉê= qçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=éçÇÉã=ëÉê=ä~î~Ç~ë=å~= ÇÉëãçåí~Ç~=é~ê~=äáãéÉò~K=m~ê~=áëëçI=êÉíáê~ê= ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K=aÉ=éêÉÑÉêÆåÅá~I=ä~î~ê= Åçã=ÅìáÇ~Çç=~=î~ê~=Çç=ëìéçêíÉ=É=ÇÉëãçåí~ê= ç...

 • Page 68

  éí ^ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~áë=Ó=aáëÅçë jáëíìê~Ççê ^åçã~äá~W EmçÇÉã=ëÉê=~ÇèìáêáÇçë=åçë=åçëëçë=pÉêîá´çë= l=~é~êÉäÜç=å©ç=~êê~åÅ~K q¨ÅåáÅçëI=ëÉ=å©ç=ÉëíáîÉêÉã=áåÅäìáÇçë=åç= ÑçêåÉÅáãÉåíçFK `çãç=êÉãÉÇá~êW jçåí~ê=~=íáÖÉä~=EQF=Åçã=~=í~ãé~=ERF=É=êçÇ•Jä~= jwRmpMO=Ó=m~ê~=Åçêí~ê=Ä~í~í~ë=Éã=é~äáíçë=  ~í¨=~ç=Ä~íÉåíÉI=ÇÉ=ãçÇç=~=ÑáÅ~ê=ÄÉã= é~ê~=Ñêáí~ê=É=áåÖêÉÇáÉåíÉë=é~ê~=ë~ä~Ç~=ÇÉ=ÑêìíçëK ~éÉêí~Ç~K jwRgpMN=Ó=m~ê~=Åçêí~ê=äÉÖìãÉë=~ëá•íáÅçëK oçÇ~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=ETF=~í¨=~ç=Ä~íÉåíÉI=  jwRopMN=Ó=m~ê~=ê~ä~ê=Ä~í~í~ëI=é~ê~=Ñ~òÉê= ÇÉ ãçÇç=~=ÑáÅ~ê=ÄÉã=~éÉêí~ÇçK ~äã∑åÇÉÖ~ë=É=éìê¨K= jçåí~ê=~=í~ãé~=Çç=ãáëíìê~Ççê=EU~F=É=êçÇ•Jä~=  jwRopMO=Ó=m~ê~=ê~ä~ê=åçòÉëI=ÅÜçÅçä~íÉ=Ñêáç= ~í¨=~ç=Ä~íÉåíÉI=ÇÉ=ãçÇç=~=ÑáÅ~ê=ÄÉã= É èìÉáàç=êáàçK ~éÉêí~Ç~K jwRhmMN=Ó=m~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=ÑêìíçëI= `~ëç=ëÉ=îÉêáÑáèìÉ=çìíêç=íáéç=ÇÉ=~åçã~äá~ëI= äÉÖìãÉë=É=èìÉáàçK ÇÉîÉ=ÇáêáÖáêJëÉ=~çë=åçëëçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK ^àìÇ~=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~ë fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=~ÅçêÇç= mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOLVSLrb= ^åíÉë=ÇÉ=íÉåí~ê=Éäáãáå~ê=ìã~=~åçã~äá~I= ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É=ÉäÉÅíêμåáÅçë= ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK==^=kçêã~=éêÉîÆ=~ë=...

 • Page 69

  Éä Ìðïë ìå åîáñôÞìáôá Åéêüíá Á Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò 4 Ìðïë óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS. 5 ÊáðÜêé Ì’ áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò R~ ÐéåóôÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÐåñáéôÝñù RÄ ¸íèåôï ðéåóôÞ ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò...

 • Page 70

  Éä  Ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí åðéôñÝðåôáé Ôïðïèåôåßôå ôï ìðïë êáé ôï óôñÝöåôå óôç íá âñßóêåôáé êïíôÜ óå áé÷ìçñÝò Üêñåò öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé Þ êáõôÝò åðéöÜíåéåò. ôï ôÝñìá. Ç ìýôç óôï ìðïë ðñÝðåé íá âñßóêåôáé ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá óôç ó÷éóìÞ ôçò ÅðéóêåõÝò...

 • Page 71

  Éä  ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ìå ôïí ðéåóôÞ êáé Óôïí äßóêï ôñéøßìáôïò (6m) êáé óôïí óôñÝøôå ôï óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ äßóêï êïðÞò ëùñßäùí (6n) ôïðïèåôÞóôå ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá. ôç óùóôÞ ðëåõñÜ ðñïò ôá ðÜíù (âë.  Ñõèìßóôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç Åéêüíá...

 • Page 72

  Éä Ðñïóï÷Þ! ¸íèåôï ðïëôïðïßçóçò (6g) Åéêüíá I ãéá ôçí ðïëôïðïßçóç ìáëáêþí Þ âñáóìÝíùí Ïé åñãáóßåò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé öñïýôùí Þ ëá÷áíéêþí. ìüíï ìå êëåéóôü ôï ðñïóôáôåõôéêü êëáðÝôï  Ôïðïèåôåßôå ôï ìðïë êáé ôï óôñÝöåôå óôç ôçò êßíçóçò ìßîåñ (2). öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ...

 • Page 73

  Éä  Ìßîåñ Åéêüíá J Áöáéñåßôå ôï êáðÜêé êáé ðñïóèÝôåôå ôá õëéêÜ Þ Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï  áöáéñåßôå ôï ÷ùíß êáé ñß÷íåôå ëßãá ëßãá ôá êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/ôçí óôåñåÜ õëéêÜ óôáäéáêÜ ìÝóá áðü ôï ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç! Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí Ìçí...

 • Page 74

  Éä  ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êáñüôùí êáé Âéäþíåôå ôï Ýíèåôï ìá÷áéñéïý óôá êüêêéíïõ ëÜ÷áíïõ ó÷çìáôßæåôáé ìßá êüêêéíç ðôåñýãéá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ åðßóôñùóç ðÜíù óôá ðëáóôéêÜ ìÝñç, ñïëïãéïý. Ó÷åôéêÜ âéäþíåôå ôïõëÜ÷éóôïí ç ïðïßá ìðïñåß íá áðïìáêñõíèåß ìå ìåñéêÝò ôüóï, þóôå...

 • Page 75

  Éä MZ5RS02 – ãéá ôï ôñßøéìï öïõíôïõêéþí êáé Áðüóõñóç êáñõäéþí, êñýáò óïêïëÜôáò êáé óêëçñïý Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá ìå ôõñéïý. ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 Å. Ê. ÌZ5KP01 – ãéá ôï êüøéìï êáé ôñßøéìï ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí öñïýôùí, ëá÷áíéêþí êáé ôõñéïý. ðáëéþí...

 • Page 76

  Éä íê EEE yönetmeliðine uygundur 3. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ için sizi candan kutluyoruz. ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí áðü Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç óõóêåõÞ.

 • Page 77

  íê Aletler Resim B Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için, cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. 6a Alet tutucu hasarlý elektrik kablosunun deðiþtirilmesi), 6b Çok fonksiyonlu býçak sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. 6c Karýþtýrma teli Cihazýn aksesuarlarý ve aletleri sadece cihaz 6d Yoðurma kancasý...

 • Page 78

  íê  Aleti takýnýz. Yoðurma kancasý (6d) Resim E — Alet tutucuyu kabýn içine Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve doðranma- yerleþtiriniz. masý gereken malzemelerin (örn. kuru — Çok fonksiyonlu býçaðý alet tutucuya üzüm, çikolata parçacýklarý) hamura takýnýz (takma pozisyonuna dikkat karýþtýrýlmasý için kullanýlýr. ediniz —...

 • Page 79

  íê  Týkaçlý kapaðý takýnýz (kapaktaki ok Dikkat! iþareti kabýn ok iþaretine denk gelmelidir) Meyve suyu dolma seviyesine dikkat ve saatin çalýþma yönünde çeviriniz. ediniz. Meyve suyu süzgeç sepetine Kapak dili sonuna kadar ana cihazda ulaþmadan, kabý boþaltýnýz. öngörülmüþ yuvanýn içine oturmalýdýr. Azm.

 • Page 80

  íê Ýþiniz sona erdikten sonra Mikser ile çalýþýlmasý Döner þalteri MLçÑÑ konumuna ayarlayýnýz.  Dikkat!  Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz. Mikserin çalýþtýrýlabilmesi için, mikser  Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine kapaðý ve karýþtýrma kabý kapaðý ile birlikte doðru çeviriniz ve çýkarýnýz. takýlmýþ...

 • Page 81

  íê Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý Böylelikle artPklar kuruyup yapýþmaz ve plastik kýsýmlara zarar verilmez (örn. baharatlarýn ihtiva ettiði eterli yaðlardan dolayý). Karýþtýrma bardaðý, kapak ve huni Elektrik çarpma tehlikesi! bulaþýk makinesinde yýkanabilir. Býçak ünitesini bulaþýk makinesinde Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz yýkamayýnýz;...

 • Page 82

  íê  Püreleme ünitesinin Aþýrý yüklenme emniyetini deaktifleþtirmek için, cihazýn yaklaþýk temizlenmesi Resim N 15 dakika soðumasýný bekleyiniz. Püreleme ünitesini temizlemek için parçala-  Cihazý tekrar devreye sokunuz (açýnýz). rýna ayýrabilirsiniz. Bunun için, alttan pürele- Motor çalýþmaya baþlamazsa, cihazý me kanadýna bastýrarak, püreleme kapatýnýz ve elektrik fiþini prizden çekip süzgecinden dýþarý...

 • Page 85

  éä Miska z wyposa¿eniem Rysunek A Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu 4 Miska nowego urz¹dzenia firmy SIEMENS. 5 Pokrywa Tym samym wybór Pañstwa padł na 5a Popychacz nowoczesne, wysokowartoœciowe 5b Wkładka popychacza urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Narzêdzia Rysunek B Dalsze informacje o naszych produktach 6a Noœnik narzêdzi...

 • Page 86

  éä Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pie- Miskê nało¿yć na korpus urz¹dzenia  niem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opuszcze- i przekrêcić w kierunku zgodnym z ruchem niem pomieszczenia, w którym stoi urz¹dzenie, wskazówek zegara. Nosek miski musi wejœć lub w przypadku awarii, nale¿y wyj¹ć wtyczkê a¿...

 • Page 87

  éä W celu dodawania składników, ustawić Nało¿yć pokrywê z popychaczem (strzałkê na   przeł¹cznik obrotowy na zakres O. pokrywie na strzałkê na misce) i przekrêcić Wyj¹ć popychacz i wło¿yć składniki przez w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek  otwór wsypowy. zegara.

 • Page 88

  éä Sokowirówka (6f) Rysunek H Wyj¹ć narzêdzia:  – Noœnik narzêdzi wyj¹ć z miski razem Do wyciskania soku z owoców pestkowych z no¿em wielofunkcyjnym. Nó¿ wielo- (np. jabłka, gruszki), owoców jagodowych, funkcyjny wyj¹ć z noœnika narzêdzi. wypestkowanych owoców pestkowych, warzyw Po umyciu no¿a wielofunkcyjnego (np.

 • Page 89

  éä Wło¿yć składniki. Wszystkie czêœci mo¿na myć w zmywarce  Maksymalna iloœć płynnych składników = do naczyñ. 1,5 litra (maksymalnie 0,5 litra pieni¹cych Zwracać uwagê na to, aby elementy z tworzywa lub gor¹cych płynów). sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce, Optymalna iloœć...

 • Page 90

  éä Czyszczenie wyciskarki do owoców Usuwanie drobnych usterek cytrusowych Wszystkie czêœci mo¿na myć w zmywarce do Niebezpieczeñstwo zranienia! naczyñ. Sto¿ek wyciskaj¹cy umyć ze wszystkich stron pod bie¿¹c¹ wod¹ najlepiej natychmiast po Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek u¿yciu. Wtedy resztki nie przyschn¹. nale¿y wyj¹ć...

 • Page 91

  éä Üì Wskazówki dotycz¹ce usuwania Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke zu¿ytego urz¹dzenia megvásárlásához. To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE készülék mellett döntött. A termékeinkkel oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca kapcsolatos további információkat az...

 • Page 92

  Üì Szerszámok B ábra A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és soha ne 6a Szerszámtartó tartsa folyó víz alá. 6b Többfunkciós kés A készülék kezelése 6c Keverõszár 6d Dagasztószár A készüléket és a tartozékokat elsõ használat elõtt alaposan meg kell tisztítani, lásd: „Tisztítás és 6e Citrus-gyümölcsprés ápolás”.

 • Page 93

  Üì Töltse be a hozzávalókat.  Modelltõl függõen: Tegye fel a fedelet a tömõeszközzel (a fedélen  Aprítótárcsák F ábra lévõ nyíl a tálon lévõ nyílon legyen) és forgassa el az óramutató járásával megegyezõ Vágó forgótárcsa (6j)=– vastag/vékony irányban. gyümölcs és zöldség szeleteléséhez. A fedélen lévõ...

 • Page 94

  Üì A hosszú és vékony szeletelnivalót Passzírozó feltét (6g) I ábra  a tömõeszközön keresztül töltse be. lágy vagy fõtt gyümölcs vagy zöldség passzírozásához. Figyelem! Helyezze fel a tálat, és az óramutató járásával  Ürítse ki a tálat, mielõtt a szeletelni- és megegyezõ...

 • Page 95

  Üì Tisztítás és ápolás Forrázásveszély! Áramütés veszélye! Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik. Maximum 0,5 liter forró vagy habzó Soha ne merítse az alapgépet vízbe, folyadékot szabad betölteni. és soha ne tartsa folyó víz alá. Figyelem! Figyelem! A turmixgép megsérülhet.

 • Page 96

  Üì Kiegészítõ tartozékok – tárcsák Tipp:=Adjon egy kevés mosogatószeres vizet a felhelyezett turmixgépbe. Néhány másodpercre (Ha nincs az alapkészletben, megvásárolhatja állítsa M fokozatra. Öntse ki a vizet, és öblítse ki szakkereskedésekben.) tiszta vízzel a turmixgépet. MZ5PS02 – hasábburgonya és gyümölcssaláta Turmixfeltét szétszedése L ábra hozzávalóinak a szeleteléséhez.

 • Page 97

  Üì ìâ Turmixfeltét Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o Hibajelenség: ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS. A készülék nem indul el. å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ A hiba elhárítása: ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. A tálat (4) fedéllel (5) helyezze fel és ütközésig  ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº...

 • Page 98

  ìâ Ñaòa μ a®cecºapa¯å Maæ÷¸o® A ¹a μ¸a¸¿, e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx 4 Ñaòa ­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æø- ªo¯ a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º 5 Kpåò®a μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ R~ Ò¹o­xañ μa ïx ¢eμÿe®º. RÄ c¹a­®a ªo ò¹o­xaña å¼¯a¼¹e ò¹eÿce濸º...

 • Page 99

  ìâ ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ i¸åño®-¯iòaæ®a (6c) Maæ÷¸o® E ¸i² (6b) Maæ÷¸o® D ªæø ­epò®i­, ¢iæ®o­oï ÿi¸å i æe¨®o¨o ¹ic¹a. ªæø ÿoªpi¢¸÷­a¸¸ø, ciñe¸¸ø ¹a He ÿpåªa¹¸å¼ ªæø ¹­epªåx ÿpoªº®¹i­ ÿepe¯iòº­a¸¸ø. (¸aÿp., ò¯a¹oñ®å ­epò®o­o¨o ¯acæa iμ xoæoªå濸å®a). He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø  c¹a­¹e ­i¸åño®-¯iòa殺 ªo ñaòi (¯aæ÷¸o®...

 • Page 100

  ìâ ©åc® ªæø ¸apiμa¸¸ø ¸a c¯º²®å (6n) ¥pec ªæø ýå¹pºco­åx (6e) Maæ÷¸o® G ªæø ¸apiμa¸¸ø ®ap¹oÿæi ípi ¹a ©æø ­åña­æ÷­a¸¸ø ýå¹pºco­åx ípº®¹i­, i¸¨peªiƒ¸¹i­ ªæø ípº®¹o­o¨o caæa¹º. ¸aÿp., aÿeæ¿cå¸i­, ¨pe¼ÿípº¹i­, æå¯o¸i­.  c¹a­¹e ªåc®. š­a¨a! ¡a²a¸o÷ c¹opo¸o÷ ªæø ¸apiμa¸¸ø / ¥iª ñac po¢o¹å ÿpå­iª ¢æe¸ªepa ÿo­å¸e¸ òa¹®º­a¸¸ø...

 • Page 101

  ìâ š­a¨a! ¡æe¸ªep Maæ÷¸o® J åÿopo²¸i¹¿ ñaòº c­oƒñac¸o: He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø — ÿicæø ÿepepo¢®å ¯a®c. 500 ¨ ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯ — ÿo®å ci® ¸e ªocø¨ ƒ¯¸oc¹i ªæø ÿepe¹ep¹oï ¯acå. He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ­c¹a­æe- ¸o¨o ¢æe¸ªepa! Hacaª®a-cå¹o ªæø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¥iª ñac po¢o¹å ¢æe¸ªep μa­²ªå ÿ÷pe (6g) Maæ÷¸o®...

 • Page 102

  ìâ  ¥epeª ¹å¯, ø® ªo®æaªa¹å i¸¨peªiƒ¸¹å, ¹a®i μa¢ap­æe¸¸ø ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa ºc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off. ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ c¹oæo­oï  oæiï. ³¸i¯i¹¿ ®påò®º ¹a ªoªa¼¹e ÿpoªº®¹å i¸åño®-¯iòa殺 ¯o²¸a ªæø ñåc¹®å a¢o poμi¢pa¹å. ©æø ý¿o¨o ­å¼¯i¹¿ o¢epe²¸o  ­å¼¯i¹¿ ­opo¸®º ¹a ªoªa­a¼¹e ¹­epªi ­i¸åño®...

 • Page 103

  ìâ Ñåc¹®a ÿpeca ªæø ýå¹pºco­åx ©oÿo¯o¨a º paμi ¸eÿoæaªo® ci ®o¯ÿo¸e¸¹å ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo- ¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. ¥pec ªæø ýå¹pºco­åx He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯! ¸a¼®paóe ­iªpaμº ² ÿicæø ­å®opåc¹a¸¸ø ÿpoÿoæoc®a¹å μ ºcix c¹opi¸ ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å ­oªo÷. ™a®å¯ ñå¸o¯ μaæåò®å ¸e ÿpåcox- ÿepeª...

 • Page 104

  êì Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac ©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷ SIEMENS. ‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o- ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a ®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷...

 • Page 105

  êì C®opoc¹å 1—4= Pa¢oñåe c®opoc¹å Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa C®opoc¹¿ 1 = Ca¯oe ¸åμ®oe ñåcæo å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx o¢opo¹o­ — ¯eªæe¸- ÿo­pe²ªe¸å¼. ¸oe ­paóe¸åe He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹po- C®opoc¹¿ 4 = Haå­¾còee ñåcæo ÿpå¢opº.

 • Page 106

  êì  C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aª- ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾.  ³a®po¼¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ®p¾ò®o¼ æe²¸oc¹ø¯å/Hacaª®å c ¹oæ®a¹eæe¯ (c¹peæ®a ¸a ®p¾ò®e ªo沸a co­ÿaªa¹¿ co c¹peæ®o¼ ¸a Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø ñaòe) å ÿo­ep¸å¹e ®p¾ò®º ÿo ñaco­o¼ ­paóa÷óå¯åcø ¸acaª®a¯å! c¹peæ®e. o ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa ¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ªoæ²e¸ ªo ºÿopa ­o¼¹å ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º...

 • Page 107

  êì Mecå濸aø ¸acaª®a (6d) Påcº¸o® E Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø ªæø μa¯eòå­a¸åø ¹ec¹a ¹ø²eæo¼ o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! ®o¸cåc¹e¸ýåå å ªo¢a­æe¸åø 帨peªåe¸¹o­, ®o¹op¾e ¸e ªo沸¾ He oÿºc®a¼¹e pº®º ­ o¹­epc¹åe åμ¯eæ¿ña¹¿cø (¸aÿpå¯ep, åμ÷¯a, ªæø ªo¢a­æe¸åø ÿpoªº®¹o­. òo®oæaª¸¾x ÿæac¹å¸o®). ©æø ÿoª¹aæ®å­a¸åø ÿpoªº®¹o­  c¹a­¿¹e¯ecå濸º÷...

 • Page 108

  êì  c¹a­¿¹e co®o­¾²å¯a殺 ­ c¯ecå¹eæ¿- — ÿpe²ªe ñe¯ ºpo­e¸¿ co®a ÿoª¸å¯e¹cø ¸º÷ ñaòº (c¹peæ®a ¸a co®o­¾²å¯aæ®e ªo ca¯o¼ e¯®oc¹å-¹ep®å. ªo沸a ¸axoªå¹¿cø ¸aÿpo¹å­ c¹peæ®å c¹a­®a-¹ep®a (6g) Påcº¸o® I ¸a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe) å ÿo­ep¸å¹e ee ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ÿ÷pe åμ ¯ø¨®åx åæå ÿo ñaco­o¼...

 • Page 109

  êì  Må®cep Påcº¸o® J šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿.  ©æø ªo¢a­æe¸åø ÿpoªº®¹o­ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ cæeªºe¹ o æeμ­åø ¸o²a/­paóa÷óå¼cø ÿepe­ec¹å ­ ÿoæo²e¸åe ÂMLçÑÑÊ. ÿpå­oª!  C¸å¯å¹e ®p¾ò®º å μa¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ ¯å®cep, åæå...

 • Page 110

  êì ce ªe¹aæå õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ C¢op®a ¯å®cepa ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. ¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå ¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! ­ ¯aòå¸e ¯e²ªº ÿocºªo¼, ¹a® ®a® ¸e åc®æ÷ñe¸a åx ªeíop¯aýåø. Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ÿpo­oªå¹e ¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ¯op®o­å åæå c¢op®º ¯å®cepa ¸a oc¸o­¸o¯ ®pac¸o®oña¸¸o¼...

 • Page 111

  êì š®aμa¸åe: Heåcÿpa­¸oc¹¿: Paμæåñ¸¾e ­apåa¸¹¾ xpa¸e¸åø ¢¾¹o­o¨o Kºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ­¾®æ÷ñae¹cø ­o ­pe¯ø õæe®¹poÿpå¢opa åμo¢pa²e¸¾ ¸a åcÿoæ¿μo­a¸åø. påcº¸®e O. ¥epeª ÿo­¹op¸¾¯ åcÿoæ¿- šc¹pa¸e¸åe: μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa åμ c¯ecå- Cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾ ¹e濸o¼ ñaòå åæå ¯å®cepa cæeªºe¹ o¹ ÿepe¨pºμ®å. åμ­æeñ¿ ­ce ÿpå¸aªæe²¸oc¹å. Kpeÿ广cø ...

 • Page 112

  êì š¹åæåμaýåø Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾ EC 2002/ 96/EG o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste electrical and electronic equipment Ó WEEE).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º å...

 • Page 115

  Информация о бытовой технике товарного знака Siemens в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ Малые бытовые приборы (кофемашины) ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, постоянно улучшаются. Продукция регулярно проходит процедуру обязательной...

 • Page 123

  Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Fax: 033 21 35 13 155 00 Praha 5 Konfigurator und viele weitere mailto:delicnanda@hotmail.com Tel.: 0251 095 546 Infos unter: www.siemens-home.de Fax: 0251 095 549 BE Belgique, België, Belgium www.siemens-home.com Reparaturservice* BSH Home Appliances S.A. (Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar)

 • Page 124

  Hibabejelentés order spare parts and accessories mailto:Info@Teheni-Hana.com Tel.: 01 489 5461 or for product advice please visit: Fax: 01 201 8786 LT Lietuva, Lithuania www.siemens-home.cu.uk mailto:hibabejelentes@bsh.hu Baltic Continent Ltd. or call Lukšio g. 23 Alkatrészrendelés Tel.: 0844 892 8999* 09132 Vilnius Tel.: 01 489 5463...

 • Page 125

  Tel.: 707 500 545 Tel.: 02 6446 3643 Storingsmelding: Fax: 21 4250 701 Fax: 02 6446 3643 Tel.: 070 333 1234 mailto: Fax: 070 333 3978 siemens.electrodomesticos.pt@ TR Türkiye, Turkey mailto:contactcenter-nl@ bshg.com BSH Ev Aletleri Sanayi bshg.com www.siemens-home.com ve Ticaret A.S.

 • Page 126

  Siemens Info Line Garantiebedingungen (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten: DE-Tel.: 01805 54 74 36* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen oder unter und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen siemens-info-line@bshg.com die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus *) 0,14 €/Min.

This manual also for:

Mk553 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: