Download Print this page

Panasonic NC-ZF1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

:HE 6LWH 86$
&DQDGDZZZSDQDVRQLFFD
‹ 3DQDVRQLF 7DLZDQ &R /WG 
3ULQWHG LQ &KLQD
,PSULPp HQ &KLQH
ZZZSDQDVRQLFFRP
P2用
7KDQN \RX IRU SXUFKDVLQJ WKH 3DQDVRQLF SURGXFW
‡ 7KLV SURGXFW LV LQWHQGHG IRU KRXVHKROG XVH RQO\
‡ 3OHDVH UHDG WKHVH LQVWUXFWLRQV FDUHIXOO\ WR XVH WKH
SURGXFW FRUUHFWO\ DQG VDIHO\
‡ %HIRUH XVLQJ WKLV SURGXFW SOHDVH SD\ SDUWLFXODU
DWWHQWLRQ WR ³6DIHW\ 3UHFDXWLRQV´ 3DJH a 
‡ 3OHDVH NHHS WKHVH 2SHUDWLQJ ,QVWUXFWLRQV IRU IXWXUH
XVH
1RXV YRXV UHPHUFLRQV G¶DYRLU FKRLVL XQ SURGXLW
3DQDVRQLF
‡ &H SURGXLW HVW GHVWLQp j XQ XVDJH GRPHVWLTXH
XQLTXHPHQW
‡ 9HXLOOH] OLUH DWWHQWLYHPHQW FHV FRQVLJQHV DILQ G¶XWLOLVHU
OH SURGXLW GH PDQLqUH FRUUHFWH HW VpFXULVpH
‡ $YDQW G¶XWLOLVHU FH SURGXLW YHXLOOH] SRUWHU XQH
DWWHQWLRQ WRXWH SDUWLFXOLqUH j OD VHFWLRQ LQWLWXOpH
³&RQVLJQHV GH VpFXULWp´ 3DJHV a 
‡ 9HXLOOH] FRQVHUYHU FH PRGH G¶HPSORL SRXU IXWXUHV
UpIpUHQFHV
&=$
)6
9$
2SHUDWLQJ ,QVWUXFWLRQV
0RGH G¶HPSORL
&RIIHH 0DNHU
+RXVHKROG 8VH
&DIHWLqUH
XVDJH GRPHVWLTXH
1&=)
0RGHO 1R
0RGqOH
&RQWHQWV
,PSRUWDQW 6DIHJXDUGV
6DIHW\ 3UHFDXWLRQV
,PSRUWDQW ,QIRUPDWLRQ
3DUW 1DPHV DQG +DQGOLQJ ,QVWUXFWLRQV
+RZ WR 8VH
+RZ WR &OHDQ
7URXEOHVKRRWLQJ
5HSODFHPHQW 3DUW
6SHFLILFDWLRQV
:DUUDQW\
7DEOH GHV PDWLqUHV
3UpFDXWLRQV LPSRUWDQWHV
&RQVLJQHV GH VpFXULWp
,QIRUPDWLRQ LPSRUWDQWH
1RP GHV SLqFHV HW LQVWUXFWLRQV GH PDQLSXODWLRQ
0RGH G¶HPSORL
1HWWR\DJH
'pSDQQDJH
3LqFH GH UHFKDQJH
6SpFLILFDWLRQV
*DUDQWLH
3DJH


3DJHAdvertisement

loading

  Summary of Contents for Panasonic NC-ZF1

 • Page 1 P2用 2SHUDWLQJ ,QVWUXFWLRQV 0RGH G¶HPSORL &RIIHH 0DNHU +RXVHKROG 8VH &DIHWLqUH XVDJH GRPHVWLTXH 1&=) 0RGHO 1R 0RGqOH &RQWHQWV 3DJH 7KDQN \RX IRU SXUFKDVLQJ WKH 3DQDVRQLF SURGXFW ,PSRUWDQW 6DIHJXDUGV ‡ 7KLV SURGXFW LV LQWHQGHG IRU KRXVHKROG XVH RQO\ 6DIHW\ 3UHFDXWLRQV ‡ 3OHDVH UHDG WKHVH LQVWUXFWLRQV FDUHIXOO\ WR XVH WKH SURGXFW FRUUHFWO\ DQG VDIHO\ ,PSRUWDQW ,QIRUPDWLRQ ‡...
 • Page 2 ,03257$17 6$)(*8$5'6 35e&$87,216 ,03257$17(6 :KHQ XVLQJ HOHFWULFDO DSSOLDQFHV EDVLF VDIHW\ SUHFDXWLRQV VKRXOG DOZD\V EH IROORZHG LQFOXGLQJ WKH IROORZLQJ 4XDQG YRXV XWLOLVH] GHV DSSDUHLOV pOHFWULTXHV SUHQH] WRXMRXUV GHV PHVXUHV GH VpFXULWp HQ SDUWLFXOLHU FH TXL VXLW 5($' $// ,16758&7,216 %()25( 86( /,6(= 7287(6 /(6 127,&(6 $9$17 87,/,6$7,21 'R QRW WRXFK KRW VXUIDFHV 8VH KDQGOH 1H WRXFKH] MDPDLV OHV VXUIDFHV FKDXGHV 8WLOLVH] OD SRLJQpH...
 • Page 3: 6Dihw 3Uhfdxwlrqv

  6DIHW\ 3UHFDXWLRQV 3OHDVH PDNH VXUH WR :$51,1* IROORZ WKHVH LQVWUXFWLRQV q 'R QRW XVH WKH DSSOLDQFH ZLWKRXW WKH MXJ ,Q RUGHU WR SUHYHQW DFFLGHQWV RU LQMXULHV WR WKH XVHU RWKHU SHRSOH DQG GDPDJH WR SURSHUW\ SOHDVH IROORZ WKH LQVWUXFWLRQV EHORZ ,W PD\ FDXVH EXUQV w 7KH IROORZLQJ FKDUWV LQGLFDWH WKH GHJUHH RI GDPDJH FDXVHG E\ ZURQJ RSHUDWLRQ :$51,1*...
 • Page 4 6DIHW\ 3UHFDXWLRQV 3DUW 1DPHV DQG +DQGOLQJ ,QVWUXFWLRQV 3OHDVH PDNH VXUH WR IROORZ WKHVH LQVWUXFWLRQV &$87,21 :DWHU WDQN OLG )LOWHU KROGHU q 'R QRW RSHQ WKH ZDWHU WDQN OLG ZKLOH WKH FRIIHH LV EUHZLQJ :DWHU WDQN ,W PD\ FDXVH EXUQV $URPD FRQWURO q 'R QRW OHDYH WKH DSSOLDQFH XQDWWHQGHG ZKHQ LQ XVH ,W PD\ FDXVH ILUH :KHQ OHDYLQJ LW WXUQ WKH SRZHU RII...
 • Page 5 +RZ WR 8VH a%UHZLQJ &RIIHHa 3RVLWLRQ WKH ILOWHU KROGHU PHVK 6HW WKH DURPD FRQWURO DV GHVLUHG )LOO ZDWHU LQ WKH ZDWHU WDQN 5HPRYH WKH MXJ DIWHU OLJKW LV WXUQHG ILOWHU MXJ DQG DGG JURXQG FRIIHH WKHQ SOXJ LQ DQG WXUQ RQ WKH RII WR WDVWH SRZHU VZLWFK...
 • Page 6 +RZ WR 8VH +RZ WR &OHDQ a%UHZLQJ 7HDa w &OHDQ WKH DSSOLDQFH DIWHU HYHU\ XVH %UHZLQJ WHD ZLWK WHD VHUYHU w 8QSOXJ DQG PDNH VXUH WKDW WKH DSSOLDQFH KDV FRROHG GRZQ EHIRUH FOHDQLQJ q %DVLF VWHSV DUH VDPH DV EUHZLQJ FRIIHH RQ SDJH 3OHDVH DGMXVW DPRXQW RI WHD OHDYHV WR \RXU RZQ WDVWH 1RWH ‡...
 • Page 7 +RZ WR &OHDQ 7URXEOHVKRRWLQJ 3OHDVH FKHFN WKH IROORZLQJ EHIRUH UHTXHVWLQJ VHUYLFH &OHDQ WKH ZDWHU WDQN ZLWK FLWULF DFLG 6WDLQOHVV VWHHO MXJ ZKHQ EUHZLQJ LV VORZ 3UREOHP &DXVH :DVK ZLWK GLOXWHG GLVK VRDS QHXWUDO DQG D VRIW 7KH EUHZLQJ VSHHG JHWV VORZ ZKHQ WKH PLQHUDO q 0RUH WKDQ PD[LPXP DPRXQW RI JURXQG FRIIHH LV DGGHG VSRQJH VXFK DV WKH FDOFLXP FRQWDLQHG LQ ZDWHU DGKHUHV WR...
 • Page 8 &RQVLJQHV GH VpFXULWp 9HXLOOH] YRXV DVVXUHU GH $9(57,66(0(17 VXLYUH FHV LQVWUXFWLRQV q 1H WRXFKH] SDV RX Q¶DSSURFKH] SDV YRWUH YLVDJH GHV HQGURLWV R OD YDSHXU V¶pFKDSSH $ILQ G¶HPSrFKHU GHV GRPPDJHV PDWpULHOV GHV DFFLGHQWV RX GHV GRPPDJHV j O¶XWLOLVDWHXU RX G¶DXWUHV SHUVRQQHV YHXLOOH] VXLYUH OHV LQVWUXFWLRQV FLGHVVRXV &HOD SHXW FDXVHU XQH EOHVVXUH &RQVHUYH] DEVROXPHQW O¶DSSDUHLO KRUV GH OD SRUWpH GHV HQIDQWV...
 • Page 9 &RQVLJQHV GH VpFXULWp 1RP GHV SLqFHV HW LQVWUXFWLRQV GH PDQLSXODWLRQ 9HXLOOH] YRXV DVVXUHU GH VXLYUH FHV LQVWUXFWLRQV $77(17,21 &RXYHUFOH GX UpVHUYRLU G¶HDX 3RUWHILOWUH q 1¶RXYUH] SDV OH FRXYHUFOH GX UpVHUYRLU G¶HDX ORUVTXH OH FDIp HVW HQ FRXUV GH SUpSDUDWLRQ 5pVHUYRLU G¶HDX &HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH &RQWU{OH G¶DU{PH q 1H ODLVVH] SDV O¶DSSDUHLO VDQV VXUYHLOODQFH HQ FRXUV GH IRQFWLRQQHPHQW...
 • Page 10 0RGH G¶HPSORL a3UpSDUDWLRQ GX FDIpa 5pJOH] OD FRPPDQGH G¶DU{PH 3ODFH] OH SRUWHILOWUH OH ILOWUH j 5HPSOLVVH] OH UpVHUYRLU 5HWLUH] OD FDUDIH XQH IRLV TXH OH FRPPH VRXKDLWp WDPLV OD FDUDIH HW DMRXWH] OH FDIp G¶HDX SXLV EUDQFKH] YR\DQW GH IRQFWLRQQHPHQW OXPLQHX[ PRXOX VHORQ YRWUH JR€W O¶DSSDUHLO HW SODFH] V¶HVW pWHLQW...
 • Page 11 0RGH G¶HPSORL 1HWWR\DJH a3UpSDUDWLRQ GX WKpa w 1HWWR\H] O¶DSSDUHLO DSUqV FKDTXH XWLOLVDWLRQ 3UpSDUDWLRQ GX WKp DYHF OD WKpLqUH w 'pEUDQFKH] O¶DSSDUHLO SXLV DVVXUH]YRXV TXH WRXWHV OHV SLqFHV RQW UHIURLGL DYDQW GH OH QHWWR\HU q /HV pWDSHV GH EDVH VRQW LGHQWLTXHV j FHOOHV GH OD SUpSDUDWLRQ GX FDIp HQ SDJHV 5HPDUTXHV 9HXLOOH] DMXVWHU OD TXDQWLWp GH IHXLOOHV GH WKp VHORQ YRWUH SURSUH JR€W...
 • Page 12 1HWWR\DJH 'pSDQQDJH 9HXLOOH] YpULILHU OHV SRLQWV VXLYDQWV DYDQW GH FRQWDFWHU OH VHUYLFH DSUqVYHQWH 1HWWR\H] OH UpVHUYRLU G¶HDX DYHF GH O¶DFLGH &DUDIH HQ DFLHU LQR[\GDEOH FLWULTXH VL OD SUpSDUDWLRQ GX FDIp HVW OHQWH 3UREOqPH &DXVH /DYH]OD DYHF GX SURGXLW j YDLVVHOOH GLOXp QHXWUH /D YLWHVVH GH SUpSDUDWLRQ GX FDIp UDOHQWLW ORUVTXH q 8QH TXDQWLWp GH FDIp PRXOX VXSpULHXUH DX PD[LPXP D pWp HW XQH pSRQJH GRXFH...
 • Page 13 3DQDVRQLF &DQDGD ,QF /LPLWHG :DUUDQW\ 21/< )25 86$ $1' 38(572 5,&2 $PEOHU 'ULYH 0LVVLVVDXJD 2QWDULR /: 7 3DQDVRQLF &RQVXPHU 0DUNHWLQJ &RPSDQ\ RI 1RUWK $PHULFD 3$1$621,& 352'8&7 ± /,0,7(' :$55$17< 'LYLVLRQ RI 3DQDVRQLF &RUSRUDWLRQ RI 1RUWK $PHULFD 2QH 3DQDVRQLF :D\ 6HFDXFXV 1HZ -HUVH\ (;&+$1*( 352*5$0 3DQDVRQLF .LWFKHQ $SSOLDQFH /LPLWHG :DUUDQW\...
 • Page 14 3DQDVRQLF &DQDGD ,QF 0HPR $PEOHU 'ULYH 0LVVLVVDXJD 2QWDULR /: 7 352'8,7 3$1$621,& ± *$5$17,( /,0,7e( 352*5$00( '( 5(03/$&(0(17 3DQDVRQLF &DQDGD ,QF JDUDQWLW TXH FH SURGXLW HVW H[HPSW GH GpIDXWV GH PDWpULDX[ HW GH PDLQG¶°XYUH GDQV XQ FRQWH[WH G¶XWLOLVDWLRQ QRUPDOH SHQGDQW OD SpULRGH LQGLTXpH FLDSUqV j FRPSWHU GH OD GDWH G¶DFKDW RULJLQDO HW GDQV O¶pYHQWXDOLWp G¶XQH GpIHFWXRVLWp DFFHSWH j VD GLVFUpWLRQ GH D UpSDUHU OH SURGXLW DYHF GHV SLqFHV QHXYHV RX UHPLVHV j QHXI E UHPSODFHU OH SURGXLW SDU XQ SURGXLW QHXI RX UHPLV j QHXI G¶XQH YDOHXU pTXLYDOHQWH RX F UHPERXUVHU OH SUL[ G¶DFKDW /D GpFLVLRQ GH UpSDUHU UHPSODFHU RX UHPERXUVHU DSSDUWLHQW j 3DQDVRQLF &DQDGD ,QF...