Download Print this page

Panasonic NC-ZF1 Operating Instructions Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

&RQVLJQHV GH VpFXULWp
$ILQ G¶HPSrFKHU GHV GRPPDJHV PDWpULHOV GHV DFFLGHQWV RX GHV GRPPDJHV j O¶XWLOLVDWHXU RX G¶DXWUHV SHUVRQQHV
YHXLOOH] VXLYUH OHV LQVWUXFWLRQV FLGHVVRXV
w /HV GLDJUDPPHV VXLYDQWV LQGLTXHQW OH GHJUp GH GRPPDJHV SURYRTXp SDU XQH XWLOLVDWLRQ LQFRUUHFWH
$9(57,66(0(17
,QGLTXH GH VpULHXVHV
EOHVVXUHV RX OD PRUW
w /HV V\PEROHV VRQW FODVVLILpV HW H[SOLTXpV FRPPH VXLW
&H V\PEROH LQGLTXH XQH LQWHUGLFWLRQ
$9(57,66(0(17
q 1¶HQGRPPDJH] SDV OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ RX OD ILFKH
/HV DFWLRQV VXLYDQWHV VRQW VWULFWHPHQW LQWHUGLWHV
0RGLILHU OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ OH PHWWUH HQ FRQWDFW DYHF RX
OH SODFHU j SUR[LPLWp GHV UpVLVWDQFHV OH SOLHU OH WRUGUH OH WLUHU OH WLUHU
VXU GHV ERUGV WUDQFKDQWV LQVWDOOHU GHV REMHWV ORXUGV GHVVXV OH PHWWUH
HQ ERXOH HW GpSODFHU O¶DSSDUHLO SDU OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ
&HOD SHXW FDXVHU XQ FKRF pOHFWULTXH RX XQ LQFHQGLH G€ j XQ
FRXUWFLUFXLW
q 1¶XWLOLVH] SDV O¶DSSDUHLO VL OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ RX OD ILFKH HVW HQGRPPDJp H RX VL OD ILFKH
Q¶HVW SDV FRUUHFWHPHQW EUDQFKpH GDQV OD SULVH VHFWHXU
&HOD SHXW FDXVHU XQ FKRF pOHFWULTXH RX XQ LQFHQGLH G€ j XQ FRXUWFLUFXLW
«
6L OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ HVW HQGRPPDJp LO GRLW rWUH UHPSODFp SDU OH IDEULFDQW VRQ VHUYLFH DSUqV
YHQWH RX GHV SHUVRQQHV GH TXDOLILFDWLRQ VLPLODLUH DILQ G¶pYLWHU XQ GDQJHU
q 1H EUDQFKH] SDV RX QH GpEUDQFKH] SDV OD ILFKH DYHF OHV PDLQV KXPLGHV
&HOD SHXW FDXVHU XQ FKRF pOHFWULTXH
9HLOOH] j FH TXH YRV PDLQV VRLHQW VqFKHV DYDQW GH PDQLSXOHU OD ILFKH RX GH PHWWUH VRXV HW KRUV
WHQVLRQ O¶DSSDUHLO
q 9pULILH] TXH OD WHQVLRQ pOHFWULTXH LQGLTXpH VXU O¶pWLTXHWWH GH O¶DSSDUHLO HVW VLPLODLUH j FHOOH GH
YRWUH VRXUFH G¶DOLPHQWDWLRQ ORFDOH
&HOD SHXW FDXVHU XQ FKRF pOHFWULTXH RX XQ LQFHQGLH
eYLWH] pJDOHPHQW GH EUDQFKHU G¶DXWUHV DSSDUHLOV GDQV OD PrPH SULVH VHFWHXU DILQ G¶HPSrFKHU XQH
VXUFKDXIIH pOHFWULTXH
7RXWHIRLV VL YRXV EUDQFKH] SOXVLHXUV ILFKHV YpULILH] TXH OD SXLVVDQFH HQ ZDWW WRWDOH Q¶H[FqGH SDV OD
SXLVVDQFH QRPLQDOH HQ ZDWW GH OD VRXUFH pOHFWULTXH
q ,QVpUH] OD ILFKH IHUPHPHQW
6LQRQ FHOD SRXUUDLW SURYRTXHU XQ LQFHQGLH RX XQ FKRF pOHFWULTXH G€ j OD FKDOHXU VXVFHSWLEOH G¶rWUH
JpQpUpH DXWRXU GH OD ILFKH
q 1HWWR\H] UpJXOLqUHPHQW OD ILFKH
/¶DFFXPXODWLRQ GH SRXVVLqUH HW G¶KXPLGLWp VXU OD ILFKH SHXW HQWUDvQHU XQH LVRODWLRQ LQVXIILVDQWH
VXVFHSWLEOH GH SURYRTXHU XQ LQFHQGLH
«
'pEUDQFKH] OD ILFKH HW HVVX\H]OD DYHF XQ OLQJH VHF
q &RQVHUYH] OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ KRUV GH OD SRUWpH GHV HQIDQWV 1H ODLVVH] SDV SHQGUH OH
FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ VXU OH ERUG GH OD WDEOH RX GX SODQ GH WUDYDLO
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH XQH EOHVVXUH RX XQ FKRF pOHFWULTXH
q $VVXUH]YRXV GH SDV GpPRQWHU UpSDUHU RX PRGLILHU FHW DSSDUHLO
&HOD SHXW FDXVHU XQ LQFHQGLH XQ FKRF pOHFWULTXH RX GHV EOHVVXUHV
«
3RXU OHV UpSDUDWLRQV YHXLOOH] YRXV DGUHVVHU DX FHQWUH GH VHUYLFH DSUqVYHQWH
14
9HXLOOH] YRXV DVVXUHU GH
VXLYUH FHV LQVWUXFWLRQV
$77(17,21
,QGLTXH XQ ULVTXH GH EOHVVXUH
RX GH GRPPDJHV PDWpULHOV
&H V\PEROH LQGLTXH OHV FRQGLWLRQV SUpDODEOHV
j VXLYUH
&RUGRQ
G¶DOLPHQWDWLRQ
)LFKH
$9(57,66(0(17
q 1H WRXFKH] SDV RX Q¶DSSURFKH] SDV YRWUH YLVDJH GHV HQGURLWV R OD YDSHXU V¶pFKDSSH
&HOD SHXW FDXVHU XQH EOHVVXUH
&RQVHUYH] DEVROXPHQW O¶DSSDUHLO KRUV GH OD SRUWpH GHV HQIDQWV
q 1¶XWLOLVH] SDV O¶DSSDUHLO VDQV OD FDUDIH
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH
q &HW DSSDUHLO Q¶HVW SDV SUpYX SRXU rWUH XWLOLVp SDU GHV SHUVRQQHV \ FRPSULV OHV HQIDQWV GRQW
OHV FDSDFLWpV SK\VLTXHV VHQVRULHOOHV RX PHQWDOHV VRQW UpGXLWHV RX GHV SHUVRQQHV GpQXpHV
G¶H[SpULHQFH RX GH FRQQDLVVDQFH VDXI VL HOOHV RQW SX EpQpILFLHU SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQH
SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH OHXU VpFXULWp G¶XQH VXUYHLOODQFH RX G¶LQVWUXFWLRQV SUpDODEOHV
FRQFHUQDQW O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶DSSDUHLO ,O FRQYLHQW GH VXUYHLOOHU OHV HQIDQWV SRXU V¶DVVXUHU TX¶LOV QH
MRXHQW SDV DYHF O¶DSSDUHLO
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH XQH EOHVVXUH RX XQ FKRF pOHFWULTXH
q &RQVHUYH] WRXMRXUV O¶DSSDUHLO KRUV GH OD SRUWpH GHV HQIDQWV
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH RX XQH EOHVVXUH
/HV HQIDQWV QH UpDOLVHQW SDV OHV GDQJHUV VXVFHSWLEOHV GH VXUJLU VXLWH j XQH XWLOLVDWLRQ LQFRUUHFWH GHV
DSSDUHLOV
q $UUrWH] G¶XWLOLVHU O¶DSSDUHLO LPPpGLDWHPHQW HW GpEUDQFKH]OH GDQV OH FDV LPSUREDEOH TXH
O¶DSSDUHLO FHVVH GH IRQFWLRQQHU FRUUHFWHPHQW
&HOD SHXW FDXVHU GH OD IXPpH XQ FKRF pOHFWULTXH XQ LQFHQGLH RX GHV EU€OXUHV
3DU H[HPSOH SRXU TXHOTXH FKRVH G¶DQRPDO RX XQH SDQQH
/D ILFKH HW OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ GHYLHQQHQW DQRUPDOHPHQW FKDXGV
/H FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ HVW HQGRPPDJp RX FHVVH GH IRQFWLRQQHU
/H ERvWLHU GH O¶DSSDUHLO SULQFLSDO HVW GpIRUPp D pWp YLVLEOHPHQW HQGRPPDJp RX HVW DQRUPDOHPHQW FKDXG
/D SRLJQpH GH OD FDUDIH HVW GHVVHUUpH
8QH DXWUH DQRPDOLH RX SDQQH HVW FRQVWDWpH
«
9HXLOOH] GpEUDQFKHU O¶DSSDUHLO LPPpGLDWHPHQW HW YRXV DGUHVVHU DX FHQWUH GH VHUYLFH DSUqVYHQWH SRXU
XQ FRQWU{OH RX XQH UpSDUDWLRQ
$77(17,21
q 1¶LPPHUJH] SDV O¶DSSDUHLO GDQV O¶HDX RX QH O¶pFODERXVVH] SDV DYHF GH O¶HDX
&HOD SHXW FDXVHU XQ FKRF pOHFWULTXH RX XQ LQFHQGLH G€ j XQ FRXUWFLUFXLW
q 1¶XWLOLVH] SDV O¶DSSDUHLO GDQV XQ DXWUH EXW TXH FHOXL GpFULW GDQV FHV FRQVLJQHV GH VpFXULWp
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH RX XQH EOHVVXUH
3DQDVRQLF QH VHUD SDV WHQX UHVSRQVDEOH VL O¶DSSDUHLO IDLW O¶REMHW G¶XQH XWLOLVDWLRQ LQFRUUHFWH RX VL
O¶XWLOLVDWHXU QH VH FRQIRUPH SDV j FHV FRQVLJQHV GH VpFXULWp
q 1H GpSODFH] SDV O¶DSSDUHLO ORUVTXH OD FDUDIH HVW HQ SODFH
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH
q 1H UHWLUH] SDV OD FDUDIH SHQGDQW OD SUpSDUDWLRQ GX FDIp
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH
q 1¶DJULSSH] SDV O¶DSSDUHLO SDU OH FRXYHUFOH GX UpVHUYRLU G¶HDX RX SDU OH SDQLHU HW QH OH GpSODFH]
SDV GH FHWWH PDQLqUH
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH RX XQH EOHVVXUH
q 1¶XWLOLVH] SDV O¶DSSDUHLO FDUDIH FRPSULVH DX[ HQGURLWV VXLYDQWV
'DQV OHV HQGURLWV R OD VXUIDFH HVW LQpJDOH VXU XQ WDSLV RX XQH QDSSH TXL QH UpVLVWH SDV j OD FKDOHXU HWF
&HFL SRXUUDLW SURYRTXHU XQ LQFHQGLH RX GHV EOHVVXUHV
'DQV OHV HQGURLWV R LO SRXUUDLW rWUH DVSHUJp G¶HDX RX j SUR[LPLWp G¶XQH VRXUFH GH FKDOHXU
&HFL SRXUUDLW SURYRTXHU XQ FKRF pOHFWULTXH RX XQH IXLWH pOHFWULTXH
¬ SUR[LPLWp G¶XQH EDLJQRLUH G¶XQ ODYDER RX DXWUHV R O¶RQ UHPSOLW GH O¶HDX
&HFL SRXUUDLW SURYRTXHU XQ FKRF pOHFWULTXH RX XQH IXLWH pOHFWULTXH
¬ SUR[LPLWp G¶XQ PXU RX G¶XQ PHXEOH
&HOD SHXW FDXVHU XQH GpFRORUDWLRQ RX XQH GpIRUPDWLRQ
'DQV XQ HQGURLW VXVFHSWLEOH G¶rWUH HQGRPPDJp SDU XQH FKDOHXU PRGpUpH
&HOD SHXW FDXVHU XQH GpFRORUDWLRQ RX XQH GpIRUPDWLRQ
15

Advertisement

loading