Download Print this page

6Dihw 3Uhfdxwlrqv - Panasonic NC-ZF1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

6DIHW\ 3UHFDXWLRQV
,Q RUGHU WR SUHYHQW DFFLGHQWV RU LQMXULHV WR WKH XVHU RWKHU SHRSOH DQG GDPDJH WR SURSHUW\ SOHDVH IROORZ WKH
LQVWUXFWLRQV EHORZ
w 7KH IROORZLQJ FKDUWV LQGLFDWH WKH GHJUHH RI GDPDJH FDXVHG E\ ZURQJ RSHUDWLRQ
:$51,1*
,QGLFDWHV VHULRXV
LQMXU\ RU GHDWK
w 7KH V\PEROV DUH FODVVLILHG DQG H[SODLQHG DV IROORZV
7KLV V\PERO LQGLFDWHV SURKLELWLRQ
q 'R QRW GDPDJH WKH SRZHU FRUG RU SRZHU SOXJ
)ROORZLQJ DFWLRQV DUH VWULFWO\ SURKLELWHG
0RGLI\LQJ WRXFKLQJ RQ RU SODFLQJ QHDU KHDWLQJ HOHPHQWV EHQGLQJ
WZLVWLQJ SXOOLQJ SXOOHG RYHU VKDUS HGJHV SXWWLQJ KHDY\ REMHFWV RQ WRS
EXQGOLQJ WKH SRZHU FRUG DQG FDUU\LQJ WKH DSSOLDQFH E\ WKH SRZHU FRUG
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN RU ILUH GXH WR VKRUW FLUFXLW
q 'R QRW XVH WKH DSSOLDQFH LI WKH SRZHU FRUG RU SRZHU SOXJ LV
GDPDJHG RU WKH SRZHU SOXJ LV ORRVHO\ FRQQHFWHG WR WKH RXWOHW
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN RU ILUH GXH WR VKRUW FLUFXLW
«
,I WKH SRZHU FRUG LV GDPDJHG LW PXVW EH UHSODFHG E\ WKH PDQXIDFWXUHU LWV VHUYLFH DJHQW RU VLPLODUO\
TXDOLILHG SHUVRQV LQ RUGHU WR DYRLG D KD]DUG
q 'R QRW SOXJ RU XQSOXJ WKH SRZHU SOXJ ZLWK ZHW KDQGV
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN
$OZD\V HQVXUH WKDW KDQGV DUH GU\ EHIRUH KDQGOLQJ WKH SRZHU SOXJ RU VZLWFKLQJ RQ WKH DSSOLDQFH
q 0DNH VXUH WKH YROWDJH LQGLFDWHG RQ WKH ODEHO RI WKH DSSOLDQFH LV WKH VDPH DV \RXU ORFDO VXSSO\
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN RU ILUH
$OVR DYRLG SOXJJLQJ RWKHU GHYLFHV LQWR WKH VDPH RXWOHW WR SUHYHQW HOHFWULFDO RYHU KHDWLQJ
+RZHYHU LI \RX DUH FRQQHFWLQJ D QXPEHU RI SRZHU SOXJV PDNH VXUH WKH WRWDO ZDWWDJH GRHV QRW H[FHHG
WKH UDWHG ZDWWDJH RI WKH RXWOHW
q ,QVHUW WKH SRZHU SOXJ ILUPO\
2WKHUZLVH LW PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN DQG ILUH GXH WR KHDW WKDW PD\ EH JHQHUDWHG DURXQG WKH SRZHU
SOXJ
q &OHDQ WKH SRZHU SOXJ UHJXODUO\
'XVW DQG PRLVWXUH EXLOGXS RQ WKH SRZHU SOXJ PD\ FDXVH LQVXIILFLHQW LQVXODWLRQ ZKLFK PD\ FDXVH D ILUH
«
8QSOXJ WKH SRZHU SOXJ DQG ZLSH ZLWK D GU\ FORWK
q .HHS WKH SRZHU FRUG RXW RI UHDFK RI FKLOGUHQ 'R QRW OHW WKH SRZHU FRUG KDQJ RYHU WKH HGJH RI
WKH WDEOH RU VXUIDFH
,W PD\ FDXVH EXUQV LQMXU\ RU HOHFWULF VKRFN
q 'R QRW GLVDVVHPEOH UHSDLU RU PRGLI\ WKLV DSSOLDQFH
,W PD\ FDXVH ILUH HOHFWULF VKRFN RU LQMXU\
«
3OHDVH FRQWDFW WKH VHUYLFH FHQWHU IRU WKH UHSDLU
q 'R QRW WRXFK RU JHW \RXU IDFH FORVH WR SODFHV ZKHUH VWHDP LV FRPLQJ RXW
,W PD\ FDXVH EXUQV RU LQMXU\
(VSHFLDOO\ NHHS WKH DSSOLDQFH RXW RI UHDFK RI LQIDQWV DQG FKLOGUHQ
4
3OHDVH PDNH VXUH WR
IROORZ WKHVH LQVWUXFWLRQV
&$87,21
,QGLFDWHV ULVN RI LQMXU\
RU SURSHUW\ GDPDJH
7KLV V\PERO LQGLFDWHV UHTXLUHPHQW WKDW PXVW EH
IROORZHG
:$51,1*
q 'R QRW XVH WKH DSSOLDQFH ZLWKRXW WKH MXJ
,W PD\ FDXVH EXUQV
q 7KLV DSSOLDQFH LV QRW LQWHQGHG IRU XVH E\ SHUVRQV LQFOXGLQJ FKLOGUHQ ZLWK UHGXFHG SK\VLFDO
VHQVRU\ RU PHQWDO FDSDELOLWLHV RU ODFN RI H[SHULHQFH DQG NQRZOHGJH XQOHVV WKH\ KDYH EHHQ
JLYHQ VXSHUYLVLRQ RU LQVWUXFWLRQ FRQFHUQLQJ XVH RI WKH DSSOLDQFH E\ D SHUVRQ UHVSRQVLEOH IRU
WKHLU VDIHW\ &KLOGUHQ VKRXOG EH VXSHUYLVHG WR HQVXUH WKDW WKH\ GR QRW SOD\ ZLWK WKH DSSOLDQFH
,W PD\ FDXVH EXUQV LQMXU\ RU HOHFWULF VKRFN
q $OZD\V NHHS FKLOGUHQ DZD\ IURP WKH DSSOLDQFH
,W PD\ FDXVH EXUQV RU LQMXU\
&KLOGUHQ GR QRW UHDOL]H GDQJHUV WKDW DUH OLNHO\ WR RFFXU EHFDXVH RI LPSURSHU XVH RI DSSOLDQFHV
q ,PPHGLDWHO\ GLVFRQWLQXH XVH DQG XQSOXJ WKH DSSOLDQFH LQ WKH XQOLNHO\ HYHQW WKDW LW VWRSV ZRUNLQJ
SURSHUO\
,W PD\ FDXVH VPRNLQJ ILUH HOHFWULF VKRFN RU EXUQV
([DPSOHV RI DEQRUPDOLW\ RU IDLOXUH
7KH SRZHU SOXJ DQG WKH SRZHU FRUG EHFRPH DEQRUPDOO\ KRW
7KH SRZHU FRUG LV GDPDJHG RU WKH DSSOLDQFH SRZHU IDLOV
3RZHU FRUG
7KH PDLQ ERG\ LV GHIRUPHG KDV YLVLEOH GDPDJH RU LV DEQRUPDOO\ KRW
7KH KDQGOH RI WKH MXJ LV ORRVHQ
3RZHU SOXJ
7KHUH LV DQRWKHU DEQRUPDOLW\ RU IDLOXUH
«
3OHDVH XQSOXJ WKH DSSOLDQFH LPPHGLDWHO\ DQG FRQWDFW WKH VHUYLFH FHQWHU IRU LQVSHFWLRQ RU UHSDLU
q 'R QRW LPPHUVH WKH DSSOLDQFH LQ ZDWHU RU VSODVK LW ZLWK ZDWHU
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN RU ILUH GXH WR VKRUW FLUFXLW
q 'R QRW XVH WKH DSSOLDQFH IRU DQ\ SXUSRVH RWKHU WKDQ WKRVH GHVFULEHG LQ WKHVH LQVWUXFWLRQV
,W PD\ FDXVH EXUQV RU LQMXU\
3DQDVRQLF ZLOO QRW DFFHSW DQ\ OLDELOLW\ LI WKH DSSOLDQFH LV VXEMHFW WR LPSURSHU XVH RU LQ WKH HYHQW RI
IDLOXUH WR FRPSO\ ZLWK WKHVH LQVWUXFWLRQV
q 'R QRW PRYH WKH DSSOLDQFH ZKHQ WKH MXJ LV LQ SODFH
,W PD\ FDXVH EXUQV
q 'R QRW UHPRYH WKH MXJ ZKLOH EUHZLQJ
,W PD\ FDXVH EXUQV
q 'R QRW PRYH WKH DSSOLDQFH E\ KROGLQJ WKH ZDWHU WDQN OLG RU EDVNHW
,W PD\ FDXVH EXUQV RU LQMXU\
q 'R QRW XVH WKH DSSOLDQFH LQFOXGLQJ WKH MXJ RQ IROORZLQJ SODFHV
2Q XQHYHQ VXUIDFHV QRQKHDWUHVLVWDQW FDUSHWV RU WDEOHFORWKV HWF
,W PD\ FDXVH ILUH RU LQMXU\
3ODFHV ZKHUH LW PD\ EH VSODVKHG ZLWK ZDWHU RU QHDU D KHDW VRXUFH
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN RU HOHFWULFDO OHDNDJH
1HDU DQ\ RSHQ ZDWHU VXFK DV EDWKWXEV VLQNV RU RWKHU FRQWDLQHUV
,W PD\ FDXVH HOHFWULF VKRFN RU HOHFWULFDO OHDNDJH
1HDU D ZDOO RU IXUQLWXUH
,W PD\ FDXVH GLVFRORUDWLRQ RU GHIRUPDWLRQ
3ODFHV WKDW FRXOG EH GDPDJHG HYHQ E\ PRGHUDWH KHDW
,W PD\ FDXVH GLVFRORUDWLRQ RU GHIRUPDWLRQ
:$51,1*
&$87,21
5

Advertisement

loading