Download Print this page

Panasonic NC-ZF1 Operating Instructions Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

+RZ WR &OHDQ
6WDLQOHVV VWHHO MXJ
:DVK ZLWK GLOXWHG GLVK VRDS QHXWUDO DQG D VRIW
VSRQJH
6WDLQOHVV VWHHO MXJ OLG
5LQVH RII WKH OLG LQ ZDWHU 'LVFDUG ZDWHU LQVLGH RI LW
WKURXJK WKH KROH E\ OHYHU DIWHU ULQVLQJ LW
7R UHPRYH WKH MXJ OLG
7XUQ WKH MXJ OLG LQ WKH GLUHFWLRQ RI WKH DUURZ WR OLQH
XS WKH WULDQJOHV
7R DWWDFK WKH MXJ OLG
/LQH XS WKH WULDQJOHV DQG WXUQ WKH MXJ OLG LQ WKH
GLUHFWLRQ RI WKH DUURZ WR OLQH XS WKH WULDQJOH ZLWK
UHFWDQJOH
12
&OHDQ WKH ZDWHU WDQN ZLWK FLWULF DFLG
ZKHQ EUHZLQJ LV VORZ
7KH EUHZLQJ VSHHG JHWV VORZ ZKHQ WKH PLQHUDO
VXFK DV WKH FDOFLXP FRQWDLQHG LQ ZDWHU DGKHUHV WR
WKH ZDWHU SLSH DQG WKH ZDWHU WDQN
6FDOH EXLOGXS ZLOO RFFXU PRUH LQ DUHDV ZKHUH WKH
ZDWHU FRQWDLQV PRUH PLQHUDOV

6HW WKH EDVNHW DQG MXJ

)LOO WKH ZDWHU WDQN ZLWK FROG ZDWHU XS WR RQ WKH
VFDOH DQG DGG DSSUR[ J  R] WEVS
RI FLWULF DFLG
0L[ ZHOO ZLWK D VWLFN DQG WKHQ FORVH WKH ZDWHU
WDQN OLG

3OXJ LQ DQG WXUQ RQ WKH SRZHU VZLWFK

:KHQ WKH ZDWHU WDQN JHWV HPSW\ WXUQ RII WKH
SRZHU VZLWFK DQG WKURZ KRW ZDWHU LQ WKH MXJ
DZD\

5HSHDW VWHS a ZLWK RQO\ ZDWHU WR UHPRYH WKH
VPHOO RI WKH FLWULF DFLG
7HD VHUYHU 0HDVXULQJ VSRRQ
:DVK ZLWK GLOXWHG GLVK VRDS QHXWUDO DQG D VRIW
VSRQJH
7URXEOHVKRRWLQJ
3OHDVH FKHFN WKH IROORZLQJ EHIRUH UHTXHVWLQJ VHUYLFH
3UREOHP
q 0RUH WKDQ PD[LPXP DPRXQW RI JURXQG FRIIHH LV DGGHG
« 'R QRW DGG PRUH WKDQ PD[LPXP DPRXQW RI JURXQG FRIIHH
*URXQG FRIIHH VSLOOV IURP
q 7KH PHVK ILOWHU LV WRUQ RII
WKH PHVK ILOWHU
« 5HSODFH WKH PHVK ILOWHU RU XVH SDSHU ILOWHU
q )LQHO\ JURXQG FRIIHH KDV EHHQ XVHG ZLWK WKH PHVK ILOWHU
« 8VH D SDSHU ILOWHU IRU ILQHO\ JURXQG FRIIHH
q 6FDOH KDV EXLOW XS LQ WKH ZDWHU SLSH DQG LQ WKH ZDWHU WDQN
%UHZLQJ VSHHG LV VORZ RU
« &OHDQ WKH ZDWHU WDQN ZLWK FLWULF DFLG 3
FRIIHH LV QRW FRPLQJ RXW
q 3UHKHDW WKH MXJ E\ ILOOLQJ LW ZLWK KRW ZDWHU WKHQ HPSW\LQJ LW
%UHZLQJ WHPSHUDWXUH LV
ORZ
EHIRUH EUHZLQJ 3
q 7KH PHVK ILOWHU KDV EHHQ XVHG IRU ILQHO\ JURXQG FRIIHH
&RIIHH JURXQGV DSSHDU
« 7U\ XVLQJ D SDSHU ILOWHU LQVWHDG RI WKH PHVK ILOWHU
LQ D FXS
5HSODFHPHQW 3DUW
3DUW QDPH
0HVK ILOWHU
6SHFLILFDWLRQV
3RZHU VXSSO\
3RZHU FRQVXPSWLRQ
0D[ DPRXQW RI ZDWHU
'LPHQVLRQV : M ' M + DSSUR[
0DVV DSSUR[
/HQJWK RI WKH SRZHU FRUG DSSUR[
&DXVH
3
3DUW QXPEHU
$&$.
1&=)
 9
 +]
 :
 /  R] FXSV
 M M PP M M LQFKHV
 NJ OE
 P LQFKHV
13

Advertisement

loading