Download Print this page

Panasonic NC-ZF1 Operating Instructions Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

0RGH G¶HPSORL

3ODFH] OH SRUWHILOWUH OH ILOWUH j
WDPLV OD FDUDIH HW DMRXWH] OH FDIp
PRXOX VHORQ YRWUH JR€W
‡ /¶XWLOLVDWLRQ GH FDIp ILQHPHQW PRXOX DYHF OH
ILOWUH j WDPLV SHXW REVWUXHU FH GHUQLHU 9HXLOOH]
XWLOLVHU XQ ILOWUH GH SDSLHU
0HWWH] HQ SODFH
OH SRUWHILOWUH
3
)HUPH] OH
SDQLHU
5HPDUTXH 9HLOOH] j ELHQ IHUPHU OH SDQLHU
3UpFKDXIIDJH GH OD FDUDIH
‡ /RUVTXH YRXV SUpSDUH] XQH SHWLWH TXDQWLWp GH
FDIp RX VL OD WHPSpUDWXUH DPELDQWH HVW EDVVH
SUpFKDXIIH] OD FDUDIH HQ \ YHUVDQW GH O¶HDX FKDXGH
SRXU REWHQLU XQ FDIp DSSpWLVVDQW
‡ $SUqV DYRLU SUpFKDXIIp OD FDUDIH MHWH] O¶HDX FKDXGH
‡ 1¶XWLOLVH] DXFXQH VRXUFH GH FKDOHXU RX Q¶LQVpUH]
SDV OD FDUDIH GDQV OH IRXU PLFURRQGHV SRXU OD
SUpFKDXIIHU
5pIpUHQFH SRXU OD TXDQWLWp GH FDIp
&DIp ILQHPHQW PRXOX
&DIp SUpSDUp
HQY
 WDVVHV
 GRVHV
 WDVVHV
 GRVHV
 WDVVHV
 GRVHV
 WDVVHV
 GRVHV
18
a3UpSDUDWLRQ GX FDIpa

5pJOH] OD FRPPDQGH G¶DU{PH
FRPPH VRXKDLWp
q  WDVVH (QY  P/  R]
&DIp PR\HQQHPHQW PRXOX
q 0HVXUp j O¶DLGH GX GRVHXU IRXUQL
HQY
0HVXUH UDVH
 GRVHV
ò GRVHV
8WLOLVH] XQ ILOWUH HQ SDSLHU SRXU OH
FDIp ILQHPHQW PRXOX
 GRVHV
 GRVHV

5HPSOLVVH] OH UpVHUYRLU
G¶HDX SXLV EUDQFKH]
O¶DSSDUHLO HW SODFH]
O¶LQWHUUXSWHXU VXU 2Q
‡ /H YR\DQW GH IRQFWLRQQHPHQW V¶DOOXPH
SHQGDQW OD SUpSDUDWLRQ GX FDIp SXLV V¶pWHLQW
DXWRPDWLTXHPHQW
5HPDUTXHV
‡ 1H UHPSOLVVH] SDV OH UpVHUYRLU G¶HDX FKDXGH
8QH JUDQGH TXDQWLWp GH YDSHXU SRXUUDLW V¶HQ
pFKDSSHU
‡ 1H SUpSDUH] SDV GH FDIp VL OD TXDQWLWp G¶HDX
HVW LQIpULHXUH j OD JUDGXDWLRQ  PLQLPXP RX
VXSpULHXUH j OD JUDGXDWLRQ  PD[LPXP 
‡ 1H UDMRXWH] SDV G¶HDX SHQGDQW OD SUpSDUDWLRQ
GX FDIp
‡ /RUVTXH WURS G¶HDX D pWp DMRXWpH YLGH]OD HQ
XWLOLVDQW XQ DXWUH FRQWHQDQW
3RXU SUpSDUHU GX FDIp GH PDQLqUH FRQVpFXWLYH
5pSpWH] OHV pWDSHV a
‡ $WWHQGH]  PLQXWHV DYDQW G¶DMRXWHU GH O¶HDX
GDQV OH UpVHUYRLU G¶HDX
6L GH O¶HDX HVW DMRXWpH WURS W{W GH OD YDSHXU
SRXUUDLW V¶HQ pFKDSSHU

5HWLUH] OD FDUDIH XQH IRLV TXH OH
YR\DQW GH IRQFWLRQQHPHQW OXPLQHX[
V¶HVW pWHLQW
‡ $EDLVVH] OH OHYLHU TXL VH WURXYH VXU OH FRXYHUFOH GH OD
FDUDIH SRXU YHUVHU OH FDIp GDQV OHV WDVVHV
5HPDUTXHV
‡ 1H UHWLUH] SDV OH SDQLHU TXDQG OD FDUDIH HVW SODFpH VXU OD
SODTXH /H FDIp V¶pFRXOHUD
‡ /H FDIp HVW FKDXG UHWLUH] GRXFHPHQW OD FDUDIH
'X FDIp FKDXG SRXUUDLW VH UHQYHUVHU
‡ /RUVTXH OD FDUDIH HVW UHWLUpH MXVWH DSUqV OD SUpSDUDWLRQ
GX FDIp FHOXLFL ULVTXH V¶pFRXOHU 'DQV FH FDV DSUqV OD
SUpSDUDWLRQ GX FDIp YHXLOOH] DWWHQGUH TXHOTXHV LQVWDQWV
DYDQW G¶HQOHYHU OD FDUDIH
‡ /RUVTXH YRXV PDQLSXOH] OD FDUDIH TXL FRQWLHQW GX FDIp
FKDXG Q¶RXYUH] SDV OH FRXYHUFOH GH OD FDUDIH 'X OLTXLGH
FKDXG SRXUUDLW V¶HQ pFKDSSHU RX FRXOHU VXU YRWUH PDLQ
&HOD SHXW FDXVHU XQH EU€OXUH
‡ 3RXU UHWLUHU OD FDUDIH VDLVLVVH]OD SDU OD SRLJQpH
‡ 3RXU XQ FDIp SOXV VDYRXUHX[ pYLWH] GH OH PDLQWHQLU DX
FKDXG WURS ORQJWHPSV
w $SUqV XWLOLVDWLRQ GH O¶DSSDUHLO
‡ 'pEUDQFKH] OD FDIHWLqUH DSUqV O¶DYRLU XWLOLVpH
/RUVTX¶LO UHVWH GH O¶HDX GDQV OH UpVHUYRLU G¶HDX
‡ 0HWWH] HQ PDUFKH OD FDIHWLqUH HW YHUVH] WRXWH O¶HDX
UHVWDQWH GDQV OD FDUDIH SXLV MHWH]OD
19

Advertisement

loading