Download  Print this page

Husqvarna LC 48 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Br uksan visning
Br ugsan visning
Br uksan visning
Käyttöohje
Oper a tor' s manual
Manuel d'utilisa tion
LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE
Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå innehållet innan du an vänder maskinen.
Læs brugsan visningen omh yggeligt igennem og f orstå indholdet, inden du bruger maskinen.
Les nøy e gjennom bruksan visningen og f orstå innholdet før du bruk er maskinen.
S S S S E E E E ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 7 7 7 7 ) ) ) ) D D D D K K K K ( ( ( ( 1 1 1 1 8 8 8 8 - - - - 3 3 3 3 4 4 4 4 ) ) ) )
Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmär rä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää k onetta.
Please r ead the operator' s man ual car efull y and mak e sur e y ou understand the instructions bef or e using the machine .
N N N N O O O O ( ( ( ( 3 3 3 3 5 5 5 5 - - - - 5 5 5 5 0 0 0 0 ) ) ) ) F F F F I I I I ( ( ( ( 5 5 5 5 1 1 1 1 - - - - 6 6 6 6 7 7 7 7 ) ) ) )
Lir e attentiv ement et bien assimiler le man uel d'utilisation a vant d'utiliser la machine .
G G G G B B B B ( ( ( ( 6 6 6 6 8 8 8 8 - - - - 8 8 8 8 3 3 3 3 ) ) ) ) F F F F R R R R ( ( ( ( 8 8 8 8 4 4 4 4 - - - - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ) ) ) )

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna LC 48

 • Page 1 Oper a tor’ s manual Manuel d’utilisa tion LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå innehållet innan du an vänder maskinen. Læs brugsan visningen omh yggeligt igennem og f orstå indholdet, inden du bruger maskinen.
 • Page 2: Symbolför Klaring

  SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler a vser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. V ARNING! Maskinen kan felaktigt eller An vänd alltid skyddshandskar. slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Regelbunden rengöring krävs.
 • Page 3: Symbolförklaring

  V ARNING! Långvarig inandning av motorns avgaser kan utgöra en hälsorisk. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.
 • Page 4: Table Of Contents

  INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symbolför klaring ............Åtgärder före användning av ny gräsklippare ....INNEHÅLL Innehåll ................ V AD ÄR VAD? V ad är vad på gräsklipparen? ........Vad är vad på gräsklipparen? ........SÄKERHETSINSTR UKTIONER Personligt skydd ............Maskinens säkerhetsutrustning ........Allmänna säkerhetsinstruktioner ........
 • Page 5: Ad Är Vad

  VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Handtag / styre 10 Ljuddämpare 2 Drivning 11 Vattenanslutning 3 Starthandtag 12 Oljetank 4 Gräsuppsamlare 13 Bakre sköld 5 Bränsletank 14 Motorbromsbygel 6 Klipphöjdsreglage 15 Bruksanvisning 7 Luftfilter...
 • Page 6: Vad Är Vad På Gräsklipparen

  VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? LB 48, LB 48V 1 Handtag / styre 8 Klippkåpa 2 Kopplingsspak 9 Ljuddämpare 3 Starthandtag 10 Vattenanslutning 4 Bränsletank 11 Oljetank 5 Klipphöjdsreglage 12 Motorbromsbygel 6 Luftfilter 13 Bruksanvisning 7 Tändstift 14 Sidutkast 6 –...
 • Page 7: Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Personligt skydd Ljuddämpare Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från VARNING! Vid all användning av maskinen användaren. skall personligt skydd användas. • Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering, inspektion eller rengöring av skärutrustning.
 • Page 8: Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Allmänna säkerhetsinstruktioner • Iaktta omgivningen och var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med skärutrustningen. Användaren är ansvarig för tillbud och • En gräsklippare är endast konstruerad för klippning av risker gentemot människor och egendom.
 • Page 9: Allmänna Arbetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Allmänna arbetsinstruktioner Grundläggande klippteknik VARNING! Se till att händer och fötter inte VARNING! Detta avsnitt behandlar kommer åt skärutrustningen när motorn är i grundläggande säkerhetsregler för arbete gång. med gräsklippare. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk Allmänt erfarenhet.
 • Page 10: Montering

  MONTERING Montering av styre • Lyft bakre skölden och häng upp gräsbehållaren. När du fäller ihop styret var försiktig så att inte kablar och vajrar skadas. Lyft upp styret tills styrets övre rörkonstruktion kommer mitt för styrets undre del. Skruva åt vreden ordentligt. Sidutkast •...
 • Page 11: Bränslehantering

  Fyll inte på för mycket bensin. Lämna ungefär 35 mm under oljenivå kan orsaka allvarliga motorskador. tanklocket så att bränslet kan expandera. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA Torka rent runt tanklocken. Rengör bränsle- och oljetanken fyrtaktsolja. regelbundet. Bränslefiltret skall bytas minst en gång per år.
 • Page 12: Start Och Stopp

  START OCH STOPP Start och stopp Drivning LC 48VE, LC 48V, LB 48V Maskinerna är självgående med drivning på bakhjulen. VARNING! Innan start måste följande För att använda drivning på hjulen dra kopplingsspaken mot observeras: dig. Starta inte gräsklipparen utan att kniv och samtliga kåpor är monterade.
 • Page 13: Underhåll

  UNDERHÅLL Underhåll rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,5 mm. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare. 0,5 mm VARNING! Före rengöring, reparation eller inspektion ska du se till att skärutrustningen har stannat. Tag bort tändkabeln från tändstiftet.
 • Page 14: Tekniska Data

  Är oljenivån låg, fyll på med motorolja upp till den övre nivån på oljestickan. Kopplingsvajern justeras genom att skruva på justerskruven. • Skruva på oljepåfyllningslocket. Ladda batteri LC 48 VE Batteriet kan laddas på följande sätt: • Pressa upp låsningen och ta bort batterikåpan. •...
 • Page 15: Daglig Tillsyn

  UNDERHÅLL Nedan följer några allmänna skötselinstruktioner. Daglig tillsyn 1 Kontrollera att motorbromsbygeln fungerar säkerhetsmässigt. 2 Borsta rent gräsklipparen från löv, gräs och dylikt. 3 Kontrollera oljenivån. 4 Rengör startapparatens luftintag. Kontrollera startapparaten och startlinan. 5 Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. 6 Kontrollera skärutrustningen.
 • Page 16: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data LC 48 LC 48V LC 48 VE LB 48 LB 48V Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motor Stratton Stratton Stratton Stratton Stratton Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt, kW (se anm.
 • Page 17: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att motorgräsklipparna Husqvarna LC 48, LC 48V, LB 48, LB48 V, LC 48VE från och med serienummer 10xxxxxxx och framåt motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 17 maj 2006 ”angående maskiner”...
 • Page 18: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert Brug altid beskyttelseshandsker. eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Regelmæssig rengøring kræves.
 • Page 19: Forberedelser, Inden En Ny Plæneklipper Tages I Brug

  ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas kan være sundhedsskadelig. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. – 19 Danish...
 • Page 20: Indhold Indhold

  INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ............Forberedelser, inden en ny plæneklipper tages i brug . INDHOLD Indhold ................. HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? ....... Hvad er hvad på plæneklipperen? ....... SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse ........... Maskinens sikkerhedsudstyr ........Generelle sikkerhedsinstruktioner ........ Generelle arbejdsinstruktioner ........
 • Page 21: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Håndtag / styr 10 Lyddæmper 2 Drev 11 Vandtilslutning 3 Starthåndtag 12 Olietank 4 Græssamler 13 Bagskjold 5 Brændstoftank 14 Motorbremsebøjle 6 Klippehøjdeindstilling 15 Brugsanvisning 7 Luftfilter...
 • Page 22: Hvad Er Hvad På Plæneklipperen

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? LB 48, LB 48V 1 Håndtag / styr 8 Klippeskjold 2 Koblingsgreb 9 Lyddæmper 3 Starthåndtag 10 Vandtilslutning 4 Brændstoftank 11 Olietank 5 Klippehøjdeindstilling 12 Motorbremsebøjle 6 Luftfilter 13 Brugsanvisning 7 Tændrør 14 Sideudkast 22 –...
 • Page 23: Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse Lyddæmper Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af væk fra brugeren. maskinen skal der bruges personligt beskyttelsesudstyr. • Handsker skal anvendes, når det behøves, f.eks. ved montering, inspektion eller rengøring af skæreudstyret.
 • Page 24: Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelle sikkerhedsinstruktioner • Sørg for at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. • En plæneklipper er udelukkende konstrueret til • Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er græsslåning. Det eneste tilbehør, du må anvende nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i motorenheden som drivkilde til, er de knive, vi anbefaler i kontakt med skæreudstyret.
 • Page 25: Generelle Arbejdsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Transport og opbevaring • Motoren skal blokeres ved transport over et område, der ikke skal klippes; f.eks. havegang, sten, grus, asfalt o.l. • Ved længere tids opbevaring og transport af plæneklipperen skal brændstof- og motorolietankene tømmes. Forhør dig på den nærmeste benzintank om, hvor du kan komme af med det overskydende brændstof eller motorolie.
 • Page 26 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER • Løb aldrig med maskinen, når den er i gang. Man skal altid gå med plæneklipperen. Vær særlig opmærksom, når du trækker maskinen mod dig under arbejdet. Klippehøjde Afbryd motoren, inden klippehøjden ændres. Klippehøjden kan justeres til fem forskellige positioner, mm Indstil ikke klippehøjden for lavt, da der så...
 • Page 27: Montering

  MONTERING Montering af styr • Løft det bagest skjold og hæng græsbeholderen op. Pas på ikke at beskadige wirer og kabler, når du folder styret sammen. Løft styret op, så styrets øverste rørkonstruktion er midt for styrets nederste del. Spænd grebet fast til. Sideudkast •...
 • Page 28: Brændstofhåndtering

  Påfyld ikke for meget benzin. Lad der være ca. 35 mm op til tanklåget, så benzinen kan udvide sig. • Anvend HUSQVARNA firetaktsolie for at opnå det bedste resultat og den bedste funktion. Tør rent rundt om tankdækslet. Rengør benzin- og olietanken jævnligt.
 • Page 29: Start Og Stop

  START OG STOP Start og stop • Isæt tændingsnøglen, og tryk på den. ADVARSEL! Inden start skal du være opmærksom på følgende: Start aldrig plæneklipperen, medmindre kniv og alle afskærmninger er monteret. Kniven kan i modsat fald løsne sig og forårsage personskader.
 • Page 30: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,5 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. 0,5 mm ADVARSEL! Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at skæreudstyret er standset helt.
 • Page 31 øverste niveau Koblingswiren indstilles ved at skrue på indstillingsskruen. på oliepinden. • Skru oliepåfyldningslåget på. Opladning af batteri LC 48 VE Batteriet kan oplades på følgende måder: • Tryk låsen op, og fjern batteridækslet. •...
 • Page 32: Dagligt Eftersyn

  VEDLIGEHOLDELSE Nedenfor følger nogle generelle vedligeholdelsesinstruktioner. Dagligt eftersyn 1 Kontrollér, at motorbremsebøjlen fungerer sikkert. 2 Børst plæneklipperen ren for løv, græs og lignende. 3 Kontrollér olieniveauet. 4 Rens startaggregaternes luftindtag. Kontrollér startaggregaterne og startsnoren. 5 Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. 6 Kontrollér skæreudstyret.
 • Page 33: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 48 LC 48V LC 48 VE LB 48 LB 48V Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motor Stratton Stratton Stratton Stratton Stratton Cylindervolumen, cm Omdrejningstal, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Nominel motoreffekt, kW (se anm.
 • Page 34: Ef-Overensstemmelseserklæring

  EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, erklærer hermed, at motorplæneklipperne Husqvarna LC 48, LC 48V, LB 48, LB48 V, LC 48VE fra og med serienummer 10xxxxxxx og fremad opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17. maj 2006 "angående maskiner" 2006/42/EF - af den 15.
 • Page 35: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Øvrige symboler/klistremerker angitt på maskinen gjelder spesifikke krav for sertifiseringer på visse markeder. ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et Bruk alltid vernehansker. farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.
 • Page 36: Tiltak Før Bruk Av En Ny Gressklippere

  ADVARSEL! Langvarig innånding av motorens avgasser kan utgjøre en helsefare. Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel. 36 –...
 • Page 37: Innhold Innhold

  INNHOLD Innhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ............Tiltak før bruk av en ny gressklippere ......INNHOLD Innhold ................. HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? ........Hva er hva på gressklipperen? ........SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse ........... Maskinens sikkerhetsutstyr .......... Generelle sikkerhetsinstruksjoner ........ Generelle arbeidsinstruksjoner ........
 • Page 38: Hva Er Hva

  HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Håndtak / styre 10 Lyddemper 2 Drift 11 Vanntilkopling 3 Starthåndtak 12 Oljetank 4 Gressoppsamler 13 Bakre skjerm 5 Brennstofftank 14 Motorbremsebøyle 6 Klippehøydehendel 15 Bruksanvisning 7 Luftfilter...
 • Page 39: Hva Er Hva På Gressklipperen

  HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? LB 48, LB 48V 1 Håndtak / styre 8 Klippedeksel 2 Koplingsspak 9 Lyddemper 3 Starthåndtak 10 Vanntilkopling 4 Brennstofftank 11 Oljetank 5 Klippehøydehendel 12 Motorbremsebøyle 6 Luftfilter 13 Bruksanvisning 7 Tennplugg 14 Sideutkast –...
 • Page 40: Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse Lyddemper Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så lavt som mulig, og for å lede avgassene fra motoren bort fra ADVARSEL! Ved all bruk av maskinen skal brukeren. det brukes personlig verneutstyr. • Hansker skal brukes ved behov, f.eks.
 • Page 41: Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generelle sikkerhetsinstruksjoner • Pass på omgivelsene og forviss deg om at det ikke er fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skjæreutstyr. Brukeren er ansvarlig for ulykker som kan • En gressklipper er bare konstruert for klipping av oppstå...
 • Page 42: Generelle Arbeidsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generelle arbeidsinstruksjoner Grunnleggende klippeteknikk ADVARSEL! Dette avsnittet behandler ADVARSEL! Påse at ikke hender og føtter grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid kommer til skjæreutstyret når motoren er i med gressklipper. Denne informasjonen kan gang. aldri erstatte den kunnskap en profesjonell bruker besitter i form av opplæring og Generelt praktisk erfaring.
 • Page 43: Montering

  MONTERING Montering av styre • Løft den bakre skjermen og heng opp gressbeholderen. Når du feller sammen styret, må du være forsiktig slik at ikke kabler og vaiere skades. Løft opp styret til styrets øvre rørkonstruksjon er rett overfor styrets nedre del. Skru låserattene ordentlig til. Sideutkast •...
 • Page 44: Brennstoffhåndtering

  Ikke fyll på for mye bensin. La det være ca. 35 mm under oljenivå kan forårsake akvorlige motorskader. tanklokket, slik at bensinen kan ekspandere. • For beste resultat og funksjon, bruk HUSQVARNA Tørk rent rundt tanklokket. Rengjør brennstoff- og oljetanken firetaktsolje. regelmessig. Brennstoffilteret skal skiftes minst en gang årlig.
 • Page 45: Start Og Stopp

  START OG STOPP Start og stopp Drift LC 48VE, LC 48V, LB 48V Maskinene er selvgående med bakhjulsdrift ADVARSEL! Før start må man legge merke For å bruke trekk på hjulene, trekker du koplingsspaken mot til følgende: deg. Ikke start gressklipperen uten at kniv og samtlige deksler er montert.
 • Page 46: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Vedlikehold belegg, rengjøres den, og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,5 mm. Tennpluggen bør skiftes etter omtrent en måneds drift eller om nødvendig tidligere. 0,5 mm ADVARSEL! Før rengjøring, reparasjon eller inspeksjon skal du kontrollere at skjæreutstyret har stanset. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen.
 • Page 47: Justering Av Koplingsvaier

  øvre nivået på peilepinnen. Koplingsvaieren justeres ved å skru på justeringsskruen. • Skru på oljepåfyllingslokket. Lade batteri LC 48 VE Batteriet kan lades på følgende måte: • Skyv opp låsen og fjern batteridekselet. •...
 • Page 48: Daglig Ettersyn

  VEDLIKEHOLD Nedenfor følger noen generelle vedlikeholdsinstruksjoner. Daglig ettersyn 1 Kontroller at motorbremsebøylen fungerer sikkerhetsmessig. 2 Børst gressklipperen ren for løv, gress og liknende. 3 Kontroller oljenivået. 4 Rengjør startmotorens luftinntak. Kontroller startmotor og startsnor. 5 Kontroller at skruer og mutre er trukket til. 6 Kontroller skjæreutstyret.
 • Page 49: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 48 LC 48V LC 48 VE LB 48 LB 48V Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motor Stratton Stratton Stratton Stratton Stratton Sylindervolum, cm Turtall, rpm 2900 2900 2900 2900 2900...
 • Page 50: Ef-Erklæring Om Samsvar

  EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, forsikrer hermed at motorgressklipperne Husqvarna LC 48, LC 48V, LB 48, LB48 V, LC 48VE fra og med serienummer 10xxxxxxx og fremover tilsvarer forskriftene i RÅDETS DIREKTIV: - fra 17.
 • Page 51: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai ja arvokilvessä. huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa Muita koneen tunnuksia/tarroja tarvitaan käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tietyillä...
 • Page 52: Toimenpiteet Ennen Uuden Ruohonleikkurin Käyttöä

  On erittäin tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen ja ymmärrät sen sisällön. VAROITUS! Moottorin pakokaasujen pitkäaikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 52 – Finnish...
 • Page 53: Sisältö Sisältö

  SISÄLTÖ Sisältö MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset ............Toimenpiteet ennen uuden ruohonleikkurin käyttöä..SISÄLTÖ Sisältö ................KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? ..........Ruohonleikkurin osat? ..........TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus ..........Koneen turvalaitteet ............. Yleiset turvaohjeet ............Yleiset työohjeet ............ASENNUS Ohjaimen asennus ............POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine ..............
 • Page 54: Koneen Osat

  KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Kahva / ohjausaisa 10 Äänenvaimennin 2 Veto 11 Vesiliitäntä 3 Käynnistyskahva 12 Öljysäiliö 4 Ruohonkerääjä 13 Takasuojus 5 Polttoainesäiliö 14 Moottorijarrusanka 6 Leikkuukorkeuden säädin 15 Käyttöohje 7 Ilmansuodatin 16 Silppuri 8 Sytytystulppa 17 Sähkökäynnistys...
 • Page 55: Ruohonleikkurin Osat

  KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? LB 48, LB 48V 1 Kahva / ohjausaisa 8 Leikkuukotelo 2 Kytkinvipu 9 Äänenvaimennin 3 Käynnistyskahva 10 Vesiliitäntä 4 Polttoainesäiliö 11 Öljysäiliö 5 Leikkuukorkeuden säädin 12 Moottorijarrusanka 6 Ilmansuodatin 13 Käyttöohje 7 Sytytystulppa 14 Sivuviskuri – 55 Finnish...
 • Page 56: Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus Äänenvaimennin Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. VAROITUS! Koneen kaikenlaisessa käsittelyssä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. • Käsineitä on käytettävä tarvittaessa, esim. terälaitteen asennuksen, tarkastuksen tai puhdistuksen yhteydessä. • Käytä aina lujia pitkiä housuja. Älä käytä lyhyitä housuja tai sandaaleja, äläkä...
 • Page 57: Yleiset Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Yleiset turvaohjeet • Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa. Tiedosta moottorin pakokaasujen sisäänhengittämiseen liittyvä vaara. • Ruohonleikkuri on tarkoitettu vain ruohikoiden leikkaukseen. Ainoa laitteet, joiden käyttölähteenä • Varmista, että työskentelyalue on riittävästi valaistu, jotta moottoriyksikköä saatte käyttää, ovat luvussa Tekniset työympäristö...
 • Page 58: Yleiset Työohjeet

  TURVAOHJEET Kuljetus ja säilytys • Moottori tulee sammuttaa, kun se siirretään sellaisen alueen yli, jota ei leikata. Esimerkiksi hiekkakäytävät, • Pitkäaikaisen säilytyksen ja kuljetuksen ajaksi polttoaine- kivetys, sora, asfaltti jne. ja moottoriöljysäiliöt tulee tyhjentää. Tiedustele lähimmältä huoltoasemalta, minne ylimääräisen polttoaineen ja moottoriöljyn voi toimittaa. •...
 • Page 59 TURVAOHJEET • Älä koskaan juokse koneen kanssa, kun se on käynnissä. Ruohonleikkurin kanssa on aina käveltävä. Ole erityisen varovainen vetäessäsi konetta itseäsi kohti työn aikana. Leikkuukorkeus Sammuta moottori, ennen kuin muutat leikkuukorkeutta. Leikkuukorkeuden säätö, viisi asentoa, mm Älä säädä leikkuukorkeutta liian matalaksi, sillä silloin terät voivat osua maahan epätasaisissa kohdissa.
 • Page 60: Asennus

  ASENNUS Ohjaimen asennus • Nosta takasuojus ja ripusta ruohosäiliö ylös. Kun taitat ohjausaisan kokoon, pidä huolta etteivät kaapelit ja vaijerit vaurioidu. Nosta ohjausaisaa kunnes ohjausaisan ylempi putkirakenne tulee ohjausaisan alemman osan keskelle. Kiristä vääntimet hyvin. Sivuviskuri • LB48, LB48V, -laitetta voidaan käyttää sivuviskurin kanssa asentamalla sivuviskuri leikkuukanteen.
 • Page 61: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine Tankkaus VAROITUS! Seuraavat turvatoimet VAROITUS! Huolehdi hyvästä vähentävät tulipalon vaaraa: ilmanvaihdosta polttoaineita käsiteltäessä. Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle. Bensiini Älä koskaan tankkaa moottorin käydessä. • Käytä lyijytöntä laatubensiiniä. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, mikäli lyijytöntä bensiiniä ei ole Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti saatavilla.
 • Page 62: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Käynnistys ja pysäytys • Aseta virta-avain lukkoon ja paina näppäintä. VAROITUS! Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Älä käynnistä ruohonleikkuria, elleivät terä ja kaikki kotelot ole asennettuina. Terä voi muuten irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Siirrä aina kone tankkauspaikalta ennen Veto LC 48VE, LC 48V, LB 48V käynnistämistä.
 • Page 63: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Kunnossapito Sytytystulppa VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja hetken aikaa sen jälkeen. Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen! VAROITUS! Varmista ennen koneen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta, että Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, tai terälaite on pysähtynyt. Irrota sytytysjohto jos joutokäynti on levotonta: tarkasta aina ennen muita sytytystulpasta.
 • Page 64: Leikkuukannen Puhdistaminen

  öljymäärästä saadaan oikea kuva. Jos Kytkentävaijeri säädetään kiertämällä säätöruuvia. öljymäärä on vähäinen, täytä moottoriöljyä öljytikun ylätasoon asti. • Kierrä öljyntäyttökorkki kiinni. Akun lataus LC 48 VE Akku voidaan ladata seuraavasti: • Työnnä lukitus auki ja poista akun suojus. 64 – Finnish...
 • Page 65: Viikoittaiset Toimenpiteet

  KUNNOSSAPITO Alla on annettu joitakin yleisiä hoito-ohjeita. Päivittäiset toimenpiteet 1 Tarkasta, että moottorijarrusanka toimii turvallisesti. 2 Harjaa ruohonleikkuri puhtaaksi lehdistä, ruohosta ja vastaavista. 3 Tarkasta öljymäärä. 4 Puhdista käynnistimen ilmanottoaukot. Tarkasta käynnistin ja käynnistysnaru. 5 Tarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä. 6 Tarkasta terälaite.
 • Page 66: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot LC 48 LC 48V LC 48 VE LB 48 LB 48V Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Moottori Stratton Stratton Stratton Stratton Stratton Sylinteritilavuus, cm Kierrrosluku, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Moottorin nimellisteho, kW (ks.
 • Page 67: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että moottoriruohonleikkurit Husqvarna LC 48, LC 48V, LB 48, LB48 V, LC 48VE alkaen sarjanumerosta 10xxxxxxx vastaavat NEUVOSTON DIREKTIIVIN määräyksiä: - 17. toukokuuta 2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY - 15.
 • Page 68: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Key to symbols Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets. WARNING! The machine can be a Always wear protective gloves. dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others.
 • Page 69: Steps Before Using A New Lawn Mower

  WARNING! Long-term inhalation of the engine's exhaust fumes can represent a health hazard. Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice. – 69...
 • Page 70: Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Key to symbols ............. Steps before using a new lawn mower ......CONTENTS Contents ..............WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? ....... What is what on the lawn mower? ....... SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection ............
 • Page 71: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Handle / handlebar 10 Muffler 2 Drive 11 Water connector 3 Starter handle 12 Oil tank 4 Grass catcher 13 Rear deflector 5 Fuel tank...
 • Page 72: What Is What On The Lawn Mower

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? LB 48, LB 48V 1 Handle / handlebar 8 Cutting cover 2 Clutch lever 9 Muffler 3 Starter handle 10 Water connector 4 Fuel tank 11 Oil tank 5 Cutting height control 12 Engine brake handle 6 Air filter 13 Operator′s manual...
 • Page 73: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection Muffler The muffler is designed to keep noise levels to a minimum and to direct exhaust fumes away from the user. WARNING! You must use personal protection whenever you use the machine. • Gloves must be worn when required, for example when fitting, inspecting or cleaning cutting attachments.
 • Page 74: General Safety Precautions

  SAFETY INSTRUCTIONS General safety precautions • Observe your surroundings and make sure that there is no risk of people or animals coming into contact with the cutting equipment. The operator is responsible for any • A lawn mower is only designed to mow lawns. The only unsafe situations or risks that people and property are accessories you can use with this engine unit are the exposed to.
 • Page 75: General Working Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS General working instructions Basic mowing technique WARNING! Make sure that your hands and WARNING! This section describes basic feet do not come near the cutting attachment safety precautions for working with the lawn when the engine is running. mower.
 • Page 76: Assembly

  ASSEMBLY Fitting the handlebar • Lift the hind shield and suspend the grass container. Take care not to damage the cables and wires when you fold up the handlebar. Lift up the handlebar until the handlebar's upper tubular construction comes directly opposite to the handlebar's lower section.
 • Page 77: Fuel Handling

  The fuel filter should be changed at least once a • For the best result and function use HUSQVARNA four- year. Contamination in the tanks causes malfunction. stroke oil. Always move the machine about 3 metres from the refuelling •...
 • Page 78: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Starting and stopping • Insert the ignition key and push the key. WARNING! Note the following before starting: Do not start a lawn mower unless the cutter and all covers are fitted correctly. Otherwise the cutter could come loose and cause personal injuries.
 • Page 79: Maintenance

  MAINTENANCE Maintenance Spark plug WARNING! The muffler gets very hot in use and remains so for a short time afterwards. Do not touch the muffler if it is hot! WARNING! Make sure the cutting attachment If the machine is low on power, difficult to start or runs poorly has stopped before cleaning, carrying out at idle speed: always check the spark plug first before taking repairs or an inspection.
 • Page 80: Changing The Oil

  The clutch wire is adjusted by turning the adjustment screw. • Screw on the oil filler cap. Charge the battery LC 48 VE The battery can be charged as follows: • Push the locking open and remove the battery cover.
 • Page 81: Daily Maintenance

  MAINTENANCE Below you will find some general maintenance instructions. Daily maintenance 1 Check that the engine brake handle works safely. 2 Brush leaves, grass and the like off of the lawn mower. 3 Check the oil level. 4 Clean the air intake on the starter. Check the starter and starter cord.
 • Page 82: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data LC 48 LC 48V LC 48 VE LB 48 LB 48V Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Engine Stratton Stratton Stratton Stratton Stratton Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2900 2900 2900...
 • Page 83: Ec-Declaration Of Conformity

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the lawn mowers Husqvarna LC 48, LC 48V, LB 48, LB48 V, LC 48VE from the serial numbers 10xxxxxxx and onwards comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: - of May 17, 2006 "relating to machinery"...
 • Page 84: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles Émissions sonores dans l’environnement selon la directive de la Communauté européenne. Les émissions de la machine AVERTISSEMENT! La machine utilisée de sont indiquées au chapitre Caractéristiques manière imprudente ou inadéquate peut techniques et sur les autocollants. devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire Les autres symboles/autocollants...
 • Page 85: Mesures À Prendre Avant D'utiliser Une Tondeuse Neuve

  AVERTISSEMENT! Une inhalation prolongée des gaz d'échappement du moteur peut constituer un danger pour la santé. Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre autres, la conception et l’aspect sans préavis.
 • Page 86: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles ..........Mesures à prendre avant d'utiliser une tondeuse neuve SOMMAIRE Sommaire ..............QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? ....Quels sont les composants de la tondeuse ? ....INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ...
 • Page 87: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Poignée / guidon 10 Silencieux 2 Entraînement 11 Raccord de l’eau 3 Poignée de lanceur 12 Réservoir d'huile 4 Collecteur d'herbe 13 Déflecteur arrière...
 • Page 88: Quels Sont Les Composants De La Tondeuse

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? LB 48, LB 48V 1 Poignée / guidon 8 Carter de coupe 2 Levier d'embrayage 9 Silencieux 3 Poignée de lanceur 10 Raccord de l’eau 4 Réservoir d’essence 11 Réservoir d'huile 5 Commande de la hauteur de coupe 12 Étrier du frein moteur...
 • Page 89: Instructions De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Protection personnelle Passer au plein régime puis relâcher l'étrier du frein moteur. Le frein moteur doit toujours être réglé de manière à ce que le moteur s’arrête dans les 3 secondes. Si ceci ne se produit pas, il convient d'apporter la machine AVERTISSEMENT! Lorsque la machine est à...
 • Page 90: Instructions Générales De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Contrôler également que le boulon de couteau est intact et 2 Contrôler que toutes les poignées et commandes sont que l'arbre du moteur n'est pas tordu. intactes et sans taches d'huile. 3 Contrôler que le silencieux est bien attaché et qu’il n’est pas endommagé.
 • Page 91: Méthodes De Travail

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ • Avant de mettre la machine en marche, la déplacer à au • Avant de commencer le travail, éliminer du gazon les moins 3 mètres de l’endroit où a été fait le plein. branches, cailloux, etc.. Éviter de cogner le couteau contre des objets étrangers (cailloux, racines, etc.).
 • Page 92 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ • Si le terrain est en pente, déterminer le parcours de manière qu’il soit perpendiculaire à la pente. Il est beaucoup moins fatiguant de marcher en travers d’une pente, plutôt que de la descendre et de la remonter constamment.
 • Page 93: Montage

  MONTAGE Montage du guidon • Soulever la protection arrière et suspendre le collecteur d'herbe. Observer la plus grande prudence en repliant le guidon afin de ne pas endommager les câbles et fils. Lever le guidon jusqu’à ce que le tube du guidon soit en face de la partie inférieure du guidon.
 • Page 94: Manipulation Du Carburant

  Remplacer le filtre à carburant au moins une fois par an. Des impuretés • Si l'huile quatre temps HUSQVARNA n'est pas disponible, dans les réservoirs sont à l'origine de mauvais utiliser une autre huile quatre temps de haute qualité.
 • Page 95: Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Démarrage et arrêt • Insérez et enfoncez la clé de contact. AVERTISSEMENT! Contrôler les points suivants avant la mise en marche: Ne pas démarrer la tondeuse si le couteau et tous les carters ne sont pas montés. Sinon, le couteau risque de se détacher et de provoquer des blessures personnelles.
 • Page 96: Entretien

  ENTRETIEN Entretien Bougie AVERTISSEMENT! Durant l’utilisation et un certain temps après, le silencieux est très chaud. Ne pas toucher le silencieux s’il est chaud! AVERTISSEMENT! Avant de commencer les travaux de nettoyage, de réparation ou Si la puissance de la machine est trop faible, si la machine est d’inspection, s’assurer que l’équipement de difficile à...
 • Page 97 Réglage du câble d’embrayage • Visser le couvercle de remplissage d'huile. Le câble d'embrayage se règle en tournant la vis prévue à cet Charge de la batterie LC 48 VE effet. La batterie peut être chargée des manières suivantes : – 97...
 • Page 98: Entretien Quotidien

  ENTRETIEN Nous donnons ici quelques conseils d’entretien à caractère général. Entretien quotidien 1 Contrôler que l'étrier du frein moteur fonctionne en toute sécurité. 2 Brosser la tondeuse pour retirer feuilles, herbe, etc. 3 Contrôler le niveau d’huile. 4 Nettoyer la prise d’air du lanceur. Contrôler le lanceur et sa corde.
 • Page 99: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques LC 48 LC 48V LC 48 VE LB 48 LB 48V Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Moteur Stratton Stratton Stratton Stratton Stratton Cylindrée, cm Régime, rpm 2900 2900 2900 2900 2900...
 • Page 100: Assurance De Conformité Ue

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, déclarons que les tondeuses à gazon à moteur Husqvarna LC 48, LC 48V, LB 48, LB48 V, LC 48VE à partir des numéros de série 10xxxxxxx et ultérieurement sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL: - du 17 mai 2006 ”directive machines”...
 • Page 102 ´®z+T£r¶0`¨ ´®z+T£r¶0`¨...
 • Page 104 Original instructions Originale instruksjoner Originale instruktioner Instructions d'origine Alkuperäiset ohjeet Bruksanvisning i original 1152978-20 ´®z+T£r¶0`¨ ´®z+T£r¶0`¨ 2010-01-11...

This manual is also suitable for:

Lc 48vLb 48Lb 48vLc48ve