Download  Print this page

Husqvarna LC 451S Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
SE Bruksanvisning
DK Brugsanvisning
Käyttöohje 34-49
FI
NO Bruksanvisning
GB Operator's manual
DE Bedienungsanweisung
NL Gebruiksaanwijzing
FR Manuel d'utilisation
ES Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso
IT
162-177
CZ Návod k pouÏití
PL Instrukcja obs∏ugi
HU Használati utasítás
210-225
Priruãnik
HR
2-17
EE Käsitsemisõpetus
18-33
LT Naudojimosi instrukcijos
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba
SI
50-66
SK
67-81
BG
82-97
98-113
RU
114-129
UA
130-145
146-161
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
178-193
TR
194-209
PT
226-241
274-289
Navodila za uporabo
290-305
Návod na obsluhu
306-321
åêñïëîàòàöèß
322-337
ýêñïëóàòàöèè
338-353
êîðèñòóâà÷à
354-369
370-385
Kullanım kılavuzu
386-401
Instruções para o uso
242-257
258-273
LC 451S
LC 551SP

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna LC 451S

 • Page 1 306-321 DE Bedienungsanweisung 82-97 åêñïëîàòàöèß NL Gebruiksaanwijzing 98-113 322-337 ýêñïëóàòàöèè FR Manuel d’utilisation 114-129 130-145 ES Manual de instrucciones LC 451S 338-353 êîðèñòóâà÷à Istruzioni per l’uso 146-161 354-369 GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 162-177 CZ Návod k pouÏití LC 551SP 370-385 178-193 Kullanım kılavuzu...
 • Page 2: Symbolförklaring Symbolförklaring

  SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING! Maskinen kan felaktigt eller Mycket het yta. slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Motorn levereras utan olja. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.
 • Page 3: Table Of Contents

  Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! SYMBOLFÖRKLARING Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl Symbolförklaring ..........2 XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för Förklaring av varningsnivåer ........ 2 tillverkning av musköter.
 • Page 4: Vad Är Vad På Gräsklipparen

  PRESENTATION LC 451S LC 551SP Vad är vad på gräsklipparen? Motorbromsbygel Luftfilter Framdrivningsbygel 10 Tändstift Starthandtag 11 Ljuddämpare Uppsamlare 12 Oljesticka/oljepåfyllning Låsvred för handtagshöjdsjustering 13 Bakre lucka Klipphöjdsreglage 14 Gasreglage (LC 551SP) Klippkåpa 15 Bruksanvisning Bränslepåfyllning 4 – Svenska...
 • Page 5: Maskinens Säkerhetsutrustning

  MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Allmänt Ljuddämpare I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer VARNING! Använd aldrig en maskin utan är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll eller med defekt ljuddämpare. En defekt skall utföras för att säkerställa att de är i funktion. ljuddämpare kan öka ljudnivån och brandrisken avsevärt.
 • Page 6: Montering Och Inställningar

  MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Placera vajrarna i kabelfästet. Kontrollera att vajrarna Allmänt inte är snurrade runt varandra. Fäst kabelfästet på undersidan av styret. VIKTIGT! Förhindra ofrivillig start genom att avlägsna tändkabeln från tändstiftet. Styre Montering Lossa de undre vreden på båda sidorna av maskinen. Kontrollera att plastbrickan är rätt placerad i urtaget på...
 • Page 7: Klipphöjd

  MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Inställningar Arbetsläge • Fäll upp handtaget till upprättstående läge. Handtagshöjd • Lossa de undre vreden. • Skjut ner vreden till ändläget i spåren på båda sidor av maskinen. • Handtagshöjden kan ställas i 2 olika lägen. • Välj lämplig höjd.
 • Page 8: Uppsamlare

  MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR • Kontrollera att utkasthålet på maskinen är rent och fritt Uppsamlare från gräsrester. • Uppsamlarens handtag som sitter på ramen ska • Haka fast uppsamlaren i chassits ovankant. placeras över uppsamlarpåsen. • Placera uppsamlarens tunga i utkasthålet på maskinens.
 • Page 9: Bränslehantering

  BRÄNSLEHANTERING Allmänt Tankning VARNING! Att köra en motor i ett instängt VARNING! Stanna motorn och låt den eller dåligt ventilerat utrymme kan svalna några minuter före tankning. orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Använd alltid bensindunk utrustad för att förhindra spill. Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan ge allvarliga skador Torka rent runt tanklocket.
 • Page 10: Handhavande

  HANDHAVANDE Personlig skyddsutrustning VARNING! Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig som kan orsaka allvarliga skador eller skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning dödsfall för användaren eller andra. eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud.
 • Page 11: Grundläggande Arbetsteknik

  HANDHAVANDE • Motorn ska stängas av vid förflyttning över terräng Säkerhet i arbetsområdet som inte ska klippas. Exempelvis grusgång, sten, • Innan klippning påbörjas ska grenar, kvistar, stenar singel, asfalt etc. etc. avlägsnas från gräsmattan. • Spring aldrig med maskinen när den är igång. Man •...
 • Page 12: Start Och Stopp

  Se till att tändkabeln sitter ordentligt på tändstiftet. griper in). Drag med ett kraftigt drag för att starta Start motorn. Vira aldrig startlinan runt handen. • Sätt gasreglaget på fullgas. LC 451S • Motorbromsbygeln måste hållas mot handtaget när motorn startas. Vid varm motor: •...
 • Page 13: Underhåll

  UNDERHÅLL Allmänt Allmän översyn • Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. VARNING! Användaren får endast utföra Utvändig rengöring sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. • Borsta rent gräsklipparen från löv, gräs och dylikt. Mer omfattande ingrepp skall utföras av •...
 • Page 14 UNDERHÅLL Skärutrustning Montering • Kniven ska monteras med de vinklade knivändarna riktade upp mot kåpan. VARNING! Använd alltid kraftiga handskar vid service och underhåll av skärutrustningen. Knivarna är mycket vassa och skärskador kan mycket lätt uppstå. • Kontrollera skärutrustningen med avseende på skador och sprickbildning.
 • Page 15: Tändstift

  UNDERHÅLL Tändstift Oljebyte OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! VIKTIGT! Låt maskinen svalna. Het olja kan orsaka Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. svåra brännskador. • Om maskinens effekt är låg, om den är svår att starta • Töm bränsletanken. eller om tomgången är ojämn: kontrollera alltid först •...
 • Page 16: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data LC 451S LC 551SP Motor Motortillverkare Briggs & Stratton Kawasaki Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 2900 2800 Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1) Tändsystem Tändstift Champion QC12YC NGK BPR5ES Elektrodgap, mm 0,7 - 0,8 Bränsle-/smörjsystem Volym bensintank, liter...
 • Page 17: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att motorgräsklipparen Husqvarna LC 451S, LC 551SP från och med serienummer 15XXXXXXX och framåt motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: • av den 17 maj 2006 ”angående maskiner” 2006/42/EG.
 • Page 18: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Meget varm overflade. ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Motoren leveres uden olie. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
 • Page 19: Indhold

  Vedligeholdelsesskema ........29 den nye ejer. Generelt eftersyn ..........29 Tak, fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna! Tændrør ..............31 Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine Justering af drivrem ..........31 produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af...
 • Page 20: Hvad Er Hvad På Plæneklipperen

  PRÆSENTATION LC 451S LC 551SP Hvad er hvad på plæneklipperen? Motorbremsebøjle Luftfilter Fremdriftsstang 10 Tændrør Starthåndtag 11 Lyddæmper Opsamler 12 Oliepind/oliepåfyldning Låsegreb til justering af håndtagets højde 13 Bagskærm Klippehøjdeindstilling 14 Gasregulering (LC 551SP) Klippeskjold 15 Brugsanvisning Påfyldning af brændstof...
 • Page 21: Maskinens Sikkerhedsudstyr

  MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Generelt Lyddæmper I dette afsnit forklares mere om maskinens ADVARSEL! Brug aldrig en maskine sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan uden lyddæmper eller med en defekt kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de lyddæmper. En defekt lyddæmper kan fungerer.
 • Page 22: Samling Og Justeringer

  SAMLING OG JUSTERINGER Placer ledningerne i kabelbeslaget. Sørg for, at Generelt ledningerne ikke er snoet omkring hinanden. Fastgør kabelbeslaget under styret. VIGTIGT! Undgå utilsigtet start ved at fjerne tændkablet fra tændrøret. Styr Montering Løsn de nederste knapper på begge sider af maskinen.
 • Page 23: Klippehøjde

  SAMLING OG JUSTERINGER Indstillinger Driftsposition • Fold styret ud i lodret position. Styrets højde • Løsn de nederste skruehåndtag. • Træk knapperne til enderne af rillerne på begge sider af maskinen. • Håndtagets højde kan indstilles i 2 forskellige positioner. •...
 • Page 24: Opsamler

  SAMLING OG JUSTERINGER • Sørg for, at der ikke sidder skidt eller græs ved Opsamler maskinens udkast. • Opsamlerens håndtag på rammen skal placeres over • Hægt opsamleren på den øverste kant af chassiset. opsamlingspose. • Placér opsamlerens indtræksplade i maskinens udkast.
 • Page 25: Brændstofhåndtering

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING Generelt Tankning ADVARSEL! At køre en motor i et lukket ADVARSEL! Stands motoren, og lad den eller dårligt udluftet rum kan medføre afkøle nogle minutter før tankning. døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. Benyt altid en brændstofbeholder for at undgå...
 • Page 26: Betjening

  BETJENING Personligt beskyttelsesudstyr ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges redskab, som kan medføre alvorlige godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige skader eller dødsfald for brugeren eller beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, andre.
 • Page 27: Grundlæggende Arbejdsteknik

  BETJENING • Løft eller bær aldrig rundt med plæneklipperen, når Sikkerhed i arbejdsområdet motoren er startet. Hvis du bliver nødt til at løfte • Inden du begynder at slå græs, skal grene, kviste, plæneklipperen, skal du først standse motoren og sten osv.
 • Page 28: Start Og Stop

  • Sørg for, at tændkablet sidder ordentligt på tændrøret. startsnoren rundt om hånden. Start • Indstil gashåndtaget til fuld gas. LC 451S • Motorbremsebøjlen skal holdes imod håndtaget, når motoren startes. Ved varm motor: • Brug samme startfremgangsmåde som ved kold motor, men uden at stille chokeren i chokerstilling.
 • Page 29: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Generelt Generelt eftersyn • Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. ADVARSEL! Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og Udvendig rengøring servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende • Børst plæneklipperen ren for løv, græs og lignende. arbejde skal udføres af et •...
 • Page 30 VEDLIGEHOLDELSE Skæreudstyr Montering • Klingerne skal monteres, så de vinklede ender vender mod dækslet. ADVARSEL! Brug altid kraftige handsker ved service og vedligeholdelse af skæreudstyret. Knivene er meget skarpe og kan let give anledning til skæreskader. • Kontrollér skæreudstyret med hensyn til skader og revnedannelse.
 • Page 31: Tændrør

  VEDLIGEHOLDELSE Tændrør Olieskift BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert VIGTIGT! Lad maskinen køle ned. Varm olie kan tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. forårsage alvorlige forbrændinger. • Hvis maskinens effekt er lav, hvis den er vanskelig at • Tøm benzintanken. starte, eller hvis tomgangsskruen er ujævn: Kontrollér •...
 • Page 32: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 451S LC 551SP Motor Motorproducent Briggs & Stratton Kawasaki Cylindervolumen, cm Omdrejningstal, rpm 2900 2800 Nominel motoreffekt, kW (se anm. 1) Tændingssystem Tændrør Champion QC12YC NGK BPR5ES Elektrodeafstand, mm 0,7 - 0,8 Brændstof-/smøresystem Volumen benzintank, liter...
 • Page 33: Ef-Overensstemmelseserklæring

  (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer hermed, at plæneklipperen Husqvarna LC 451S, LC 551SP fra serienummer 15XXXXXXX og fremad stemmer overens med forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: • af den 17. maj 2006 "angående maskiner" 2006/42/EF.
 • Page 34: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai Erittäin kuuma ulkopinta. huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Laite toimitetaan ilman öljyä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.
 • Page 35: Sisältö

  KONEEN TURVALAITTEET polkupyöriin, moottoripyöriin jne. 1956 lanseerattiin Yleistä ..............37 ensimmäinen moottoriruohonleikkuri, jota seurasi vuonna 1959 moottorisaha, ja sillä alalla Husqvarna nykyisin ASENNUS JA SÄÄDÖT toimii. Yleistä ..............38 Husqvarna tänä päivänä yksi maailman johtavista metsä- Ohjain ..............38 ja puutarhatuotteiden valmistajista, jonka tärkeimpänä...
 • Page 36: Ruohonleikkurin Osat

  ESITTELY LC 451S LC 551SP Ruohonleikkurin osat? Moottorijarrusanka Ilmansuodatin Käyttövipu 10 Sytytystulppa Käynnistyskahva 11 Äänenvaimennin Kerääjä 12 Mittatikku / öljy lisääminen Kahvan korkeussäädön lukitusvipu 13 Takasuojus Leikkuukorkeuden säädin 14 Kaasuliipasin (LC 551SP) Leikkuukotelo 15 Käyttöohje Polttonesteen täyttö 36 – Finnish...
 • Page 37: Koneen Turvalaitteet

  KONEEN TURVALAITTEET Yleistä Äänenvaimennin Tässä osassa selostetaan koneen turvalaitteet ja niiden VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta toiminta ja annetaan tarkastus- ja kunnossapito-ohjeet, ilman äänenvaimenninta tai joilla varmistetaan niiden toimivuus. äänenvaimentimen ollessa rikki. Rikkoutunut äänenvaimennin voi nostaa VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, äänitasoa ja palonvaaraa merkittävästi.
 • Page 38: Asennus Ja Säädöt

  ASENNUS JA SÄÄDÖT Taita kahvasto auki ja kiristä koneen kummallakin Yleistä puolella olevat nupit. Säädä korkeus sopivaksi. Lisätietoja on kohdassa Säädöt. TÄRKEÄÄ! Estä tahaton käynnistys Aseta johdot kaapelikiinnikkeeseen. Varmista, että irrottamalla sytytyskaapeli johdot eivät ole kiertyneet toisiinsa. Kiinnitä sytytystulpasta. kaapelikiinnike kahvaston alapuolelle. Ohjain Asennus Löysää...
 • Page 39: Leikkuukorkeus

  ASENNUS JA SÄÄDÖT Asetukset Työasento • Taita kahva pystyasentoon. Kahvan korkeus • Irrota alemmat nupit. • Liu’uta nupit urien loppuun asti koneen kummallakin puolella. • Kahvan korkeuden voi asettaa kahteen eri asentoon. • Säädä korkeus sopivaksi. • Liu’uta nuppeja ylöspäin kahvaa kohti, kunnes ne lakkaavat liikkumasta ja kuuluu naksahdus.
 • Page 40: Kerääjä

  ASENNUS JA SÄÄDÖT • Varmista, että koneen leikkuulaite on puhdas ja että Kerääjä siinä ei ole ruohosilppua. • Rungossa oleva ruohonkerääjän kahva on asetettava • Kiinnitä ruohonkerääjä rungon yläreunaan. keräyspussin yläpuolelle. • Aseta ruohonkerääjän kieleke koneen leikkuulaitteeseen. • Aseta rungon pohjaosa ruohonkerääjän alla olevaan •...
 • Page 41: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Yleistä Tankkaus VAROITUS! Moottorin käyttäminen VAROITUS! Pysäytä moottori ja anna sen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa jäähtyä muutamia minuutteja ennen tilassa voi aiheuttaa tukehtumisesta tai tankkausta. hiilimonoksidimyrkytyksestä johtuvan Vältä bensiinin roiskumista käyttämällä kuoleman. aina bensiinikannua. Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö...
 • Page 42: Käyttö

  KÄYTTÖ Henkilökohtainen suojavarustus VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksyttyjä vaarallinen työväline, joka saattaa henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta vakavia vammoja tai kuoleman. lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydä jälleenmyyjältä...
 • Page 43: Trimmauksen Perustekniikka

  KÄYTTÖ ruohonleikkuria, sammuta ensin moottori ja irrota Työalueen turvallisuus sytytyskaapeli sytytystulpasta. • Ennen leikkaamisen aloittamista on ruohikolta • Älä leikkaa ruohoa takaperin kävellen. poistettava oksat, risut, kivet jne. • Moottori tulee sammuttaa, kun se siirretään sellaisen • Terälaitteeseen osuvat esineet voivat lentää sivuun ja alueen yli, jota ei leikata.
 • Page 44: Käynnistys Ja Pysäytys

  (kytkentäkynnet tarttuvat). Käynnistä moottori sytytystulpassa. vetämällä voimakkaasti. Älä koskaan kiedo Käynnistys käynnistysnarua kätesi ympärille. • Säädä kaasuliipaisin täydelle kaasulle. LC 451S • Moottorijarrusanka on painettava kahvaa vasten, kun moottori käynnistetään. Kun moottori on lämmin: • Käynnistä samalla tavalla kuin kylmä moottori, mutta älä...
 • Page 45: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Yleistä Yleinen tarkastus • Tarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä. VAROITUS! Käyttäjän on huolehdittava ainoastaan tässä käyttöohjekirjassa Ulkoinen puhdistus kuvatuista korjaus- ja huoltotoimista. Laajemmat toimet on jätettävä • Harjaa ruohonleikkuri puhtaaksi lehdistä, ruohosta ja valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. vastaavista. Tarkastus- ja/tai huoltotöiden aikana •...
 • Page 46 KUNNOSSAPITO Terälaite Asennus • Terä on kiinnitettävä siten, että taitetut päät osoittavat ylös suojusta kohti. VAROITUS! Käytä aina tukevia käsineitä leikkuulaitteistoa huoltaessasi ja kunnostaessasi. Terät ovat hyvin teräviä ja viiltovammoja voi syntyä hyvin helposti. • Tarkasta terälaite vaurioiden ja halkeamien varalta. Vaurioitunut terälaite on aina vaihdettava.
 • Page 47: Sytytystulppa

  KUNNOSSAPITO Sytytystulppa Öljynvaihto HUOMAUTUS! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! TÄRKEÄÄ! Anna koneen jäähtyä. Kuuma öljy voi Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. aiheuttaa vakavia palovammoja. • Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea • Tyhjennä polttoainesäiliö. käynnistää, tai jos joutokäynti on levotonta: tarkasta •...
 • Page 48: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot LC 451S LC 551SP Moottori Moottorivalmistaja Briggs & Stratton Kawasaki Sylinteritilavuus, cm Kierrrosluku, rpm 2900 2800 Moottorin nimellisteho, kW (ks. huom. 1) Sytytysjärjestelmä Sytytystulppa Champion QC12YC NGK BPR5ES Kärkiväli, mm 0,7 - 0,8 Polttoaine-/voitelujärjestelmä Polttoainesäiliön tilavuus, litraa *Moottoriöljy...
 • Page 49: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  TEKNISET TIEDOT EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että ruohonleikkuri Husqvarna LC 451S, LC 551SP, alkaen sarjanumeroista 15XXXXXXX, on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVEJÄ: • 17. toukokuuta 2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY. •...
 • Page 50: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL! Hvis maskinen brukes Svært varm overflate. uforsiktig eller feilaktig, kan den være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Motoren leveres uten olje. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.
 • Page 51: Innhold

  Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna- SYMBOLFORKLARING produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da Symbolforklaring ........... 50 kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Forklaring av advarselsmerker ......50 Huskvarnaelven for produksjon av musketter.
 • Page 52: Hva Er Hva På Gressklipperen

  PRESENTASJON LC 451S LC 551SP Hva er hva på gressklipperen? Motorbremsebøyle Luftfilter Kjørehåndtak 10 Tennplugg Starthåndtak 11 Lyddemper Oppsamler 12 Peilepinne/oljepåfylling Låsespak for høydejustering av håndtak 13 Bakskjerm Klippehøydehendel 14 Gassregulator (LC 551SP) Klippedeksel 15 Bruksanvisning Brenselpåfylling 52 – Norwegian...
 • Page 53: Maskinens Sikkerhetsutstyr

  MASKINENS SIKKERHETSUTSTYR Generelt Lyddemper I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhetsutstyr ADVARSEL! Bruk aldri en maskin uten maskinen er utstyrt med, hvilken funksjon det har og lyddemper eller med defekt lyddemper. hvordan man utfører kontroll og vedlikehold for å være En defekt lyddemper kan øke lydnivået sikker på...
 • Page 54: Montering Og Justeringer

  MONTERING OG JUSTERINGER Sett inn ledningene i ledningsfestet. Kontroller at Generelt ledningene ikke er viklet rundt hverandre. Fest ledningsfestet til undersiden av håndtaket. VIGTIG! Hindre utilsiktet oppstart ved å fjerne tenningskabelen fra tennpluggen. Styre Montering Løsne de nedre knottene på begge sider av maskinen.
 • Page 55: Klippehøyde

  MONTERING OG JUSTERINGER Inställningar Bruksstilling • Fell opp håndtaket til oppfelt posisjon. Håndtakets høyde • Løsne de nedre knottene. • Skyv de to knottene til enden av sporet på begge sider av maskinen. • Håndtakets høyde kan settes til to forskjellige posisjoner. •...
 • Page 56: Oppsamler

  MONTERING OG JUSTERINGER • Kontroller at maskinens utkasterskjerm er ren og fri for Oppsamler gress. • Oppsamlerens håndtak på rammen må plasseres • Hekt oppsamleren på den øverste kanten av over oppsamlingsposen. chassiset. • Plasser oppsamlertungen i maskinens ukasterskjerm. • Plasser bunnen av rammen inn i sporet under •...
 • Page 57: Brennstoffhåndtering

  BRENNSTOFFHÅNDTERING Generelt Fylling av brennstoff ADVARSEL! Å kjøre en motor i et ADVARSEL! Stans motoren og la den innestengt eller dårlig ventilert rom kan avkjöles noen minutter för brennstoff forårsake dødsfall ved kveling eller fylles på. karbonmonoksidforgiftning. Bruk alltid en bensinkanne for å unngå Bensin og bensindamp er svært søl.
 • Page 58: Betjening

  BETJENING Personlig verneutstyr ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent farlig redskap som kan forårsake personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer alvorlige skader eller dødsfall for ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en brukeren eller andre.
 • Page 59: Grunnleggende Arbeidsteknikk

  BETJENING stans først motoren og fjern tenningskabelen fra Sikkerhet i arbeidsområdet tennpluggen. • Før klipping påbegynnes skal greiner, kvister, steiner • Unngå å gå bakover mens du klipper plenen. osv. fjernes fra gressplenen. • Motoren skal slås av ved forflytting over terreng som •...
 • Page 60: Start Og Stopp

  Påse at tenningskabelen sitter ordentlig på motoren. Surr aldri startlinen rundt hånden. tennpluggen. • Sett gasshendelen på full gass. Start LC 451S • Motorbremsebøylen må holdet mot håndtaket når motoren startes. Ved varm motor: • Bruk samme fremgangsmåte ved start som ved kald motor, men uten å...
 • Page 61: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Generelt Generell inspeksjon • Kontroller at skruer og mutre er trukket til. ADVARSEL! Brukeren må kun utføre det vedlikeholds- og servicearbeidet som Utvendig rengjøring beskrives i denne bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep skal utføres av et • Børst gressklipperen ren for løv, gress og liknende. serviceverksted.
 • Page 62 VEDLIKEHOLD Skjæreutstyr Montering • Bladet må være montert med de vinklede endene vendt opp mot dekselet. ADVARSEL! Bruk alltid kraftige hansker ved service og vedlikehold av skjæreutstyret. Knivene er svært skarpe, og det kan svært lett oppstå kuttskader. • Kontroller skjæreutstyret med henblikk på skader og sprekkdannelse.
 • Page 63: Tennplugg

  VEDLIKEHOLD Tennplugg Oljeskift MERKNAD! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil VIGTIG! La maskinen kjøles ned. Varm olje kan føre til tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. alvorlige brannskader. • Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er vanskelig • Tøm bensintanken. å...
 • Page 64: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 451S LC 551SP Motor Motorprodusent Briggs & Stratton Kawasaki Sylindervolum, cm Turtall, rpm 2900 2800 Nominell motoreffekt kW (se merknad 1) Tenningssystem Tennplugg Champion QC12YC NGK BPR5ES Elektrodeavstand, mm 0,7 - 0,8 Brennstoff-/smøresystem Volum bensintank, liter...
 • Page 65: Ef-Erklæring Om Samsvar

  EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer med dette at gressklipperen Husqvarna LC 451S, LC 551SP fra og med serienummer 15XXXXXXX og fremover samsvarer med kravene i følgende RÅDSDIREKTIV: • fra 17. mai 2006, "angående maskiner" 2006/42/EC.
 • Page 66: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Key to symbols WARNING! The machine can be a Hot surface. dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. The engine is delivered without oil. Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
 • Page 67: Presentation Contents

  Key to symbols ............. 66 back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the Explanation of warning levels ....... 66 construction of a factory on the banks of the Husqvarna PRESENTATION River, for production of muskets. The location was logical, Contents ...............
 • Page 68: What Is What On The Lawn Mower

  PRESENTATION LC 451S LC 551SP What is what on the lawn mower? Engine brake handle Air filter Propulsion bar 10 Spark plug Starter handle 11 Muffler Catcher 12 Dipstick/oil filler Locking lever for handle height adjustment 13 Back shield Cutting height control...
 • Page 69: Machine´s Safety Equipment

  MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT General Muffler This section describes the machine´s safety equipment, WARNING! Never use a machine without its purpose, and how checks and maintenance should be a muffler, or with a faulty muffler. A carried out to ensure that it operates correctly. damaged muffler may substantially increase the noise level and the fire WARNING! Never use a machine that has...
 • Page 70: Assembling And Adjustments

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS Place the wires in the cable bracket. Make sure the General wires are not twisted around each other. Fasten the cable bracket underneath the handlebar. IMPORTANT! Prevent unintentional starting by removing the ignition cable from the spark plug. Handlebar Assembly Loosen the lower knobs on both sides of the machine.
 • Page 71: Cutting Height

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS Settings Operating position • Fold the handle to its upright position. Handle height • Loosen the lower knobs. • Slide the knobs to the ends of the grooves on both sides of the machine. • Handle height can be set to 2 different positions, •...
 • Page 72: Catcher

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS • Make sure the machine’s discharge deck is clean and Catcher free from grass cuttings. • The collector’s handle situated on the frame must be • Hook the collector onto the top edge of the chassis. placed over the collector bag. •...
 • Page 73: Fuel Handling

  FUEL HANDLING General Fueling WARNING! Running an engine in a WARNING! Always stop the engine and confined or badly ventilated area can let it cool for a few minutes before result in death due to asphyxiation or refuelling. carbon monoxide poisoning. Use a petrol can at all times to avoid Fuel and fuel fumes are highly spillage.
 • Page 74: Operating

  OPERATING Personal protective equipment WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or You must use approved personal protective equipment carelessly, which can cause serious or whenever you use the machine. Personal protective fatal injury to the operator or others. equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of injury if an accident does happen.
 • Page 75: Work Area Safety

  OPERATING • Do not mow the lawn while walking backwards. Work area safety • The engine should be switched off when moving over • Branches, twigs, stones, etc. should be removed from ground that is not to be mowed. For example, gravel the lawn before you start to mow.
 • Page 76: Starting And Stopping

  Ensure the ignition lead sits correctly on the spark plug. • Set the throttle control to full throttle. Starting LC 451S • The engine brake handle must be held against the handlebar when the engine is started. With a warm engine: •...
 • Page 77: Maintenance

  MAINTENANCE General General inspection • Check that nuts and screws are tight. WARNING! The user must only carry out the maintenance and service work External cleaning described in this Operator’s Manual. More extensive work must be carried out • Brush leaves, grass and the like off of the lawn mower. by a service workshop.
 • Page 78 MAINTENANCE Cutting equipment Assembly • The blade must be mounted with the angled ends pointing up towards the cover. WARNING! Always wear heavy-duty gloves when servicing and maintaining the cutting equipment. The cutters are very sharp and cuts can occur very easily.
 • Page 79: Spark Plug

  MAINTENANCE Spark plug Oil change NOTICE! Always use the recommended spark plug IMPORTANT! Allow the machine to cool. Hot oil can type! Use of the wrong spark plug can damage the cause severe burn injuries. piston/cylinder. • Empty the fuel tank. •...
 • Page 80: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data LC 451S LC 551SP Engine Engine manufacturer Briggs & Stratton Kawasaki Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2800 Nominal engine output, kW (see note 1) Ignition system Spark plug Champion QC12YC NGK BPR5ES Electrode gap, mm...
 • Page 81: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity (Applies to Europe only) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel.: +46-36-146500, hereby declares that the lawn mower Husqvarna LC 451S, LC 551SP, starting with serial number 15XXXXXXX and onwards, complies with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: •...
 • Page 82: Symbolerklärung Symbolerklärung

  SYMBOLERKLÄRUNG Symbolerklärung WARNUNG! Das Gerät kann falsch Explosionsgefahr oder nachlässig angewendet gefährlich sein und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen. Heiße Oberfläche. Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
 • Page 83: Sehr Geehrter Kunde

  Ihre Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Einstellung des Treibriemens ........ 95 Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Luftfilter ..............95 Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt Ölwechsel ............. 95 entschieden haben. Kraftstoffsystem ............ 95 Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher...
 • Page 84: Vorstellung

  VORSTELLUNG LC 451S LC 551SP Was ist was am Rasenmäher? Motorbremsbügel Luftfilter Antriebsbügel 10 Zündkerze Starthandgriff 11 Schalldämpfer Grasfangbox 12 Messstab/Ölbefüllung Verriegelung für Höheneinstellung des Griffs 13 Hintere Abdeckung Schnitthöhenhebel 14 Gashebel (LC 551SP) Mähdeck 15 Bedienungsanweisung Kraftstoff auffüllen 84 – German...
 • Page 85: Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  SICHERHEITSAUSRÜSTUNG DES GERÄTES Allgemeines Schalldämpfer In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der WARNUNG! Geräte ohne bzw. mit Sicherheitsausrüstung des Gerätes beschrieben, welche defekten Schalldämpfern sollen niemals Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und Wartung eingesetzt werden. Ein defekter ausgeführt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie Schalldämpfer kann Geräuschpegel und funktionsfähig sind.
 • Page 86: Montage Und Einstellungen

  MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Klappen Sie den Lenker nach vorne und befestigen Allgemeines Sie den Knopf auf beiden Seiten der Maschine. Stellen Sie die geeignete Höhe ein. Weitere WICHTIG! Durch Trennen des Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellen“. Zündkabels von der Zündkerze Platzieren Sie die Kabel in der Kabelklemme.
 • Page 87: Schnitthöhe

  MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Einstellungen Betriebsposition • Klappen Sie den Griff nach oben. Griffhöhe • Lösen Sie die unteren Drehknöpfe. • Schieben Sie die Knöpfe auf beiden Seiten der Maschine zu den Enden der Nuten. • Die Höhe des Griffs kann auf 2 verschiedene Positionen eingestellt werden.
 • Page 88: Grasfangbox

  MONTAGE UND EINSTELLUNGEN • Stellen Sie sicher, dass das Auswurfdeck der Grasfangbox Maschine sauber und frei von Rasenschnitt ist. • Der Griff des Behälters auf dem Rahmen muss sich • Haken Sie den Auffangbehälter an der oberen Kante über dem Auffangsack befinden. des Gehäuses ein.
 • Page 89: Umgang Mit Kraftstoff

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF Allgemeines Tanken WARNUNG! Einen Motor in einem WARNUNG! Den Motor abstellen und vor geschlossenen oder schlecht belüfteten dem Tanken einige Minuten abkühlen Raum laufen zu lassen, kann zum Tod lassen. durch Ersticken oder Verwenden Sie jederzeit einen Kohlenmonoxidvergiftung führen.
 • Page 90: Betrieb

  BETRIEB Persönliche Schutzausrüstung WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder Bei der Benutzung des Gerätes muss die nachlässig angewendet gefährlich sein vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung und zu schweren oder gar angewendet werden. Die persönliche Schutzausrüstung lebensgefährlichen Verletzungen des beseitigt nicht die Unfallgefahr, begrenzt aber den Benutzers oder anderer Personen Umfang der Verletzungen und Schäden.
 • Page 91: Grundlegende Arbeitstechnik

  BETRIEB bleiben und Sie den Griff stets mit beiden Händen Sicherheit im Arbeitsbereich halten. Halten Sie Hände und Füße von den • Vor dem Mähen sind Äste, Zweige, Steine usw. vom rotierenden Rasenmäherklingen fern. Rasen zu entfernen. • Kippen Sie die Maschine nicht, wenn der Motor läuft. •...
 • Page 92: Starten Und Stoppen

  • Beachten, dass das Zündkabel korrekt an der Zündkerze sitzt. • Gashebel auf Vollgas stellen. Starten LC 451S • Beim Starten des Motors muss der Motorbremsbügel gegen den Handgriff gehalten werden. Bei warmem Motor: • Startvorgang wie bei kaltem Motor, ohne den Choker in Choke-Lage zu führen.
 • Page 93: Wartung

  WARTUNG Allgemeines Generalinspektion • Schrauben und Muttern nachziehen. WARNUNG! Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten Außenreinigung ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben • Rasenmäher sauber bürsten und Laub, Gras usw. sind.Größere Eingriffe sind von einer entfernen. Servicewerkstatt auszuführen. •...
 • Page 94: Zündkerze

  WARTUNG • Die Klinge mit einem Holzklotz feststellen. Bringen Demontage Sie die Scheibe an und ziehen Sie die Schraube richtig durch Drehen im Uhrzeigersinn an. Die WARNUNG! Durch Trennen des Schraube muss mit einem Drehmoment von 80 Nm Zündkabels von der Zündkerze festgezogen werden.
 • Page 95: Einstellung Des Treibriemens

  WARTUNG Einstellung des Treibriemens Ölwechsel Wenn der Antrieb langsam voran geht, kann die Ursache WICHTIG! Warten Sie, bis sich die Maschine abgekühlt ein verschlissener Riemen sein. In diesem Fall muss der hat. Heißes Öl kann bei Hautkontakt zu schweren Riemen ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an einen Verbrennungen führen.
 • Page 96: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten LC 451S LC 551SP Motor Maschinenbauer Briggs & Stratton Kawasaki Hubraum, cm Drehzahl, rpm 2900 2800 Nennleistung des Motors, kW (siehe Anmerkung 1) Zündanlage Zündkerze Champion QC12YC NGK BPR5ES Elektrodenabstand, mm 0,7 - 0,8 Kraftstoff- und Schmiersystem Kraftstofftank, Volumen, Liter *Motoröl...
 • Page 97: Eg-Konformitätserklärung

  TECHNISCHE DATEN EG-Konformitätserklärung (nur für Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, versichert hiermit, dass der Rasenmäher Husqvarna LC 451S, LC 551SPab Seriennummer 15XXXXXXX den Vorschriften folgender RICHTLINIE DES RATES entspricht: • vom 17. Mai 2006 „Maschinen-Richtlinie' 2006/42/EG.
 • Page 98: Verklaring Van De Symbolen Verklaring Van De Symbolen

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Verklaring van de symbolen WAARSCHUWING! Wanneer de Explosiegevaar machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen kan veroorzaken. Warm oppervlak. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
 • Page 99: Inhoud

  Mulcher-inzetstuk ..........104 bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie. Achteruitworp ............104 Het doel van Husqvarna is ook voorop te lopen met BRANDSTOFHANTERING betrekking tot ergonomie, gebruikersvriendelijkheid, Algemeen ............. 105 veiligheid en milieubewustzijn. Daarom is een grote hoeveelheid verschillende snufjes ontwikkeld om de Brandstof ..............
 • Page 100: Wat Is Wat Op De Grasmaaier

  PRESENTATIE LC 451S LC 551SP Wat is wat op de grasmaaier? Motorrembeugel Brandstof bijvullen Voortdrijvingsstang Luchtfilter Starthendel 10 Bougie Opvangbak 11 Geluiddemper Vergrendelingshendel voor hoogte-instelling van de 12 Peilstok/olie bijvullen handgreep 13 Achterafscherming Maaihoogtehendel 14 Gashendel (LC 551SP) Maaikap 15 Gebruiksaanwijzing...
 • Page 101: Veiligheidsuitrusting Voor De Machine

  VEILIGHEIDSUITRUSTING VOOR DE MACHINE Algemeen Geluiddemper In dit hoofdstuk wordt verklaard wat de WAARSCHUWING! Gebruik de machine veiligheidsonderdelen van de machine zijn, welke functie nooit zonder geluiddemper of met een ze hebben en hoe de controle en het onderhoud moeten defecte geluiddemper.
 • Page 102: Montage En Afstellingen

  MONTAGE EN AFSTELLINGEN Klap de handgreep uit en zet de knop aan beide zijden Algemeen van de machine vast. Stel in op een geschikte hoogte. Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellen' voor meer BELANGRIJK! Voorkom onbedoeld informatie. starten door de ontstekingskabel uit de Leg de kabels in de kabelbeugel.
 • Page 103: Maaihoogte

  MONTAGE EN AFSTELLINGEN Instellingen Gebruiksstand • Klap de handgreep omhoog. Hoogte handgreep • Draai de onderste knoppen los. • Schuif de knoppen naar de groefuiteinden aan beide zijden van de machine. • De hendel kan op 2 verschillende hoogten worden ingesteld, •...
 • Page 104: Opvangbak

  MONTAGE EN AFSTELLINGEN • Zorg ervoor dat het afvoerdek van de machine schoon Opvangbak is en vrij van grasresten. • De hendel van de grasopvang op het frame moet over • Haak de opvangbak aan de bovenkant van het frame. de opvangzak worden geplaatst.
 • Page 105: Brandstofhantering

  BRANDSTOFHANTERING Algemeen Tanken WAARSCHUWING! Een motor laten WAARSCHUWING! Stop de motor en laat lopen in een afgesloten of slecht hem voor het tanken enkele minuten geventileerde ruimte kan dodelijke afkoelen. ongelukken veroorzaken door Gebruik altijd een benzinekan om verstikking of koolmonoxidevergiftiging. morsen te voorkomen.
 • Page 106: Bediening

  BEDIENING Persoonlijke veiligheidsuitrusting WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het Bij al het gebruik van de machine moet goedgekeurde een gevaarlijk gereedschap zijn, dat persoonlijke beschermingsuitrusting gebruikt worden. ernstig letsel of overlijden van de Persoonlijke beschermingsuitrusting elimineert de risico’s gebruiker of anderen kan veroorzaken.
 • Page 107: Basistechniek

  BEDIENING • Kantel de machine niet terwijl de motor draait. Veiligheid op de werkplek • Let vooral ook op wanneer u de machine tijdens de • Voordat u begint met maaien moeten takken, stenen werkzaamheden naar u toe trekt. enz. van het gazon worden verwijderd. •...
 • Page 108: Starten En Stoppen

  • Zorg ervoor dat de ontstekingskabel goed op de bougie zit. • Zet de gashendel op vol gas. Starten LC 451S • De motorrembeugel moet tegen de handgreep worden gehouden wanneer de motor wordt gestart. Bij warme motor: • Volg dezelfde startprocedure als voor de koude motor, maar zonder de chokehendel in de chokestand te zetten.
 • Page 109: Onderhoud

  ONDERHOUD Algemeen Algemene inspectie • Controleer of de bouten en moeren en vastgedraaid WAARSCHUWING! De gebruiker mag alleen zijn. die onderhouds- en servicewerkzaamheden Reiniging buitenzijde uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Meer ingrijpende • Borstel de grasmaaier schoon en verwijder bald, gras maatregelen moeten door een en dergelijke.
 • Page 110 ONDERHOUD Snijuitrusting Monteren • Het blad moet zodanig worden gemonteerd dat de schuine uiteinden omhoog wijzen in de richting van de WAARSCHUWING! Gebruik altijd sterke kap. handschoenen bij service en onderhoud van de snijuitrusting. De messen zijn zeer scherp en snijwonden kunnen makkelijk ontstaan.
 • Page 111: Bougie

  ONDERHOUD Bougie Olie vervangen LET OP! Gebruik steeds het correcte bougietype! BELANGRIJK! Laat de machine afkoelen. Hete olie kan Andere types kunnen de zuiger/cilinder beschadigen. ernstige brandwonden veroorzaken. • Als het vermogen van de machine laag is, als de • Leeg de brandstoftank.
 • Page 112: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens LC 451S LC 551SP Motor Motorfabrikant Briggs & Stratton Kawasaki Cilinderinhoud, cm Toerental, rpm 2900 2800 Nominaal uitgangsvermogen motor, kW (zie opmerking 1) Ontstekingssysteem Bougie Champion QC12YC NGK BPR5ES Elektrodenafstand, mm 0,7 - 0,8 Brandstof-/smeersysteem Inhoud benzinetank, liter...
 • Page 113: Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Zweden, tel.: +46-36-146500, verklaart hierbij dat de gazonmaaier Husqvarna LC 451S, LC 551SP, te beginnen met serienummer 15XXXXXXX en verder, voldoet aan de vereisten van de EU- RICHTLIJN: •...
 • Page 114: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles AVERTISSEMENT! La machine Risque d'explosion utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l’utilisateur et aux autres personnes Surface chaude. présentes. Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.
 • Page 115: Cher Client

  Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. EXPLICATION DES SYMBOLES Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI Explication des symboles ........114 décida de construire un arsenal pour la fabrication des Explication des niveaux d'avertissement ....114 mousquets au bord de la rivière Huskvarna.
 • Page 116: Présentation

  PRÉSENTATION LC 451S LC 551SP Quels sont les composants de la tondeuse ? Étrier du frein moteur Remplissage d’essence Barre de propulsion Filtre à air Poignée de lanceur 10 Bougie Collecteur 11 Silencieux Levier de verrouillage pour le réglage de la hauteur de 12 Jauge/remplissage d'huile la poignée...
 • Page 117: Équipement De Sécurité De La Machine

  ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE Généralités Silencieux Ce chapitre présente les équipements de sécurité de la AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une machine, leur fonction, comment les utiliser et les machine sans silencieux ou avec un maintenir en bon état. silencieux défectueux. Si le silencieux est défectueux, le niveau sonore et le AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser une risque d’incendie augmentent...
 • Page 118: Montage Et Réglages

  MONTAGE ET RÉGLAGES Dépliez le guidon et fixez la manette sur les deux Généralités côtés de la machine. Réglez à la hauteur souhaitée. Pour plus d’informations, consultez la section IMPORTANT! Évitez un démarrage « Réglage ». accidentel en retirant le câble d'allumage Placez les câbles dans le support de câble.
 • Page 119: Hauteur De Coupe

  MONTAGE ET RÉGLAGES Paramètres Position d’utilisation • Mettez la poignée en position verticale. Hauteur de la poignée • Desserrez les boutons inférieurs. • Faites glisser les manettes jusqu’aux extrémités des rainures sur les deux côtés de la machine. • La hauteur de la poignée peut être réglée sur 2 positions différentes.
 • Page 120: Collecteur

  MONTAGE ET RÉGLAGES • Assurez-vous que l’éjecteur de la machine est propre Collecteur et exempt d’herbe coupée. • La poignée du collecteur située sur le châssis doit être • Accrochez le collecteur sur le dessus du châssis. placée au-dessus du sac de ramassage. •...
 • Page 121: Manipulation Du Carburant

  MANIPULATION DU CARBURANT Généralités Remplissage de carburant AVERTISSEMENT! Faire tourner un AVERTISSEMENT! Arrêter le moteur et le moteur dans un local fermé ou mal aéré laisser refroidir pendant quelques peut causer la mort par asphyxie ou minutes avant de faire le plein. empoisonnement au monoxyde de Toujours utiliser un bidon d'essence carbone.
 • Page 122: Commande

  COMMANDE Équipement de protection AVERTISSEMENT! La machine utilisée personnelle de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant Un équipement de protection personnelle homologué doit causer des blessures graves voire impérativement être utilisé lors de tout travail avec la mortelles à...
 • Page 123: Techniques De Travail De Base

  COMMANDE • N'inclinez pas la machine lorsque le moteur tourne. Sécurité dans l'espace de travail • Il convient d'être particulièrement attentif lorsque l'on • Avant de commencer le travail, éliminer du gazon les tire la machine vers soi au cours de la tonte. branches, cailloux, etc..
 • Page 124: Démarrage Et Arrêt

  S’assurer que le câble d’allumage est correctement lanceur autour de la main. branché à la bougie. • Placez la commande d'accélération sur plein régime. Démarrage LC 451S • L'étrier du frein moteur doit être maintenu contre la poignée lors du démarrage du moteur. Moteur chaud: •...
 • Page 125: Entretien

  ENTRETIEN Généralités Inspection générale • S’assurer que toutes les vis et tous les écrous sont AVERTISSEMENT! L’utilisateur ne peut bien serrés. effectuer que les travaux d’entretien et de révision décrits dans ce manuel Nettoyage extérieur d’utilisation. Les mesures plus importantes doivent être effectuées dans •...
 • Page 126 ENTRETIEN Équipement de coupe Montage • La lame doit être montée en orientant les extrémités en biseau vers le capot. AVERTISSEMENT! Toujours utiliser des gants épais lors des travaux de service et d'entretien de l'équipement de coupe. Les couteaux sont très tranchants et il est très facile de se couper.
 • Page 127: Bougie

  ENTRETIEN Bougie Changement d'huile ATTENTION ! Toujours utiliser le type de bougie IMPORTANT! Laissez la machine refroidir. De l'huile recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager chaude peut causer de graves brûlures. le piston/le cylindre. • Vider le réservoir de carburant. •...
 • Page 128: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques LC 451S LC 551SP Moteur Fabricant du moteur Briggs & Stratton Kawasaki Cylindrée, cm Régime, rpm 2900 2800 Puissance nominale moteur, en kW (voir remarque 1) Système d’allumage Bougie Champion QC12YC NGK BPR5ES Écartement des électrodes, mm 0,7 - 0,8 Système de graissage/de carburant...
 • Page 129: Déclaration Ce De Conformité

  Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons par la présente que la tondeuse à gazon Husqvarna LC 451S, LC 551SP, portant les numéros de série 15XXXXXXX et supérieurs, est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL : •...
 • Page 130: Aclaración De Los Símbolos Aclaración De Los Símbolos

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Aclaración de los símbolos ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza Riesgo de explosión de forma errónea o descuidada, puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso la muerte al usuario y a otras personas. Superficie caliente.
 • Page 131: Apreciado Cliente

  Apreciado cliente: ¡Felicidades por haber adquirido un producto Husqvarna! ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS La historia de Husqvarna data del año 1689, cuando el Aclaración de los símbolos ........130 Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica en la Explicación de los niveles de advertencia ....
 • Page 132: Presentación

  PRESENTACIÓN LC 451S LC 551SP Componentes del cortacésped? Horquilla del freno de motor Filtro de aire Espada de propulsión 10 Bujía Empuñadura de arranque 11 Silenciador Recogedor 12 Varilla de nivel / llenado de aceite Palanca de bloqueo de ajuste de la altura del mango 13 Protección posterior...
 • Page 133: Equipo De Seguridad De La Máquina

  EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Generalidades Silenciador En este capítulo se describen los componentes de ¡ATENCIÓN! No utilice nunca una seguridad de la máquina, su función y el modo de máquina que no tenga silenciador o que efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un lo tenga defectuoso.
 • Page 134: Montaje Y Ajustes

  MONTAJE Y AJUSTES Despliegue el manillar y apriete el pomo a ambos Generalidades lados de la máquina. Ajuste a una altura adecuada. Para obtener más información, consulte 'Ajuste'. ¡IMPORTANTE! Evite el arranque Coloque los cables en el soporte para cables. accidental retirando el cable de Asegúrese de que los cables no se enreden entre sí.
 • Page 135: Altura De Corte

  MONTAJE Y AJUSTES Ajustes Posición de funcionamiento • Doble el mango a su posición vertical. Altura de la empuñadura • Afloje los reguladores inferiores. • Deslice los pomos hasta el final de las ranuras de ambos lados de la máquina. •...
 • Page 136: Recogedor

  MONTAJE Y AJUSTES • Asegúrese de que el equipo de descarga de la Recogedor máquina está limpio y sin restos de hierba cortada. • El mango del recogedor situado en el bastidor debe • Enganche el recogedor en el borde superior del instalarse sobre la bolsa del recogedor.
 • Page 137: Manipulacion Del Combustible

  MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Generalidades Repostaje ¡ATENCIÓN! Si se hace funcionar el ¡ATENCIÓN! Apague el motor y deje que motor en un local cerrado o mal se enfríe unos minutos antes de ventilado, se corre riesgo de muerte por repostar. asfixia o intoxicación con monóxido de Utilice siempre una lata de gasolina para carbono.
 • Page 138: Funcionamiento

  FUNCIONAMIENTO Equipo de protección personal ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser Para trabajar con la máquina debe utilizarse un equipo de una herramienta peligrosa que puede protección personal homologado. El equipo de protección causar daños graves e incluso la muerte personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su al usuario y a otras personas.
 • Page 139: Técnica Básica De Trabajo

  FUNCIONAMIENTO • No incline la máquina con el motor en marcha. Seguridad en el área de trabajo • Debe prestarse especial atención al tirar de la • Antes de iniciar el corte, limpie el césped de ramas máquina cuando esté en funcionamiento. grandes y pequeñas, piedras, etc.
 • Page 140: Arranque Y Parada

  • Ponga el acelerador en la posición de aceleración Arranque máxima. LC 451S • Para la puesta en marcha del motor, la horquilla del freno de motor debe sujetarse contra la empuñadura. Con el motor caliente: •...
 • Page 141: Mantenimiento

  MANTENIMIENTO Generalidades Inspección general • Compruebe que los tornillos y las tuercas estén ¡ATENCIÓN! El usuario sólo puede efectuar apretados. los trabajos de mantenimiento y servicio descritos en este manual. Los trabajos de Limpieza externa mayor envergadura debe efectuarlos un taller de servicio.
 • Page 142 MANTENIMIENTO Equipo de corte Montaje • La cuchilla debe montarse con los extremos en ángulo mirando hacia la tapa. ¡ATENCIÓN! Use siempre guantes fuertes para efectuar los trabajos de servicio y mantenimiento del equipo de corte. Las cuchillas son muy agudas y pueden producir fácilmente lesiones por corte.
 • Page 143: Bujía

  MANTENIMIENTO Bujía Cambio de aceite AVISO ¡Utilice siempre el tipo de bujía recomendado! ¡IMPORTANTE! Deje que la máquina se enfríe. El Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el aceite caliente puede provocar quemaduras graves. cilindro. • Vacíe el depósito de combustible. •...
 • Page 144: Datos Tecnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos LC 451S LC 551SP Motor Fabricante del motor Briggs & Stratton Kawasaki Cilindrada, cm Velocidad, r/min 2900 2800 Potencia nominal del motor, kW (véase la nota 1) Sistema de encendido Bujía Champion QC12YC NGK BPR5ES Distancia de electrodos, mm 0,7 - 0,8 Sistema de combustible y lubricación...
 • Page 145: Declaración Ce De Conformidad

  (Rige sólo para Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara por la presente que el cortacésped Husqvarna LC 451S, LC 551SP, con el número de serie 15XXXXXXX y posteriores, cumple los requisitos expuestos en la DIRECTIVA DEL CONSEJO: •...
 • Page 146: Simbologia Simbologia

  SIMBOLOGIA Simbologia AVVERTENZA! Se utilizzata in modo Superficie calda. improprio o non corretto, la macchina può essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell’operatore , o di altre persone. Il motore è consegnato senza olio. Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il...
 • Page 147: Alla Gentile Clientela

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI Husqvarna. Generalità ............. 150 La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella Manubrio .............. 150 produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con Altezza di taglio ............ 151 qualità...
 • Page 148: Presentazione

  PRESENTAZIONE LC 451S LC 551SP Che cosa c'è nel rasaerba? Manopola del freno del motore Rifornimento carburante Barra di trazione Filtro dell’aria Maniglia di avviamento 10 Candela Collettore 11 Marmitta Leva di blocco della regolazione dell’altezza 12 Asta di livello / rabbocco dell'olio dell’impugnatura...
 • Page 149: Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA Generalità Marmitta In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di AVVERTENZA! Non utilizzare mai la sicurezza della macchina, la loro funzione, il controllo e la macchina senza marmitta o con marmitta manutenzione necessari per assicurarne una funzione in cattive condizioni.
 • Page 150: Montaggio E Regolazioni

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, Generalità consultare la sezione 'Regolazione'. Posizionare i cavi nella relativa staffa. Accertarsi che i IMPORTANTE! Prevenire la messa in fili non siano aggrovigliati tra loro. Fissare la staffa del funzione accidentale rimuovendo il cavo cavo sotto il manubrio.
 • Page 151: Altezza Di Taglio

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI Impostazioni Posizione di funzionamento • Piegare l’impugnatura in posizione completamente Altezza impugnatura eretta. • Allentare le manopole inferiori. • Far scorrere le manopole fino alla fine delle scanalature su entrambi i lati della macchina. • L’altezza dell’impugnatura può essere regolata in 2 diverse posizioni.
 • Page 152: Collettore

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI • Accertarsi che il piatto di scarico sia pulito e libero Collettore dall’erba tagliata. • La maniglia del raccoglitore che si trova sul telaio • Agganciare il raccoglitore al bordo superiore del deve essere posizionata sopra il sacco di raccolta. telaio.
 • Page 153: Operazioni Con Il Carburante

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Generalità Rifornimento AVVERTENZA! Un motore acceso in un AVVERTENZA! Spegnere il motore e ambiente chiuso o mal ventilato può lasciarlo raffreddare alcuni minuti prima essere causa di morte per soffocamento del rifornimento. o avvelenamento da monossido di Utilizzare sempre una latta di benzina per carbonio.
 • Page 154: Funzionamento

  FUNZIONAMENTO Abbigliamento protettivo AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento può essere un attrezzo pericoloso in protettivo omologato. L’uso di abbigliamento protettivo grado di provocare gravi lesioni o morte non elimina i rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del dell’operatore , o di altre persone.
 • Page 155: Tecnica Fondamentale Di Lavoro

  FUNZIONAMENTO • Prestare la massima attenzione nel tirare la macchina Sicurezza dell’area di lavoro verso di sé durante l’operazione. • Prima di iniziare le operazioni, ripulire il prato da rami, • Non sollevare o trasportare mai un rasaerba con il ramoscelli, sassi ecc.
 • Page 156: Avviamento E Arresto

  Accertarsi che il cavo di accensione sia ben collegato alla candela. • Regolare il comando dell'acceleratore a pieno acceleratore. Avviamento LC 451S • La manopola del freno del motore dev'essere tenuta contro l'impugnatura all'avviamento del motore. A motore caldo •...
 • Page 157: Manutenzione

  MANUTENZIONE Generalità Ispezione generale • Controllare che dadi e viti siano ben serrati. AVVERTENZA! L’utilizzatore può eseguire solo le operazioni di manutenzione e Pulitura esterna assistenza descritte in questo manuale delle • Ripulire il rasaerba da foglie, erba e simili usando una istruzioni.
 • Page 158 MANUTENZIONE Attrezzatura di taglio Montaggio • La lama deve essere montata con le estremità ad angolo rivolte verso il coperchio. AVVERTENZA! Usare sempre dei guanti robusti durante le operazioni di assistenza e manutenzione del gruppo di taglio. I coltelli sono molto taglienti e ci si può...
 • Page 159: Candela

  MANUTENZIONE Candela Cambio dell'olio NOTA! Usare candele originali o di tipo raccomandato! IMPORTANTE! Far raffreddare la macchina. L'olio caldo Altre candele possono danneggiare cilindro e pistone. può provocare gravi ustioni. • Se la macchina presenta bassa potenza, difficoltà di • Vuotare il serbatoio del carburante.
 • Page 160: Caratteristiche Tecniche

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche LC 451S LC 551SP Motore Produttore del motore Briggs & Stratton Kawasaki Cilindrata, cm Regime, rpm 2900 2800 Potenza nominale motore, kW (vedi nota 1) Sistema di accensione Candela Champion QC12YC NGK BPR5ES Distanza all’elettrodo, mm 0,7 - 0,8 Carburante, lubrificazione...
 • Page 161: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE (Solo per l’Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara che il rasaerba Husqvarna LC 451S, LC 551SPavente numero di serie a partire da 15XXXXXXX è conforme alle norme previste nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO: •...
 • Page 164 Bruksanvisning i original Originale instruktioner Originale instruksjoner Alkuperäiset ohjeet Original instructions Originalanweisungen Originele instructies Instructions d'origine Instrucciones originales Istruzioni originali PÛvodní pokyny Instrukcja oryginalna Eredeti útmutatás Prvobitna uputstva Originaaljuhend Pôvodné pokyny Originalios instrukcijos Instrukcijas oriÆinÇlvalodÇ Izvirna navodila ∞ Ú ¯ÈΤ˜ Ô‰ÂÁ›Â˜ O O O O r r r r i i i i j j j j i i i i n n n n a a a a l l l l t t t t a a a a l l l l i i i i m m m m a a a a t t t t l l l l a a a a r r r r Instruções originais 1157677-38...

This manual is also suitable for:

Lc 551sp