Download  Print this page

Husqvarna LC 48 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Operator's manual
Manuel d'utilisation
LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE
Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
S S S S E E E E ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 9 9 9 9 ) ) ) ) D D D D K K K K ( ( ( ( 2 2 2 2 0 0 0 0 - - - - 3 3 3 3 7 7 7 7 ) ) ) )
Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.
Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.
N N N N O O O O ( ( ( ( 3 3 3 3 8 8 8 8 - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 ) ) ) ) F F F F I I I I ( ( ( ( 5 5 5 5 6 6 6 6 - - - - 7 7 7 7 3 3 3 3 ) ) ) )
Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
G G G G B B B B ( ( ( ( 7 7 7 7 4 4 4 4 - - - - 9 9 9 9 1 1 1 1 ) ) ) ) F F F F R R R R ( ( ( ( 9 9 9 9 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 0 0 0 0 9 9 9 9 ) ) ) )
Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna LC 48

 • Page 1 Käyttöohje Operator’s manual Manuel d’utilisation LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. S S S S E E E E ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 9 9 9 9 ) ) ) ) D D D D K K K K ( ( ( ( 2 2 2 2 0 0 0 0 - - - - 3 3 3 3 7 7 7 7 ) ) ) ) Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå...
 • Page 2: Symbolförklaring

  SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING! Maskinen kan felaktigt eller Använd alltid skyddshandskar. slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Regelbunden rengöring krävs. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.
 • Page 3: Symbolförklaring

  VARNING! Långvarig inandning av motorns avgaser kan utgöra en hälsorisk. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.
 • Page 4: Table Of Contents

  INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring ............Åtgärder före användning av ny gräsklippare ....INNEHÅLL Innehåll ................ VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? ........Vad är vad på gräsklipparen? ........SÄKERHETSINSTRUKTIONER Personligt skydd ............Maskinens säkerhetsutrustning ........Allmänna säkerhetsinstruktioner ........Allmänna arbetsinstruktioner ........
 • Page 5: Vad Är Vad

  VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? LC 48, LC 48V, LC48 VE 1 Handtag / styre 12 Tändstift 2 Drivning 13 Klippkåpa 3 Starthandtag 14 Ljuddämpare 4 Gräsuppsamlare 15 Vattenanslutning 5 Bränsletank 16 Oljetank 6 Klipphöjdsreglage 17 Bakre sköld 7 Luftfilter...
 • Page 6: Vad Är Vad På Gräsklipparen

  VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? LB 48, LB 48V 1 Handtag / styre 10 Kniv/skärutrustning 2 Kopplingsspak 11 Tändstift 3 Starthandtag 12 Klippkåpa 4 Bränsletank 13 Ljuddämpare 5 Klipphöjdsreglage 14 Vattenanslutning 6 Luftfilter 15 Oljetank 7 Tallriksfjäder 16 Motorbromsbygel 8 Knivbult 17 Bruksanvisning...
 • Page 7: Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Personligt skydd Motorbromsbygel Motorbromsen är konstruerad för att stanna motorn. När greppet om motorbromsbygeln släpps ska motorn stanna. VARNING! Vid all användning av maskinen skall personligt skydd användas. • Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering, inspektion eller rengöring av skärutrustning. •...
 • Page 8: Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Skärutrustning • Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls- , kontroll- och serviceinstruktioner i denna Undvik att kniven slår mot främmande föremål som stenar bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder rötter eller liknande. Detta kan leda till att kniven blir slö och skall utföras av tränade och kvalificerade specialister.
 • Page 9: Allmänna Arbetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Bränslesäkerhet Allmänna arbetsinstruktioner VARNING! Detta avsnitt behandlar (Tankning/Förvaring) grundläggande säkerhetsregler för arbete med gräsklippare. Given information kan VARNING! Bränsle och bränsleångor är aldrig ersätta den kunskap en yrkesman mycket brandfarliga. Var försiktig vid besitter i form av utbildning och praktisk hantering av bränsle och motorolja.
 • Page 10 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Grundläggande klippteknik Klipphöjd VARNING! Se till att händer och fötter inte kommer åt skärutrustningen när motorn är i Stäng av motorn innan klipphöjden ändras. gång. Klipphöjden kan ställas i fem olika lägen, mm Allmänt • Gräsklippning av slänter kan vara farliga. Använd inte gräsklipparen i mycket branta slänter.
 • Page 11: Montering

  MONTERING Montering av styre Montering av uppsamlare När du fäller ihop styret var försiktig så att inte kablar och vajrar skadas. Lyft upp styret tills styrets övre rörkonstruktion kommer mitt för styrets undre del. Skruva åt vreden ordentligt. Demontering och montering av knivblad VARNING! Använd alltid kraftiga handskar vid service och underhåll av...
 • Page 12 MONTERING Sidutkast LB48, LB48V, kan användas med sidutkast genom att montera sidutkastet på klippkåpan. Lyft upp sidokåpan och placera sidutkastet på axeln. Mulchingfunktion LB48, LB48V, är en gräsklippare med mulchingfunktion. LC48, LC48VE, LC48V, kan användas med mulchingfunktion på följande sätt: Lyft upp bakre skölden och lyft bort behållaren.
 • Page 13: Bränslehantering

  Fyll inte på för mycket bensin. Lämna ungefär 35 mm under oljenivå kan orsaka allvarliga motorskador. tanklocket så att bränslet kan expandera. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA Torka rent runt tanklocken. Rengör bränsle- och oljetanken fyrtaktsolja. regelbundet. Bränslefiltret skall bytas minst en gång per år.
 • Page 14: Start Och Stopp

  START OCH STOPP Start och stopp Drivning Maskinerna är självgående med drivning på bakhjulen. För att använda drivning på hjulen dra kopplingsspaken mot dig. VARNING! Innan start måste följande observeras: Starta ej gräsklipparen utan att kniv och samtliga kåpor är monterade. Kniven kan annars lossna och orsaka personskador.
 • Page 15: Underhåll

  UNDERHÅLL Underhåll rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,5 mm. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare. 0,5 mm VARNING! Före rengöring, reparation eller inspektion ska du se till att skärutrustningen har stannat. Tag bort tändkabeln från tändstiftet.
 • Page 16: Byte Av Olja

  UNDERHÅLL Ladda batteri Om kniven slår mot främmande föremål som stenar, rötter eller liknande så slirar kniven mot knivfästet. Därför kan knivfästets anläggningsyta se lite sliten ut vilket är helt i sin Batteriet kan laddas på följande sätt: ordning. Detta är en säkerhetsanordning som minskar risken •...
 • Page 17: Rengöring Klippkåpa

  UNDERHÅLL • Rengör växellådan med en borste. Kontrollera även att 3 Kontrollera oljenivån. drivremmen och remhjulet är fria från defekter som till 4 Rengör startapparatens luftintag. Kontrollera exempel sprickor. startapparaten och startlinan. 5 Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. 6 Kontrollera skärutrustningen.
 • Page 18: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC 48VE Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Tändsystem...
 • Page 19: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att motorgräsklipparna Husqvarna LC 48, LC 48V, LC 48VE, LB 48 och LB48 V från och med serienummer 081500001 och framåt motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 22 juni 1998 ”angående maskiner”...
 • Page 20: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert Brug altid beskyttelseshandsker. eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Regelmæssig rengøring kræves. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
 • Page 21: Forberedelser, Inden En Ny Plæneklipper Tages I Brug

  ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas kan være sundhedsskadelig. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. – 21 Danish...
 • Page 22: Indhold Indhold

  INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ............Forberedelser, inden en ny plæneklipper tages i brug . INDHOLD Indhold ................. HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? ....... Hvad er hvad på plæneklipperen? ....... SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse ........... Maskinens sikkerhedsudstyr ........Generelle sikkerhedsinstruktioner ........ Generelle arbejdsinstruktioner ........
 • Page 23: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Håndtag / styr 12 Tændrør 2 Drev 13 Klippeskjold 3 Starthåndtag 14 Lyddæmper 4 Græssamler 15 Vandtilslutning 5 Brændstoftank 16 Olietank 6 Klippehøjdeindstilling 17 Bagskjold 7 Luftfilter...
 • Page 24: Hvad Er Hvad På Plæneklipperen

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? LB 48, LB 48V 1 Håndtag / styr 10 Kniv/skæreudstyr 2 Koblingsgreb 11 Tændrør 3 Starthåndtag 12 Klippeskjold 4 Brændstoftank 13 Lyddæmper 5 Klippehøjdeindstilling 14 Vandtilslutning 6 Luftfilter 15 Olietank 7 Tallerkenfjeder 16 Motorbremsebøjle 8 Knivbolt 17 Brugsanvisning...
 • Page 25: Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse Motorbremsebøjle Motorbremsen er konstrueret til at standse motoren. Når ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af grebet om motorbremsebøjlen slippes, skal motoren standse. maskinen skal der bruges personligt beskyttelsesudstyr. • Handsker skal anvendes, når det behøves, f.eks. ved montering, inspektion eller rengøring af skæreudstyret. •...
 • Page 26: Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Skæreudstyr • Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i Undgå, at kniven slår imod fremmedlegemer som sten, denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og rødder eller lignende. Dette kan medføre, at kniven bliver sløv, serviceforanstaltninger må...
 • Page 27: Generelle Arbejdsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brændstofsikkerhed Generelle arbejdsinstruktioner (Tankning/Opbevaring) ADVARSEL! Dette afsnit behandler de grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med en plæneklipper. Informationen kan ADVARSEL! Brændstof og brændstofdampe aldrig erstatte den kundskab, en er meget brandfarlige. Vær forsigtig ved faguddannet bruger har i form af uddannelse håndtering af brændstof og motorolie.
 • Page 28 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Grundlæggende klippeteknik Klippehøjde ADVARSEL! Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af skæreudstyret, Afbryd motoren, inden klippehøjden ændres. når motoren er i gang. Klippehøjden kan justeres til fem forskellige positioner, mm Generelt • Græsslåning på skråninger kan være farligt. Anvend ikke plæneklipperen på...
 • Page 29: Montering

  MONTERING Montering af styr Montering af opsamler Pas på ikke at beskadige wirer og kabler, når du folder styret sammen. Løft styret op, så styrets øverste rørkonstruktion er midt for styrets nederste del. Spænd grebet fast til. Afmontering og montering af knivblad ADVARSEL! Brug altid kraftige handsker ved service og vedligeholdelse af...
 • Page 30 MONTERING Sideudkast LB48, LB48V, kan anvendes med sideudkast ved at montere sideudkastet på klippekappen. Løft sidekappen op og anbring sideudkastet på akslen. Spredningsfunktion LB48, LB48V, er en græsslåmaskine med spredningsfunktion. LC48, LC48V, LC 48VE, kan anvendes med spredningsfunktion på følgende måde: Løft det bageste skjold og løft beholderen ud.
 • Page 31: Brændstofhåndtering

  Påfyld ikke for meget benzin. Lad der være ca. 35 mm op til tanklåget, så benzinen kan udvide sig. • Anvend HUSQVARNA firetaktsolie for at opnå det bedste resultat og den bedste funktion. Tør rent rundt om tankdækslet. Rengør benzin- og olietanken jævnligt.
 • Page 32: Start Og Stop

  START OG STOP Start og stop Drev Maskinerne er selvkørende med drivbaghjul. Træk koblingsgrebet imod dig for at få træk på hjulene. ADVARSEL! Inden start skal du være opmærksom på følgende: Start aldrig plæneklipperen, medmindre kniv og alle afskærmninger er monteret. Kniven kan i modsat fald løsne sig og forårsage personskader.
 • Page 33: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,5 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. 0,5 mm ADVARSEL! Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at skæreudstyret er standset helt.
 • Page 34: Olieskift

  VEDLIGEHOLDELSE Opladning af batteri Når du monterer kniven igen, skal bolten spændes med et moment på 45-60 Nm. Se instruktionerne i afsnittet Montering. Batteriet kan oplades på følgende måder: Hvis kniven slår mod fremmedlegemer som sten, rødder eller • Tryk låsen op, og fjern batteridækslet. lignende, glider kniven mod knivfæstet.
 • Page 35: Rengøring Af Klippekappen

  VEDLIGEHOLDELSE • Rengør gearkassen med en børste. Kontrollér også, at 3 Kontrollér olieniveauet. drivremmen og remhjulet er fri for defekter som f.eks. revner. 4 Rens startaggregaternes luftindtag. Kontrollér startaggregaterne og startsnoren. 5 Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. 6 Kontrollér skæreudstyret. Brug aldrig sløve, revnede eller beskadigede knive.
 • Page 36: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC 48VE Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolumen, cm Omdrejningstal, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Tændingssystem Tændrør...
 • Page 37: Ef-Overensstemmelseserklæring

  EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, erklærer hermed, at motorplæneklipperne Husqvarna LC 48, LC 48V, LC 48VE, LB 48 og LB48 V fra og med serienummer 081500001 og fremad opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 22.
 • Page 38: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL! Hvis maskinen brukes Bruk alltid vernehansker. uforsiktig eller feilaktig, kan den være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Regelmessig renhold er nødvendig. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Visuell kontroll.
 • Page 39: Tiltak Før Bruk Av En Ny Gressklippere

  ADVARSEL! Langvarig innånding av motorens avgasser kan utgjøre en helsefare. Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel. – 39...
 • Page 40: Innhold Innhold

  INNHOLD Innhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ............Tiltak før bruk av en ny gressklippere ......INNHOLD Innhold ................. HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? ........Hva er hva på gressklipperen? ........SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse ........... Maskinens sikkerhetsutstyr .......... Generelle sikkerhetsinstruksjoner ........ Generelle arbeidsinstruksjoner ........
 • Page 41: Hva Er Hva

  HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Håndtak / styre 12 Tennplugg 2 Drift 13 Klippedeksel 3 Starthåndtak 14 Lyddemper 4 Gressoppsamler 15 Vanntilkopling 5 Brennstofftank 16 Oljetank 6 Klippehøydehendel 17 Bakre skjerm 7 Luftfilter...
 • Page 42: Hva Er Hva På Gressklipperen

  HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? LB 48, LB 48V 1 Håndtak / styre 10 Kniv/skjæreutstyr 2 Koplingsspak 11 Tennplugg 3 Starthåndtak 12 Klippedeksel 4 Brennstofftank 13 Lyddemper 5 Klippehøydehendel 14 Vanntilkopling 6 Luftfilter 15 Oljetank 7 Tallerkenfjær 16 Motorbremsebøyle 8 Knivbolt 17 Bruksanvisning...
 • Page 43: Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse Motorbremsebøyle Motorbremsen er konstruert for å stanse motoren. Når grepet om motorbremsebøylen slippes, skal motoren stanse. ADVARSEL! Ved all bruk av maskinen skal det brukes personlig verneutstyr. • Hansker skal brukes ved behov, f.eks. ved montering, inspeksjon eller rengjøring av skjæreutstyr. •...
 • Page 44: Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Skjæreutstyr • Bruk aldri en maskin som det er noe galt med. Følg vedlikeholds-, kontroll- og serviceinstruksjonene i denne Unngå at kniven slår mot fremmedlegemer som steiner, røttre bruksanvisningen. Noen vedlikeholds- og servicetiltak må eller liknende. Dette kan føre til at kniven blir sløv og at utføres av erfarne og kvalifiserte spesialister.
 • Page 45: Generelle Arbeidsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brennstoffsikkerhet Generelle arbeidsinstruksjoner (Tanking/Oppbevaring) ADVARSEL! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med gressklipper. Denne informasjonen kan ADVARSEL! Brennstoff og brennstoffdamp aldri erstatte den kunnskap en profesjonell er meget brannfarlig. Vær forsiktig ved bruker besitter i form av opplæring og håndtering av brennstoff og motorolje.
 • Page 46 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Grunnleggende klippeteknikk Klippehøyde ADVARSEL! Påse at ikke hender og føtter kommer til skjæreutstyret når motoren er i Slå av motoren før klippehøyden endres. gang. Klippehøyden kan stilles i fem ulike stillinger, mm Generelt • Det kan være farlig å klippe gress i skråninger. Ikke bruk gressklipperen i svært bratte skråninger.
 • Page 47: Montering

  MONTERING Montering av styre Montering av oppsamler Når du feller sammen styret, må du være forsiktig slik at ikke kabler og vaiere skades. Løft opp styret til styrets øvre rørkonstruksjon er rett overfor styrets nedre del. Skru låserattene ordentlig til. Demontering og montering av knivblad ADVARSEL! Bruk alltid kraftige hansker ved...
 • Page 48 MONTERING Sideutkast LB48, LB48V, kan brukes med sideutkast ved å montere sideutkastet på klippekåpen. Løft opp sidekåpen og plasser sideutkastet på akselen. Mulchingfunksjon LB48, LB48V, er en gressklipper med mulchingfunksjon. LC48, LC 48VE, LC48V, kan brukes med mulchingfunksjonen på følgende måte: Løft opp den bakre skjermen og løft bort beholderen.
 • Page 49: Brennstoffhåndtering

  Ikke fyll på for mye bensin. La det være ca. 35 mm under oljenivå kan forårsake akvorlige motorskader. tanklokket, slik at bensinen kan ekspandere. • For beste resultat og funksjon, bruk HUSQVARNA Tørk rent rundt tanklokket. Rengjør brennstoff- og oljetanken firetaktsolje. regelmessig. Brennstoffilteret skal skiftes minst en gang årlig.
 • Page 50: Start Og Stopp

  START OG STOPP Start og stopp Drift Maskinene er selvgående med bakhjulsdrift For å bruke trekk på hjulene, trekker du koplingsspaken mot deg. ADVARSEL! Før start må man legge merke til følgende: Ikke start gressklipperen uten at kniv og samtlige deksler er montert. Ellers kan kniven løsne og forårsake personskade.
 • Page 51: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Vedlikehold belegg, rengjøres den, og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,5 mm. Tennpluggen bør skiftes etter omtrent en måneds drift eller om nødvendig tidligere. 0,5 mm ADVARSEL! Før rengjøring, reparasjon eller inspeksjon skal du kontrollere at skjæreutstyret har stanset. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen.
 • Page 52: Oljeskift

  VEDLIKEHOLD Lade batteri Hvis kniven slår mot fremmedlegemer som steiner, røtter eller liknende, slurer kniven mot knivfestet. Derfor kan knivfestets anleggsflate se litt slitt ut, hvilket er helt i orden. Dette er en Batteriet kan lades på følgende måte: sikkerhetsanordning som reduserer risikoen for at •...
 • Page 53: Rengjøring Av Klippekåpen

  VEDLIKEHOLD Daglig ettersyn • Trekk deretter ut beskyttelseskåpen oppover. • Rengjør girkassen med en børste. Kontroller også at drivremmen og remhjulet er fri for defekter som for eksempel sprekker. Rengjøring av klippekåpen 1 Kontroller at motorbremsebøylen fungerer sikkerhetsmessig. • Koble en vannslange til uttaket på klippekåpen. 2 Børst gressklipperen ren for løv, gress og liknende.
 • Page 54: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC 48VE Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylindervolum, cm Turtall, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Tenningssystem...
 • Page 55: Ef-Erklæring Om Samsvar

  EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, forsikrer hermed at motorgressklipperne Husqvarna LC 48, LC 48V, LC 48VE, LB 48 og LB48 V fra og med serienummer 081500001 og fremover tilsvarer forskriftene i RÅDETS DIREKTIV: - av 22.
 • Page 56: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai Käytä aina suojakäsineitä. huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Puhdistettava säännöllisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.
 • Page 57: Toimenpiteet Ennen Uuden Ruohonleikkurin Käyttöä

  On erittäin tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen ja ymmärrät sen sisällön. VAROITUS! Moottorin pakokaasujen pitkäaikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. – 57 Finnish...
 • Page 58: Sisältö Sisältö

  SISÄLTÖ Sisältö MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset ............Toimenpiteet ennen uuden ruohonleikkurin käyttöä..SISÄLTÖ Sisältö ................KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? ..........Ruohonleikkurin osat? ..........TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus ..........Koneen turvalaitteet ............. Yleiset turvaohjeet ............Yleiset työohjeet ............ASENNUS Ohjaimen asennus ............Terän irrotus ja asennus ..........
 • Page 59: Koneen Osat

  KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Kahva / ohjausaisa 12 Sytytystulppa 2 Veto 13 Leikkuukotelo 3 Käynnistyskahva 14 Äänenvaimennin 4 Ruohonkerääjä 15 Vesiliitäntä 5 Polttoainesäiliö 16 Öljysäiliö 6 Leikkuukorkeuden säädin 17 Takasuojus 7 Ilmansuodatin 18 Moottorijarrusanka 8 Lautasjousi 19 Käyttöohje...
 • Page 60: Ruohonleikkurin Osat

  KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? LB 48, LB 48V 1 Kahva / ohjausaisa 10 Terä/leikkuulaitteisto 2 Kytkinvipu 11 Sytytystulppa 3 Käynnistyskahva 12 Leikkuukotelo 4 Polttoainesäiliö 13 Äänenvaimennin 5 Leikkuukorkeuden säädin 14 Vesiliitäntä 6 Ilmansuodatin 15 Öljysäiliö 7 Lautasjousi 16 Moottorijarrusanka 8 Teräpultti 17 Käyttöohje 9 Teränpidin 18 Sivuviskuri...
 • Page 61: Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus Moottorijarrusanka Moottorijarrun tehtävänä on pysäyttää moottori. Kun ote VAROITUS! Koneen kaikenlaisessa moottorijarrusangasta irrotetaan, tulee moottorin pysähtyä. käsittelyssä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. • Käsineitä on käytettävä tarvittaessa, esim. terälaitteen asennuksen, tarkastuksen tai puhdistuksen yhteydessä. • Tarkasta, että moottorijarru toimii oikein ja on vahingoittumaton.
 • Page 62: Yleiset Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Terälaite • Älä koskaan käytä viallista konetta. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja kunnossapito-, tarkastus- ja Vältä terien iskeytymistä vieraisiin esineisiin, kuten kiviin, huolto-ohjeita. Tietyt kunnossapito- ja huoltotyöt on annettava koulutettujen ja pätevien asiantuntijoiden juuriin tai vastaaviin. Se voi johtaa terien tylsymiseen ja tehtäviksi.
 • Page 63: Yleiset Työohjeet

  TURVAOHJEET Polttoaineturvallisuus Yleiset työohjeet VAROITUS! Tässä luvussa käsitellään (Tankkaus/Säilytys) ruohonleikkurin käytön perustavanlaatuisia turvallisuusmääräyksiä. Annetut tiedot eivät VAROITUS! Polttoaine ja polttoainehöyryt voi koskaan korvata osaamista, jonka ovat erittäin tulenarkoja. Noudata ammattimies on hankkinut koulutuksessa ja käytännön työssä. Kun joudut tilanteeseen, varovaisuutta polttoainetta ja moottoriöljyä jossa käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, käsitellessäsi.
 • Page 64 TURVAOHJEET Perusleikkaustekniikka Leikkuukorkeus VAROITUS! Huolehdi, etteivät kädet ja jalat koske terälaitteeseen, kun moottori on käynnissä. Sammuta moottori, ennen kuin muutat leikkuukorkeutta. Leikkuukorkeuden säätö, viisi asentoa, mm Yleistä • Ruohonleikkuu rinteissä voi olla vaarallista. Älä käytä ruohonleikkuria hyvin jyrkissä rinteissä. • Ruohonleikkuria ei saa käyttää...
 • Page 65: Asennus

  ASENNUS Ohjaimen asennus Kerääjän asennus Kun taitat ohjausaisan kokoon, pidä huolta etteivät kaapelit ja vaijerit vaurioidu. Nosta ohjausaisaa kunnes ohjausaisan ylempi putkirakenne tulee ohjausaisan alemman osan keskelle. Kiristä vääntimet hyvin. Terän irrotus ja asennus VAROITUS! Käytä aina tukevia käsineitä leikkuulaitteistoa huoltaessasi ja kunnostaessasi.
 • Page 66 ASENNUS Sivuviskuri LB48, LB48V, -laitetta voidaan käyttää sivuviskurin kanssa asentamalla sivuviskuri leikkuukanteen. Nosta sivusuojus ja aseta sivuviskuri akselille. Silppuritoiminto LB48, LB48V, on ruohonleikkuri, jossa on silppuritoiminto. LC48, LC48V, LC 48VE -laitetta voidaan käyttää silppuritoiminnon kanssa seuraavasti: Nosta takasuojus ja nosta säiliö pois. Aseta silppuri keräyskanavaan.
 • Page 67: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine Tankkaus VAROITUS! Seuraavat turvatoimet VAROITUS! Huolehdi hyvästä vähentävät tulipalon vaaraa: ilmanvaihdosta polttoaineita käsiteltäessä. Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle. Bensiini Älä koskaan tankkaa moottorin käydessä. • Käytä lyijytöntä laatubensiiniä. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, mikäli lyijytöntä bensiiniä ei ole Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti saatavilla.
 • Page 68: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Käynnistys ja pysäytys Veto Koneet ovat itseliikkuvia ja takavetoisia. Kytke veto pyöriin vetämällä kytkinvipua itseesi päin. VAROITUS! Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Älä käynnistä ruohonleikkuria, elleivät terä ja kaikki kotelot ole asennettuina. Terä voi muuten irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Siirrä...
 • Page 69: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Kunnossapito karstoittunut, puhdista se ja tarkasta samalla, että kärkiväli on 0,5 mm. Sytytystulppa on vaihdettava suunnilleen kuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin. 0,5 mm VAROITUS! Varmista ennen koneen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta, että terälaite on pysähtynyt. Irrota sytytysjohto sytytystulpasta. HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä Sytytyskaapeli on aina irrotettava sytytystulpasta ennen sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin.
 • Page 70: Öljynvaihto

  KUNNOSSAPITO Akun lataus Jos terä osuu vieraisiin esineisiin kuten kiviin, juuriin tai vastaaviin, terä luistaa teränpitimessä. Siksi teränpitimen vastepinta voi näyttää vähän kuluneelta, se kuuluu asiaan. Se on Akku voidaan ladata seuraavasti: turvajärjestely, joka vähentää moottoriakselin vääristymisriskiä. • Työnnä lukitus auki ja poista akun suojus. Öljynvaihto Moottoriöljy on vaihdeltava joka vuosi ja 25 käyttötunnin välein.
 • Page 71: Leikkuukannen Puhdistaminen

  KUNNOSSAPITO • Puhdista vaihdelaatikko harjalla. Tarkasta myös, ettei 3 Tarkasta öljymäärä. käyttöhihnassa ja hihnapyörässä ole vaurioita, kuten 4 Puhdista käynnistimen ilmanottoaukot. Tarkasta esim. halkeamia. käynnistin ja käynnistysnaru. 5 Tarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä. 6 Tarkasta terälaite. Älä koskaan käytä tylsiä, lohjenneita tai vaurioituneita veitsiteriä.
 • Page 72: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC 48VE Moottori Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylinteritilavuus, cm Kierrrosluku, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Sytytysjärjestelmä...
 • Page 73: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että moottoriruohonleikkurit Husqvarna LC 48, LC 48V, LC 48VE, LB 48 ja LB48 V alkaen sarjanumerosta 081500001 vastaavat NEUVOSTON DIREKTIIVIN määräyksiä: - 22. kesäkuuta 1998 ”koskien koneita” 98/37/EG.
 • Page 74: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Key to symbols WARNING! The machine can be a Always wear protective gloves. dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. Regular cleaning is required. Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
 • Page 75: Steps Before Using A New Lawn Mower

  WARNING! Long-term inhalation of the engine's exhaust fumes can represent a health hazard. Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice. – 75...
 • Page 76: Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Key to symbols ............. Steps before using a new lawn mower ......CONTENTS Contents ..............WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? ....... What is what on the lawn mower? ....... SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection ............
 • Page 77: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Handle / handlebar 12 Spark plug 2 Drive 13 Cutting cover 3 Starter handle 14 Muffler 4 Grass catcher 15 Water connector 5 Fuel tank...
 • Page 78: What Is What On The Lawn Mower

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? LB 48, LB 48V 1 Handle / handlebar 10 Cutter/cutting equipment 2 Clutch lever 11 Spark plug 3 Starter handle 12 Cutting cover 4 Fuel tank 13 Muffler 5 Cutting height control 14 Water connector 6 Air filter 15 Oil tank...
 • Page 79: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection Engine brake handle The engine brake is designed to stop the engine. When the grip on the engine brake handle is released the engine should WARNING! You must use personal protection stop. whenever you use the machine. •...
 • Page 80: Cutting Equipment

  SAFETY INSTRUCTIONS Cutting equipment • Never use a machine that is faulty. Carry out the checks, maintenance and service instructions described in this Make sure the cutter does not hit foreign objects such as manual. Some maintenance and service measures must stones, roots or the like.
 • Page 81: Fuel Safety

  SAFETY INSTRUCTIONS Fuel safety General working instructions (Refuelling/Storage.) WARNING! This section describes basic safety precautions for working with the lawn mower. This information is never a substitute WARNING! Fuel and fuel vapour are highly for professional skills and experience. If you inflammable.
 • Page 82 SAFETY INSTRUCTIONS Basic mowing technique Cutting height WARNING! Make sure that your hands and feet do not come near the cutting attachment Shut down the engine before changing the cutting height. when the engine is running. The cutting height can be adjusted in five different steps, mm. General •...
 • Page 83: Assembly

  ASSEMBLY Fitting the handlebar Assembly of the catcher Take care not to damage the cables and wires when you fold up the handlebar. Lift up the handlebar until the handlebar's upper tubular construction comes directly opposite to the handlebar's lower section.
 • Page 84 ASSEMBLY Side ejection LB48, LB48V, can be used with side ejection by fitting the side ejector on the cutting cover. Lift up the side cover and place the side ejector on the shaft. Mulching function LB48, LB48V, is a lawn mower with mulching function. LC48, LC48V, LC 48VE, can be used with mulching function in the following way: Lift up the back shield and remove the container.
 • Page 85: Fuel Handling

  The fuel filter should be changed at least once a • For the best result and function use HUSQVARNA four- year. Contamination in the tanks causes malfunction. stroke oil. Always move the machine about 3 metres from the refuelling •...
 • Page 86: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Starting and stopping Drive The machines are self-propelling with backwheel drive. To use the drive on the wheel pull the clutch lever towards you. WARNING! Note the following before starting: Do not start a lawn mower unless the cutter and all covers are fitted correctly.
 • Page 87: Maintenance

  MAINTENANCE Maintenance that the electrode gap is 0.5 mm. The spark plug should be replaced after about a month in operation or earlier if necessary. 0,5 mm WARNING! Make sure the cutting attachment has stopped before cleaning, carrying out repairs or an inspection. Disconnect the HT lead from the spark plug.
 • Page 88: Charge The Battery

  MAINTENANCE Charge the battery If the cutter hits foreign objects such as stones, roots or the like the cutter will slip against the cutter bracket. This may mean that the contact surface of the cutter bracket appears slightly The battery can be charged as follows: worn, which is completely normal.
 • Page 89: Cleaning Cutting Cover

  MAINTENANCE Daily maintenance • Remove the protective cover by unscrewing the screws. • Now guide the protective cover out and upwards. • Clean the gearbox with a brush. Also check that the drive belt and belt pulley are undamaged, for example, no cracks. 1 Check that the engine brake handle works safely.
 • Page 90: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC 48VE Engine Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2900 2900 2900 2900...
 • Page 91: Ec-Declaration Of Conformity

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the lawn mowers Husqvarna LC 48, LC 48V, LC 48VE, LB 48 and LB48 V from the serial numbers 081500001 and onwards comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: - of June 22, 1998 ”relating to machinery”...
 • Page 92: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles Émissions sonores dans l’environnement selon la directive de la Communauté européenne. Les émissions de la machine AVERTISSEMENT! La machine utilisée de sont indiquées au chapitre Caractéristiques manière imprudente ou inadéquate peut techniques et sur les autocollants. devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à...
 • Page 93: Mesures À Prendre Avant D'utiliser Une Tondeuse Neuve

  AVERTISSEMENT! Une inhalation prolongée des gaz d'échappement du moteur peut constituer un danger pour la santé. Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre autres, la conception et l’aspect sans préavis.
 • Page 94: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles ..........Mesures à prendre avant d'utiliser une tondeuse neuve SOMMAIRE Sommaire ..............QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? ....Quels sont les composants de la tondeuse ? ....INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ...
 • Page 95: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? LC 48, LC 48V, LC 48VE 1 Poignée / guidon 12 Bougie 2 Entraînement 13 Carter de coupe 3 Poignée de lanceur 14 Silencieux 4 Collecteur d'herbe 15 Raccord de l’eau 5 Réservoir d’essence...
 • Page 96: Quels Sont Les Composants De La Tondeuse

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? LB 48, LB 48V 1 Poignée / guidon 10 Couteau/équipement de coupe 2 Levier d'embrayage 11 Bougie 3 Poignée de lanceur 12 Carter de coupe 4 Réservoir d’essence 13 Silencieux 5 Commande de la hauteur de coupe 14 Raccord de l’eau...
 • Page 97: Instructions De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Protection personnelle Le carter de coupe est conçu pour réduire les vibrations et minimiser le risque de coupures. Contrôler que le carter de coupe est intact et sans défaut visible (fissure ou autre). AVERTISSEMENT! Lorsque la machine est utilisée, un équipement de protection Étrier du frein moteur personnelle doit être utilisé.
 • Page 98: Instructions Générales De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Équipement de coupe • Ne jamais utiliser une machine qui n’est pas en parfait état de marche. Suivre dans ce manuel d’utilisation les Éviter de cogner le couteau contre des objets étrangers instructions de maintenance, de contrôle et d’entretien. (cailloux, racines, etc.).
 • Page 99: Méthodes De Travail

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Sécurité carburant Méthodes de travail AVERTISSEMENT! Cette section concerne les (Remplissage/Remisage) mesures élémentaires de sécurité à respecter en travaillant avec la tondeuse. Aucune AVERTISSEMENT! Le carburant et les information ne peut néanmoins remplacer vapeurs de carburant sont extrêmement l'expérience et le savoir-faire d'un inflammables.
 • Page 100 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Technique de base pour la tonte Hauteur de coupe AVERTISSEMENT! Veiller à ce que ni les mains ni les pieds ne soient en contact avec Arrêter le moteur avant de modifier la hauteur de coupe. l’équipement de coupe quand le moteur tourne.
 • Page 101: Montage

  MONTAGE Montage du guidon Montage du collecteur Observer la plus grande prudence en repliant le guidon afin de ne pas endommager les câbles et fils. Lever le guidon jusqu’à ce que le tube du guidon soit en face de la partie inférieure du guidon. Visser correctement les manettes. Démontage et montage des lames de couteau AVERTISSEMENT! Toujours utiliser des...
 • Page 102 MONTAGE Éjection latérale LB48 et LB48V peuvent être utilisés avec l'éjecteur latéral placé sur le carter de coupe. Relever le carter latéral et placer l'éjecteur latéral sur l'arbre. Fonction de broyage Les tondeuses LB48 et LB48V sont pourvues d'une fonction de broyage.
 • Page 103: Manipulation Du Carburant

  Remplacer le filtre à carburant au moins une fois par an. Des impuretés • Si l'huile quatre temps HUSQVARNA n'est pas disponible, dans les réservoirs sont à l'origine de mauvais utiliser une autre huile quatre temps de haute qualité.
 • Page 104: Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Démarrage et arrêt Entraînement Les machines sont équipées d'une autotraction arrière. Pour utiliser l'entraînement des roues, tirer le levier d'embrayage AVERTISSEMENT! Contrôler les points vers soi. suivants avant la mise en marche: Ne pas démarrer la tondeuse si le couteau et tous les carters ne sont pas montés.
 • Page 105: Entretien

  ENTRETIEN Entretien prendre d’autres mesures. Si la bougie est encrassée, la nettoyer et vérifier que l’écartement des électrodes est de 0,5 mm. Remplacer la bougie une fois par mois ou plus souvent si nécessaire. 0,5 mm AVERTISSEMENT! Avant de commencer les travaux de nettoyage, de réparation ou d’inspection, s’assurer que l’équipement de coupe est arrêté.
 • Page 106: Vidange De L'huile

  ENTRETIEN Si le couteau ou la fixation du couteau a besoin d’être • Visser le couvercle de remplissage d'huile. remplacé, changer également le boulon du couteau, la rondelle et le ressort Belleville Charge de la batterie Lors du remontage du couteau, serrer le boulon à un couple de 45-60 Nm.
 • Page 107: Nettoyage Du Carter De Coupe

  ENTRETIEN Entretien quotidien • Retirer le carter de protection en desserrant les vis. • Maintenant, retirer le carter de protection en le tirant vers le haut. • Nettoyer la boîte de vitesses à l'aide d'une brosse. Contrôler également que la courroie d'entraînement et la poulie de la courroie ne présentent pas de dommages (fissures, etc.).
 • Page 108: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC 48VE Moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindrée, cm Régime, rpm 2900 2900 2900 2900 2900 Système d’allumage...
 • Page 109: Assurance De Conformité Ue

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, déclarons que les tondeuses à gazon à moteur Husqvarna LC 48, LC 48V, LC 48VE, LB 48 et LB48 V à partir des numéros de série 081500001 et ultérieurement sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL: - du 22 juin 1998 ”directive machines”...
 • Page 110 ´®z+SX@¶0f¨ ´®z+SX@¶0f¨...
 • Page 112 1151563-20 ´®z+SX@¶0f¨ ´®z+SX@¶0f¨ 2009-03-13...

This manual is also suitable for:

Lb 48Lc 48vLc48veLb 48v